Рекомендации по использованию дсту 3008-95 при оформлении контрольных, курсовых работ и дипломных проектовСкачати 300,18 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації11.10.2019
Розмір300,18 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

Розділ

Консультант

Позначення консультанта про виконання розділу

дата

підпис

Охорона праці

В.І. Пашков

7.05.087. Дата видачі завдання "10" лютого 2008 р.

Керівник роботи _____________________

(підпис)


Завдання прийняв до виконання _____________________

(підпис студента-дипломника)


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


Но-мер п/п

Назва етапів дипломної роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка.

1

Вивчення техніко-економічної характеристики ВАТ „Харківобленерго”

11.02 – 26.02.08 р.

Виконано

2

Обґрунтування вибору й вивчення суті теми диплому і завдань для її розкриття

27.02 – 06.03.08 р.

Виконано

3

Вивчення літературних джерел за темою дипломної роботи

07.03 – 25.03.08 р.

Виконано

4

Підготовка першого розділу роботи на основі аналізу літературних джерел

26.03 – 02.04.08 р.

Виконано

5

Оформлення другого розділу роботи – техніко-економічний аналіз підприємства

03.04 – 18.04.08 р.

Виконано

6

Робота над розділом пропозицій та рекомендацій. Математичні обчислення по наданих рекомендаціях.

19.04 – 26.04.08 р.

Виконано

7

Оформлення графічної частини роботи та висновків

27.04 – 03.05.08 р.

Виконано

8

Подання роботи на підпис керівнику

04.05 – 08.05.08 р.

Виконано

9

Подання роботи на підпис зав. кафедрою

09.05.08 р.

Виконано

10

Подання роботи на рецензування

10.05.08 р.

Виконано

Студент-дипломник ___________________

(підпис)

Керівник роботи ___________________

(підпис)

Додаток В

Приклад складання реферату до курсової роботи
РЕФЕРАТ
Курсоваа робота: 35 с., 5 рис., 2 табл., 2 додатки, 36 джерел.

Об'єкт дослідження – товариство з обмеженою відповідальністю "АЯКС".

Мета дослідження – проаналізувати теоретичні підходи до визначення ймовірності банкрутства підприємства й оцінити кількісну характеристику такого показника для підприємства, що досліджується.

Методи дослідження - аналіз, теорія ймовірності, статистичний метод.

Проведено аналіз існуючих методів щодо визначення ймовірності банкрутства, теоретичні аспекти запобігання причин банкрутства на підприємстві. Розглянуто стратегії антикризового управління, та форми санації підприємства. У розрахунковій частині запропоновано оцінити ймовірність банкрутства підприємства за допомогою "Z – рахунку Альтмана" на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "АЯКС".

Запропонований метод може використовуватися на підприємствах будь-якої форми власності, з різними обсягами виробництва й організаційними структурами управління.

БАНКРУТСТВО, ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ, САНАЦІЯ, ЙМОВІРНІСТЬ БАНКРУТСТВА, ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА.

Додаток Г

Приклад оформлення змісту
ЗМІСТ

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів................

Вступ.........…………………………………………………………………………...

1 Сутність грошового потоку підприємства й принципи його

оптимізації..................………………………………..…………………………...


    1. Економічна сутність грошових потоків…....................................................

1.1.1 Основні поняття.....................................................................................

1.1.2 Класифікація грошових потоків…………………………………..........    1. Процес управління грошовими потоками підприємства.......……………....

    2. Методи оптимізації грошових потоків........…………………………………

2 Аналіз і планування грошових потоків........………………………….………..

2.1 Аналіз фінансових потоків підприємства.....………………………………...

2.2 Планування надходжень та витрат ....................................................…..…...

3 Модель руху грошових потоків у сфері туризму.............………………………

3.1 Особливості організації фінансових стосунків у туризмі...........…………...

3.2 Використання прогнозів про наявність грошових коштів...……………….

3.3 Горизонт планування й часові інтервали руху грошових коштів………...

4 Охорона праці……………………………………………………………………..

Висновки.……………………………………………………………………….…....

Перелік посилань...........................……………………………………………........

Додаток А...............................................................................................................

Додаток Б................................................................................................................

Додаток В................................................................................................................

Додаток ДПриклади оформлення переліку посилань
Таблиця Д.1 - Приклади оформлення бібліографічного опису в переліку посилань

Характеристика джерела

Приклад оформлення

1

2

Монографії (один, два або три автори)

Василенко М.В. Теорія коливань: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 430 с.

Афанасьєв В.В., Василевский О.Н. Расчеты электрических цепей на программируемых калькуляторах. – М.: Энергоиздат, 1992. – 190 с.

Меликов А.З., Пономаренко Л.А., Рюмшин П.А. Математические модели многопотоковых систем обслуживания. – К.: Техніка, 1991. – 265 с.

Чотири автори

Основы создания гибких автоматизированных производств / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов / Под ред. Б.Б. Тимофеева. – К.: Техніка, 1986. – 144 с.

П'ять і більше авторів

Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / Белоусова Н.И., Вишняк Е.И., Левит В.Ю. и др. – М.: Экономика, 1981. – 62 с.

Колективний автор

Составление библиографического описания: Краткие правила / Междувед. каталогизац. комис. при Гос. б-ке СССР им. В.И. Ленина. – 2-е изд., доп. – М.: Изд-во "Кн. палата", 1991. – 224 с.

Багатотомні видання

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). – М., 1982. – Т.3: Расцвет реализма. – 876 с.

Перекладні видання

Гроссе Э.,Вайсмангель Х. Химия для любознательных: Пер. с нем. – М.: Химия, 1980. – 392 с.

Стандарти

ГОСТ 7.1 – 94. Библиографическое описание документа. Общин требования и правила составления. – Взамін ГОСТ 7.1 – 76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 78 с.

Збірки наукових праць

Обчислювальна і прикладна математика: Зб. наук. пр. – К.: Либідь, 1993. – 99 с.

Словники

Библиотечное дело: Терминол. словарь / Сост. И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. – 2-е изд. – М.: Книга, 1986. – 224 с.

Продовження таблиці Д.11

2

Депоновані наукові праці

Обзор аналитических методов расчета и оптимизации: мультиресурсных систем обслуживания / Маликов А.З., Константинов С.Н; Науч. произв. корпорация "Киев. ин-т автоматики". – Киев, 1996. – 44 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, № 2210 – Ук 96 // Анот. в ж. Автоматизация производственных процессов, № 2, 1996.

Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Алгоритмы управления в неполнодоступных марковских сетях со сложными механизмами обсуживания и очередями // Ред. ж. Автоматика и вычислительная техника. – Рига, 1989. – 11 с Деп.. в ВИНИТИ 8.12.89 г., № 7305 – В 89.

Складові частини книги,

Пономаренко Л.А. Организующая система // Автоматизация технологических процессов в прокатном производстве. – М.: Металургия, 1979. – С.141-148.

збірника,

Пономаренко Л.А. Структура системы прерывания с ситуационными приоритетами в АСУТП станов горячей прокатки // Разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами. – Тбилиси: Сабчота Сакартвело. – 1976. – С. 3-16.

журналу,

Маликов А.З., Пономаренко Л.А. Оптимизация цифровой сети интегрального обслуживания с конечным числом пользователей и блокировками // Автоматика и телемеханика. – 1992. - № 6. – С. 34-38.

Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Ситуационное управление многоканальной системой с переменной структурой обслуживания неоднородного потока // Изв. АН Азерб. Респ. Сер. Физ.–техн. И мат. Наук. – 1986. – Т.7, № 6. – С. 79-83.

енциклопедії

Долматовский Ю.А. Электромобиль // БСЭ. – 3-е изд. – И., 1988. – Т.30. – С.72.

Тези доповідей

Пономаренко Л.А., Жучкова И.В. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных вычислительных сетях АСУТП // Труды Междунар. Конф. «Локальные вычислительные сети» (ЛОКСЕТЬ 88). – Том 1. – Рига: ИЭВТ АН Латвии. – 1988. – С. 149-153.

Дисертації

Улус Р.А. Исследование оборудования с пневмовакуумным приводом для захвата, перемещения и фиксации при обработке пористых и легкоповреждаемых строительных изделий: Дис. канд. техн. наук: 05.05.04. – М., 1982. – 212 с.

Продовження таблиці Д.11

2

Автореферати дисертацій

Полікарпов В.С. Философский анализ роли символов в научном познании: Автореф. дис. д-ра филос. наук: 09.00.08 / Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1985. – 35 с.

Препринти

Пономаренко Л.А., Буадзе В.В. Математические модели и алгоритмы сбора и обработки информации в АСУТП непрерывных станов горячей прокатки. – К.: 1976. – 37 с. (Препр. / АН Украины. Ин-т кибернетики; 76-76).

Звіт про науково-дослідну роботу

Проведение испытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС-2-12-ВЗ и КХС-2-12-КЗЮ: Отчет о НИР (промежуточн.) / Всесоюзн. заочн. ин-т пищ. пром-ти. – ОЦО 102ТЭ; № ГР 800571; Инв. № В 119692. – М., 1981. – 90 с.

Авторські свідоцтва

А.с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. Устройство для захвата нориентированных деталей типа валов / В.С. Батулин, В.Г. Кемайкин (СССР). - № 330585/25; Заявлено 23.11.81; Опубл. 30.08.83, Еюл. № 12. – 2 с.

А.с. № 1626362. Украина. Линейный импульсный модулятор / В.Г. Петров (Украина). – 4 с ил.; Опубл. 30.03.93, Бюл. № 13.

Патенти

Пат. 4601572 США, МКИ G 03 В 27/74. Microfilming sysyem with zone controlled adaptive lighting / Wise David S. (США); McGraw-Hill Inc. - № 721205; Заявл. 09.04.85; Опубл. 22.06.86; НКИ 355/68. – 3 с.

Каталоги

Каталог млекопитающих СССР. Пліоцен – современность / АН СССР, Зоол. ин-т; Под ред. И. М. Громова, Г.И. Барановой. – Л.: Наука, Ленингр. отделение, 1981. – 456 с.

Інструкції

типовая инструкция по эксплуатации топливоотдачи тепловых электростанций: ТИ 34-70-044-85: Утв. Гл. техн. упр. по эксплуатации энергосистем 01.10.85: Срок действия установлен с 01.01.86 до 01.01.95 / М-во энергетики и электрификации СССР. – М., 1986. – 43 с.

Навчальне видання

Методичні вказівки щодо оформлення контрольних, курсових і дипломних робіт (для студентів заочної форми навчання та другої вищої освіти спеціальностей 6.050100 - "Економіка підприємства", 6.050100 - "Облік і аудит", 6.050200 - "Менеджмент організацій")

Укладачі: Алла Володимирівна КОВАЛЕВСЬКА,

Наталія Іванівна СКЛЯРУК

Редактор: М.З. Аляб'євПлан 2008, поз. 107м


__________________________________________________________________

Підп.до друку 10.09.08 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн.-друк.арк. 1,3 Обл.-вид.арк. 1,7.

Замовл. №__________ Тираж 200 прим.__________________________________________________________________
61002, Харків, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка