Рекомендации по использованию дсту 3008-95 при оформлении контрольных, курсовых работ и дипломных проектовСкачати 300,18 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації11.10.2019
Розмір300,18 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
Наприклад,

на першій сторінці – "Рисунок 3.1 – Схема розміщення"

на другій сторінці – "Рисунок 3.1, аркуш 2"

на третій сторінці – "Рисунок 3.1, аркуш 3"

4 .9 Приклад оформлення ілюстрації (рисунка, графіка, діаграми) наведено на рис.4.1.

Рисунок 4.1 – Життєвий цикл товару (бізнесу)

4.10 Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне копіювання, принтер). Ілюстрації повинні бути зроблені за допомогою ЕОМ.
5 ТАБЛИЦІ
5.1 Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць відповідно до рис. 5.1.


Рисунок 5.1 – Приклад оформлення таблиці

5.2 Горизонтальні й вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії, що обмежують таблицю ліворуч, праворуч і знизу, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює використання таблицею.

5.3 Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.

5.4 Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, наведених в додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу й порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад,

Таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

5.5 Якщо в тексті одна таблиця, її нумерують відповідно до вимог 5.4.

5.6 Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і розміщують над таблицею. Назва повинна бути короткою і відбивати зміст таблиці.

5.7 Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою, або поряд, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку й боковик.

При розділенні таблиці на частини допускається її головку або боковик замінювати відповідно до номерів граф або рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи та/або рядки першої частини таблиці.

Слово "Таблиця ___" вказують один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами праворуч пишуть з номером таблиці:

"Продовження таблиці ____".

5.8 Заголовки граф таблиці друкують з великих літер, а підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком.

5.9 Підзаголовки, які мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині.

5.10 Зразок оформлення таблиці наведено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1 – Факторний аналіз обсягу товарного випуску

В тис. грн.


Найме-нування виробу

Товарний випуск

Абсолютне відхилення фактичного обсягу товарного випуску від планового

за планом

за плановими цінами та фактичним обсягом виробництва

фак-тично

усього

у тому числі за рахунок зміни

обсягу випуску

оптової

ціни


1

2

3

4

5

6

7

А

В

С14.4

6

518.24

5.7


4.5

19

5.795


4.32

4.6

-0.205


-0.68

3.84

-0.3


-0.5

0.76

0.095


-0.18

Усього

25.4

28.44

29.115

3.715

3.04

0.675

6 ПЕРЕЛІКИ


6.1 Переліки, при необхідності, можуть бути наведені всередині пунктів і підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

6.2 Перед кожною позицією переліку слід ставити маленьку літеру українського алфавіту з дужкою, або, не нумеруючи, – дефіс (перший рівень деталізації).Приклад

З огляду на конкурентність ринку можна виділити чотири типи ринків:

- досконалої конкуренції;

- монополія;

- олігополія;

- монополістична конкуренція.

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Приклад

Трудові ресурси поділяються на такі групи:

а) промислово-виробничий персонал:  1. робітники;

  2. керівники;

  3. спеціалісти;

  4. службовці;

б) непромисловий персонал.

6.3 Перелік першого рівня деталізації друкують маленькими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місцерозташування переліку першого рівня.


7 ПРИМІТКИ
7.1 Примітки розміщують в роботі при необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації.

7.2 Примітки розміщують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, до яких вони відносяться.

7.3 Одну примітку не нумерують.

Слово "Примітка" друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова "Примітка" ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку наводять текст примітки.Приклад

Примітка. _____________________________________________________

__________________________________________________________________

7.4 Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова "Примітки" ставлять двокрапку й з нового рядка з абзацу після номеру примітки з великої літери наводять текст примітки.

Приклад

Примітки:

1. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________


8 ФОРМУЛИ Й РІВНЯННЯ
8.1 Формули й рівняння розміщують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки.

Вище й нижче кожної формули або рівняння потрібно залишити не менше одного вільного рядка.

8.2 Формули й рівняння в роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених в додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу та порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу.

Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках біля правого берега аркуша.

8.3 Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули або рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі або рівнянні.

Пояснення значень кожного символу і числового коефіцієнту слід надавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацного відступу словом "де" без двокрапки.

Приклад

Річну суму амортизаційних відрахувань (А) розраховують за формулою:


, (3.1)
де Бзв – балансова вартість основних фондів на початок звітного періоду;

Nа – норма амортизаційних відрахувань, %.


8.4 Переносити формули й рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках операцій, що виконуються, при цьому знак операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули або рівняння на знаку операції множення використовують знак "х".

8.5 Якщо в роботі тільки одна формула або рівняння, їх нумерують відповідно до вимог 8.2.

8.6 Формули, що слідують одна за одною, й не розділені текстом, відокремлюють комою.
Приклад

9 ПОСИЛАННЯ


9.1 Посилання в тексті на джерела слід вказувати порядковим номером за переліком посилань, відокремленим двома квадратними дужками, наприклад,

"... в роботах [1-7] ... ".

9.2 При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, таблиці, формули, рівняння, додатки вказують їх номери.

При посиланнях слід писати:

"... в розділі 4 ..."

"... дивись 2.1 ..."

"... за 3.3.4 ..."

"... відповідно 2.3.4.1 ..."

"... на рис. 1.3 ..." або "... на рисунку 1.3 ..."

"... в таблиці 3.2 ..."

"... (див. табл. 3.2) ..."

"... за формулою (3.1) ..."

"... в рівняннях (1.23) – (1.25) ..."

"... в додатку Б ..."


10 ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
10.1 Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і є основним джерелом інформації. Номер сторінки на титульному аркуші не вказують.

10.2 Вимоги до оформлення титульного аркуша подано в додатку А.


11 АРКУШ ЗАВДАННЯ
11.1 Аркуш завдання видають студенту на кафедрі під час написання дипломної роботи.

11.2 Завдання на дипломну роботу розміщують безпосередньо після титульного аркуша, і воно містить таку інформацію: назву ВНЗ; назву факультету і випускаючої кафедри; назву спеціальності; гриф затвердження; прізвище, ім’я та по батькові автора (повністю); повну назву дипломної роботи; номер і дату наказу, що затверджує тему роботи; термін складання роботи; перелік вихідних даних (форми бухгалтерської і статистичної звітності, планово-економічна та інша документація, що використовувалась при написанні роботи); зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік розділів і підрозділів роботи); перелік графічного матеріалу; підпис консультантів роботи і дату видачі завдання; календарний план виконання роботи; підпис керівника і автора.

11.3 Приклад оформлення аркуша завдання наведений в додатку Б.

12 РЕФЕРАТ


12.1 Структурний елемент "РЕФЕРАТ" розміщують безпосередньо після титульного аркуша та аркуша завдання (при наявності) і перед структурним елементом "ЗМІСТ".

12.2 Структурний елемент "РЕФЕРАТ" має бути поданий двома мовами – українською і іноземною. Кожен з варіантів наводиться на окремому аркуші. Відповідно реферат займає 3 і 4 сторінку письмової роботи, але сторінки не нумерують.

12.3 Приклад складання реферату поданий у додатку В. Обсяг тексту реферату повинен становити не більше 1500 знаків.
13 ЗМІСТ
13.1 Приклад оформлення змісту наведений у додатку Г.
14 ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ,

ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ


14.1 Перелік повинен бути розташованим стовпцем. Ліворуч в алфавітному порядку наводять умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, праворуч – їх детальну розшифровку.
15 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
15.1 Перелік джерел, на які посилаються в основній частині роботи, повинен бути наведений в кінці тексту роботи, після структурного елемента "ВИСНОВКИ", починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту повинні бути посилання.

15.2 Бібліографічний опис в переліку посилань наводять в порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті. Допускається оформлення переліку посилань в алфавітному порядку (на першому місці розміщують законодавчі, нормативні акти, положення, інструкції тощо). Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

15.3 Бібліографічні описи посилань в переліку наводять відповідно до діючих стандартів з бібліотечної та видавницької справи (приклад оформлення переліку посилань наведений в додатку Д).
16 ДОДАТКИ
16.1 Додатки слід оформляти як продовження роботи на її наступних сторінках, розміщуючи в порядку появлення посилань на них в тексті роботи.

16.2 Якщо додатки оформляють на наступних сторінках роботи, кожен такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований зверху маленькими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком маленькими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово "Додаток ___" і велика літера, що означає додаток.

16.3 Додатки слід позначати послідовно великими літерами українського алфавіту, за винятком Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д.

Один додаток позначується як додаток А.

16.4 Додатки повинні мати загальну з останньою частиною роботи наскрізну нумерацію сторінок.

16.5 При необхідності текст додатку може бути поділений на розділи, підрозділи, пункти й підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку відповідно до вимог 3.

При цьому перед кожним номером проставляють позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад,

А.2 – другий розділ додатку А

Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатку Г

Д.4.1.2 – пункт 4.1.2 додатку Д і т.д.

16.6 Ілюстрації, таблиці, формули й рівняння, які є в додатку, слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад,

рисунок Г.3 – третій рисунок додатку Г

таблиця А.2 – друга таблиця додатку А

формула (А.1) – перша формула додатку А

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула (В.1).

При посиланнях в тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати:

"... на рисунку А.2..."

"... в таблиці Б.3 ..." або "... в табл.Б.3 ..."

"... за формулою (В.1) ..."

"... в рівнянні Г.2 ..."

16.7 Переліки й примітки в тексті додатку оформляють і нумерують відповідно до вимог 6 і 7.

16.8 Джерела, що використовуються тільки в тексті додатку, повинні розглядатися незалежно від згадуваних в основній частині роботи, і мають бути перелічені в кінці кожного додатку в переліку посилань.

Правила складання переліку посилань повинні бути аналогічними прийнятим в основній частині роботи.

16.9 Якщо в роботі як додаток використовується документ, який має самостійне значення і оформляється відповідно до вимог до документу даного виду, його копію розміщують в роботі без змін в оригіналі.

Перед копією документу розміщують аркуш, на якому посередині друкують слово "ДОДАТОК___" і його назву (при наявності), в правому верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документу нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок роботи (не зважаючи на власну нумерацію сторінок документу).

Додаток А

Приклад оформлення титульного аркуша до дипломної роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Харківська національна академія міського господарства

Кафедра "Економіки і управління в будівництві і міському господарстві"ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи на тему:


Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства (на прикладі ВАТ „Харківобленерго”)

Студент групи ЕП _____________ (Мурашко Н.А.)

(підпис)
Керівник проекту ______________ (Іванов П.Д.)
Консультанти:

охорона праці _____________ ( Пашков В.І.)


Зав. кафедри _____________ (Ачкасов А.Є.)

2008 р.


Додаток Б

Приклад оформлення аркуша завдання до дипломної роботи
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка