Рекомендации по использованию дсту 3008-95 при оформлении контрольных, курсовых работ и дипломных проектовСкачати 300,18 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації11.10.2019
Розмір300,18 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

А.В. Ковалевська,

Н.І. Склярук

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНИХ, КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ

(для студентів заочної форми навчання та другої вищої освіти

спеціальностей

6.050100 - "Економіка підприємства",

6.050100 - "Облік і аудит",

6.050200 - "Менеджмент організацій")

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки щодо оформлення контрольних, курсових і дипломних робіт (для студентів заочної форми навчання та другої вищої освіти спеціальностей 6.050100 - "Економіка підприємства", 6.050100 - "Облік і аудит", 6.050200 - "Менеджмент організацій") / Укл.: Ковалевська А.В., Склярук Н.І.. - Харків: ХНАМГ, 2008. – 28 с.

Укладачі: А.В. Ковалевська,

Н.І. Склярук


Рецензент: д. е. н, проф. А.Є.Ачкасов


Рекомендовано кафедрою «Економіка і управління в будівництві і міському господарстві», протокол № 5 від 7.02.2008р.ЗМІСТ


1 Загальні вимоги ...........................................................................................

4

2 Нумерація сторінок ......................................................................................

6

3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів ................................

6

4 Ілюстрації .....................................................................................................

7

5 Таблиці .........................................................................................................

9

6 Переліки .......................................................................................................

11

7 Примітки ......................................................................................................

12

8 Формули й рівняння ....................................................................................

13

9 Посилання ....................................................................................................

14

10 Титульний аркуш .......................................................................................

15

11 Аркуш завдання .........................................................................................

15

12 Реферат .......................................................................................................

16

13 Зміст ...........................................................................................................

16

14 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів .

16

15 Перелік посилань .......................................................................................

16

16 Додатки ......................................................................................................

17

Додаток А Приклад оформлення титульного аркуша до дипломної роботи ..............................................................................................................

20


Додаток Б Приклад оформлення аркуша завдання до дипломної роботи ..

21

Додаток В Приклад складання реферату до курсової роботи ......................

23

Додаток Г Приклад оформлення змісту ........................................................

24

Додаток Д Приклади оформлення переліку посилань ..................................

25Метою цих методичних вказівок є розробка рекомендацій щодо оформлення курсових і дипломних, контрольних робіт (проектів), що дозволить наблизити форму написання таких робіт до державних стандартів України.

Основою розробки рекомендацій є ДСТУ 3008-95.
1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ


  1. Текст оформляють на аркушах формату А4 (210х297 мм). При необхідності можна використати папір формату А3 (297х420 мм).

  2. Текст друкують машинописним або машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом на одній стороні аркуша білого паперу.

При машинописному способі текст друкують через півтора інтервали.

При машинному – до 40 рядків на сторінці при рівномірному її заповненні.

Мінімальна висота шрифту 1,8 мм.


  1. Текст необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий, верхній, нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм.

  2. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору, середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою.

  3. Вписувати в текст окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.

  4. Друкарські помилки, описки й графічні неточності, що виявилися в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту машинописним або ручним способом.

  5. Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні імена наводять мовою оригіналу. Можна транслювати власні імена й наводити назви організацій в перекладі мовою роботи з доданням (при першому згадуванні) оригінальної назви.

  6. Скорочення слів і словосполучень в роботі – відповідно до діючих стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

  7. Структурні елементи "РЕФЕРАТ", "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ" не нумерують, а їх назви є заголовками структурних елементів.

  8. Розділи й підрозділи повинні мати заголовки. Пункти й підпункти можуть мати заголовки.

  9. Заголовки структурних елементів і заголовки розділів слід розміщувати в середині рядка й друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

  10. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

  11. Абзацний відступ повинен бути однаковим до всього тексту та дорівнювати п'яти знакам.

  12. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Переноси слів у заголовках розділу не допускаються.

  1. Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна бути:

 • при машинописному способі – не менше трьох інтервалів;

 • при машинному способі – не менше двох рядків.

Відстань між основами рядків заголовка, а також між двома заголовками приймають такою ж, як у тексті.

  1. Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.

  2. Оформлення тексту, рисунків і таблиць при машинному способі їх виконання повинно відповідати вимогам діючого стандарту з урахуванням можливостей комп'ютерної техніки.

2 Нумерація сторінок


2.1 Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації стосовно всього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

2.2 Титульний аркуш включають в загальну нумерацію сторінок роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

2.3 Рисунки й таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають у загальну нумерацію сторінок.
3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів
3.1 Розділи, підрозділи, пункти, підпункти слід нумерувати арабськими цифрами.

3.2 Розділи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д.

3.3 Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

Номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою.

Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, 2.4 і т.д.

3.4 Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу й підрозділу.

Номер пункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу й порядкового номера пункту, відокремлених крапкою.

Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1.1, 1.1.2, 2.1.3 і т.д.

3.5 Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту й порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою. Після номера підпункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 2.1.3.1 і т.д.

3.6 Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його нумерують.


4 ІлюстРації
4.1 Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання.

4.2 Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно, подаючи їх в роботі, дотримуватися вимог діючого законодавства про авторські права.

4.3 Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, що наводяться в роботі, повинні відповідати вимогам стандартів "Єдиної системи конструкторської документації" і "Єдиної системи програмної документації".

4.4 Фотознімки розміром менше формату А4 повинні бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4.

4.5 Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією.

При необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підпис під рисунком).

Ілюстрацію позначають словом "Рисунок ___", яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад,

"Рисунок 3.1 – Схема розміщення".

4.6 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених в додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад,

Рисунок 3.2 – другий рисунок третього розділу.

4.7 Якщо робота містить тільки одну ілюстрацію, її нумерують відповідно до вимог 4.6.

4.8 Якщо ілюстрація не вміщається на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, при цьому назву ілюстрації розміщують на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, під ними вказують:

"Рисунок ___, аркуш ___".

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка