Програма «Зарубіжна музична література» для студентів галузі знань Опис навчальної дисципліни Найменування показниківСторінка1/3
Дата конвертації27.04.2020
Розмір0,98 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3

Робоча програма «Зарубіжна музична література» для студентів галузі знань1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Шифр та назва галузі знань

0202 Мистецтво
Нормативна


Шифр та назва спеціальності

5.02020201 ХореографіяЗмістових модулів – 3Рік підготовки

2-й

Семестр

Загальна кількість годин - 90

3-й, 4-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2
Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«молодший спеціаліст»


Лекції

30 год.

10 год.

20 год.

Семінарські

12 год.

4 год.

8 год.

Модульний контроль

6 год.

2 год.

4 год.

Індивідуальні заняття

12 год.

4 год.

8 год.

Самостійна робота

30 год.

10 год.

20 год.

Вид контролю: залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Зарубіжна музична література – навчальна дисципліна, яка подає широкий огляд розвитку світової музичної культури крізь призму різноманітних явищ (історичних, політичних, культурно-мистецьких), розкриває шляхи створення різних національних композиторських шкіл. Зарубіжна музична література включає вивчення життєвого та творчого шляху видатних зарубіжних композиторів від старовини до сучасності у хронологічному порядку.Мета курсу – формування у студентів професійного світогляду, художньої культури, естетичного смаку на основі вивчення багатьох художніх напрямків, різноманітних творчих стилів композиторів різних національних музичних шкіл.

Завдання курсу:

 • ознайомлення студентів із кращими зразками зарубіжного музичного мистецтва (народного, професійного класичного і сучасного);

 • вивчення історичного процесу розвитку зарубіжної музичної культури;

 • набуття знань, підкріплених естетичними уявленнями і ґрунтовним ознайомленням із кращими зразками зарубіжного музичного мистецтва;

 • формування уявлень про життєвий та творчий шлях найвидатніших композиторів минулого і сучасності;

 • вивчення стилів, боротьби напрямів, ідейно-естетичних принципів;

 • формування у студентів історичного світогляду, особистісно-ціннісного ставлення до явищ світової культури;

 • розвиток логічного та асоціативного мислення.

У студента мають бути сформовані такі компетентності:Загальні:

 • Здатність до аналізу та синтезу;

 • здатність до організації і планування;

 • базові загальні знання;

 • засвоєння основ базових знань з професії;

 • розв’язання проблем;

 • прийняття рішень;

 • навички управління інформацією;

 • взаємодія;

 • позитивне ставлення до несхожості та інших культур;

 • етичні зобов’язання;

 • здатність працювати в міждисциплінарній команді;

 • здатність застосовувати знання на практиці;

 • здатність до навчання;

 • лідерські якості;

 • розуміння культур та звичаїв інших країн;

 • турбота про якість;

 • бажання досягти успіху.

Фахові:

 • усвідомлення соціальної значущості своєї майбутньої професії, володіння мотивацією до здійснення професійної діяльності;

 • здатність нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності;

 • демонструвати предметну та сучасну базу знань;

 • здатність реалізовувати навчальні програми базових курсів у різних освітніх установах;

 • готовність застосовувати сучасні методики і технології, в тому числі й інформаційні, для забезпечення якості навчально-виховного процесу освітнього закладу;

 • здатність розробляти і реалізовувати культурно-просвітницькі програми для різних категорій населення, в тому числі з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

 • здатність професійно взаємодіяти з учасниками культурно-просвітницької діяльності;

 • володіння методами навчання і виховання засобами музичного мистецтва;

 • володіння теоретичними основами музичного мистецтва, професійною термінологією;

 • володіння інструментарієм, методами, прийомами і практичними навичками роботи у царині музичного мистецтва;

 • застосування професійно-профільованих знань у музичній діяльності

(за видами);

 • здатність до творчості.

Предметні:

 • володіння термінологічним тезаурусом з метою його практичного застосування у процесі педагогічної діяльності;

 • здатність опрацьовувати навчально-методичну, музикознавчу, довідкову літературу ;

 • здійснення музично-теоретичного, історико-стильового, технічно-виконавського аналізу творів світової класики;

 • розуміння національних особливостей різних композиторських шкіл;

 • розуміння ідейно-естетичних принципів побудови творів різних епох;

 • розуміння та диференціація принципів побудови різних музичних форм;

 • здатність співвіднести біографічні факти і явища з художнім відображенням дійсності у музичному творі;

 • здатність аналізувати поєднання композиторського та інтерпретаторського змісту музичного твору;

 • спроможність висловлювати особистісно-ціннісне ставлення до творів мистецтва;

 • здійснення художньо-естетичної оцінки творів мистецтва;

 • усвідомлення місця творів світової класики у музичній та художній культурі сьогодення.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка