Програма з корекційно-розвиткової роботиСкачати 185,18 Kb.
Сторінка1/17
Дата конвертації21.05.2019
Розмір185,18 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ


ПРОГРАМА З КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ

«РОЗВИТОК СЛУХОВОГО СПРИЙМАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ВИМОВИ ДЛЯ ДІТЕЙ ЗІ ЗНИЖЕНИМ СЛУХОМ»

ДЛЯ 6 – 10 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

(СПЕЦІАЛЬНИХ ТА З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ),

НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ

Київ – 2016
УДК37.016:8-028.31-043.86-056.263(083.97)

ББК 74.3 (74.26)

Р 64

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.(Наказ МОН № 526.Від 04.04.2017 р. )

Авторський колектив: О.Ф. Федоренко, к.п.н., науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України; М.В. Коноваленко, вчитель спеціальної школи-інтернату I-III ступенів №9 м. Києва, І.В. Автономова,заступник директора спеціальної школи-інтернату I-III ступенів №18 м. Києва; О.М. Різоль, вчитель спеціальної школи-інтернату I-III ступенів №18 м. Києва.

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток слухового сприймання та формування вимови для дітей зі зниженим слухом» для 6 – 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів (спеціальних та з інклюзивним навчанням), навчально-реабілітаційних центрів/О.Ф. Федоренко, М.В. Коноваленко, І.В. Автономова, О.М. Різоль. – К., 2016.

Програму схвалено на засіданні вченої ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

Протокол № 9 від 24.11.2016 року

Анотація
Програма з розвитку слухового сприймання та формування вимови спрямована на розвиток та удосконалення навичок говоріння та аудіювання учнів зі зниженим слухом з метою задоволення потреби доступу доаудіальної інформації (як засобу отримання, розширення й уточнення уявлень та знань про світ),взаємодії та комунікації, у тому числі через спілкування усним словесним мовленням, як однією з передумов повноцінного входження в систему суспільних відносин.

У програмі виокремлено три основні блоки педагогічної діяльності, що спрямовані на: розвиток слухового сприймання мовлення, формування та удосконалення вимови, розвиток слухозорової уваги, пам’яті, аналізу й синтезу тощо. Мета та завдання корекційної роботи за означеними блоками висвітлені у змістових напрямах, відповідно до яких сурдопедагог може планувати заняття з учнями. Програма розраховано на сурдопедагогів навчальних закладів зі спеціальною та інклюзивною формами навчання, фахівців навчально-реабілітаційних центрів, які обізнані зі специфікою психофізичного розвитку та особливими освітніми потребами учнів з порушеннями слуху.
ВСТУП

Актуальність розроблення корекційної програми зумовлена реформуванням системи спеціальної освіти в Україні, що детерміновано кардинальними соціальними змінами, що обумовлюють її розвиток в інноваційному напрямі на певних концептуальних засадах. На часі створення корекційно-розвиткової програми «Розвиток слухового сприймання та формування вимови у дітей зі зниженим слухом», що має задовольняти потреби школярів зі зниженим слухом, які навчаються в закладах зі спеціальною та інклюзивною формами навчання, навчально-реабілітаційних центрах. Водночас нова програма має відповідати положенням сучасних концепцій освітньої політики, у тому числі усталенню гуманістичних парадигм у вітчизняній теорії й практиці (соціальної, дитино і родиноцентрованої, особистісно орієнтованої тощо) навчання осіб з порушеннями розвитку, у тому числі зі зниженим слухом. Зважаючи на те, що в Україні органічно переплетені різні культури, традиції, звичаї, у тому числі мовні й мовленнєві, - органічне поєднання національного і загальнолюдського є необхідною передумовою розвитку і збагачення кожного учня, у тому числі з порушеннями слуху. Означені життєві реалії зумовлюють формування полімовної концепції для поступу освіти осіб з порушеннями слуху, яка акцентує увагу на загальнолюдських цінностях, на принципах рівноправного співіснування різних форм культурного життя. У процесі організації навчально- виховного процесу в загальноосвітніх закладах для учнів з порушеннями слуху це реалізується через впровадження білінгвального підходу.Для вчителів, які навчають таких учнів, головним завданням є не тільки формування особистості з належним знанням своєї рідної мови, якщо такою є українська жестова, а й виховання громадянина з таким ж знанням державної української мови. Водночас опануванню словесної української мови учнями з порушеннями слуху сприяє корекційно-розвиткова робота, що спрямована на подолання найбільш складних аспектів володіння вимовою для цієї категорії учнів, а саме: формування вимови, розвиток слухового й зоро-слухового сприймання усного мовлення у слабкочуючих та зорового сприймання усного мовлення у глухих .

Саме тому корекційний курс з розвитку слухового сприймання і формування вимови для учнів з порушеннями слуху в 6-10 класах загальноосвітніх навчальних закладів зі спеціальною та інклюзивною формами навчання полягає у підкріпленні опанування орфографічних, граматичних, лексичних, стилістичних норм української мови на основі формування чіткої, розбірливої вимови та слухового (слухозорового) сприймання опанованого навчального матеріалу та його елементів шляхом застосування індивідуального підходу до кожного учня. Організація індивідуальних занять з розвитку слухового сприймання мовлення та формування вимови у дітей глухих та зі зниженим слухом мають свою специфіку та призначення. В першу чергу, це - формувати та розвивати навички говоріння та аудіювання українською мовою з метою подальшого забезпечення потреб взаємодії та комунікації, у тому числі через спілкування усним словесним мовленням, як однією з передумов повноцінного входження дітей з порушеннями слуху в систему суспільних відносин.

Отже, метою роботи з розвитку слухового сприймання у школярів з порушеннями слуху є формування уміння сприймати мовлення на слух і створення на цій основі якісно нової, слухової / слухозорової навички для сприймання усного мовлення, як однією з передумов повноцінного входження в систему суспільних відносин.

Робота з формування вимови спрямована на формування фонетично виразного усного мовлення учнів з порушеннями слуху, дотримання ними в мовленні словесно-логічного наголосу, інтонації, темпу і неподільності та основних правил орфоепії.

Під час розроблення Програми автори керувалися: особистісно орієнтованим і діяльнісним освітніми підходами та суголосним з ними компетентнісним (І. Бех, В. Кремень, М. Савченко, І. Якиманська та ін.); основними положеннями вітчизняної сурдопедагогічної науки (Л. Борщевська, А. Гольдберг, С. Глазунова, В. Засенко, Н. Засенко, А. Замша, С. Кульбіда, С. Литовченко, Л. Лєбєдєва, К. Луцько, Л. Малина, Б. Мороз, О. Федоренко, Л. Фомічова, Е. Пущин, О. Савченко та ін.); концептуальними засадами інтегрованого навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку (А. Колупаєва, О. Таранченко ін.); сучасними науковими уявлення про специфіку супроводу дітей з особливими потребами в різних умовах навчання (Е. Данілавічютє, В. Кобильченко, А. Колупаєва, С. Кульбіда, Т. Сак, Т. Скрипник, О. Таранченко, О. Федоренко та ін.); правовим та законодавчими документи, в тому числі положеннями сучасних наукових концепцій в галузі освіти дітей з особливими потребами.

Розроблена Програма не суперечить основному посилу загальноосвітньої школи й водночас спрямована на задоволення наступних особливих потреб таких школярів (за О. Федоренко): слухової (проявляється в доступності аудіальної інформації як засобу отримання, розширення й уточнення уявлень та знань молодших школярів зі зниженим слухом про світ); мовної і мовленнєвої (самовираження шляхом використання мовних і мовленнєвих засобів, зрозумілих чуючим); загально навчальної (проявляється у здійсненні ефективної самостійної навчальної діяльності на основі формування вимови та розвитку слухового сприймання мовлення); соціоінтегративної (як міжособистісної взаємодія з усіма суб’єктами навчального процесу); соціокультурної (у цьому контексті формування вимови та розвиток слухового сприймання не суперечить взаємодії з представниками спільноти нечуючих, у тому числі й отримання інформації засобами жестового мовлення). Відзначимо, що у процесі корекційно-розвиткової роботи на початкових етапах може бути використана опора на українську жестову мову, якщо це дає можливість краще організувати роботу учня, пояснити специфіку звукового ладу, ритмомелодику фрази, особливості граматичної системи чи лексичного значення слова тощо, що сприймається на слух.

В умовах зміни освітніх орієнтирів (у тому числі розвантаження навчального процесу, поширення інклюзивної форми навчання та особистісно орієнтованого освітнього підходу та суголосним з ним компетентнісного тощо) розроблена Програма покликана зробити корекційно-розвитковий процес з розвитку слухового сприймання мовлення та формування вимови для учнів з порушеннями слуху логічнішим та надати більшу свободу вчителю для реалізації індивідуального підходу під час занять. Позаяк кожен такий учень зі зниженим слухом має свої індивідуальні слухові й вимовні особливості та потребує спеціальної підтримки фахівців, незалежно від того, у якому закладі (зі спеціально чи інклюзивною формою) він навчається.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка