Програма вступного випробування з


Зразок вступного випробуванняСкачати 347,25 Kb.
Сторінка14/14
Дата конвертації27.01.2020
Розмір347,25 Kb.
ТипПрограма
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Зразок вступного випробування

з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо вступник вибрав і позначив правильну відповідь.

Правильне виконання завдання оцінюється в 1 бал.1. Упродовж якого історико-археологічного періоду з’явилося відтворювальне господарство?

А палеоліту

Б мезоліту

В неоліту

Г раннього залізного віку

А

Б

В

Г


2. Появу чорної металургії на українських землях пов’язують з племенами

А кіммерійців

Б скіфів

В сарматів

Г слов’ян

А

Б

В

Г

3. З якого твору наведено уривок?

«... Паче всього — убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих — як братів. Лжі бережися, і п'янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе...»

А «Слово о полку Ігоревім»

Б «Руська правда» Ярослава Мудрого

В «Повчання дітям» Володимира Мономаха

Г «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона

А

Б

В

Г

4. Виберіть твердження, що стосується діяльності князя Ярослава Мудрого

А вперше приєднав до Русі Червенські міста

Б остаточно розбив печенігів, а на місці перемоги побудував Софію Київську

В за його правління відбулося укладення «Повісті минулих літ»

Г закріпив вотчинне землеволодіння на Русі

А

Б

В

Г
5. Приєднання Великого князівства Литовського до Польського королівства на «вічні часи», хрещення литовців, одруження князя Ягайла з Ядвігою - це умови

А Кревської унії

Б Городельської унії

В Люблінської унії

Г Берестейської унії

А

Б

В

Г

6. Як називається ліро-епічний твір про події з життя козаків ХVІ-ХVІІІ ст., який виконувався мандрівними співцями-музиками?

А дума

Б сказання

В поема

Г билина

А

Б

В

Г7. Вкажіть зміст битви на Синіх ВодахА поразка князя Свидригайла у боротьбі за збереження Великого князівства Руського

Б остаточна перемога монголів над руськими князями

В перша велика перемога литовсько-руського війська над монголами

Г перемога Московії над ВКЛ у ході Московсько-Литовських війн (перша половина ХVІ ст.)

А

Б

В

Г

8. Вкажіть центр Руського воєводства у складі Речі Посполитої?

А Рівне

Б Луцьк

В Київ

Г Львів

А

Б

В

Г

9. Виберіть твердження, яке правильно характеризує термін «братство»:

А форма організації виробництва, за якого ручна праця поступово замінювалася машинною

Б православна релігійна й культурно-освітня організація українських міщан, що існувала при церковних парафіях у ХV–ХVІІ ст.

В культурно-освітній гурток у ХVІІ ст., який займався перекладом Святого Письма

Г спільнота однодумців-студентів Києво-Могилянського колегіуму, які переймалися долею православної церкви в умовах поширення уніатства

А

Б

В

Г
10. Якого часу стосується поява книгодрукування на українських землях

А перша половина ХVІ ст.

Б перша половина ХVІІ ст.

В друга половина ХVІ ст.

Г друга половина ХVІІ ст.

А

Б

В

Г

1 1. Відповідно до якого договору зображено межі козацької держави на карті?

А Зборівського

Б Білоцерківського

В Віленського

Г «Березневих статей»

А

Б

В

Г

12. Назвіть держав-учасниць Андрусівського перемир’я

А Османська імперія і Московія

Б Швеція і Московія

В Річ Посполита і Османська імперія

Г Московія і Річ Посполита

А

Б

В

Г

13. Вкажіть подію, що відбулася у 1710 році

А Полтавська битва

Б укладення Конституції Пилипа Орлика

В заборона козацтва у Речі Посполитій

Г зруйнування Чортомлицької Січі російськими військами

А

Б

В

Г14. На якій території України був поширений гайдамацький рух?А Правобережжя

Б Слобожанщина

В Лівобережжя

Г Галичина

А

Б

В

Г

1 5. У результаті якої події відбулося приєднання земель, позначених на карті цифрою 1, до Російської імперії?

А Першого поділу Речі Посполитої

Б Другого поділу Речі Посполитої

В Третього поділу Речі Посполитої

Г Російсько-турецької війни 1806–1812 рр.
А

Б

В

Г16. Вкажіть назву першої газети на українських землях, що видавалася українською мовою

А «Рада»

Б «Зоря Галицька»

В «Русалка Дністровая»

Г «Слово»

А

Б

В

Г

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо вступник правильно зробив позначки на перетинах рядків

(цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці.

Правильне виконання завдання оцінюється в 4 бала:

1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару).
17. Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями

1

2

«панщина»

«вотчина»А

спадкове земельне володіння поширене на Русі
А

Б

В

Г

Д

1
2
3
43

«магістрат»

Б

територіальне самоврядне об’єднання людей, у спільному володінні якого були земля та угіддя

4

«община»

В

особиста залежність селянина від феодалаГ


обов’язкова праця кріпака на користь пана в обмін на можливість користуватися частиною земліД

узагальнена назва органів міського самоврядування

18. Установіть відповідність між особистістю та сферою діяльності

1

М. Кропивницький

А

театр
А

Б

В

Г

Д

1
2
3
42

В. Антонович

Б

музика

3

І. Григорович-Барський

В

архітектура

4

С. Крушельницька

Г

Д

історія

живопис19. Установіть відповідність між назвою організації та діячами, які до неї належали

1

Кирило-Мефодіївське братство

А

Б

Я.Головацький, І.Вагилевич Т.Шевченко, І.Франко
А

Б

В

Г

Д

1
2
3
42

Стара громада

В

М.Костомаров, П.Куліш

3

Русько-Українська радикальна партія

Г

Д

І.Франко, М. Павлик

М.Лисенко, П.Чубинський4

Руська трійця
ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

У завданні подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо вступник правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4)

і колонок (букви від А до Г) у тесті.

Правильне виконання завдання оцінюється в 3 бала:

0 балів, якщо вступник не встановив або неправильно встановив послідовність,

1 бал – якщо вступник правильно позначив першу або останню подію за хронологією,

2 бала – якщо вступник правильно позначив першу і останню подію,

3 бала – якщо вступник правильно розташував всі події в хронологічному порядку.
20. Установіть послідовність подій про які йде мова в уривках з історичних джерел

А «Засноване політичне товариство „Головна руська рада” – єдиний український національний уряд, що мав обстоювати перед центральним правительством національні і політичні потреби українців»

Б «Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження – невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...»

В «Тут же склався гурток із чотирьох душ ... Поїхали Дніпром на могилу Тараса Шевченка ... Молодь дала на могилі Тараса клятву не зраджувати Україні і все життя оддати їй...»

Г «Не допускати ввозу в межі імперії… яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоросійському наріччі. Друкування і видавання в Імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних документів…»
А

Б

В

Г

1

2

3

4
21. Установіть послідовність подій ХІХ ст. на західноукраїнських землях

А виникнення товариства «Просвіта»

Б видання альманаху «Русалка Дністровая»

В скасування кріпацтва

Г виникнення першої української політичної партії
А

Б

В

Г

1

2

3

4

ЗАВДАННЯ З МНОЖИННИМ ВИБОРОМ

Потрібно обрати ТРИ варіанти відповідей із СЕМИ запропонованих. Правильне виконання завдання оцінюється в 3 бала:

1 бал за кожну правильну відповідь.
22. Які писемні пам'ятки були створені за часів Русі?

1) «Пересопницьке Євангеліє»

2) «Слово про закон і благодать»

3) «Історія русів»

4) «Повчання дітям»

5) «Острозька Біблія»

6) «Остромирове Євангеліє»

7) «Буквар»

1

2

3


23. Які твердження можна використовувати для характеристики економіки Наддніпрянської України у другій половині ХІХ ст.?

1) завершення промислового перевороту

2) домінуюча роль садоводства та виноградарства

3) подолання селянського малоземелля та безземелля

4) витіснення іноземного капіталу національним

5) домінування аграрного сектора

6) початок промислового перевороту

7) формування ринку вільнонайманої праці


1

2

3


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Звіт методичної комісії природничо-математичних дисциплін за 2015-2018 н р
2018 -> Ультури літопис дисертаційних робіт Харківської державної академії фізичної культури До 40-річчя заснування академії та 100-річчя нан україни харків 2018
2018 -> Теорії кооперації та інтеграції
2018 -> Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг"
2018 -> Укладач: Бережна Марія Павлівна – керівник гуртка комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради Рецензенти
2018 -> Національна академія внутрішніх справ україни
2018 -> 2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар
2018 -> 2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка