Програма співбесіди для студентів, що поновлюються або переводяться, вступають для здобуття другої вищої освіти та на паралельне навчання на спеціальності 012 «Дошкільна освіта»Сторінка18/18
Дата конвертації09.01.2020
Розмір166 Kb.
ТипПрограма
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
ЛІТЕРАТУРА:

(ОС Магістр)

 1. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забез­печення розвитку освіти в Україні» //Освіта, 2001. - №75-58.

 2. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті - К: «Шкільний світ», 2001.

 3. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття) - К.: Райдуга, 1994.

 4. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.

 5. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

 6. Концепція педагогічної освіти України. – К: Либідь, 2001.

 7. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти. - К: Райдуга, 2004.

 8. Концепція національного виховання //Рідна школа, 2005. -№6.-с.18-25.

 9. Цільова комплексна програма «Вчитель» //Освіта України, 2006.-№64.

 10. Доповідь Міністра освіти і науки України Кременя В.Г. на П всеукраїнському з'їзді педагогічних працівників //Освіта, 2001. -№57-58

 11. Абдулина О.А. Общепедагогическая подготовка в системе высшего педагогического образования: Для педагогических специальных, высших учебных заведений /О.А. Абдулина - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Просвещение, 2000. - 141с.

 12. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать – М. – Игры, обучение, тренинг, досуг / Под ред. В.В. Петрусинского. – М., 2004.

 13. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Історія. Проблеми / Б.Г.Алексюк. - К.: Либідь, 1998.

 14. Барбіна Є.С. Формування педагогічної майстерності в сис­темі безперевної педагогічної освіти / Є.С. Барбіна. - К. 2008.

 15. Берне Р. Развитие «Я» - концепции и воспитание: Пер. с англ. / Р.Берне. – М.: Прогресе, 2016. - 434 с.

 16. Бойко А. Парадегмальні напрями виховання: варіанти ви­бору / А.Бойко //Рідна школа - №3, 2001. - с.7-10.

 17. Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалі­зації / А.М.Бройко. - К: ІЗМН, 2006.

 18. Богданова І.М. Модульний підхід до професійно-педагогіч­ної подготовки вчителя.: Монографія / І.М.Богданова. - Одеса: Маяк, 2008. – 284 с.

 19. Богданова І.М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вчителів на основі інноваційних технологій: Дис. - д-ра педнаук... 13.00.04 / І.М. Богданова. - К. 1998 – 440 с.

 20. Буркова Л. Технології в освіті / Л.Бурковаа // Рідна школа. - № 2.- 2001.- С.18-19.

 21. Вазина Н.Я. Модульное обучение / Н.Я.Вазина. - Горький, 1991. - 122с.

 22. Ващенко Г. Виховний ідеал. - Полтава, 1995.

 23. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педа­гогічні нариси / О.Вишневський. - Львів, 1996.

 24. Вербицкий А., Бакшаева Н. Развитие мотивации в контекстном обучении / А.Вербицкий, Н Бакшаева //1996. - № 1-2. - с. 47-50.

 25. Вітвицька С.С. Активні методи у навчанні педагогічним дисциплінам як фактор підвищення професіоналізму у майбутніх вчителів / С.С.вітвтцька // Психолого-педагогічні фактори підвищення педагогіч­ної майстерності вчителя-вихователя: Тези Всеукраїнської науко­во-практичної конференції 16-17 листопада 1995 р. - Житомир: ЖДПУ, 1995.-е. 82-84.

 26. Вітвицька С.С. Науково-методичне забезпечення соціаль­но-педагогічної підготовки майбутніх вчителів: Теоретичні та ме­тодичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя / С.С. Вітвицька. -К.:ІЗМН, Житомир. ЖДШ, 1999. - с. 142-145.

 27. Вітвицька С.С. Студент як об'єкт педагогічної діяльності // Вісник Житомирського педуніверситету / С.С.Вітвицька. - Житомир, 2000 - Вип. 6 -с.186-189.

 28. Вульфов Б.З. Иванов В.Д. Основи педагогики в лекциях, ситуациях, первоисточниках / Б.З. Вульфов, В.Д.Иванов. - М., 1997.

 29. Галузинський В.М. Євтух М.Б. Основи педагогіки і психо­логії вищої школи в Україні / В.М.Галузинський, М.Б.Євтух- К., 1995. - 168 с.

 30. Герасина Л.Н. Современная высшая школа в условиях реформации образования / Л.Н.Герасина. - Харьков, 2003.

 31. Гессен С.И. Основы педагогики: ведение в прикладную философию /Отв. ред. и составитель П.В. Алексеев / С.И.Гессен. - М.: «Школа-Пресс», 2005.-448 с.

 32. ГриньоваВ.М. Формування педагогічної культури майбут­нього вчителя (теор. і метод, аспекти) — Автореф. дис. ... доктора пед. Наук В.М. Гриньова. -К., 2001.

 33. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методичні по­ради молодим науковцям / С.У.Гончаренко. - К.,2005.

 34. Глузман А.В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования / А.В.Глузман. - К.: Издательский центр «Про­світа», 2007.

 35. Гусак П.М. Технологія засвоєння студентами дидактичної теорії / П.М.Гусак. - Луцьк, 2006.

 36. Грушевський М.С. Про українську мову й українську шко­лу / М.С.Грушевський. – К., 2001.

 37. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика: учеб. пособие для студентов средних и высших пед. учебных заведений / А.Н. Джуринский. - М.: Академия, 2008. - 176 с.

 38. Довідник здобувача наукових ступенів: Збірник норматив­них документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації /За ред.Р. В. Бойка-К., 1999.

 39. Дубасенюк О.А. Методичні рекомендації керівнику ака­демічної групи з виховної роботи педуніверситету / О.А.Дубасенюк. - Житомир, 2000.

 40. Дубасенюк О.А. Теоретичні і методичні основи виховної діяльності педагога О.А.Дубасенюк. - К., 2006

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка