Програма спецкурсу пошукова та інженерна геоморфологія 070501 географія Упорядник: проф. Стецюк В. ВСкачати 56,87 Kb.
Дата конвертації16.04.2019
Розмір56,87 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти та науки України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Географічний факультет

Кафедра землезнавства та геоморфології


Затверджено


Радою географічного факультету

25 06 2007 р., протокол № 6

Голова Ради_________проф. Олійник Я.Б.

ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ
ПОШУКОВА ТА ІНЖЕНЕРНА
ГЕОМОРФОЛОГІЯ

7.070501 - географія


Упорядник: проф. Стецюк В.В.Затверджено


На засіданні кафедри землезнавства та

геоморфології “ 12 06 2007 р.,

протокол № 16

Зав. кафедри__________проф. С.Ю. Бортник


Київ – 2007


Розшукова та інженерна геоморфологія як наука про застосування у практиці знань про рельєф. Цілі та завдання курсу, місце в землезнавстві та природокористуванні. Історія вивчення рельєфу в практичній діяльності людини, корифеї науки, сучасні напрямки, школи. Раціональне природокористування, рішення глобальних та регіональних соціальних, економічних та екологічних проблем на основі геоморфологічних досліджень. Роль науки в менеджменті природних ресурсів. Джерела інформації.Загальні питання. Теорія геоморфології, її фундаментальні положення як основа для рішення основних питань, і геоморфологічний аналіз як і основа розчленування та районування рельєфу на територіях, що освоюються. Оптимізація рельєфокористування.

Значення морфологічних показників в геологорозвідувальній справі та природокористуванні, морфометричні побудови та спеціальні карти галузевого призначення.

Вивчення генезису рельєфу, корелятних йому гірських порід, встановлення пошукових критеріїв та впливу рельєфу на проектування та будівництво.

Практична інтерпритація знань про вік рельєфу, про його зміни на різних стадіях розвитку, та про ерозійно-акумулятивні ритми. Ярусність рельєфу як показник для районування території за однорідними природогосподарськими умовами, металогенічними ознаками, розшуковими критеріями.

Інженерні та розшукові питання факторного аналізу морфолітогенезу, вивчення морфокліматичних закономірностей тощо.

Вивчення палеорельєфу в практичних цілях. Роль давнього рельєфу в формуванні родовищ корисних копалин, його значення для будівництва різних об’єктів.Вивчення міжрічкових поверхонь, річкових долин, схилових ділянок, берегів, дна морів та океанів для різних видів господарської діяльності.

Розшукова геоморфологія. Загальна розшукова геоморфологія, структура, організація та економіка робіт, етапи складання проектів, польові та камеральні дослідження. Теоретичні основи застосування геоморфології у геологічній службі, та менеджмент природних ресурсів.

Рельєф - індикатор утворення, збереження та знищення родовищ корисних копалин. Класифікація родовищ, їх зв’язок з геоморфологічними умовами. Екзогенна серія (родовища вивітрювання, розчипні, осадочні) фактори утворення, прикладні індикації за геоморфологічними методами. Ендогенна серія (родовища магматичні, пегматитові, скарнові, карбонатні, гідротермальні).Відображення родовищ у рельєфі, закономірності їх збереження та поширення, пов’язані з геоморфологічними умовами.

Розшукові критерії: магматичні, структурні, стратиграфічні, літолого-фаціальні, літологічні, геохімічні. Основні геоморфологічні критерії - морфологічний, морфогенетичний, палеогеоморфологічний, історико-геоморфологічний. Аналіз зв’язку рельєфу із закономірностями поширення корисних копалин.

Галузева розшукова геоморфологія. Структура, цілі і завдання. Розшуки корисних копалин геморфологічними методами, перспективи та проблеми їх вдосконалення. Металогенія та її зв’язок з геоморфологією. Закономірності поширення екзогенних родовищ, їх залежність від географічних факторів, зокрема від рельєфу, зональність, поняття про металогенічні епохи. Сингенетичний, діагенетичний та епігенетичний рудогенез та його наступний вияв у рельєфі.

Геоморфологія розсипів. Геоморфологічний тип родовищ корисних копалин. Закономірності формування, існування та збереження розсипів. Шляхи міграції корисних компонентів, зв’язок їх концентрації з геоморфологічними умовами як основа класифікації розсипів.

Розсипи гір та рівнин, їх геоморфологічні типи. Розсипи днищ долин, терас, похованих каньйонів, давніх западин, реліктів поверхонь вирівнювання, давньольодовикового рельєфу. Утворення розсипних родовищ на рівнинах платформ (на прикладі території України). Складання спеціальних карт, профілів, застосування матеріалів дистанційного зондування.

Розшуки родовищ типу кори вивітрювання (уламкової, залишкової та інфільтраційної), умови їх утворення та збереження в залежності від геоморфологічних умов, методи виявлення та картографування.

Осадові родовища, корисних копалин, умови формування та збереження, геоморфологічні критерії розшуків (бокситів, кам’яного вугілля, руд). Будівельні матеріали, їх геоморфологічні критерії розшуків.

Нафтогазорозшукова геоморфологія, її цілі, завдання, досягнення та перспективи. Утворення нафти та газу, формування їх родовищ. Класифікація нафтогазових пасток (структурні, палеоморфологічні тощо), вираженість їх у рельєфі. Геоморфологічний аналіз нафтогазоносних територій. Методи морфоструктурного аналізу, приклади розшуків нафти та газу в різних регіонах та в Україні.

Рудна геоморфологія, цілі та завдання. Ендогенні родовища, закономірності будови та розміщення, зв'язок з геоморфологічними умовами, методи вивчення рельєфу як індикатора рудогенезу. Дослідження радянських та зарубіжних вчених. Морфоструктурний аналіз та металогенічні районування. Вивчення блоків та розломів на основі аналізу рельєфу. Рудоконтралюючі структури. Купольні, кільцеві структури та вибухові кратери. Визначення глибини денудаційного зрізу. Геоморфологічні аномалії та розшук руд.

Складання спеціальних геоморфологічних карт при розшуках різних корисних копалин. Охорона та раціональне використання мінеральних ресурсів.

Інженерна геоморфологія. Інженерні аспекти вивчення рельєфу для рішення соціальних та економічних проблем. Літопис думок та ідей.

Структура, цілі та завдання. Загальна інженерна геоморфологія, теоретичні обгрунтування інженерних рішень із застосуванням геоморфологічних методів. Інженерно-геоморфологічний аналіз. Інженерні властивості рельєфу.

Інженерна геоморфодинаміка (процесознавство). Вивчення сучасних геоморфологічних процесів при проектуванні територій, що освоюються, при будівництві та експлуатації споруд, прогноз розвитку рельєфів та антропогенних процесів. Визначення стійкості рельєфу, будівництво на схилах, в районах долин, гір, багаторічної мерзлоти, карсту тощо. Характеристика окремих галузей приватної геоморфодинаміки, приклади з досвіду захисту теорій.

Галузева інженерна геоморфологія. Значення вивчення рельєфу при проектуванні, будівництві та експлуатації інженерних споруд та природо користуванні. Вивчення морфології генезису,, віку, динаміки та інших властивостей рельєфу для цілей будівництва.

Гідротехнічне будівництво. Природно-технічні системи в річкових долинах, районування території за умовами будівництва гідротехнічних споруд. Організація та економіка робіт, завдання щодо вивчення рельєфу на різних етапах проектування: 1 (передпроектні роботи - схема комплексного використання річок та техніко-економічне обгрунтування; 2 (проектні роботи (сталі)) - технічний проект та робочі креслення.

Геоморфологічні роботи при проектуванні, будівництві та експлуатації гребель та водосховищ, при прогнозі переробки іх берегів.

Будівництво лінійних споруд, значення рельєфу та екзогенних процесів, постадійне проектування шляхів сполучень. Вибір тераси, повздовжній профіль та план дороги. Будівництво в різних природних умовах. Геоморфологічні умови при будівництві супермагістральних трубопроводів. Приклади по території України.

Містобудівництво, стадії проектування та завдання геоморфологічних. Районна планіровка. Взаємодія рельєфу та містобудівних елементів. Вплив на рельєф та екзогенні процеси великих міст.

Роль геоморфології при землевпорядкуванні. Агропромисловий комплекс та рельєф. Планування та організація сільського господарства та урахування особливостей рельєфу. Захист земель від негативних геоморфологічних процесів.

Меліоративна геоморфологія, оптимізація умов меліорації на основі вивчення рельєфу. Інженерно-геоморфологічне районування при проектуванні меліоративних робіт. Класифікація меліорацій та геоморфологічні дослідження при водних, земельних та рекультиваційних меліораціях.

Функціонально-технологічний (нормативний) підхід до інженерної оцінки рельєфу. Аналіз рельєфу при нормативно-технологічному підході в його оцінці (за Ю. Г. Симоновим). Будівельні майданчики, водопостачання, каналізація, шляхи сполучень, підприємства, міста, мала гідроенергетика, ВЕС та оцінка рельєфу.Інженерно-геоморфологічне картографування для різних видів господарської діяльності, типи карт. Карти районування, принципи складання, спеціальні галузеві карти, приклади для районів з різними природними умовами.

Рельєф та питання раціонального природокористування. Інженерні та пошукові аспекти вивчення рельєфу в ноосферному розвитку Землі. Завдання геоморфології та її місце при вирішенні питань природокористування, екології та охорони навколишнього середовища Інженерні питання вивчення рельєфу при освоєні та охороні природного середовища. Інженерне значення властивостей рельєфу та морфогенезу на територіях з інтенсивним освоєнням. Природно-технічні геоморфологічні системи (морфотехносистеми), умови будівництва, їх наслідки, підготовка рельєфу, його технологічний профіль. Досвід екологічних досліджень та експертиз територій на основі вивчення рельєфу. Приклади на території України: дослідження на меліоративних землях Причорноморської низовини та Полісся; проектування, будівництво та експлуатація водогосподарських комплексів; проект Дунай-Дніпро; проблема водосховищ Дніпра; проектування лінійних споруд на рівнинах, в Криму та в Карпатах.

Антропогенна (техногенна) геоморфологія. Вплив людини на рельєф. Зміни рельєфу прирізних видах господарської діяльності. Приклади. Класифікація антропогенних рельєфоутворюючих процесів та рельєфу, прогноз їх розвитку під впливом людини, засоби картографування. Геоморфологічні дослідження при рекультивації земель.

Природоохоронна геоморфологія. Природоохоронні дослідження та заходи і роль вивчення рельєфу. Перетворення рельєфу та порушення його стійкості, розробка охоронних заходів, прогнозування та планування охорони рельєфу. Геолого-геоморфологічні пам'ятки природи.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Волков Н.Г., Палиенко В.П., Соколовский И.Л. Морфоструктурньїй аналіз нефтегазоносных областей Украины. - К., 1981.

 2. Воскресенский С.С. Геоморфология россыпей. - М., 1985.

 3. Геоомрфологическое картографирование для народнохозяйственных целей. - М.,1987.

 4. Геоморфология и строительство // Вопр. география. - 1979. - № 111.

5. Горшков С.П. Экзодинамические процессы освоенных территорий. - М., 1982.

 1. Звонкова Т.В. Прикладная геоморфология. - М., 1970.

 2. Котлов Ф.В. Изменения геологической среды под влиянием деятельности человека. - М. 1978.

 3. Леваднюк А.Т. Инженерно-геоиморфологический анализ равнинных территорий. - Кишинев, 1983.

 4. Лютцау С.В., Сафьянова Г.И. Инженерно-геоморфологические исследования в долинах рек и на берегах морей. - М, 1979.

 5. Методы полевых геоморфологических зкспериментов в СССР. - М., 1986.

 6. Палиенко З.Т. Поисковая и инженерная геоморфология. - К., 1978.

 7. Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых. - М, 1976.

 8. Симонов Ю.Г., Кружалин С.С. Инженерная геоморфология. - М., 1993.

Каталог: images -> doc file -> navch prog
images -> Наступність і перспективність як необхідна умова забезпечення безперервної освіти
images -> Муханова Ірина Федорівна удк
images -> Оздоровча спрямованість фізичного виховання анотація
images -> Рекомендації класним керівникам на орієнтовні форми роботи з учнями щодо формування навичок здорового способу життя
images -> Методичні рекомендації щодо вдосконалення системи роботи навчальних закладів з питань формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів
images -> Загальна характеристика роботи
images -> Загальна характеристика роботи
images -> Математика, як навчальний предмет, покликаний передусім сприяти розумовому вихованню, особливо вихованню волі до цілеспрямован
navch prog -> Програми підготовки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка