Програма рівень стандарту, академічний рівеньСкачати 288,23 Kb.
Сторінка1/18
Дата конвертації23.03.2020
Розмір288,23 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


 

Міністерство освіти і науки України

 

  

 

  

 

  

 

Т Е Х Н О Л О Г І Ї  10–11 класи 

 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

Рівень стандарту, академічний рівень 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Пояснювальна записка 

Запровадження у виробництво нової техніки й технологій, становлення й розвиток ринкових відносин і 

нових форм господарювання,  зростання обсягу знань  про перетворення матеріалів, енергії та інформації  в 

інтересах людини, про загальні принципи цих перетворень вимагають підвищення рівня технологічної куль-

тури підростаючого покоління. На даний час технологічна освіта  учнів має бути зорієнтована на вивчення 

нових  виробничих  процесів,  осучаснення  виробничих  стосунків,  до  яких  включаються  інформаційно-

комунікаційні  та  інші  сучасні  засоби  виробництва  (автоматика,  робототехніка,  лазерна  техніка  тощо).  У 

зв’язку з цим технологічна освіта старшокласників покликана забезпечити ґрунтовне оволодіння ними знань 

про закономірності проектної, техніко-технологічної та побутової діяльності, спираючись на знання з основ 

наук  на  рівні  загальновиробничих  закономірностей;  всебічне  ознайомлення  з  професією,  що  відповідає 

індивідуальним можливостям учня; формування здатності мобілізувати свої потенційні творчі можливості в 

різних видах діяльності. 

Тому  актуальним  є  побудова  такої моделі

  навчально-виховного  процесу,  де  першочерговим буде 

навчання  старшокласників  адекватно  оцiнювати  нові  обставини  та  самостійно  фор

мувати  стратегію 

подолання викликів, які можуть виникати. Найбільший потенціал для подолання даної проблеми серед на-

вчальних  предметів  має  трудове  навчання  (технології),  оскільки  успішне  розв’язання  вищезгаданого 

завдання можливе за умов активної практичної діяльності учнів, коли їм передається ініціатива у досягненні 

навчальних цілей.  

Трудове  навчання  завжди  було  орієнтовано  на  практичну  підготовку  учнів,  застосування  знань  на 

практиці, навчання учнів поводитись з різними засобами праці, що вирізняло даний предмет від інших тим, 

що  учнів  залучали  до  розв’язання 

практичних 

завдань,  наближених  до  реального  життя.  Очевидною  є 

потреба розвинути сильні сторони предмета, і відмовитись від тих, що не відповідають сучасним вимогам 

виробничої діяльності людини, акцентуючи увагу на формуванні в учнів таких умінь, які є незалежними від 

змісту, що постійно змінюється.  

Враховуючи  сучасні  тенденції  розвитку  технологічної  освіти  не  лише  в  межах  вітчизняного,  але  й 

зарубіжного досвіду, програма ставить такі 

завдання 

індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу через реалізацію особистісно 

орієнтованої парадигми навчання; 

 розвиток у старшокласників критичного мислення як засобу саморозвитку, пошуку і застосування знань 

на практиці, які є спільними для будь-яких видів виробничої діяльності людини

 

оволодіння вміннями практичного використання нових інформаційно-комунікаційних технологій, інтернет-технологій; 

 формування системи компетентностей про перетворюючу діяльність людини як основи для навчання 

впродовж життя; 

 

розширення та систематизація знань про технології і технологічну діяльність як основний засіб перетворювальної діяльності людини; 

 виховання  свідомої  та  активної  життєвої  позиції,  готовності  до  співпраці  в  групі,  відповідальності, 

вміння обґрунтовано відстоювати власну позицію, що є передумовою підготовки майбутнього громадянина 

до життя в демократичному суспільстві. 

Навчальна програма “Технології” (академічний рівень) та навчальна програма “Технології” (рівень 

стандарту) мають модульну структуру і складаються з двох частин – інваріантної та варіативної. Основою 

інваріантної складової обох програм є базовий модуль “Проектні технології у перетворюючій діяльності 

людини”. На вивчення базового модуля у 10 та 11 класах відводиться по 12 годин. Окрім того, за програмою 

рівня стандарту учні мають освоїти по одному варіативному модулю у 10 та 11 класах. За програмою 

академічного рівня – один варіативний модуль у 10 класі та два в 11 класі.  

Базовий модуль “Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини” сприяє оволодінню 

старшокласниками провідних засад проектно-технологічної діяльності, елементами пошукової діяльності, 

розвиток творчого та критичного мислення, формування вмінь не лише знаходити потрібні знання, а й за-

стосовувати їх на 

практиці

 для досягнення поставлених завдань, що є основою будь-якого виду виробничої 

діяльності людини. 

Тому відповідно до даної мети у процесі вивчення базового модуля учні розширюють і поглиблюють знання 

про проектну технологію, як інструмент для розв’язання виробничих і життєвих проблем, основи якої вони 

вивчали на уроках трудового навчання у 5-9-х класах.  

Отже, 

базовий

 модуль умовно можна представити як базу, підґрунтя, інструментарій для вивчення 

варіативної частини програми, яка включає в себе 

змістове наповнення уроку

 технологій. За таких умов 

проектування, як система методів, які повинні засвоїти старшокласники, знаходиться в центрі їхньої 

технологічної підготовки, а змістове наповнення (певний вид предметно-перетворювальної чи трудової 

діяльності, що представлено варіативною частиною програми) учитель добирає, виходячи з індивідуальних 

інтересів і здібностей учнів, регіональних особливостей і виробничого оточення, в якому знаходиться на-

вчальний заклад, наявної матеріально-технічної бази.  Структура базового модуля “Проектна технологія в перетворювальній діяльності людини” включає “Вступ” 

і шість розділів: “Проектна технологія як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини”, 

“Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності”, “Художнє конструювання 

об’єктів технологічної діяльності”, “Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності лю-

дини”, “Економічний аналіз проекту”, “Проектування професійного успіху”.  

Перший розділ передбачає поглиблення, розширення, систематизацію знань старшокласниками про основи 

проектної технології в умовах сучасного виробництва та життєдіяльності людини. Новим і незвичним в 

даному розділі є те, що учитель знайомить учнів методами творчого мислення, вчить їх застосовувати певні 

прийоми мислення. Отже, одним з основних завдань під час реалізації третього розділу базового модуля є 

навчання учнів основам творчого мислення, що передбачає оволодіння певними методами (сенектики, 

асоціативні методи, морфологічний аналіз інформації тощо), які в сукупності презентують технологію 

опрацювання інформації та пошуку нових ідей для розв’язання проблемних завдань. Учитель повинен 

слідкувати за тим, щоб старшокласники формулювали власні 

самостійні судження

, які є ознакою творчого 

та критичного мислення, а не репродукували судження, які визначаються певними стереотипами. За таких 

умов навчально-трудовий процес обов’язково повинен бути зорієнтований на дослідження 

старшокласниками певної проблеми, що виконується шляхом інтерактивної взаємодії між усіма 

виконавцями проекту. 

При вивченні другого розділу учні вдосконалюють уміння шукати необхідну інформацію, застосовуючи 

різні джерела інформації та пошукові системи Інтернету. Вчитель акцентує увагу учнів не лише на необхід-

ності 

знайти

, але й 


відібрати 

ту інформацію, яка є корисною для проекту, визначити, що саме може бути 

використано для розв’язання проблеми.  

У третьому розділі “Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності” учні оволодівають 

системою знань про дизайн, технології створення дизайн-проекту, вміннями розробляти проектно-тех-

нологічну документацію, використовуючи ту інформацію, яку вони знайшли і яка відповідає темі проекту.  

Четвертий розділ спрямований на вивчення старшокласниками глобальних проблем людства, техногенний 

вплив людини та провідні природоохоронні технології.  

У п’ятому розділі “Економічний аналіз проекту” передбачає проведення економічного та маркетингового 

обґрунтування проекту. Інакше кажучи, складений план дій переглядається з точки зору його економічності 

та конкурентоспроможності на ринку послуг.  

Шостий, заключний, розділ модуля має назву “Проектування професійного успіху”. Під час вивчення 

даного розділу учні виконують життєво значимий для випускників школи творчий проект “Моя професійна 

кар’єра”, що дає змогу вчителю навчити старшокласників проектуванню власного професійного май-

бутнього.  

Така структура базового модуля дозволяє залучати учнів до використання проектної технології у різних 

галузях виробництва та сферах життєдіяльності, у будь-якому виді технологічної діяльності, бізнесу і 

обслуговування. Під час виконання старшокласниками творчих проектів основна увага вчителя має бути 

зосереджена на формуванні в учнів умінь творчого та критичного мислення, умінні працювати з різними 

інформаційними джерелами, інтернет-технологіями, здійснювати дослiдницьку роботу під час виконання 

відповідного проекту, проводити невеликі за обсягом маркетингові розвідки. Основний акцент ставиться на 

формування у старшокласників умінь не стільки засвоювати і відтворювати інформацію, як умінь більш 

високого рівня, які можуть діяти за будь-якого змісту, а саме: 

умінь

 здійснювати аналіз

 і синтез інформації, 

яка стосується певної проблеми, 

знаходити

 та 


вибирати 

необхідні ресурси для проекту, свідомо планувати

 

власну діяльність для досягнення поставлених завдань, оцінювати

 об’єкти та результати власної роботи.  

Реалізація змісту варіативної частини програми також відбувається за проектною технологією, тобто за 

активної та інтерактивної діяльності учнів, з використанням і вдосконаленням того комплексу прийомів, які 

закладено у базовий модуль програми.  

Варіативні модулі слід обирати з урахуванням побажань учнів, матеріально-технічної бази шкільних 

навчальних майстерень, регіональних і національних особливостей виробничого середовища, фахової 

підготовленості вчителя. Це дасть можливість учням, незалежно від профілю їх навчання, оволодіти 

практичними технологіями, які викликають зацікавленість. 

Отже, в основу вивчення варіативних модулів покладено проектну діяльність учнів, результатом якої є 

творчий проект. Тематику творчих проектів учитель добирає з урахуванням часу, визначеного на вивчення 

матеріалу на уроках та самостійної роботи. На захист творчого проекту відводиться 1 година. 

Резерв часу, передбачений навчальною програмою, учитель може використовувати на вивчення як базового, 

так і варіативного модулів. 

Під час реалізації програми “Технології” учитель має звернути особливу увагу на міжпредметні зв’язки, які 

набувають особливого значення для проектно-технологічної діяльності учнів, оскільки сприяють 

формуванню у них цілісних знань, системного практичного досвіду як сукупності технологічних 

компетенцій. 

Під час виконання практичних робіт слід звертати увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, 

виробничої санітарії, особистої гігієни. 

 


Каталог: j-pdf


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка