Програма: «Психологія»Скачати 99,25 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.08.2020
Розмір99,25 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ

«Логіка»


Ступінь вищої освіти - Бакалавр

Спеціальність: 053 Психологія

Освітня програма: «Психологія»

Рік навчання: 3, семестр 5

Форма навчання: денна, заочна

Кількість кредитів ЄКТС: 4

Мова викладання українська

_______________________
Лектор курсуГейко Світлана Миколаївна, канд. філос. наук, доцент

кафедри філософії

Контактна інформація лектора (e-mail)

Кафедра філософії, корпус 3, к. 125, тел. 527-81-50

svt.geyko@gmail.com


Сторінка курсу в eLearn

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=632


ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Роль логіки в сучасному світі науки надзвичайно важлива і багатопланова. Логічна культура мислення – це необхідна складова професійної підготовки майбутніх фахівців взагалі та соціальних та поведінкових наук зокрема.

Здатність мислити людина має від природи. Але й цю здатність, як будь-яку іншу, треба розвивати. Основне призначення логіки – підвищення ефективності людського мислення. Знання логіки як науки багато в чому зумовлює уміння міркувати не стихійно, а свідомо застосовуючи логічні закони та правила і отже, стимулює інтелектуальний розвиток людини в цілому. Знання логіки також: урізноманітнює світоглядні цінності, ознайомлює з логічними законами та правилами, дає можливість орієнтації в сучасному суперечливому світі, сприяє розвитку раціональних культурних зв’язків, допомагає становленню самосвідомості та інтелектуального розвитку. Засвоєння цієї науки – запорука успішного практичного застосування творчого потенціалу студента, а пізніше – фахівця як під час навчання, так і в його безпосередній фаховій діяльності.

Дисципліна складається з чотирьох змістових модулів: «Теоретичні засади логічного знання. Поняття як форма міркування», «Судження як форма міркування», «Умовиводи», «Логічні основи теорії аргументації. Логічні форми розвитку знання». Вони передбачають розгорнутий розгляд таких проблем, як теоретичні засади логічного знання, форми абстрактного мислення, в тому числі, логічні засади теорії аргументації.

Мета вивчення дисципліни;

формування і удосконалення логічної культури мислення, формування раціонально-аналітичного підходу до аналізу різноманітних процесів та явищ сучасного суспільства, активізація творчого потенціалу особистості.


Завдання вивчення дисципліни:

 • викласти загальні засади логіки, проаналізувати основні форми і закони міркувань, розкрити основний метод дослідження сучасної логіки;

 • надати цілісне уявлення про особливості змісту та проблематики логічного знання, його науковий апарат;

 • сформувати навички аналітичного мислення, вміння доводити та відстоювати свою думку;

 • навчити застосовувати логічні методи та формувати навички їх застосування;

 • навчити використовувати отримані знання для того, щоб не допускати логічних помилок при наданні психологічної допомоги;

 • сприяти прищепленню елементів культури мислення та підвищенню інтересу до сучасної логічної культури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • предмет, метод та значення логіки;

 • сутність і зміст форм мислення та операцій з ними;

 • онтологічний, гносеологічний та праксеологічний зміст основних формально-логічних законів;

 • логічні підстави теорії аргументації та форми розвитку наукового знання;

 • основний зміст рекомендованої літератури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • чітко, послідовно і несуперечливо формулювати свої думки;

 • дохідливо і переконливо робити висновки;

 • обґрунтовувати засобами логіки розв’язання практичних завдань, пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю.

Відповідно до ОП «Психологія» навчальна дисципліна забезпечує формування ряду загальних та спеціальних/фахових компетентностей:

 • ЗК 1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

 • ЗК 4 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

 • ЗК 5 Здатність бути критичним і самокритичним

 • ЗК 6 Здатність приймати обґрунтовані рішення

 • ЗК 7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

 • ЗК 8 Навички міжособистісної взаємодії

 • ЗК 10 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні

 • ЗК 11 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

 • СК 1 Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології

 • СК 7 Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації


СТРУКТУРА КУРСУ
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка