Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму Спорт 010202Дата конвертації24.03.2020
Розмір0,49 Mb.
ТипПрограма


ЛЬВІСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ   

      

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Тім викладання гімнастики  

 

 

 ПРОГРАМА 

нормативної навчальної дисципліни  

підготовки  бакалаврів 

напряму Спорт 6.010202  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів   2013 рік 

 

  

  

 
 

    РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО

Львівський державний університет фізичної   

 

  

 

  

 

культури  

 

  

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: доцент, к. фіз. вих. Бубела О.Ю.   

 

  

 

  

Схвалено вченою радою факультету спорту за напрямом підготовки 

6.010202  

Спорт 


 

 

 “_______”  ______________ 2013 

року,    протокол     №__

 

  

  

 

  

 

 ВСТУП 

   


Програма  вивчення  нормативної  навчальної  дисципліни  “  Тім  викладання 

гімнастики”  складена  відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки 

бакалаврів  напряму 

спорт 

 

 Предметом

 

вивчення  навчальної дисципліни є  теоретичні, організаційні і методичні основи освітньої гімнастики. 

 

Міждисциплінарні зв’язки

:  


 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 

Змістовий  модуль  1. 

Початкові  стройові,  вправи  для  загального  розвитку 

без предмету та вправи на видах гімнастичного багатоборства 

 

 

Змістовний  модуль  2. 

Стройові  вправи  в  русі,  вправи  для  загального 

розвитку з предметом, вправи парно-групової акробатики   

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Тім викладання гімнастики 

є  формування  базових  професійно-педагогічних  знань,  умінь  та  навичок  що 

забезпечують  теоретичну  і  практичну  підготовку  проведення  заняття  з 

використанням засобів гімнастики.  

1.2.Основними  завданнями  вивчення  дисципліни

  «


Тім  викладання 

гімнастики» є 

1.

 

Оволодіння  знаннями,  уміннями  та  навичками,  які  необхідні  для  самостійної педагогічної діяльності. 

2.

 Оволодіння основними засобами гімнастики їх термінологічними назвами. 

3.

 Оволодіти базовими елементами основних вправ гімнастичного багатоборства.  

4.

 Оволодіти методикою проведення стройових та вправ для загального розвитку. 

5.

 Засвоїти  знання  теоретичного  та  практичного  матеріалу  курсу  основної 

гімнастики. 

 

 

   

 

 
 

3. Оволодіти знаннями стосовно структури проведення занять з гімнастики.   1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати  :

 

Значення  гімнастики  в  загальній  системі  фізичного  виховання,  види гімнастики, характеристику основних засобів гімнастики, які застосовуються для 

оздоровлення  населення,  терміни  вправ  для  загального  розвитку,  акробатичних, 

вільних та вправ на гімнастичних приладах, а також правила їх запису, стройові 

вправи  та  методику  їх  навчання,  запобіжні  заходи  проти  травм  на  заняттях  з 

гімнастики. 

вміти

  : 


Проводити  стройові  вправи  та  вправи  для  загального  розвитку  (вибір 

місця перед строєм, уміти триматись з відповідною виправкою, подавати команди 

з  відповідною  інтонацією  і  звучністю),  складати,  записувати  та  проводити 

комплекс  вправ  для  загального  розвитку  без  предмету,  виконувати  вправи  на 

гімнастичних  приладах  з  оцінкою  8,0  балів,  надавати  фізичну  допомогу  при 

виконанні вправ, виконувати вправи загальної та спеціальної фізичної підготовки. 

 

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відводиться  162  години  4,5  кредитів ECTS. 

2. Інформаційний обсяг

 

навчальної дисципліни

  

Лекції - 10 год.; практичні заняття  - 72 год.; самостійна робота студентів 80 год.; всього 162 години.   

 

Змістовий  модуль  1  (І  курс  І  семестр).  Початкові  стройові,  вправи  для 

загального  розвитку  без  предмету  та  вправи  на  видах  гімнастичного 

багатоборства 

Тема 1.

 

Початкові стройові вправи на місці, вправи для загального розвитку без предмету 

Тема 2

Вправи на видах гімнастичного багатоборства  

Змістовний  модуль  1  (І  курс  ІІ  семестр)  Стройові  вправи  в  русі, 

розмикання  з  колони,  вправи  для  загального  розвитку  з  предметами  та 

вправи на видах гімнастичного багатоборства 

 

 
 

. 

 

 Тема 1. 

Стройові вправи в русі, розмикання з колони,  Тема 2

Вправи для загального розвитку з предметом  

  

Змістовий модуль 2.

 «

Організація та проведення змагань з гімнастики»

 

  

Тема 1.

 

«Особливості організації та проведення масових змагань з гімнастики»  

 

Змістовний модуль 1 (ІІ курс ІІІ семестр) Методика викладання основної 

гімнастики в навчальних закладах

  

Тема 1. 

Методика викладання основної гімнастики в навчальних закладах» 

   

Тема 2.

 

Методика навчання гімнастичним вправам шкільної програми  

  

 

3. Рекомендована література 

 

 

 

 

 

 

Базова 

1.

 Бубела  О.Ю.,  Петрина  Р.Л.,  Сениця  А.І.  Навчально-методичний  посібник  з 

курсу  загальної  гімнастики.  –  Львів:  Видавничий  центр  Львівського 

національного університету імені Івана Франка 2001. – 100 с.  

2.

 Бубела  О.Ю.,  Петрина  Р.Л.,  Основна  гімнастика  Навчально-методичний 

посібник з курсу загальної гімнастики. – Львів: Видавничий центр Львівського 

національного університету імені Івана Франка 2002. – 100 с.  

3.

 Черняков, В. В. Загальнорозвивальні вправи з м'ячем у школі [Текст] : навч. 

посіб. для студ. та вчит. / В. В. Черняков, М. М. Желізний. - Чернігів : ЧНПУ 

ім. Т.Г. Шевченка, 2012. - 116 с. 

4.

 Спортивная гимнастика [Текст] : учебник для ин-тов физ. культуры / под ред. 

М. Л. Украна. - М. : Физкультура и спорт, 1971. - 304с. 

5.

 

Гимнастика и методика преподавания : учебник для институтов физической культуры / под ред. В. М. Смолевского. — изд. 3-е, перераб., доп. — М. : 

Физкультура и спорт, 1987. — 336 с. 

6.

 

Петров П. К. Методика преподавания гимнастики в школе: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М. : ВЛАДОС, 2000. — 448 с.  

7.

 Жалій  А.П.,  Палига  В,Д,  Гімнастика  -  –  Київ:  Вища  школа  Олімпійська 

література, 1975. – 349с. 

 

 

 Д

опоміжна

 

1. 

Смолевский, В. М. Спортивная гимнастика [Текст] / В. М. Смолевский, Ю. 

К. Гавердовский. - К. : Олимпийская литература, 1999. - 463с.  

2.

 Спортивная гимнастика: учебник для ин-тов физ. культ. / под. ред. Ю. К. 

Гавердовского и В. М. Смолевского. — М. : Физкультура и спорт, 1979.—327с. 

 

  

3. 

Худолій О. М. Основи методики викладання гімнастики : навч. посіб. у 2-х 

ч. — 3-є вид., випр. і доп. — Харків : ОВС, 2004. — Ч. 1.- 414 с. 

 

4.

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Заліки у 1і 2 семестрах, екзамен на 2 курсі у 3 семестрі.   

5. Засоби діагностики успішності навчання    

 

- 

Опитування на семінарських заняттях;  

-

 

Виконання письмової роботи;  -

 

Матеріали самопідготовки;  -

 

Поточний залік; -

 

Підсумковий екзамен.  

 

  

 

  

Document Outline

  • Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
  • Програма
    • 1. Мета та завдання навчальної дисципліни
    • 3. Рекомендована література
    • Форма підсумкового контролю успішності навчання
    • 5. Засоби діагностики успішності навчання


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка