Програма навчальної дисципліни «Економіка зарубіжних країн»


ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ОППСторінка13/18
Дата конвертації11.10.2019
Розмір0,6 Mb.
ТипПрограма
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
5. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ОППтемиНазва теми


Всього


Кількість годин за ОПП


Розподіл аудиторних годин


СРС


в т.ч.


Лекції


Семінари


Підсумковий контроль


ІНДЗ

Аудиторні заняття.


1


2


3


4


5

6


7


8


9

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ №1

90

40

18

32

16

14

2

1


Економічна структура світу

10

4

2

4

2

2
2


Національні економіки в системі світового господарства. Варіативність моделей економічного розвитку


10

4

2

4

2

2
3


Ресурси як основа міжнародної економіки

8

4

2

2

1

1
4


Детермінанти економічного успіху країн-лідерів

8

4

2

2

1

1
5


Економіка США і Канади

8

4

2

2

1

1
6


Економіка Японії

8

4

2

2

1

1
7


Країни Європейського Союзу

10

4

2

4

2

2
8


Економіка країн СНД

10

4

2

4

2

2
9


Економіка Китайської Народної Республіки (КНР)

9

4

1

4

2

2
10


Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн

7

4

1

2

2

-Залік по модулю

222
Разом годин

90

40

18

32

16

14

2

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

з/п

Тема та короткий зміст заняття


Кількість годин

Вид заняття

1

Тема 1. Економічна структура світу

2

Л

2

Тема 1. Економічна структура світу

2

С

3

Тема 2. Національні економіки в системі світового господарства. Варіативність моделей економічного розвитку

2

Л

4

Тема 2. Національні економіки в системі світового господарства. Варіативність моделей економічного розвитку

2

С

5

Тема 3. Ресурси як основа міжнародної економіки

1

Л

6

Тема 3. Ресурси як основа міжнародної економіки

1

С

7

Тема 4. Детермінанти економічного успіху країн-лідерів

1

Л

8

Тема 4. Детермінанти економічного успіху країн-лідерів

1

С

9

Тема 5. Економіка США і Канади

1

Л

10

Тема 5. Економіка США і Канади

1

С

11

Тема 6. Економіка Японії

1

Л

12

Тема 6. Економіка Японії

1

С

13

Тема 7. Країни Європейського Союзу

2

Л

14

Тема 7. Країни Європейського Союзу

2

С

15

Тема 8. Економіка країн СНД

2

Л

16

Тема 8. Економіка країн СНД

2

С

17

Тема 9. Економіка Китайської Народної Республіки (КНР)

2

Л

18

Тема 9. Економіка Китайської Народної Республіки (КНР)

2

С

19

Тема 10. Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн

2

Л

20

Залік по модулю

2

ЗМ

Разом годин

32


7. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Навчальним планом передбачено проведення семінарських завдань.

Мета семінарських заняттях з навчальної дисципліни «Економіка зарубіжних країн»: глибше розглянути теоретичні основи та практичний аспект функціонування різних економічних систем світу, прослідкувати процеси, що відбуваються у всіх економічних підсистемах зарубіжних країн, набути навичок оцінювання ефективності моделей економічного розвитку окремих країн.

На семінарських заняттях слід розв’язувати такі завдання:

а) вивчити теоретичні засади формування соціально-економічної політики держав світу;

б) пояснити сутність, функції та методичний інструментарій основ ЗЕД;

в) засвоїти елементи економічної структури світу та вміти їх характеризувати;

г) проаналізувати окремі групи країн за рівнем їх економічного розвитку.

Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни «Економіка зарубіжних країн» дають можливість студентам організувати свою самостійну роботу, опрацювати рекомендовані джерела, глибше вникнути в суть питання. При підготовці до семінарських занять студенти користуються списком рекомендованої літератури.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №1

Тема 1. Економічна структура світу

1. Фактори, які характеризують світову економіку.

2. Сфери економіки, їх вплив на систему сучасного міжнародного поділу праці.

3. Визначити сфери світової економіки та охарактеризувати їх вплив на формування системи сучасного міжнародного поділу праці.

4. Дати поняття економічної структури світу та основних її елементів.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №2

Тема 2. Національні економіки в системі світового господарства. Варіативність моделей економічного розвитку

1. Місце та роль національної економіки в системі світогосподарських зв’язків.

2. Основні індикатори економічного потенціалу та рівня розвитку країн.

3. Класифікація країн у світовій економіці.

4. Особливості взаємовідносин між країнами в умовах глобалізації.

5. Основні моделі економічного розвитку країн світу.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №3

Тема 3. Ресурси як основа міжнародної економіки

Тема 4. Детермінанти економічного успіху країн-лідерів

1. Дати поняття ресурсів та ресурсного потенціалу.

2. Охарактеризувати найважливіші ресурси сучасної цивілізації.

3. Визначити основні тенденції розвитку мінерально-сировинних ресурсів.

4. Охарактеризувати роль технологічних ресурсів у розвитку сучасної цивілізації.

5. Трудові ресурси як необхідний фактор розвитку системи міжнародного поділу праці.

6. Охарактеризувати фінансово-кредитні ресурси сучасної цивілізації.

7. Основні ознаки країн-лідерів.

8. Генезис сучасного економічного зростання постіндустріальних країн.

9. Диференціація та вирівнювання постіндустріальних країн світу.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №4

Тема 5. Економіка США і Канади

Тема 6. Економіка Японії

1. Місце США у світовій економіці. Економічний і науково-технічний потенціал. Фактори і динаміка економічного розвитку.

2. Галузева структура економіки. Особливості внутрішньорегіональної економіки.

3. Зовнішньоекономічна експансія США.

4. Особливості економічних зв’язків між Україною та США.

5. Характерні риси функціонування національної економіки Канади. Еволюція соціальної моделі Канади.

6. Галузева структура господарства Японії. Особливості зовнішньоекономічних зв’язків.

7. Японська модель в умовах глобалізації світового господарства.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №5

Тема 7. Країни Європейського Союзу

1. Економічна модель Німеччини. Особливості німецької економічної моделі.

2. Економіка Франції. Позиції Франції у світовій економіці та в Європейському Союзі. Французька модель економіки.

3. Економіка Великобританії. Трансформація британської моделі розвитку.

4. Економіка Італії. Особливості італійської моделі розвитку.

5. Скандинавська модель розвитку. Особливості розвитку економіки скандинавських країн. Суть та основні особливості швецької моделі

6. Економіка нових країн-учасниць ЄС. Економіка Польщі. Особливості економіки Чехії. Особливості економіки Угорщини.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №6

Тема 8. Економіка країн СНД

1. Загальна характеристика. Економічний потенціал.

2. Структура сучасного господарства. Особливості зовнішньоекономічних зв’язків.

3. Особливості економіки Республіки Білорусь. Особливості економіки Республіки Молдова.

4. Особливості економічних відносин України з країнами СНД.СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №7

Тема 9. Економіка Китайської Народної Республіки (КНР)

1. Місце КНР у світовій економіці.

2. Еволюція економічної моделі.

3. Галузева структура економіки.

4. Зовнішньоекономічні зв’язки.

5. Розвиток економічних відносин України з КНР.
8. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Частина навчальної дисципліни «Економіка зарубіжних країн» виноситься на самостійне вивчення. Мета самостійної роботи активізувати засвоєння, розвиток вмінь і навиків студентами з дисципліни для успішного застосування їх у подальшій практиці.

При вивченні навчальної дисципліни «Економіка зарубіжних країн» самостійна робота здійснюється в основному в позаурочний час.

Самостійна робота включає наступні етапи:

- теоретичний - це опрацювання рекомендованої літератури за заданим планом за темами навчальної дисципліни;

- підготовка та участь в обговоренні питань на семінарських заняттях згідно планів семінарів.Самостійна робота студента полягає у вивченні за допомогою навчально-методичної та додаткової літератури певних тем (або окремих питань) тієї або іншої теми.

Виконання всіх видів передбаченої цими вказівками самостійної роботи є необхідною умовою формування підсумкової оцінки та передумовою допуску студента до заліку з навчальної дисципліни.САМОСТІЙНА РОБОТА №1

Тема 1. Економічна структура світу

1. Економічна структура світу. Етапи її розвитку.

2. Міжнародні науково-технічні відносини, країни-лідери в даній галузі.

3. Основні етапи розвитку міжнародного технологічного обміну. Вплив на формування системи міжнародного поділу праці.

4. Світова торгівля, її роль у розвитку міжнародного поділу праці.
САМОСТІЙНА РОБОТА №2

Тема 2. Національні економіки в системі світового господарства. Варіативність моделей економічного розвитку

1. Що таке світова економіка? Який склад вона має за Мішелем Бо?

2. Які індикатори використовуються для проведення міжкрайових порівнянь?

3. У чому суть «трьох» методик оцінки ВВП країни?

4. Яке значення для проведення країнових порівнянь має крива Лоренца та гравітаційна модель Стюарта?

5. Чому індекс розвитку людського потенціалу є більш значущим ніж ВВП для оцінки соціально-економічного розвитку країни?


САМОСТІЙНА РОБОТА №З

Тема 3. Ресурси як основа міжнародної економіки

1. Міжнародний поділ праці у сфері добування і використання сировини і палива.

2. Забезпечення мінеральною сировиною сучасного світового господарства.

3. Формула забезпеченості країни мінеральною сировиною.

4. Інформаційні ресурси сучасної цивілізації.
САМОСТІЙНА РОБОТА №4

Тема 4. Детермінанти економічного успіху країн-лідерів

1. Оцініть позиції країн-лідерів у глобальній економіці.

2. Охарактеризуйте основні ознаки країн-лідерів.

3. Які особливості сучасного генезису постіндустріальних країн?

4. У чому суть закону нерівномірності економічного та соціального розвитку країн світу?

5. Охарактеризуйте суть та значення інноваційно-інвестиційних локальних моделей економічного зростання країн-лідерів.


САМОСТІЙНА РОБОТА №5

Тема 5. Економіка США і Канади

1. Оцініть місце США у світовій економіці.

2. У чому суть та своєрідність сучасного етапу економічного розвитку США?

3. Охарактеризуйте сучасний стан економічних зв’язків між Україною та США. У чому ви вбачаєте перспективи подальшого розвитку відносин?

4. Охарактеризуйте місце та роль Канади у глобальній економіці? У чому полягає своєрідність її господарства в моделі постіндустріальних країн?
САМОСТІЙНА РОБОТА №6

Тема 6. Економіка Японії

1. У чому полягає своєрідність розвитку японської економічної моделі?

2. У чому полягають пріоритети зовнішньоекономічних відносин Японії?

3. Визначте особливості сучасного стану українсько-японських економічних відносин? Які перспективи вони мають у XXI ст.?


САМОСТІЙНА РОБОТА №7

Тема 7. Країни Європейського Союзу

1. Охарактеризуйте позиції розширеного Євросоюзу у світовій економіці.

2. Назвіть позитивні і негативні наслідки європейської інтеграції.

3. Розкрийте специфіку позицій Німеччини у світовій та європейській економіці.

4. У чому полягають особливості позиції Франції у світовій економіці та в ЄС?

5. Охарактеризуйте особливе місце Великобританії у світовій та європейській економіці.

6. Розкрийте особливості положення Італії в європейській та світовій економіці.

7. Визначте спільні та специфічні риси адаптації економік країн ЦСЄ до вступу в ЄС.

8. Які позитивні та негативні наслідки вступу Польщі до ЄС?

9. У чому полягають особливості відносин України з Європейським Союзом?


САМОСТІЙНА РОБОТА №8

Тема 8. Економіка країн СНД

1. Назвіть спільні та відмінні риси у трансформаційних моделях держав СНД.

2. Охарактеризуйте позиції Росії у світовій економіці та СНД.

3. У чому полягає специфіка білоруської моделі економічного розвитку?

4. Назвіть та охарактеризуйте специфічні риси трансформаційної моделі Молдови.

5. Охарактеризуйте особливості національних інтересів України в СНД.


САМОСТІЙНА РОБОТА №9

Тема 9. Економіка Китайської Народної Республіки (КНР)

1. У чому полягає специфіка сучасної економічної моделі Китаю?

2. Охарактеризуйте суть «технологічного прориву» КНР на зламі тисячоліть.

3. Охарактеризуйте основні чинники «інвестиційного буму» в КНР. Які ризики вони несуть для економіки країни?

4. Охарактеризуйте стан та перспективи зовнішньоекономічних відносин України та Китаю.
САМОСТІЙНА РОБОТА №10

Тема 10. Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн

1. Охарактеризуйте позиції Південної Кореї у світовій та азій­ській економіці.

2. Розкрийте суть спільних і відмінних рис економіки держав-«драконів».

3. У чому полягає специфіка економіки держав-«тигрів»? Якими є основні напрями посилення їх конкурентоспроможності у XXI ст.?

4. Визначте основні напрями економічного співробітництва України з НІК.
9. ІНДИВІДУАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТА

Навчальним планом передбачено виконання кожним студентом індивідуального науково-дослідного завдання.

З метою досягнення більш глибокого розуміння дисципліни студенти виконують індивідуальні завдання у вигляді реферативних робіт або аналітичних досліджень. Результати аналітичних досліджень оцінюються на семінарських заняттях.

Творча (евристична), наближена до наукового осмислення і узагальнення робота можлива лише як результат організації самостійного навчання з обов’язковою присутністю в ній цілей та їх досягнення за допомогою ефективних технологічних схем самоосвіти. Крім того, така робота повинна бути індивідуалізованою з врахуванням рівня творчих можливостей студента, його навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності тощо.

Практична реалізація такого принципу навчання пов’язана із використанням в навчальному процесі індивідуальних науково-дослідних завдань.

Індивідуальне наукове-дослідне завдання є видом позааудиторної самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і завершується разом із складанням заліку із даної навчальної дисципліни.

Метою ІНДЗ є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчальної дисципліни «Економіка зарубіжних країн» та розвиток навичок самостійної роботи.

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

1. Глобалізація господарського життя та її наслідки.

2. Інтеграційні процеси у світовому господарстві.

3. Основні тенденції та перспективи розвитку світового господарства.

4. Чинники економічного успіху країн-лідерів у світовій економіці.

5. Розвинуті країни на світових фінансових ринках.

6. Роль розвинутих країн у розвитку інформаційних систем світу

7. США у світогосподарських процесах.

8. Роль держави у господарському житті США.

9. США як стратегічний партнер України.

10. Успіхи та невдачі економічної інтеграції в межах ЄС.

11. Проблеми та перспективи входження України до ЄС.

12. Особливості економічної політики в країнах Західної Європи.

13. Економічний застій в економіці Японії наприкінці ХХ ст.

14. Роль держави в економічній системі Японії.

15. Проблеми та перспективи економічних відносин України і Японії.

16. Місце країн, що розвиваються у світогосподарських процесах.

17. Проблема подолання економічної відсталості в країнах, що розвиваються.

18. Демографічна проблема в країнах, що розвиваються.

19. Особливості розвитку нових індустріальних країн Східної та Південно-Східної Азії.

20. Особливості розвитку нових індустріальних країн Латинської Америки.

21. Передумови та наслідки східноазійської фінансової кризи.

22. Економічні реформи в Китаї.

23. Проблеми та перспективи українсько-китайського співробітництва.

24. Китайське економічне диво.

25. Інтеграційні процеси в країнах з перехідною економікою.

26. Економічні реформи в Польщі у 1990-х роках.

27. Економічна співпраця України та Польщі.

28. Особливості економічного розвитку Росії.

29. Країни-лідери та країни-аутсайдери у проведенні економічних перетворень.

30. Історико-економічні особливості розвитку США.

31. Природно-ресурсний потенціал США і його значення в економічному житті країни.

32. Економічна структура та особливості економічної політики американського уряду: галузева структура економіки США та її особливості;

33. Економічна структура та особливості економічної політики американського уряду: специфіка внутрішньої економічної політики;

34. Економічна структура та особливості економічної політики американського уряду: зовнішньоекономічна стратегія США.

35. Особливості, структура та динаміка економічного розвитку Канади: внутрішньоекономічна та зовнішньоекономічна стратегія Канади.

36. Фактори економічного розвитку та особливості внутрішньої економічної

політики Німеччини.

37. Структура та динаміка економічного розвитку економіки Франції.

38. Особливості економіки Великобританії.

39. Особливості та етапи економічного розвитку країн Центральної Європи та Балтії.

40. Ефективність економічних реформ в країнах СНД.

41. Особливості економічної структури європейських країн, що не входять до ЄС.

42. Фактори економічного розвитку Польщі.

43. Ефективність зовнішньоекономічної політики Польщі.

44. Природно-ресурсні та геополітичні чинники розвитку Росії.

45.Основні напрями зовнішньоекономічної політики російського уряду.

46. Фактори економічного розвитку Чехії.

47. Ефективність зовнішньоекономічної політики Чехії.

48. Фактори економічного розвитку Кореї.

49. Ефективність зовнішньоекономічного співробітництва між Україною та Кореєю.

50. Економічна структура та ресурсний потенціал нових індустріальних країн: галузева структура, ресурсний потенціал, стадії індустріалізації.

51. Чинники економічного розвитку нових індустріальних країн наприкінці ХХ ст.

52. Соціально-культурні особливості нових індустріальних країн.10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

1. Визначити основні способи виробництва на планеті, які при звели до виникнення окремих груп країн.

2. Дати поняття про економічну структуру світу.

3. Охарактеризувати світові науково-технічні відносини.

4. Визначити основні етапи розвитку світових науково-технічних відносин.

5. Визначити роль впливу науково-технічного прогресу на розвиток світового господарства.

6. Охарактеризувати світову торгівлю.

7. Визначити форми світової торгівлі.

8. Пояснити структуру світового товарного експорту на сучасному етапі. Які зміни відбулися за останні десятиріччя?

9. Охарактеризувати світову виробничо-інвестиційну діяльність.

10. Охарактеризувати основні типи міжнародних виробництв.

11. Пояснити роль вільних економічних зон (ВЕЗ) у формуванні світової економіки.

12. Охарактеризувати світову валютно-фінансову систему.

13.Охарактеризувати три етапи розвитку світової валютно-фінансової системи за останні сто років.

14. Пояснити основні вимоги до світової валютно-фінансової системи на сучасному етапі.

15. Пояснити роль ресурсного потенціалу для функціонування економік окремих країн.

16.Охарактеризувати види економічних ресурсів.

17. Пояснити роль мінеральної сировини в світовій економіці.

18. Охарактеризувати світові технологічні ресурси.

19. Охарактеризувати світові інформаційні ресурси.

20. Охарактеризувати світові трудові ресурси.

21. Охарактеризувати світові фінансово-кредитні ресурси.

22. Пояснити причини формування нової економічної моделі XXI століття.

23. Що таке світова економіка? Який склад вона має за Мішелем Бо?

24. Які індикатори використовуються для проведення міжкрайових порівнянь?

25. У чому суть «трьох» методик оцінки ВВП країни?

26. Яке значення для проведення країнових порівнянь має крива Лоренца та гравітаційна модель Стюарта?

27. Чому індекс розвитку людського потенціалу є більш значущим ніж ВВП для оцінки соціально-економічного розвитку країни?

28. Охарактеризуйте групи країн світу за типологією Уолта Ростоу?

Які типології країн вам відомі? У чому їх суть?

29. У чому полягають особливості взаємовідносин між країнами в умовах глобалізації світового господарства?

30. Як ви розумієте поняття «турбокапіталізму»?

31. Які «полюси» економічного зростання вам відомі? У чому суть теорії Беттлера-Валлерстайна?

32. Що таке країнова модель? Які типи моделей ви знаєте, які переваги та недоліки притаманні їм?

33. Оцініть позиції країн-лідерів у глобальній економіці.

34. Охарактеризуйте основні ознаки країн-лідерів.

35. Які особливості сучасного генезису постіндустріальних країн?

36. У чому суть закону нерівномірності економічного та соціального розвитку країн світу?

37. Охарактеризуйте суть та значення інноваційно-інвестиційних локальних моделей економічного зростання країн-лідерів.

38. Оцініть місце США у світовій економіці.

39. Охарактеризуйте чинники повоєнного успіху економіки США.

40. У чому суть та своєрідність сучасного етапу економічного розвитку США?

41. У чому полягає своєрідність американської сфери послуг?

42. У чому суть американської політики вирівнювання регіонального розвитку (допомоги депресивним зонам)?

43. Охарактеризуйте суть та особливості інноваційно-інвестиційних моделей економічного розвитку США?

44. Назвіть основні напрями зовнішньоекономічної експансії США.

45. Охарактеризуйте сучасний стан економічних зв'язків між Україною та США. У чому ви вбачаєте перспективи подальшого розвитку відносин?

46. Назвіть основні напрями політики державного регулювання США на початку XXI ст.? Як у країні поєднуються принципи функціонування ринкової економіки та «обережного втручання» в неї держави?

47. Охарактеризуйте місце та роль Канади у глобальній економіці? У чому полягає своєрідність її господарства в моделі постіндустріальних країн?

48. У чому полягає своєрідність розвитку японської економічної моделі?

49. Охарактеризуйте етапи розвитку післявоєнної економіки Японії.

50. У чому полягають пріоритети зовнішньоекономічних відносин Японії?

51. Назвіть основні чинники економічного успіху Японії у післявоєнний період?

52. Чим була зумовлена системна криза японської економіки кінця 90-х рр. XX ст.? Які її наслідки?

53. Як змінилася соціально-економічна стратегія Японії у XXI ст.?

54. Визначте особливості сучасного стану українсько-японських економічних відносин? Які перспективи вони мають у XXI ст.?

55. Назвіть основні чинники виникнення Європейського Союзу

56. Які критерії існують для вступу нових членів ЄС? У чому полягає їх суть?

57. Охарактеризуйте позиції розширеного Євросоюзу у світовій економіці.

58. Охарактеризуйте основні теорії європейської інтеграції.

59. Назвіть позитивні і негативні наслідки європейської інтеграції.

60. Охарактеризуйте стадії європейської економічної інтеграції.

61. Розкрийте специфіку позицій Німеччини у світовій та європейській економіці.

62. Охарактеризуйте особливості сучасної моделі ФРН.

63. У чому полягають особливості позиції Франції у світовій економіці та в ЄС?

64. Охарактеризуйте специфіку розвитку французької моделі економіки.

65. Охарактеризуйте особливе місце Великобританії у світовій та європейській економіці.

66. У чому полягає специфіка галузевої структури економіки Великобританії?

67. Розкрийте особливості положення Італії в європейській та світовій економіці.

68. Назвіть характерні риси корпоративної системи в Італії.

69. Визначте спільні та специфічні риси адаптації економік країн ЦСЄ до вступу в ЄС.

70. Які позитивні та негативні наслідки вступу Польщі до ЄС?

71. Виділіть спільні та відмітні риси зовнішньоекономічних зв’язків Польщі та Чехії.

72. У чому полягають особливості відносин України з Європейським Союзом? Яка інституційна база для цього існує?

73. Назвіть особливості зовнішньоекономічних відносин України з Євросоюзом.

74. Які економічні переваги випливають для України в процесі створення спільного європейського економічного простору?

75. Охарактеризуйте основні напрями розвитку зв'язків України з ЄС.

76. Назвіть та охарактеризуйте особливості етапів розвитку СНД.

77. Охарактеризуйте інституційну побудову СНД та його договірно-правову базу.

78. У чому виявляються суперечливі інтереси країн СНД?

79. Як відрізняються країни СНД за рівнем розвитку своєї економіки?

80. Назвіть спільні та відмінні риси у трансформаційних моделях держав СНД.

81. Охарактеризуйте позиції Росії у світовій економіці та СНД.

82. Охарактеризуйте сучасний стан російської економіки.

83. У чому полягає специфіка сучасної структури господарства Росії?

84. У чому полягає специфіка білоруської моделі економічного розвитку?

85. Назвіть та охарактеризуйте специфічні риси трансформаційної моделі Молдови.

86. Охарактеризуйте особливості національних інтересів України в СНД та ЄЕП

87. У чому полягають суперечності сучасного економічного становище КНР у глобальній економіці?

88. Охарактеризуйте основні етапи еволюції економіки КНР.

89. У чому полягає специфіка сучасної економічної моделі Китаю?

90. Охарактеризуйте суть «технологічного прориву» КНР на зламі тисячоліть.

91. Назвіть основні періоди трансформації структури зовнішньоекономічних відносин КНР.

92. Охарактеризуйте основні чинники «інвестиційного буму» в КНР. Які ризики вони несуть для економіки країни?

93. У чому полягає специфіка зовнішньої торгівлі КНР?

94. Охарактеризуйте стан та перспективи зовнішньоекономічних відносин України та Китаю.

95. Охарактеризуйте позиції Південної Кореї у світовій та азійській економіці.

96. У чому полягає суть корейської моделі розвитку? Як вона має змінитися у XXI ст.?

97. Охарактеризуйте специфіку галузевої структури Південної Кореї. Як вона вплинула на структуру зовнішньоекономічних зв’язків?

98. Розкрийте суть спільних і відмінних рис економіки держав-«драконів».

99. У чому полягає специфіка економіки держав-«тигрів»? Якими є основні напрями посилення їх конкурентоспроможності у XXI ст.?

100. Визначте основні напрями економічного співробітництва України з НІК.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики виховання
2015 -> Серце віддане дітям штрихи до життєвого і творчого шляху українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського
2015 -> Заліток Людмила Михайлівна
2015 -> Людинознавчi
2015 -> Судова помилка в адміністративному судочинстві
2015 -> Програма навчальної дисципліни антропологія літератури
2015 -> Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Психологічна служба»
2015 -> Концепція сучасного підручника з географії для основної школи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка