Програма національної поліції України на 2018 рікСторінка1/9
Дата конвертації17.04.2019
Розмір0,68 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Національної поліції України

від 02.04.2018 № 325

(іззмінами, внесеними наказом НПУ від __.07.2018 № _____)АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Національної поліції України

на 2018 рік

 1. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма Національної поліції України на 2018 рік (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), з урахуванням розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», від 31 січня 2018 року № 86-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік», з дотриманням положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, та з урахуванням Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539.
Передбачені Антикорупційною програмою заходи, розроблені з урахуванням попередньої практики протидії та запобігання корупції в Національній поліції України (далі – НПУ), міжнародних стандартів, передового досвіду зарубіжних країн, результатів оцінки корупційних ризиків на основних напрямах діяльності та спрямовані на реалізацію державної антикорупційної політики.
Метою Антикорупційної програми є:

створення ефективної системи запобігання і протидії корупції в апараті центрального органу управління поліцією, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органах, установах та закладах, що належать до сфери управління НПУ;

подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків в діяльності НПУ та підвищення рівня довіри громадян.

підвищення ефективності діяльності НПУ щодо запобігання та протидії корупції, запровадження об’єктивних критеріїв оцінки діяльності в даній сфері;

посилення управлінського нагляду та внутрівідомчого контролю за належним виконанням органами та підрозділами НПУ антикорупційних заходів;

створення атмосфери неприйняття та осуду корупції в усіх її проявах поліцейськими, державними службовцями та іншими працівниками поліції (далі – працівники поліції).


Статтею 1 Закону НПУ віднесено до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

НПУ є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

НПУ з метою організації своєї діяльності забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції, порушень законності, службової дисципліни і контроль за їх реалізацією в центральному органі управління НПУ, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органах, в установах, що належать до сфери її управління.
У статті 3 Закону визначено, що поліцейські є суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону.

Публічний характер діяльності працівників поліції, їх перебування під постійною увагою суспільства покладає особливу відповідальність, – глибоко розуміти соціальну значимість своєї ролі, неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства, не давати підстав для сумніву в законності вчинених дій та прийнятих рішень.

Вжиття ефективних заходів запобігання і протидії корупційним та пов’язаним із корупцією правопорушенням, перш за все в органах, які покликані протидіяти такому негативному явищу як корупція, є однією із найважливіших завдань.
Політика НПУ щодо запобігання і протидії корупції ґрунтується на принципах:

верховенства права;

доброчесності на публічній службі;

формування негативного ставлення до корупції;

невідворотності покарання за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією;

ефективності та законності використання бюджетних коштів;

прозорості та відкритості діяльності;

залучення громадськості до антикорупційних заходів.


Також політика НПУ полягає у створенні ефективної системи запобігання, виявлення, протидії і припинення корупції, конфлікту інтересів в апараті центрального органу управління поліцією, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органах, установах, що належать до сфери управління НПУ; подальшому впровадженні механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків в діяльності НПУ; залучення інститутів та організацій громадянського суспільства та підвищення рівня довіри громадян; формуванні нетолерантного ставлення громадян та працівників поліції до корупції; нетерпимості до корупції в суспільстві.

Крім того, політика НПУ включає забезпечення виконання рекомендацій міжнародних антикорупційних моніторингових механізмів, зокрема, у рамках моніторингового механізму Конвенції ООН проти корупції, оціночного звіту Групи держав проти корупції (GRECO),Стамбульського плану дій Антикорупційної мережі Організації економічної співпраці та розвитку для Східної Європи та Центральної Азії, програм Консультативної місії Європейського Союзу в Україні,Постійної українсько-баварської робочої комісії, заходів Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО.


Заходами з реалізації політики НПУ щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності НПУ у 2018 році (Додаток 1) є:

аналіз стану запобігання та протидії корупційним і пов’язаним з корупцією правопорушенням, виконання вимог Закону працівниками поліції;

розроблення та проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням чи правопорушенням, пов’язаним із корупцією,а також здійснення контролю за їх проведенням у НПУ;

виявлення корупціогенних ризиків у діяльності НПУ, встановлення причин і умов їх виникнення, реалізація заходів щодо їх усунення;

координація та надання методичної допомоги щодо виявлення корупціогенних ризиків у діяльності органів та підрозділів поліції і реалізації ними заходів щодо їх усунення;

розроблення та опрацювання проектів відомчих нормативно-правових актів з питань формування та реалізації антикорупційної політики;

надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників поліції;

вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності працівників поліції;

надання допомоги працівникам поліції в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

ведення обліку працівників поліції, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

розгляд повідомлень щодо причетності працівників поліції до вчинення корупційних правопорушень;

проведення службових розслідувань та створення умов невідворотності відповідальності осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

підвищення кваліфікації та професійного рівня працівників поліції;

забезпечення захисту працівників поліції, у тому числі тих, які повідомили про можливі факти корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень або про підбурення до їх вчинення;

вжиття додаткових профілактичних заходів щодо несприйняття корупції та інших протиправних проявів серед працівників поліції;

проведення заходів навчального та методичного характеру щодо застосування і виконання положень антикорупційного законодавства працівниками поліції;

проведення перевірок достовірності відомостей, що подаються працівниками поліції, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посадв НПУ відповідно до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади»;

проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в НПУ;

взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

надавати практичну допомогу структурнимпідрозділам апарату центрального органу управління поліцією, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів, установ, що належать до сфери управління поліції щодо здійснення заходів спрямованих на запобігання і виявлення корупції;

співпраця з викривачами, вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту;

інформування громадськості про здійснювані НПУзаходи щодо запобігання корупції, забезпечення доступу до публічної інформації;

взаємодія з міжнародними організаціями з питань розроблення заходів, спрямованих на запобігання і протидію корупційним і пов’язаним із корупцією правопорушенням в діяльності НПУ;

інші заходи щодо запобігання корупції, визначені законодавством.


 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
  2018 -> Звіт методичної комісії природничо-математичних дисциплін за 2015-2018 н р
  2018 -> Ультури літопис дисертаційних робіт Харківської державної академії фізичної культури До 40-річчя заснування академії та 100-річчя нан україни харків 2018
  2018 -> Теорії кооперації та інтеграції
  2018 -> Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг"
  2018 -> Укладач: Бережна Марія Павлівна – керівник гуртка комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради Рецензенти
  2018 -> Національна академія внутрішніх справ україни
  2018 -> 2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар
  2018 -> 2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка