Програма моніторингу якості дошкільної і загальної середньої освіти у солонянському районі на 2009-2013 роки І. ВступСкачати 112,5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації29.03.2020
Розмір112,5 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3
ПРОГРАМА

МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ І

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У СОЛОНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

на 2009-2013 роки

І.ВСТУП

Програма моніторингу якості загальної освіти у Солонянському районі (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про загальну середню освіту” , „Про дошкільну освіту ” , „Про позашкільну освіту ” , основних завдань Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Концепції виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Концепції моніторингу якості освіти у навчальних закладах Солонянського району, нормативно-правових актів чинного законодавства України з питань освіти і науки, а також враховує міжнародний та національний досвід моніторингових досліджень якості освіти.

Важливе значення в сучасних умовах надається якості освіти. До специфічних характеристик якості освіти (за Т. Лукіною та О. Ляшенком) відносяться: багатоаспектність, багаторівневість, багатосуб’єктність, багатокритеріальність, поліхромність, невизначеність, змінюваність та керованість, інваріантність та варіативність.

Водночас дослідники відзначають, що в Україні поки що не сформовано чітку науково - обґрунтовану та документально підтверджену національну систему показників і критеріїв, за якими можна оцінювати ефективність діяльності як окремих навчальних закладів, так і складових системи освіти, а значить - якість освіти в цілому.

Отже, очевидним є протиріччя між необхідністю оцінювання якості впровадження змін у освіті та відсутністю науково - обґрунтованої та практично апробованої національної системи моніторингу. Розроблення програми зумовлено необхідністю обґрунтування загальних підходів до створення системи моніторингу якості освіти на районному рівні , так і на локальному рівні (рівні закладів освіти), а також забезпечення об’єктивного контролю за успішністю функціонування системи освіти з метою ефективного управління нею ( як то переосмислення підходів до управління якістю освіти, ефективності прийнятих управлінських рішень та їх впливу на якість освітніх послуг на всіх рівнях).

Програма розкриває концептуальні підходи до визначення моніторингу якості освіти, можливості оцінювання, вимірювання її якості та проведення зовнішнього незалежного моніторингу, а також вирішує питання: • за якими показниками і критеріями можна достатньо повно та об’єктивно охарактеризувати наявний стан освіти і засвідчити досягнення (чи недосягнення) освітніх цілей;

 • які фактори впливають на якість освіти, як вимірювання й оцінювання ступеню їх впливу;

 • за допомогою якого інструментарію та засобів можна здійснити вимірювання за встановленими показниками якості освіти;

 • яким має бути механізм оцінювання та управління якістю освіти, аби він міг забезпечити результативне функціонування та сталий розвиток освітньої системи;

 • як організувати випереджальне управління якістю освіти;

 • якими можуть бути науково-теоретичні та практичні наслідки запровадження моніторингу якості дошкільної та загальної середньої освіти.

Головна мета моніторингу полягає у підвищенні якості освіти у системі дошкільної, загальної середньої освіти, посиленні управлінських дій щодо корекції якісних показників в освіті на районному рівні.

У відділі освіти використовуються такі складові системи науково-методичного супроводу подальшого формування системи моніторингу якості освіти. • Формування концептуальних засад моніторингу якості освіти у навчальних закладах району;

 • Запровадження моніторингу якості дошкільної і загальної середньої освіти у Солонянському районі на 2009 - 2013 роки;

 • Формування компетентності педагогічних працівників та управлінських кадрів району з питань технології проведення моніторингових досліджень;

 • Тематичне спрямування науково-методичної роботи і створення навчально-методичного забезпечення організації впровадження моніторингових досліджень на всіх рівнях функціонування системи освіти в районі.

Програма ґрунтується на ідеї, що система моніторингу якості дошкільної та загальної середньої освіти як механізм контролю й оцінювання діяльності освітньої системи має стати обов’язковою і невід’ємною складовою системи державно-громадського управління освітою на всіх рівнях і повинна включати до себе такі компоненти: мета та зміст дошкільної та загальної середньої освіти; вимоги освітніх стандартів; педагогічний контроль та прогнозування; освітній моніторинг; моделі вихованця і вихователя дошкільного навчального закладу, учня і учителя загальноосвітнього закладу освіти.

У даному контексті це означає: • постійне оцінювання результатів і процесу навчання, якості та ефективності функціонування всієї системи освіти та її окремих компонентів;

 • необхідність здійснення комплексного оцінювання стану цієї системи на основі системного аналізу всіх факторів.

Лише такий підхід до аналізу явищ і процесів надасть можливість створити інформаційну основу, необхідну для прийняття виважених управлінських рішень і прогнозування подальшого розвитку освітньої системи в районі.

 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Україна проходить складний шлях державного та громадянського становлення.

Реформування освіти в Україні є складовою процесу адаптації національної освітньої системи до змін, що відбуваються останні двадцять років у європейських країнах і пов’язані з визнанням значущості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу. Тому питання забезпечення рівного доступу не просто до освіти, а саме до якісної освіти, є ключовим для розвитку не тільки освітньої галузі, а й усього суспільства.

Підвищений інтерес до проблем, пов’язаних з оцінюванням якості освіти, пояснюється багатьма причинами, але здебільшого - запровадженням Державного стандарту у кожній галузі, необхідністю визначення у зв’язку з цим рівня та якості підготовки учнів відповідно до вимог цього стандарту. Ефективне вирішення цієї проблеми викликає багато запитань. Що таке моніторинг якості освіти та зовнішнє незалежне оцінювання? Як визначити, чого та як мають навчати у сучасних навчальних закладах? У який спосіб та за допомогою яких інструментів проводити вимірювання різних складових багатогранного й складного об’єкту - якості освіти? За якими показниками (критеріями) оцінювати та інтерпретувати одержані результати?

Системи освіти в усьому світі зараз усе більше набувають властивостей ринкових систем, які одночасно з традиційним становленням і розвитком інтелектуальних здібностей дитини та її духовності мають формувати людину, яка задовольняла б вимоги демократичної держави, відкритого суспільства з ринковим виробництвом, а отже, й була для них необхідною.

Якість освіти визначається на основі Державних стандартів освіти та оцінки громадськістю освітніх послуг. У такому разі управління якістю - процес приведення системи до деякого стандарту - процес здійснення всіх функцій управління для досягнення заданих показників. Тому особливого значення набуває управління якістю освіти, якістю діяльності освітнього закладу.

Для проведення всебічного аналізу функціонування та розвитку освіти у Солонянському районі запроваджуються показники її якості, об’єднані у три групи (структурні компоненти якості освіти): умови функціонування освітньої сфери, освітні процеси та освітні результати.

Показниками якості основних умов як структурного компоненту якості освіти є:


 • якість та ефективність державно - громадського управління системою дошкільної і загальної середньої освіти;

 • якість ресурсного забезпечення та навчального середовища, в якому відбувається освітній процес (правового, фінансового, кадрового, матеріально-технічного, санітарно-гігієнічного);

 • якість професійної підготовки і кваліфікації педагогічних працівників,

 • якість навчально-методичного забезпечення (освітніх програм та навчальної літератури, підручників і посібників);

- якість науково-методичного забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти (науково-методичний супровід моніторингових досліджень за напрямами роботи, розробка методичних рекомендацій за напрямами моніторингових досліджень, вивчення перспективного педагогічно досвіду)

Показниками якості процесу є:

- зміст освітнього процесу;

- стан викладання базових дисциплін за новими навчальними програмами;

- зміст освітнього процесу;

- стан викладання базових дисциплін за новими навчальними програмами;

- стан реалізації обласних освітніх програм: «Програма розвитку освіти Солонянського району на 2005-2010 », «Шкільний автобус»;

- ефективність психологічного забезпечення навчально-виховного процесу;

- рівень розвитку виховних систем дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів;

- стан впровадження освітніх інноваційПоказниками якості результату є:

- стан здоров’я, фізичного розвитку учнів (вихованців), учителів (вихователів);

- показники психічного розвитку учнів (вихованців) навчальних закладів;

- якість проведення, інтерпретації результатів моніторингових досліджень у системі дошкільної і загальної середньої освіти;

- рівень навчальних досягнень учнів (ДПА);

- участь школярів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін;

- національні дослідження навчальних досягнень учнів (у т.ч. зовнішнє оцінювання);

- міжнародні порівняльні дослідження

Якісний рівень освіти забезпечується у світі за допомогою відповідних механізмів, що отримали назву моніторингу, який розуміється як система збирання та розповсюдження інформації про діяльність освітньої системи, що забезпечує безперервне відстеження її стану і прогноз розвитку. На сьогодні моніторинг все більше набуває статусу дослідження, а не емпіричного збору інформації про певні характеристики та властивості освітньої системи.

Відсутність суспільних механізмів оцінювання якості освіти спричинила ситуацію, коли результативність і ефективність системи освіти, її якість оцінювалися виключно представниками самої ж системи: адміністрацією, вчителями. Аналіз та оцінювання процесів і явищ, які відбуваються у „внутрішньому середовищі ” навчальних закладів, усіма групами споживачів освітніх послуг і результатів діяльності системи освіти надасть можливості реалізувати так званий зовнішній незалежний моніторинг. Він допоможе активізувати діяльність органів державного управління системою освіти за різними напрямами, зокрема:- забезпечити доступність громадськості, різних соціальних груп, суспільних організацій до інформаційних ресурсів системи освіти різних рівнів;

- організувати постійне обговорення результатів якості освіти, своєчасно виявляти проблемні питання реформування освітньої системи;

- з’ясувати вимоги громадськості, учасників навчального процесу і споживачів освітніх послуг до сучасного рівня якості дошкільної, загальної середньої освіти та вносити відповідні корективи до державних нормативних документів;

- розробити нормативно-правову базу державно-громадського управління якістю загальної середньої освіти.

У районі будуть чітко простежуватися три рівні її організації: І рівень - локальний (дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади і шкільні методичні об’єднання); II рівень - районний (відділ освіти, районні методичні об'єднання;Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка