Програма гусинського ліцею Куп'янської районної радиСторінка23/23
Дата конвертації27.03.2020
Розмір378 Kb.
ТипПрограма
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Типовий навчальний план

закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу, національної меншини****


Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3

2

2

2

2

Мова корінного народу, національної меншини

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільство -знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

3

Разом

25,5+3

27,5+3

29+3

29,5+3

31+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2,5

3,5

3

3,5

2

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

28+3

31+3

32+3

33+3

33+3

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

*** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

**** Болгарської, вірменської, гагаузької, івриту, корейської, кримськотатарської, молдовської, німецької, новогрецької, польської, російської, румунської, словацької, угорської (за необхідності – й інших мов).

Реалізація змісту предметів «Трудове навчання», «Технології» та «Фізична культура» здійснюється на основі принципу варіативності. При плануванні навчального матеріалу варіативних модулів були враховані матеріально-технічне, кадрове забезпечення навчального процесу, інтереси та віково-статеві особливості учнів. Вивчення варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами. Варіативні модулі з фізичної культури реалізуються за наступними програмами:

- 5-8 класи (5 модулів):«Легка атлетика», «Футбол», «Баскетбол», «Волейбол», «Гімнастика».

- 9 класи (4 модулі):«Легка атлетика», «Футбол», «Баскетбол», «Волейбол».

Таблиця 6


Перелік навчальних програм
для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня


(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)


п/п

Назва навчальної програмиУкраїнська моваУкраїнська літератураБіологіяВсесвітня історіяГеографіяЗарубіжна літератураІнформатикаІсторія УкраїниМатематикаМистецтвоОснови здоров’яПриродознавствоТрудове навчанняФізикаФізична культураХіміяРосійська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу)Іноземна мова ( англійська)


ІІІ СТУПІНЬ - ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА (11 КЛАС)

Освітня програма для загальної середньої освіти ІІІ ступеня (11 клас) (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження учнів 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (далі –навчальний план).

Навчальними планами старшої школи передбачається реалізація освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Години варіативної складової передбачаються на:


  1. збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;

  1. упровадження курсів за вибором;

  1. факультативи, індивідуальні та групові заняття.

Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної складових навчального плану, які обов'язково фінансуються з відповідних бюджетів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу закладів загальної середньої освіти за п’ятиденним навчальним тижнем.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Учні 11 класу продовжують навчання за навчальним планом універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти (таблиця 2 для шкіл з українською мовою навчання). Цей варіант навчального плану є універсальним; навчальний час рівномірно розподілений між окремими предметами. Основними напрямами диференціації навчання є розширення вивчення окремих предметів, доповнення інваріантної складової навчальних планів додатковими предметами та курсами за вибором учнів, факультативами; запровадження індивідуальної форми навчання.Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Результати навчання спрямовані на формування ключових компетентностей учнів.№ з/п

Ключові компетентності

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

2

Спілкування іноземними мовами

3

Математична компетентність

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

5

Інформаційно-цифрова компетентність

6

Уміння вчитися впродовж життя

7

Ініціативність і підприємливість

8

Соціальна і громадянська компетентності

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: організацію навчального середовища; окремі предмети, надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти, предмети за вибором; позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти. Профільна середня освіта здобувається після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.Перелік освітніх галузей.

Освітня галузь "Мови і літератури" ,"Математика", "Природознавство", "Суспільствознавство, "Здоров'я і фізична культура", "Технології", "Мистецтво".

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку (формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок) ) та модульних занять (установчо-мотиваційний, змістово-пошуковий, оцінно-смисловий, системно-узагальнюючий, контрольно-рефлексивний), екскурсії, уроки-семінари, конференції, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, навчально-практичні заняття тощо.

Для засвоєння нового матеріалу використовуються лекції, конференції, екскурсії, навчально-практичні заняття.Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку здійснюватеметься у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття та заняття практикуму. Враховуючи потреби учнів, побажання батьків та фахову підготовку педагогічних кадрів в 2018/2019 навчальному році вивчення навчальних предметів у 11-му класі здійснюється за програмою для класів універсального профілю з українською мовою навчання.

Таблиця 8


Типовий навчальний план

закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання

(універсальний профіль)


Предмети

Кількість годин на тиждень у 11 класі

Українська мова

2

Українська література

2

Іноземна мова

3,5

Зарубіжна література

2

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

економіка


1


людина і світ

0,5

Художня культура

0,5

Алгебра

3

Геометрія

2

Астрономія

0,5

Біологія

1,5

Фізика

3

Хімія

2

Екологія

0,5

Технології

1

Інформатика

2

Фізична культура*

2

Захист Вітчизни

1,5

Разом

33

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

5

Гранично допустиме навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Таблиця 9

Реалізація змісту предметів «Трудове навчання», «Технології» та «Фізична культура» здійснюється на основі принципу варіативності. При плануванні навчального матеріалу варіативних модулів були враховані матеріально-технічне, кадрове забезпечення навчального процесу, інтереси та віково-статеві особливості учнів. Вивчення варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами. Варіативні модулі з фізичної культури реалізуються за наступними програмами: 3 модулі:«Футбол», «Баскетбол», «Легка атлетика».

Таблиця 10Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня

(затверджені наказом МОН від 14.07.2016 № 826)
п/п

Назва навчальної програми

Рівень вивченняУкраїнська мова

академічний рівеньАстрономія

профільний рівеньБіологія

академічний рівеньВсесвітня історія

академічний рівеньГеографія

академічний рівеньЕкологія

академічний рівеньЕкономіка

академічний рівеньЗарубіжна література

академічний рівеньЗахист Вітчизни

академічний рівеньІнформатика

академічний рівеньІсторія України

академічний рівеньЛюдина і світ

академічний рівеньМатематика

академічний рівеньТехнології

академічний рівеньУкраїнська література

академічний рівеньФізика

академічний рівеньФізична культура

академічний рівеньХімія

академічний рівеньХудожня культура

академічний рівеньАнглійська мова

академічний рівеньКаталог: files -> docs -> 2018


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка