Програма фахового вступного випробування з правознавства для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»Дата конвертації17.04.2019
Розмір93 Kb.
ТипПрограма
«Затверджую»

в.о. ректора

Міжнародного гуманітарного

університета

професор _______________ А.Ф. Крижановський
ПРОГРАМА
фахового вступного випробування з правознавства
для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Зміст методології юриспруденції. Основні методи збагнення правової реальності. Юриспруденція, її система. Нові сфери юриспруденції. Об'єкт і предмет юридичної науки. Правознавство і державознавство. Догматичний (формально-логічний) метод у юридичній теорії і практиці. Поняття і засоби правового мислення. Формування правового мислення сучасних юристів. Герменевтичний підхід у правовій сфері. Мистецтво тлумачення права. Юридична антропологія: право в людині – людина у праві. Конфліктне призначення права. Примирювальна теорія походження права. Поняття і класифікація принципів права. Правові презумпції, правові аксіоми, правові фікції. Загальносоціальні і спеціальні функції права. Функції права і функції правосвідомості. Право в системі соціального регулювання. Нормативне, ненормативне і індивідуальне регулювання. Правові традиції. Законодавче, прецедентне і звичайне право. Правові системи. Національна, інтегративна та міжнародна правові системи. Структура і джерела романо-германського права. Сім’я загального права. Прецедент в англійському й американському праві. Релігійні правові системи. Джерела індуського і мусульманського права. Компаративістика, її роль у вивченні правової реальності. Філософія права. Галузі філософії права. Соціологія права. Правова соціалізація. Суспільна думка про право. Діалог правових культур. Правова акультурація і декультурація. Правова аксіологія. Право і цінності. Власна цінність права. Правові цінності. Предмет і метод правового регулювання. Правовий режим: поняття і види. Різноманіття правових режимів. Поняття правового регулювання. Стадії і типи правового регулювання. Поняття й ознаки правової норми. Структура правової норми. Класифікація правових норм. Колізійні норми права. Поняття і структура правовідносин. Поняття і види юридичних фактів. Фактичний склад.

Правосуб'єктність: правоздатність, дієздатність, деліктоздатність. Правовий статус особистості. Суб'єктивні права і юридичні обов'язки: поняття і структура. Суб'єкти права. Юридичні особи як суб’єкти права. Компетенція суб'єктів права: поняття і зміст. Правові аномалії: нігілізм, ідеалізм, догматизм.

Поняття і структура правосвідомості. Правовий менталітет. Правова культура суспільства і її компоненти. Правосвідомість і правова культура особистості. Правове виховання і його форми. Правова інформованість. Юридична концепція прав людини. Три покоління прав людини. Індивідуальні і колективні права. Проблеми четвертого покоління прав людини. Поняття та основні вимоги законності. Правозаконність. Поняття правопорядку. Гарантії законності і правопорядку.

Система права, галузі й інститути права. Правові спільноти. Приватне і публічне право. Матеріальне і процесуальне право. Систематизація законодавства. Облік нормативних актів. Правовий тезаурус. Кодифікація та інкорпорація, їхнє співвідношення і різновиди. Соціальний процес формування права і правотворчості (нормотворчості). Джерела права. Первинні і вторинні джерела права. Джерела права сучасної України.

Реалізація права. Форми реалізації права. Поняття і призначення застосування права. Ідеологія застосування права. Реалізація і застосування права. Безпосередня і правозастосовна реалізація права. Процес застосування права. Стадії правозастосовного процесу. Акти застосування права: поняття і види. Тлумачення права: поняття і види. Прогалини в праві і способи їхнього подолання. Поняття і види правової поведінки. Ознаки правомірної поведінки. Типологія правомірної поведінки. Об’єктивно протиправне діяння. Поняття і види правопорушень. Зловживання правом. Юридична відповідальність. Умови, що виключають юридичну відповідальність. Штрафна і правовідновлювальна відповідальність: поняття і призначення. Державний і правовий примус. Міри відповідальності, міри захисту і профілактичні міри.

Юридична практика: поняття і види. Роль судової практики в системі юридичної практики. Поняття держави. Сильна і слабка держава. Сучасна і досучасна держава. Типологія держави. Формаційний і цивілізаційний підходи до типології держави. Первісне і похідне походження держави. Олігархічна теорія походження держави. Суверенітет держави. Криза суверенітету сучасної держави. Державна влада. Єдність і поділ влади. Форма правління в сучасній державі. Політичний і державний режим. Державний режим сучасної України. Територіальне буття сучасної держави.

Функції держави і державна політика. Податкова політика сучасної держави. Аграрна політика сучасної держави. Інноваційна політика сучасної держави.

Поняття механізму держави. Механізм держави і державний апарат. Законодавча влада і її функції. Судова влада і здійснення правосуддя. Виконавча влада і її система. Функції виконавчої влади. Державні органи і їхня класифікація. Центральні і місцеві державні органи в Україні. Становлення контрольної влади і її інститутів. Омбудсмен (народний правозахисник). Державне управління і місцеве самоврядування. Державна служба. Проходження державної служби. Армія як інститут держави. Правовий статус військовослужбовців. Бюрократія і бюрократизм у механізмі держави. Бюрократична еліта. Еліта в сучасній державі. Формування юридичної еліти в Україні. Держава і інститути громадянського суспільства. Максимальна і мінімальна держава. Держава в політичній системі суспільства. Конституційна держава. Співвідношення конституційної і правової держави. Концепція соціальної держави. Україна як соціальна держава. Концепція правової держави. Україна як правова держава. Держава і релігія. Світська і теократична держава. Екологічна політика держави. Екологічна держава. Етика і естетика держави. Проблема етики і естетики державної влади в Україні. Конституційне та адміністративне право у системі права. Проблема публічного права. Завдання та тенденції розвитку конституційного та адміністративного права на сучасному етапі політичної та правової реформи в Україні. Предмет конституційного та адміністративного права: зміст і співвідношення в умовах правової реформи.

Політико-правова система сучасного конституціоналізму. Історичний розвиток конституційних ідей та інститутів. Методологія сучасного конституціоналізму: поняття і структура. Загальнолюдські політико-правові цінності в сучасному конституціоналізмі. Критичний аналіз формально-юридичного (аналітичного), “легалістського”, соціологічного, інституціонального напрямків, теорії і практики юснатуралізму і „політичної юриспруденції” у сучасному конституціоналізмі. Конституційно- і адміністративно-правові норми: особливості структури і механізму дії. Дія конституційно- і адміністративно-правових норм. Порядок дії в Україні міжнародних договорів. Конституційно- і адміністративно-правові інститути.

Джерела конституційного та адміністративного права України. Законопроектні роботи на сучасному етапі формування демократичної правової держави. Система і систематизація конституційного й адміністративного права. Конституція України (1996 р.): загальна характеристика, структура. Правова охорона Конституції України. Конституційна юстиція. Конституційний Суд України: порядок формування і компетенція. Основні етапи вітчизняного конституційного будівництва. Сучасна політична реформа та її конституційне супроводження. Конституційна реформа в Україні 1989–2009 рр. Започаткування сучасного етапу конституційної реформи в Україні (2000–2009 рр.).Основні напрямки адміністративної реформи в Україні і стан реалізації Концепції адміністративної реформи. Поняття, склад і види правовідносин у конституційному та адміністративному праві. Проблема загальнорегулятивних відносин і владовідносин. Правопорушення і відповідальність по конституційному та адміністративному праву: загальна характеристика і міжгалузеве співвідношення. Чинне законодавство про адміністративні правопорушення: загальна характеристика, склад і структура. Склад адміністративного проступку. Склад конституційного правопорушення. Адміністративний примус: адміністративно-попереджувальні заходи, адміністративне припинення та стягнення. Адміністративна відповідальність і види адміністративних стягнень. Конституційний процес. Процесуальна форма, процедура і конституційні провадження. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ, що виникають з конституційних відносин (правопорушень). Адміністративний (юрисдикційний) процес: завдання, принципи, стадії і види проваджень. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: поняття, завдання, принципи. Основні положення Кодексу про адміністративне судочинство України. Система адміністративних судів та їхня підвідомчість. Компетенція адміністративних судів. Апеляційне провадження в адміністративних судах: загальна характеристика. Адміністративно-процесуальний статус осіб, які беруть участь в адміністративному судочинстві.

Конституційний лад: поняття і зміст. Проблема співвідношення громадянського суспільства і правової держави. Структура і принципи самоорганізації громадянського суспільства. Основні інститути громадянського суспільства, конституційно- і адміністративно-правові засоби забезпечення його функціонування. Демократична правова держава: поняття і принципи формування і функціонування. Об'єднання громадян у системі громадянського суспільства: види, правовий статус, відносини з державою. Політичні партії в системі громадянського суспільства. Розвиток багатопартійності в Україні. Територіальні громади і трудові колективи: конституційна правосуб'єктність. Правова охорона конституційного ладу: організаційно-правові засоби та інститути. Людина, особистість, громадянин у сучасному конституціоналізмі. Міжнародно-правові стандарти і внутрішньодержавне (конституційне та адміністративне) законодавство про правове становище людини і громадянина. Конституційний статус людини і громадянина. Забезпечення конституційного становища особистості законодавчою, виконавчою і судовою владами. Громадянські (правові) стани особистості. Загальна характеристика конституційно-правового статусу окремих видів громадянських станів особистості. Поняття, принципи і політико-правова природа громадянства. Правове регулювання інституту громадянства в Україні. Підстави і порядок набуття припинення громадянства. Правове становище іноземців в Україні. Проблема полігромадянства. Адміністративна відповідальність іноземців, біженців, вимушених переселенців. Правова природа, поняття і класифікація конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина. Захист конституційних прав та свобод людини і громадянина. Зміст і гарантії особистих прав і свобод людини. Перспективи удосконалювання механізму реалізації особистих прав і свобод на сучасному етапі правової реформи в країні. Зміст і гарантії політичних прав і свобод громадян. Зміст і гарантії прав і обов'язків людини і громадянина у соціально-культурній сфері суспільства. Основні напрямки реформування освіти в країні. Організація управління освітою. Зміст і гарантії соціально-економічних прав та свобод людини і громадянина. Проблема соціальної захищеності громадян конституційно- і адміністративно-правовими засобами в ринкових умовах. Державний лад України. Зміст і практична реалізація принципу поділу влади. Особливості організації і функціонування державної влади, управління і місцевого самоврядування в умовах розподілу влади. Державні символи України і правовий порядок їх використання. Суверенітет держави: поняття і форми виявлення. Поняття і принципи державного устрою. Конституційні засоби гармонізації міжнаціональних відносин в Україні. Конституційні ознаки унітарної держави України. Автономна Республіка Крим у складі України. Державна територія: поняття, склад, режимні особливості. Державний кордон: поняття, види, порядок встановлення та охорони, режим. Порядок перетинання державного кордону. Територіальний устрій і порядок вирішення питань адміністративно-територіального розподілу в Україні. Поняття і юридичні ознаки органів держави. Удосконалювання організаційних структур державного апарату та боротьба з корупцією. Система і види органів держави. Структура чинного законодавства про державні органи. Верховна Рада України: склад, компетенція, організаційні форми діяльності, акти. Народний депутат України: правовий статус, гарантії, відповідальність. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Рахункова палата. Президент України: порядок обрання, компетенція, акти. Система виконавчої влади в Україні. Кабінет Міністрів України: порядок утворення, склад, структура, повноваження, акти. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Система органів правосуддя, порядок їх формування і принципи діяльності. Організація управління у галузі юстиції. Правовий статус Вищої ради юстиції. Судова система. Сучасний етап судово-правової реформи в Україні. Система господарських судів: порядок формування, компетенція, акти. Поняття і система місцевого самоврядування. Правовий статус територіальної громади. Компетенція органів місцевого самоврядування. Відносини органів місцевого самоврядування з місцевими і центральними органами державної адміністрації. Виконавчі органи місцевих рад: поняття, компетенція, акти. Правове становище депутата місцевої ради. Основні гарантії депутатської діяльності. Поняття виборчої системи, виборчого права, виборчої кампанії. Структура законодавства про вибори представницьких органів публічної влади і Президента України. Виборчий процес: суб'єкти, зміст етапів і стадій. Поняття державного управління. Співвідношення державної влади, управління і самоврядування. Державне управління і правові форми державної діяльності.

Проблема процесуально-управлінських проваджень у конституційному та адміністративному праві. Режими і рівні державного управління. Форми, методи і функції державного управління. Способи забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні. Нагляд, контроль і перевірка виконання в державному управлінні: поняття, співвідношення. Роль (функції) державного управління в агропромисловому комплексі, створенні і розвитку селянських (фермерських) господарств. Роль (функції) управління в галузі науки: особливості організації, система органів управлінні, їхня компетенція. Роль (функції) управління в галузі культури: система органів управління, їх компетенція. Управління охороною здоров'я: особливості організації, система органів управління, їх компетенція. Санітарно-епідеміологічний нагляд. Управління в галузі соціального захисту населення. Управління в галузі використання й охорони природних ресурсів: особливості організації, система органів управління, їх компетенція. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами та бюджетною діяльністю. Конституційні основи організації і діяльності прокуратури. Міністерство податків і зборів, правове становище та функції. Управління в галузі внутрішніх справ: особливості організації, система органів управління, їх компетенція. Міліція в Україні: організація, основні обов'язки і права. Паспортна, реєстраційна та імміграційна служба в Україні. Служба безпеки України: особливості організації, система органів управління, їх компетенція. Управління в галузі оборони. Збройні Сили України: склад, функції. Державна служба: способи формування, атестування і правове регулювання діяльності. Правове становище державних службовців: повноваження, види, відповідальність. Кадрова політика і порядок комплектування кадрового складу державного апарату, заміщення посад адміністративно-управлінського персоналу.Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності. Поняття злочину та його ознаки. Класифікація злочинів. Обставини, що виключають злочинність діянь. Підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття та методи покарання. Система покарань. Призначення покарання по сукупності вироків. Обставини, що пом’якшують покарання. Види та методи покарання неповнолітніх. Поняття судимості. Злочини проти навколишнього середовища. Злочини проти здоров’я. Характеристика злочинів у сфері охорони державної таємниці. Злочини проти життя і здоров’я особи, скоєні по необережності, методика захисту по цих справах. Злочини в сфері господарської діяльності. Злочини проти безпеки руху. Поняття кримінального процесу. Принципи кримінального процесу. Поняття, загальна характеристика принципів. Суб’єкти кримінального процесу, їх класифікація. Процесуальні функції. Поняття та загальна характеристика стадій кримінального процесу. Поняття, види, порядок провадження дізнання. Порушення кримінальної справи (приводи, підстави, процесуальний порядок). Затримання та взяття під варту як запобіжні заходи. Строки утримання під вартою, порядок їх продовження. Поняття, значення досудового слідства. Прокурорський нагляд та контроль суду за законністю на досудовому слідстві. Зупинення та закінчення досудового розслідуванні. Форми закінчення досудового слідства. Процесуальне положення суду та судді в кримінальному процесі. Процесуальне положення захисника в досудових та судових стадіях кримінального процесу. Процесуальне положення представника в кримінальному процесі. Усунення захисника від участі в кримінальному провадженні. Обов’язки та права захисника. Вступ захисника до процесу. Ознайомлення з матеріалами провадження, їх використовування при першому побаченні і бесіді з підзахисним. Свідок у кримінальному процесі. Права та обов’язки, відповідальність свідка. Процесуальний порядок допиту свідка. Представник потерпілого в кримінальній справі, його задачі і методика роботи. Поняття, властивості та класифікація доказів в кримінальному провадженні. Предмет та межі доказування по кримінальній справі. Обов’язки доказування. Підстави, процесуальний порядок закриття кримінальних проваджень. Порядок і термін апеляційного оскарження рішень суду першої інстанції. Поняття, види та властивості вироків. Підстави та порядок постановлення вироків. Право апеляційного оскарження. Суб’єкти права апеляційного оскарження. Об’єкти апеляційного оскарження. Право касаційного оскарження рішення суду з кримінальних і цивільних справ.

Поняття цивільного законодавства. Поняття та класифікація юридичних фактів у цивільному праві. Правосуб’єктність юридичної особи. Класифікація юридичних осіб. Поняття та класифікація об’єктів цивільних прав. Поняття та види правочинів. Недійсність правочину. Правові наслідки недійсності правочину. Підстави виникнення права власності. Поняття і види права спільної власності. Поняття, види зобов’язань і система зобов’язального права. Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Договір про надання послуг. Поняття цивільно-правової відповідальності. Підстави виникнення зобов’язань та їх виконання. Відшкодування шкоди як засіб захисту цивільних прав. Поняття, предмет та метод цивільного процесуального права. Поняття цивільного процесу. Поняття та види проваджень у цивільному процесі. Поняття та види стадій у цивільному процесі. Принципи цивільного процесуального права та їх класифікація. Участь у цивільному процесі прокурора, органів державної влади, органів місцевого самоврядування і осіб, яким за законом надано право захищати права та свободи інших осіб, їх процесуальні права та обов’язки. Поняття та види підсудності. Територіальна підсудність та її види. Поняття позову. Елементи позову. Види позову в цивільному процесі. Провадження по цивільному позову в досудових та судових стадіях. Сторони в цивільному процесі. Процесуальні права і обов’язки сторін. Поняття належної та неналежної сторони у цивільному процесі. Умови, порядок та наслідки заміни неналежної сторони у цивільному процесі. Процесуальна співучасть та її види. Процесуальні права та обов’язки співучасників у цивільному процесі. Поняття представництва. Поняття та види судового представництва. Об’єм та оформлення повноважень представників у суді. Особи, які можуть бути представниками по цивільним справам. Підстави виникнення та види представництва. Документи, що підтверджують повноваження представників по цивільним справам. Представництво у справах про усиновлення. Представництво у справах про стягнення матеріальної і моральної шкоди. Представництво у справах про втрату права користування житловим приміщенням. Представництво у справах про сумісну власність подружжя. Поняття та види судових постанов. Сутність та значення судового рішення у цивільному процесі. Поняття, ознаки та класифікація судових доказів у цивільному процесі. Види засобів доказування. Пояснення сторін та третіх осіб. Забезпечення доказів по цивільним справам. Оцінка доказів. Особливості оцінки доказів на різних стадіях цивільного процесу. Особливе провадження (поняття, сутність). Справи, які розглядаються у порядку особливого провадження. Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження. Підстави, процесуальний порядок перегляду. Особливості підготовки справ окремого провадження. Мирова угода сторін в цивільному процесі. Судові рішення, на які може бути подана апеляція. Форма і зміст апеляційної скарги по цивільним справам. Касаційне провадження. Порядок подачі та розгляду касаційних скарг та клопотань, наслідки розгляду. Порядок і термін касаційного оскарження по цивільним справам.

Господарське судочинство. Стаді господарського судочинства. Засади судочинства у господарських судах. Підвідомчість справ господарським судам. Завдання та принципи адміністративного судочинства. Організація адміністративного судочинства. Предметна підсудність адміністративних справ.Учасники адміністративного процесу. Особи, які беруть участь у справі. Сторони в адміністративному процесі. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність. Стадії адміністративного процесу: загальна характеристика. Порядок набуття статусу адвоката та його документальне підтвердження. Тактика роботи з відповідачами в здійсненні представництва по цивільним справам. Тактика захисту щодо позову по цивільним справам.

Порядок набуття статусу адвоката та його документальне підтвердження. Організаційні форми діяльності адвокатури. Порядок утворення адвокатських об’єднань. Закон України «Про адвокатуру». Професійні права та обов’язки адвоката. Поняття та сутність інституту адвокатури. Організаційні форми діяльності адвокатури. Порядок утворення адвокатських об’єднань. Присяга адвоката та її правове значення. Адвокатська таємниця, ії правове значення. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Методика ведення адвокатського досьє.

Методика допиту свідка по цивільним справам. Участь захисника в суді першої інстанції. Методика роботи захисника по кримінальним справам у суді першої інстанції. Правові можливості захисника на попередньому слідстві. План захисту і систематизація матеріалів по кримінальній справі в процесі закінчення попереднього слідства. Тактика допиту в суді 1-ої інстанції підсудного, свідка, потерпілого Тактика заяви клопотань і представлення доказів при здійсненні захисту в суді 1-ої інстанції підсудного, свідка, потерпілого. Позиція захисту по кримінальним справам. Особливості здійснення захисту неповнолітніх. Здійснення захисту у справах про умисні вбивства. Здійснення захисту у справах про зберігання і збут наркотичних речовин. Здійснення захисту по кримінальним справам про зловживання владою або службовим положенням. Здійснення захисту у справах про крадіжки. Виступ в судових дебатах. Підготовка до судових дебатів по кримінальним справам.Голова фахової атестаційної комісії з правознавства,

доцент Н.В. Неледва
Каталог: docs
docs -> «Соціальна педагогіка»
docs -> Таблиця за творами української літератури
docs -> Програма харків 014 Порядок роботи конференції листопада 2014 р
docs -> Фахове видання
docs -> Актуальні проблеми психології : Психологія навчання
docs -> Л.І. Міщик доктор педагогічних наук, професор
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
docs -> Романенко Людмили Іванівни «гігієнічна оцінка антимікробної дії композитів з наночастками срібла»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка