Програма державного тестового іспиту з педагогіки має такі розділи: Загальні основи педагогіки. Теорія освіти і навчанняСкачати 209,5 Kb.
Сторінка1/21
Дата конвертації28.12.2018
Розмір209,5 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Головним завданням вступного іспиту є виявлення рівня засвоєння студентами теоретичних основ педагогіки, розвитку в них критичного педагогічного мислення, сформованості професійно значущих рис особистості.

Програма державного тестового іспиту з педагогіки має такі розділи: 1. Загальні основи педагогіки.

 2. Теорія освіти і навчання.

 3. Теорія виховання.

Вступник має продемонструвати знання:

 • предмет, завдання, категорії, етапи розвитку та джерела педагогіки; систему педагогічних наук; зв'язки педагогіки з іншими науками;

 • методи, елементи та послідовність етапів науково-педагогічного дослідження;

 • сутність мети виховання, ідеал національного виховання; завдання основних напрямів виховання молоді;

 • характеристику людини як індивіда, особистості, індивідуальності; особливості процесів розвитку людини та формування її особистості; фактори та рушійні сили розвитку й формування особистості;

 • сучасну вікову періодизацію в педагогіці та критерії визначення вікових періодів; психофізіологічні особливості дітей та учнів різного віку; прояви вікової кризи; індивідуальні відмінності дітей та учнів;

 • предмет, функції, завдання, категорії дидактики; систему дидактичних наук; зв’язки дидактики з іншими науками; мету,

 • компоненти змісту освіти, сучасні критерії добору змісту освіти, структуру Державного стандарту загальної середньої освіти, характеристику навчальних планів, програм, підручників і навчальних посібників, інваріативну та варіативну складові змісту освіти;

 • сутність, методологічні засади, структуру та характеристику кожного компонента процесу навчання, структуру діяльності вчителя, специфіку діяльності учня під керівництвом учителя та в умовах самостійного здійснення, систему навчально-пізнавальних дій учнів з оволодіння навчальним матеріалом,

 • основні закони дидактики, класифікацію закономірностей навчання, номенклатуру і характеристику загальновизнаних принципів та правил навчання;

 • визначення понять методу і прийому навчання, основні функції методів навчання, класифікації методів навчання за різними основами, номенклатуру і характеристику основних груп і підгруп класифікації методів навчання на основі цілісного діяльнісного підходу, критерії вибору методів навчання, види засобів навчання;

 • сутність поняття «форми організації навчання», особливості функціонування класно-урочної системи в сучасній школі, вимоги до уроку, типи уроків, структуру уроку конкретного типу, особливості проведення нестандартних уроків, методику організації різних форм навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці, призначення та специфіку позаурочних форм навчання;

 • визначення поняття моніторингу навчальних досягнень, його структуру, функції, принципи та етапи здійснення, особливості окремих видів, форм та методів перевірки навчальних досягнень учнів, сутність тестування як процедури перевірки, ознаки тестів закритого та відкритого типів, педагогічні вимоги до конструювання тестів, визначення та основні групи компетентностей учнів як інтегрованих результатів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, сучасну систему оцінювання навчальних досягнень учнів та історію її становлення, специфіку різних видів оцінювання, способи фіксування оцінок у шкільній документації;

 • визначення поняття «технологія навчання», істотні ознаки технології навчання, ієрархію навчальних цілей у когнітивній, афективній та психомоторній сферах діяльності особистості, прийоми конкретизації навчальних цілей, узагальнену послідовність етапів технології навчання, механізм вимірювання коефіцієнта засвоєння матеріалу, теоретичні засади провідних технологій навчання.

Вступник має продемонструвати уміння:

 • здійснювати категоріальний аналіз базових педагогічних понять; установлювати взаємозв’язки між педагогічними науками та міжпредметні зв’язки педагогіки з іншими науками; прогнозувати розвиток педагогічної науки; визначати актуальні проблеми педагогіки;

 • формувати концептуальний апарат дослідження (актуальність проблеми, об’єкт, предмет, мету, гіпотезу та конкретні завдання); відбирати оптимальні наукові методи відповідно до об’єкта, предмета й цілей дослідження; складати програму дослідження;

 • визначати загальну мету виховання й головну мету національного виховання згідно із вимогами суспільства та з урахуванням сучасних соціально-економічних умов; конкретизувати загальну мету через завдання розумового, морального, трудового, естетичного, фізичного, громадянського, правового, економічного, екологічного, статевого виховання; прогнозувати шляхи реалізації завдань окремих складових виховання в комплексному поєднанні з іншими;

 • передбачати результати позитивного і негативного впливу біологічних, соціальних, культурологічних та інших чинників на розвиток особистості;

 • визначати показники анатомо-фізіологічного, психічного і соціального розвитку дітей та учнів; прогнозувати шляхи педагогічного впливу на особистість з урахуванням соціальної ситуації її розвитку, типу провідної діяльності, основних новоутворень та сенситивності періоду розвитку;

 • здійснювати категоріальний аналіз базових дидактичних понять; установлювати взаємозв’язки між дидактичними галузями та міжпредметні зв’язки дидактики з іншими науками; прогнозувати оновлення змісту освіти в умовах реформування школи, встановлювати співвідношення між базовим, типовим і робочим навчальними планами, диференціювати принципи побудови навчальних програм, аналізувати провідні функції навчальної літератури;

 • аналізувати процес навчання як специфічний вид пізнання об’єктивної дійсності, з’ясовувати рушійні сили та функції процесу навчання, встановлювати зв’язки між усіма складовими процесу навчання, доводити залежність результатів процесу навчання від здійснення учнями повного циклу навчально-пізнавальних дій;

 • пояснювати співвідношення між законами, закономірностями, принципами та правилами навчання, обґрунтовувати теоретичну функцію законів і закономірностей та практичну спрямованість принципів і правил, прогнозувати шляхи оновлювання сучасної системи принципів навчання;

 • встановлювати взаємозв’язки методу з іншими компонентами процесу навчання, пояснювати сутність загальних функцій методів навчання, виокремлювати об’єктивну і суб’єктивну частину в структурі методу, визначати умови взаємодії методів і прийомів навчання, обґрунтовувати наявність різних класифікацій багатомірністю методу навчання як педагогічного явища, вибирати методи навчання залежно від комплексу критеріїв (змісту навчального матеріалу, цільових завдань, навчальних можливостей учнів тощо);

 • обґрунтовувати доцільність використання класно-урочної системи навчання в сучасній вітчизняній школі, диференціювати типи уроків за їх дидактичною метою, встановлювати відповідність типу і структури уроку, визначати характер сприяння нестандартних уроків оптимальному розвитку і вихованню учнів, аналізувати переваги та об’єктивні недоліки окремих видів навчальної роботи учнів на уроці, з’ясовувати умови ефективного поєднання уроку та позаурочних форм організації навчання;

 • доводити доцільність здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів у сучасній школі, встановлювати зв'язок моніторингу якості навчання з іншими компонентами освітнього моніторингу, обґрунтовувати вибір різних видів, форм та методів перевірки, диференціювати рівні навчальних досягнень учнів за критеріями оцінювання, аналізувати норми оцінок з окремих навчальних дисциплін;

 • пояснювати сутність технології навчання шляхом аналізу її характерних ознак, доводити причини виникнення технологічного підходу в навчанні та обґрунтовувати його доцільність у сучасних умовах, диференціювати різні технології навчання, здійснювати системний аналіз концептуальних положень технологій навчання.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка