Програма державного іспиту з блоку дисциплін фахової підготовки для атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»Сторінка97/100
Дата конвертації09.01.2020
Розмір0,57 Mb.
ТипПрограма
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   100
Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посіб. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 352 с.

 • Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії : підручник / Є.В. Крикавський. - вид. 2-ге, допов. і переробл. - Л. : Вид-во,нац. ун-ту «Львів, політех.» ; Інтелекг-Захід, 2006. - 456 с.

 • Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум : навч. посіб. / Є.В. Крикавський Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. - К. : Кондор, 2006. - 340 с.

 • Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 331 с.

 • Кузьмін О.Є. Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. Проник. - Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів, політехніка», 2008. - 244 с.

 • Лесечко М. Д., Рудніцька Р. М. Стратегічне планування: Навчальний посібник. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2004. – 76 с.

 • Лукашевич Н.П. Теория и практика самоменеджмента : учеб. пособие / Н.П. Лукашевич. - 2-е изд., испр. - К.: МАУП, 2002. - 360 с.

 • Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебн. пособ. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 384с.

 • Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / A.A. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін. – К.: Атіка, 2007. – 564 с.

 • Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основы менеджмента: Пер. з англ. – М.: ”Дело”, 1992. – 702 с.

 • Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Контролінг" для студентів напряму підготовки "Менеджмент усіх форм навчання / укл. В. Й. Іванова, К. В. Яковенко, В. В.Томах. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 28 с.

 • Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціалізації «Менеджмент організацій» усіх форм навчання / укл. С.К. Потьомкін, Л.О. Шишмарьова, Л.А. Лисенко та ін. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 188 с.

 • Микитенко Н.В. Операційний менеджмент. Практикум : навч. посіб. / Н.В. Микитенко. - К.: КНТЕУ, 2009. - 197 с.

 • Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посіб. – ЦНЛ, 2004.-336с.

 • Москвітіна Т.Д. Торговельна логістика : навч. посіб. / Т.Д. Москвітіна. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007.-161 с

 • Нємцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент. – К.: “УВПК “Екс об”, 2002. – с. 260.

 • Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / Б.В. Новікова Г.Ф. Сініок, П.В. Круш. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 560 с.

 • Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система: Підручник. - Львів: “Магнолія-Плюс”. 2005. – 336 с.

 • Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система: Підручник. - Львів: “Магнолія 2006”. 2013. – 351 с.

 • Організація та управління інноваційною діяльністю: підручник / за ред. проф. Перерви П.Г., проф. Меховича С.М., проф. Погорєлова М.І. – Х. : НТУ "ХПІ", 2008. – 1025 с.

 • Основи права України : навч. посіб. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / В.Я. Бурак, О.В. Грищук, П.Ф. Гураль та ін. ; ред. В.Л. Ортинський. - вид. 2-ге, переробл. і допов. - Л. : Оріяна-Нова, 2005.

 • Основы финансового менеджмента / Ван Хорн Д., Вахович Д.: пер. з англ. – 12-е изд. – М.: – ООО «И.Д. Вильямс», 2008.

 • Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. стратегічний менеджмент; Навч.посібник. – К: Кондор, 2003. – 196с.

 • Податкова система України: Підручник/ В.М.Федосов, В.М. Опарін,Г.О. П’ятаченко та ін.; за ред.. В.М.Федосова . – К. : Либідь, 1994.- 464 с.

 • Пономарьова Ю.В. Логістика : навч. посіб. / Ю.В. Пономарьова. - К. : Центр навч. л-ри, 2005.-328 с.

 • Правознавство : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наук.-метод. центр вищої освіти; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки : упоряд. Ю. Г. Борисенко. -X.: ХНУРЕ, 2005.

 • Правознавство : підручник / А.І. Берлач, Д.О. Карпенко, В.С. Ковальський та ін. ; ред. В.В. Копєйчиков, А.М. Колодій. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

 • Практикум по учебной дисциплине "Контролинг" для иностранных студентов направления подготовки 6.030601 "Менеджмент" всех форм обучения / сост. В. И. Иванова. – Х. : Изд. ХНЭУ, 2012. – 44 с.

 • Практичні завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання / укл. Н.Л. Гавкалова, А.В. Чистякова, Т.В. Кайнова. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 52 с.

 • Про пріоритети науково-технічного та інноваційного розвитку і шляхи їх реалізації / [А.В. Горбатюк, О. І. Грига, А.І. Сазонова та ін.] // Наука та інновації. – 2005. – № 1. – С. 2533.

 • Райченко A.B. Административный менеджмент : учебник / A.B. Райченко. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 416 с.

 • Райченко A.B. Общий менеджмент / A.B. Райченко. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 384 с.

 • Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник – К., 2004.

 • Савченко В.А. Управління розвитком персоналу. - К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

 • Сенге П. Преображение. Потенциал человека и горизонты будущего / П. Сенге, О. Шай- мер. - М.: Олимп-Бизнес, 2008. - 304 с.

 • Слиньков В.Н. Свод документов в административном делопроизводстве менеджме бизнеса / В.Н. Слиньков. – СПб.: Алерта, 2002. – 886 с.

 • Стратегическое планирование / Под ред. Э.А. Уткина. – М.: Ассоц. авторов и издателей «ТАНДЕМ»; Изд-во ЭКМОС, 2003. – 440 с.

 • Сумець А.М. Логистика: Теория, ситуации, практические задания : учеб. пособие / М. Сумець. - К. : Хай-Тек Пресс, 2008. - 320 с.

 • Сумець О.М. Основи операційного менеджменту : підручник [для студ. ВНЗ] / О.М. Сумець. - К.: Професіонал, 2005. - 414 с.

 • Трудове право України: Академічний курс: //За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004.

 • Трудове право України: Підруч. / Ю.П. Дмитренко. - К.: Юрінком Інтер. - 2009. – 624 с.

 • Уопш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства / Пер. з англ. – К.: Всеувито: Наукова думка, 2001. –367с.

 • Финансовый менеджмент: пер. з англ. / Юджин Ф. Бригхэм, Майкл С. Эрхарт. – СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж: Питер, 2007.

 • Фінанси підприємств: підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Подєрьогін. – вид. 6-те, переробл. та допов. – К.: Київ нац. екон. ун-т, 2006.

 • Фінанси підприємства: підручник / Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва, Н.А. Гринюк та ін.. – К.: нац. екон. ун-т, 2006.

 • Фомичев А.Н. Административный менеджмент / А.Н. Фомичев. – М. : Издат. дом Дашков и К°, 2006. – 228 с.

 • Ханна М.Д. Управління виробництвом з метою задоволення споживача : підручник / М.Д. Ханна. - К. : Віпо, 2003. - 225 с.

 • Хміль Ф.І. Ділове спілкування : навч. посіб. / Ф.І. Хміль. - К.: Академвидав, 2004. - 280 с

 • Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа, 2005. –
  357 с.

 • Цихан Т.В. О концепции технологических укладов и приоритетах ин-новационного развития Украины / Т.В. Цихан // Теория и практика управления. – 2005. – № 1. – С. 33–39.

 • Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент : пер. с англ. - 10-е изд. / Р.Б. Чейз, Ф.Р. Джейкобз, Н. Дж. Аквилано. - М.: Вильямс, 2007. - 1184 с

 • Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інно-ваціями на підприємстві: підручник / Н. Чухрай, Р. Патора. – К. : КОНДОР, 2006.

 • Шершньова З. Є., Оборська С. В., Ратушний Ю. М. Стратегічне управління: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 232 с.

 • Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 699с.

 • Шипулина Ю. С. Инновационный потенциал предприятия / Потенциал инновационного развития предприятия : монография / Ю. С. Шипулина ; под ред. д.э.н., проф. Козьменко С.Н.,  Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 256 с.

 • Ярема Б.П. Особливості оподаткування товарів при переміщенні через митний кордон України: Навчальний посібник. -– К. : ВД “Професіонал“, 2004. – 272 с.

 • Ярема Б.П., Маринець В.П. Податкова система. Збірник задач та тести: Навчальний посібник. - Львів: “Магнолія-Плюс”. 2005. – 274 с.

 • Ярема Б.П., Маринець В.П., Савчук Н.В., Ярема Я.Р., Шевчук О.М., Буряк О.П., Филипів Р.С. Податковий менеджмент. Підручник. - Львів: “Магнолія 2006”. 2013. – 352 с.


  Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
  2015 -> Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики виховання
  2015 -> Серце віддане дітям штрихи до життєвого і творчого шляху українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського
  2015 -> Заліток Людмила Михайлівна
  2015 -> Людинознавчi
  2015 -> Судова помилка в адміністративному судочинстві
  2015 -> Програма навчальної дисципліни антропологія літератури
  2015 -> Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Психологічна служба»
  2015 -> Концепція сучасного підручника з географії для основної школи


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   100


  База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка