Програма державного іспиту з блоку дисциплін фахової підготовки для атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»


Додаток 4 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ



Сторінка94/100
Дата конвертації09.01.2020
Розмір0,57 Mb.
ТипПрограма
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   100
Додаток 4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА
Кафедра економіки та менеджменту

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
для підготовки

державного іспиту за фахом,

рекомендованих студентам ІV курсу

галузі знань 0306 «Менеджмент і адімінстрування»

напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»


Львів – 2016
Рекомендована література

з дисциплін професійної та практичної підготовки, що виносяться на єдиний державний кваліфікаційний екзамен


 1. Конституція України. Затверджена ВР України 28. 06. 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 2. Господарський Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755-17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 4. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 5. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456–VI (зі змінами і доповненнями).

 6. Митний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 7. Кодекс адміністративного судочинства України, прийнятий 06 липня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 8. Кодекс про адміністративні правопорушення України від 07.12.1984. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 9. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 10. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13.04.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 11. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 12. Сімейний кодекс України від 10.01.2002. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 13. Науково-практичний коментар до Кодексу законів України про працю. – К.: А.С.К., 2003.

 14. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 №959 – ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 15. Про митну справу в Україні: Закон України від 25.06.91 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 16. Про єдиний митний тариф: Закон України від 06.02.96 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 17. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 № 432/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 18. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97 № 283/97 –ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 19. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 р. № 168/97 – ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 20. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13.10.92 р № 2673-ХИ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 21. Про систему валютного регулювання і валютного контро­лі: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 22. Порядок установлення і використання офіційного обмінного курсу гривні до іноземних валют: Постанова НБУ від 12. 02.2003 № 58 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 23. Положення про Державну митну службу України: Указ Президента України № 26/97 від 08.02.97 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 24. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-ІУ // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – № 36. – Ст. 266.

 25. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 16.01.2003 р. №433-IV.

 26. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 03.12.1990 р. №507-ХІІ, зі змінами і доповненнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 27. Закон України «Про державну службу» // ВВРУ. – 1993. – № 52; 1995. – № 29; 1996. – № 16. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 28. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 29. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 30. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 31. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 32. Закон України Про охорону праці від 21 грудня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 33. Закон України Про колективні договори та угоди // ВВР У.–1993.–№36

 34. Закон України Про зайнятість населення / /ВВРУ.–1991.–№14

 35. Закон України Про державну службу від 16 грудня 1993р. із наступними змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.

 36. Закон України Про оплату праці // ВВРУ.–1995.–№17

 37. Закон України Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності //ВВРУ.–1999.–№45

 38. . Бюджетна система України та Євросоюзу : [монографія] / [Булгакова С. О., Барановський О. І., Кучер Г. В. та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. - К. : КНТЕУ, 2010. - 396 с.

 39. Административное право Украины : учебник / под общ. ред. C.B. Кивалова. - X. : Одиссей, 2004. - 880 с.

 40. Адміністративне право України : навч. посіб. / Г.Г. Забарний, P.A. Калюжний, В.К. Шкарупа. - К. : Вид-во Паливода A.B., 2005. - 368 с.

 41. Адміністративне право України : підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дяченко та ін. ; за ред. Ю.П. Битяка. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 544 с.

 42. Адміністративне право України: Академічний курс ; підручник: У 2 т. / Ред. колегія: В.Б. Авер'янов (голова). - К. : Юрид. думка, 2004.

 43. Алексеев LB., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько A.M. Бюджетна система: Навчальний посібник.  К.: ХайТек Прес, 2007.  376 с.

 44. Бабич Т. С. Макрофінансове бюджетування : навч. посіб. / Т. С. Бабич, Т. В. Жибер ; за наук. ред. В. М. Федосова. - К. : КНЕУ, 2011. - 311 с.

 45. Балабанова Л.В. Організація праці менеджера : навч. посіб. / Л.В. Балабанова, О.П. Сар-4 дак. - К.: Професіонал, 2007. - 407 с.

 46. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом: Навч. посіб. - К: ВД «Професіонал», 2006. – 512 с.

 47. Баринов В.А. Организационное проектирование : учебник / В.А.Баринов. – М. : Инфра- М, 2005. – 399 с.


 48. Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
  2015 -> Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики виховання
  2015 -> Серце віддане дітям штрихи до життєвого і творчого шляху українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського
  2015 -> Заліток Людмила Михайлівна
  2015 -> Людинознавчi
  2015 -> Судова помилка в адміністративному судочинстві
  2015 -> Програма навчальної дисципліни антропологія літератури
  2015 -> Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Психологічна служба»
  2015 -> Концепція сучасного підручника з географії для основної школи


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   100


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка