Професійно значущі якості майбутнього соціального педагога – важлива складова його професійно-педагогічної культуриСкачати 101,26 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації23.03.2020
Розмір101,26 Kb.
  1   2   3   4   5   6


29

№ 63/2012

педагогiчнi наукиПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩІ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО 

СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 

ЙОГО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

УДК: 37.02:372.8.(477)

О. М. Гомонюк 

п

рофесійна діяльність є сферою реалізації творчих  здібностей  соціального  педаго­

га,  індивідуальності,  що  вимагає  розвитку 

сутнісних сил його особистості. Без певного рівня роз­

витку  професійних  морально­психологічних  якостей 

особистості  соціального  педагога  неможливо  досяг­

нути якісної зміни в процесі підготовки фахівця, забез­

печити творче виконання ним професійних функцій.

Специфіка  функцій  фахівців  соціальної  сфери 

передбачає поєднання їхніх особистісних і професій­

них  якостей  (Ю.  Василькова,  Т.  Василькова,  Є.  Хо­

лостова). 

Незважаючи на певні здобутки, проблема розви­

тку  професійно  значущих якостей  майбутнього  соці­

ального педагога досліджена недостатньо. 

Висвітленню сутності професійно значущих якос­

тей  майбутнього  соціального  педагога  як  важливої 

складової його професійно­педагогічної культури при­

свячена наша стаття.

Як справедливо вважає Є. Холостова, у соціаль­

ного працівника риси особистості поділяють на три гру­

пи. До першої групи належать психофізіологічні харак­

теристики, від яких залежать здібності до цього виду 

діяльності. До другої – психологічні якості, що характе­

ризують соціального працівника як особистість. У тре­

тю групу входять психолого­педагогічні якості, від яких 

залежить ефект особистої привабливості [17, с. 19].

Якості  першої  групи,  що  відображають  психіч­

ні  процеси  (сприйняття,  пам’ять,  уява,  мислення), 

психічні стани (втома, апатія, стрес, тривожність, де­

пресія), увага як стан свідомості, емоційні та вольові 

прояви (стриманість, наполегливість, послідовність, 

імпульсивність), мають відповідати вимогам, що ви­

суваються  до  професійної  діяльності  соціального 

працівника. 

Деякі з цих психологічних вимог є основними, без 

них неможлива якісна діяльність. Інші відіграють дру­

горядну роль. Якщо хтось із соціальних працівників не 

відповідає  психологічним  вимогам,  що  висуваються 

професією, то негативні наслідки такої невідповіднос­

ті можуть виявитися не так швидко, проте за неспри­

ятливих умов вони практично неминучі.

До  другої  групи  якостей  належать  такі  психоло­

гічні якості, як самоконтроль, самокритичність, само­

оцінка своїх учинків, а також стресостійкі якості – фі­

зична  тренованість,  самонавіювання,  уміння  пере­

ключатися та керувати своїми емоціями.

Третю  групу  якостей  становлять:  комунікабель­

ність (уміння швидко встановлювати контакт з людь­

ми); емпатійність (уміння відчути настрій людей, ви­

явлення  їх  настанов  та  очікувань,  співпереживання 

їхнім потребам); аттрактивність (зовнішня привабли­

вість особистості); красномовство (уміння навіювати і 

переконувати словом) та ін. [17, с. 19].

На думку Г. Медведєвої, у соціального працівни­

ка мають бути сформовані такі особистісні якості, як 

альтруїзм, чесність, совість, об’єктивність, справед­

ливість,  тактовність,  уважність  і  спостережливість, 

толерантність,  терпіння,  витримка  і  самовладання, 

доброта,  любов  до  людей,  самокритичність,  адек­

ватність,  комунікабельність,  оптимізм,  сила  волі, 

емпатія, прагнення до самовдосконалення, креатив­

ність [11, с. 175].

На нашу думку, до цих якостей необхідно додати 

милосердя, щирість душі, гідність, честь, скромність, 

порядність, моральну досконалість, благородство.

До  важливих  професійних  якостей  А.  Маркова 

відносить:  педагогічну  ерудицію,  педагогічне  цілепо­

лягання, педагогічне (практичне і діагностичне) мис­

лення, педагогічну інтуїцію, педагогічну імпровізацію, 

педагогічну спостережливість, педагогічний оптимізм, 

педагогічну  винахідливість,  педагогічне  передбачен­

ня і педагогічну рефлексію [10, с. 82–88]. 

Як  видно,  автор  поняття  “якості”  вважає  близь­

кими до понять “здібності”, тому й співвідносить їх з 

педагогічною діяльністю.

У  дослідженнях,  присвячених  проблемі  фор­

мування  професійно  важливих  якостей  соціального 

педагога, ці поняття також розглядаються як синоні­

мічні. Зокрема, О. Максимова вважає, що майбутній 

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка