Проблеми витлумачення понять "логічний аналіз" та "логічне моделювання" у дослідженнях з юридичної аргументаціїСторінка1/6
Дата конвертації24.03.2020
Розмір247 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

 28 

УДК 16:340.115 

 

О. Ю. Щербина 

доктор

 

філософських

 

наук

 

 

ПРОБЛЕМИ ВИТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТЬ "ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ"  

ТА "ЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ" У ДОСЛІДЖЕННЯХ  

З ЮРИДИЧНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ 

 

У

 

статті

 

виділяються

 

головні

 

проблеми

 

витлумачення

 

понять

 "

логічний

 

аналізта

 "

логічне

 

моделюванняу

 

до

-

слідженнях

 

з

 

юридичної

 

аргументації

 

тавиходячи

 

з

 

авторського

 

підходу

 

до

 

розуміння

 

логічного

 

аналізу

 

юридичної

 

аргументаціїпропонуються

 

можливості

 

їх

 

подоланняКлючові

 

словалогікамодельлогічний

 

аналізлогічне

 

моделюваннялогічний

 

аналіз

 

юридичної

 

аргументації

.  

  

Дослідження, присвячені питанню взаємозв'язку 

логі-


ки  та  юридичної  аргументації,

 

поєднують  у  собі 

існуючі 


доробки,  що  ґрунтуються  на  вивченні,  з  одного  боку, 

проблеми становлення теорії та практики аргументації, з 

другого – проблеми взаємозв'язку логіки та права. У ви-

рішенні зазначених проблем велику роль відіграє метод 

моделювання.  Створення  у  60-ті  роки  ХХ  ст.  загальної 

теорії моделювання не могло не вплинути на вирішення 

проблеми взаємозв'язку логічного та юридичного знання. 

У  дослідженні  процесу  юридичної  аргументації  метод 

моделювання  є  одним  із  головних,  оскільки  дає  можли-

вість зрозуміти процедуру аргументації, прояснити пози-

ції  її  учасників,  структуру  та  способи  обґрунтування,  ви-

користовувані  ними,  соціокультурний  контекст,  специфі-

чність конкретного виду аргументації, а також продемон-

струвати  особливості  застосування  формальних  та  не-

формальних моделей аргументації у цій галузі. 

Дослідження  правових  проблем  засобами  логіки 

проводилось у роботах Аристотеля, Цицерона, П. Абе-

ляра,  П. Гаммарія,  Х.  Гегендорфа,  Н.  Вігелія,  А.  Фрон-

са,  Г. Ляйбніца  та  ін.  Специфіка  застосування  логічних 

методів  у праві розглядалась С. Вільнянським, О. Ста-

рченко,  М. Строговичем.  Перші  спроби  дослідження 

можливостей  застосування  сучасної  символічної  логіки 

для  аналізу  правових  текстів  були  зроблені  у  середні 

ХХ  ст.  А.  Андерсоном,  О. Вейнбергером,  Г.Х.фон  Вріг-

том,  Г. Каліновскі.  Напрямки  досліджень  сучасної  логі-

ки, що мають безпосереднє відношення до права, роз-

роблялися  у  роботах  К. Альчуррона,  А.  Андерсона, 

Н. Белнапа,  Е.  Булигіна,  Г.Х.  фон  Врігта,  Х.  Кампа,  

С.  Кангера,  Дж.  Кліффорда,  Е. Леммона,  Е.  Маллі,  

А.  Прайора,  М.  Решера,  К. Сегерберга,  Т.  Стіла,  

Х. Укварта, Я. Хінтікки та інших. 

Проблематика  щодо  сучасної  теорії  аргументації  в 

рамках  неформальної  логіки  та  побудова  у  цьому  кон-

тексті  моделей  юридичної  аргументації  активно  обгово-

рюється  представниками  канадської  школи,  серед  яких 

Д.  Валтон,  Д.  Вудс  та  ін.  Видатними  представниками 

діалектичного підходу до аналізу юридичної аргументації 

у теорії права є А. Аарніо, Р. Алексі, Н. Маккормік, А. Пе-

ченік  та  ін.  Дослідження  юридичної  аргументації  у  праг-

ма-діалектичній теорії юридичної аргументації проводять 

Х. Клоостерхаус, Ж. Плаг, Е. Фетеріс, Х. Янсен та інші. 

Питання  аналізу  взаємозв'язку  логіки  (формальної 

та неформальної) і права розглядаються у роботах віт-

чизняних  науковців,  серед  яких  праці  О.  Бандури, 

О. Гвоздіка,  А. Ішмуратова,  А. Конверського,  В.  Навро-

цького,  М.  Поповича,  В. Титова,  О.  Тягла,  А.  Уйомова,  

І. Хоменко, О. Юркевич та ін. 

Існує  велика  кількість  праць,  які  досліджують  роль 

моделей  у  конкретних  науках.  Це  збірники  статей,  ди-

сертації,  монографії,  серед  авторів  яких  є  І.Т. Фролов, 

А.  Едвардс,  М.М.  Амосов,  Я.Б.  Баженов,  Б.В.  Бірюков, 

Л.А. Шашкова та ін. Аналіз функцій логічних моделей у 

науковому  пізнанні  та  логічних  основ  методу  моделю-

вання  міститься  у  працях  А.А.  Зинов'єва,  І.І. Ревзіна, 

А.І.Уйомова, В.І. Кураєва, Ф.В. Лазарєва, Б.Н. Пятници-

на, С.П. Рудої та іних. 

Мета цієї статті – виділити головні проблеми витлу-

мачення  понять  "логічний  аналіз"  та  "логічне  моделю-

вання"  у  дослідженнях  з  юридичної  аргументації  та, 

виходячи  з  авторського  підходу  до  розуміння  логічного 

аналізу юридичної аргументації, запропонувати можли-

вості їх подолання. 

На  мою  думку,  при  витлумаченні  понять  "логічний 

аналіз"  та  "логічне  моделювання"  у  дослідженнях  з 

юридичної  аргументації  виникають  принаймні  дві,  які  я 

вважаю  головними,  проблеми,  що  впливають  на  розу-

міння сенсу зазначених понять. Перша з них пов'язана 

з  неоднозначним  розумінням  сенсу  слова  "логіка"  при 

вживанні  його  у  зазначених  дослідженнях.  Ідеться  про 

те, що під цим словом може розумітися або наука логі-

ка, або певна логічна теорія. Крім того, слід враховува-

ти,  що  з  1977  року  формується  такий  напрямок  дослі-

джень, як неформальна логіка, яка являє собою спробу 

побудувати логіку, що могла би використовуватися для 

виявлення,  аналізу  та  вдосконалення  неформальних 

міркувань, які зустрічаються у різних царинах людської 

діяльності.  Друга  проблема  при  витлумаченні  зазначе-

них  понять  пов'язана  з  логічною  складовою  (викорис-

тання  формально-логічних  засобів)  моделювання  юри-

дичної  аргументації.  У  цьому  випадку  мова  може  йти 

також  про  використання  конкретної  теорії  формальної 

логіки як моделі для аргументативних міркувань у праві. 

Зрозуміло, що зазначені проблеми взаємопов'язані. 

Перш,  ніж  розпочати  аналіз  проблем,  пов'язаних  з 

витлумаченням понять "логічне моделювання" та "логі-

чний  аналіз"  у  дослідженнях  з  юридичної  аргументації, 

я  хочу  зупинитися  на  розгляді  загальних  сенсів  зазна-

чених понять, незалежно від галузі їх використання. 

Специфіка модельного підходу в галузі логіки вира-

жається  у  тому,  що  його  застосування  пов'язано,  з  од-

ного боку, з вирішенням проблеми предмета логіки, а з 

іншого  – проблеми обґрунтування логічних систем. То-

му у філософії логіки дослідження проблематики логіч-

ного  моделювання  йде  у  двох  напрямках:  перший  пе-

редбачає  розгляд  логіки  як  моделі,  другий  –  моделю-

вання  в  структурі  логічної  теорії.  Це  дає  можливість 

виділити  зовнішній  та  внутрішній  аспекти  логічного  мо-

делювання.  Під  зовнішнім  аспектом  логічного  моделю-

вання  розуміється  аналіз  логіки  як  двоєдиної  моделі: 

функціональної моделі міркувань людини та структурної Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка