Проблеми виховання


Педагогіка і психологія професійної освіти   № 6   2012Сторінка13/15
Дата конвертації24.03.2020
Розмір1,24 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Педагогіка і психологія професійної освіти   № 6   2012                     

 

 170 

Основні  ідеї  вибору  змісту  виховної  діяльності  сучасного  загаль-

ноосвітнього навчального закладу повинні бути пов’язані з особливо-

стями запитів регіонального простору, авторського підходу до розбу-

дови педагогічного процесу та врахувати інтереси і потреби школярів 

і їх батьків. Зміст виховної діяльності школи в умовах регіонального 

виміру може і повинен бути різноманітним, щоб задовольнити різно-

бічні потреби та виклики держави, регіону, особистості. 

Основний базовий зміст виховної діяльності загальноосвітнього навча-

льного  закладу  визначається  як  науково  обґрунтована  система  загально-

освітніх та національних цінностей і відповідна сукупність соціально зна-

чущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільст-

ва і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. 

Головний акцент у змісті системи виховної діяльності сучасного зага-

льноосвітнього навчального закладу в умовах регіонального виміру тре-

ба  робити  на  пріоритетності  краєзнавчо-профорієнтаційного  напряму 

виховання школярів. Пріоритетність краєзнавчо-профорієнтаційного на-

пряму  дає  більше  можливостей  для  включення  школярів  у  діяльність 

краєзнавчого характеру як важливого соціального чинника формування 

у школярів майбутньої професійної траєкторії, пов’язаної саме з потре-

бами  регіону.  Крім  того,  створюється  більше  можливостей  інтегрувати 

виховні ресурси формування морально-ціннісного ставлення школяра до 

соціалізації в умовах регіонального середовища. 

1. 


Бех І. Д.

  Психологічні  джерела  виховної  майстерності  :  навч.  посібник  / І. Д. Бех

. — К. : Академвидав, 2009. — 248 с.  

2. 

Вульфов Б. З.

 Основы педагогики / Б. З. Вульфов, В. Д. Иванов.

 — М., 2000. — 171 с. 

3. 

Караковский В. А.

  Стать  человеком.  Общечеловеческие  ценности  –  основа 

целостного  учебно-воспитательного  процесса  / 

Владимир  Абрамович  Кра-

ковский

. — М., 1993. — 80 с. 

4.  Концепція виховання дітей та молоді  у національній системі освіти. Затвер-

джено рішенням колегії МОНУ від 28.02.96 р. № 2/4-8. — [Електронний ре-

сурс]. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua 

5.  Національна доктрина розвитку освіти / Кремень В.

 // Освіта і наука України: шляхи 

модернізації (факти, роздуми, перспективи). — К. : Грамота, 2003. — С. 178—201. 

6. 


Проскунін В. М.

 Організаційно-педагогічні особливості практичної реалізації прое-

ктивної моделі організації освітнього округу регіонального типу в освітньому прос-

торі  як  інноваційної  відкритої  педагогічної  системи  / В. М. Проскунін 

//  Наукова 

скарбниця освіти Донеччини. — 2011. — № 1 (8). — С. 66-70. 

7. 


Сорока Г. І.

  Сучасні  виховні  системи  та  технології  :  навчально-методичний 

посібник для керівників шкіл, вчителів, слухачів ІПО / 

Г. І. Сорока

. — Хар-


ків : Веста; Видавництво “Ранок”, 2002. — 128 с.  

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка