Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства "Державний земельний банк"Скачати 254,86 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації28.03.2020
Розмір254,86 Kb.
ТипПостанова
1   2   3

за фінансово-господарською діяльністю Банку

95. З метою визначення рівня безпеки і стабільності операцій Банку, достовірності звітності Банку і дотримання Банком законодавства про банки і банківську діяльність, а також нормативно-правових актів Національного банку уповноважені Національним банком особи проводять планові і позапланові інспекційні перевірки Банку.

96. Аудиторська фірма перевіряє баланси, звіти та результати поточної фінансово-господарської діяльності Банку з метою визначення рівня надійності балансів та звітів Банку та їх відповідності вимогам законодавства і внутрішніх нормативних документів Банку.

Служба внутрішнього аудиту

97. Служба внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю наглядової ради, який утворюється за рішенням наглядової ради, безпосередньо їй підпорядковується та проводить перевірку діяльності Банку і його відокремлених підрозділів.

98. Служба внутрішнього аудиту виконує такі функції:

1) наглядає за поточною діяльністю Банку;

2) контролює дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку та рішень органів управління Банку;

3) перевіряє результати поточної фінансової діяльності Банку;

4) аналізує інформацію про діяльність Банку, професійну діяльність його працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку;

5) надає наглядовій раді висновки та пропозиції за результатами перевірок;

6) інші функції, пов’язані з наглядом та контролем за діяльністю Банку.

99. Керівник служби внутрішнього аудиту призначається на посаду і звільняється з посади наглядовою радою. Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту погоджується з Національним банком.

100. Служба внутрішнього аудиту діє відповідно до законодавства та на підставі положення про неї.

Служба внутрішнього аудиту звітує перед наглядовою радою про свою діяльність не рідше ніж один раз на рік.

101. На службу внутрішнього аудиту покладається відповідальність за обсяги та достовірність звітів, які подаються наглядовій раді, з питань, що належать до її компетенції.

102. Служба внутрішнього аудиту має право ознайомлюватися з усіма документами Банку, брати письмові пояснення від окремих посадових осіб Банку щодо виявлених недоліків у роботі.

Служба внутрішнього аудиту не несе відповідальності і не має повноважень щодо операцій, за якими вона здійснює аудит.

103. Працівники служби внутрішнього аудиту дають під час призначення на посаду письмове зобов’язання про нерозголошення інформації щодо діяльності Банку та збереження банківської таємниці відповідно до вимог Закону України “Про банки і банківському діяльність”.

Зовнішній аудит Банку

104. Банк забезпечує проведення щорічної перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності аудиторською фірмою відповідно до законодавства, зокрема нормативно-правових актів Національного банку, норм і стандартів аудиту, затверджених Аудиторською палатою України згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики.

105. Право на проведення аудиторської перевірки Банку має аудиторська фірма, внесена до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.

Аудиторська фірма визначається наглядовою радою.

Банк та аудиторська фірма зобов’язані надавати Національному банку на його вимогу пояснення, у тому числі письмові, з питань зовнішнього аудиту банку.

Банк має право укладати договори на проведення аудиторських перевірок річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності з тією самою аудиторською фірмою не більш як сім років поспіль.

106. Банк зобов’язаний у порядку та згідно з вимогами, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку, надати Національному банку аудиторський висновок та інші документи за результатами аудиту.

107. Керівники Банку зобов’язані забезпечити створення умов для здійснення зовнішнього аудиту Банку відповідно до вимог законодавства та на вимогу аудиторської фірми надати звіти про проведені Національним банком перевірки Банку та звіти зовнішнього і внутрішнього аудиту Банку.

108. Аудиторська перевірка діяльності Банку проводиться у будь-який час на вимогу наглядової ради.Бухгалтерський облік та звітність

109. Банк організовує бухгалтерський облік відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі правил, встановлених Національним банком відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік повинен забезпечувати своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам достовірної інформації про стан активів і зобов’язань, результати фінансової діяльності.

У фінансових звітах Банку відображаються результати його діяльності за звітний період.

110. Фінансовим роком Банку вважається календарний рік, який починається 1 січня.

111. Річний звіт Банку затверджується наглядовою радою відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Банку.

Річна фінансова звітність перевіряється зовнішнім аудитором відповідно до Законів України “Про аудиторську діяльність” та “Про банки і банківську діяльність”. Річна фінансова звітність, підтверджена зовнішнім аудитором, оприлюднюється у відповідних засобах масової інформації не пізніше ніж 30 квітня року, що настає за звітним періодом.

Банк протягом місяця, що настає за звітним періодом, розміщує на власному веб-сайті, а також у приміщеннях Банку, до яких мають доступ клієнти, у тому числі вкладники, квартальний баланс, звіт про результати фінансової діяльності Банку та примітки до звітів, перелік яких визначається Національним банком.

112. Голова правління та головний бухгалтер Банку несуть відповідальність за оприлюднення недостовірної (неповної) фінансової звітності, а також порушення порядку спростування такої звітності.

Фінансовий моніторинг

113. Банк розробляє, впроваджує та постійно поновлює правила внутрішнього фінансового моніторингу і порядок його проведення з урахуванням вимог законодавства про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та відповідних нормативно-правових актів Національного банку.

114. Банк забезпечує виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку та інших актів законодавства щодо:

1) виявлення і реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

2) ідентифікації клієнтів;

3) подання Держфінмоніторингу відповідно до законодавства інформації про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

115. Відповідальним за організацію виконання вимог законодавства з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та організацію внутрішньобанківської системи запобігання легалізації (відмиванню) таких доходів є голова правління.

Банківська таємниця

116. Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою Банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами під час надання послуг Банку, є банківською таємницею.

Перелік інформації та операцій, які містять банківську таємницю, наведено у Законі України “Про банки і банківську діяльність”.

117. Інформація, яка підлягає опублікуванню, не може містити банківську таємницю. Перелік інформації, що підлягає обов’язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком та додатково Банком на його розсуд відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

118. Згідно з вимогами законодавства, зокрема нормативно-правових актів Національного банку, правління затверджує положення про банківську таємницю, яке регулює питання реєстрації та обробки документів, що містять банківську таємницю.

119. Працівники Банку під час зайняття посади зобов’язуються зберігати банківську таємницю та підписують відповідні зобов’язання.

Керівники та працівники Банку зобов’язані не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою їм під час виконання своїх службових обов’язків, та не використовувати її з вигодою для себе чи для будь-яких третіх осіб.

У разі заподіяння Банку чи його клієнту збитків шляхом витоку інформації про Банк та його клієнтів від органів, які уповноважені здійснювати банківський нагляд, збитки відшкодовуються винними органами.

120. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається Банком на підставі та в порядку, передбачених Законом України “Про банки і банківську діяльність”.

Порядок внесення змін до цього Статуту

121. Внесення змін до цього Статуту здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

122. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про банки і банківську діяльність”.

Банк подає документи для проведення державної реєстрації змін до цього Статуту після їх погодження з Національним банком.

123. Зміни до цього Статуту набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

Припинення Банку

124. Банк припиняється шляхом його реорганізації або ліквідації.

125. Реорганізація Банку здійснюється в установленому законодавством порядку за рішенням Кабінету Міністрів України за умови надання попереднього дозволу Національного банку.

У разі реорганізації Банку вносяться необхідні зміни до цього Статуту, а права та зобов’язання Банку переходять до його правонаступників.

126. Ліквідація Банку здійснюється в установленому законодавством порядку.

Банк може бути ліквідовано з ініціативи Кабінету Міністрів України або Національного банку (в тому числі за заявою кредиторів).


_____________________


Каталог: storage -> app -> imported content -> npa


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка