Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства "Державний земельний банк"Скачати 254,86 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.03.2020
Розмір254,86 Kb.
ТипПостанова
  1   2   3

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 липня 2012 р. № 934

Київ

Про затвердження Статуту публічного акціонерного
товариства “Державний земельний банк”

Відповідно до статті 7 Закону України “Про банки і банківську діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Статут публічного акціонерного товариства “Державний земельний банк”, що додається.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства вжити заходів до державної реєстрації публічного акціонерного товариства “Державний земельний банк”.Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд.70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2012 р. № 934

СТАТУТ
публічного акціонерного товариства
“Державний земельний банк”

Загальні положення

1. Публічне акціонерне товариство “Державний земельний банк” (далі — Банк) є державним банком, що утворений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2012 р. № 609 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 50, ст. 1987).

2. Офіційне найменування Банку:

українською мовою: повне — публічне акціонерне товариство “Державний земельний банк”; скорочене — ПАТ “Держзембанк”;

російською мовою: повне — публичное акционерное общество “Государственный земельный банк”; скорочене — ПАО “Госзембанк”;

англійською мовою: повне — JOINT STOCK COMPANY “STATE LAND BANK”; скорочене — JSC “STATE LAND BANK”.

Повне та скорочене офіційне найменування Банку є його комерційним (фірмовим) найменуванням.

3. Місцезнаходження Банку: Україна, 03115, м. Київ, вул. Генерала Вітрука, 12.

4. Банк у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про банки і банківську діяльність”, іншими законами, нормативно-правовими актами Національного банку та цим Статутом.

5. Банк є публічним акціонерним товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

6. Засновником Банку є держава в особі Кабінету Міністрів України.

7. За напрямами функціонування Банк є універсальним. Банк здійснює банківські операції на підставі банківської ліцензії, а також інші операції відповідно до законодавства та входить до складу банківської системи України.

8. Банк є юридичною особою та набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

9. Банк має у власності відокремлене майно (в тому числі нерухоме), може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, у тому числі укладати договори (угоди, контракти).

10. Банк провадить діяльність на комерційній основі і володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами відповідно до цілей діяльності, передбачених цим Статутом.

Банк має самостійний баланс, кореспондентські рахунки в Національному банку та інших банках.

11. Банк має печатку та фірмовий бланк із своїм повним офіційним найменуванням. На печатці зазначається також код згідно з ЄДРПОУ Банку.

12. Банк самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном.

Банк не відповідає за зобов’язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

13. Банк має цивільну правоздатність і дієздатність, може бути позивачем та відповідачем у суді.

14. Майно Банку становлять цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Банку.

Банк є власником:

коштів, отриманих від продажу цінних паперів Банку юридичним та фізичним особам;

доходів та майна, отриманих Банком у результаті фінансової та банківської діяльності в Україні та за її межами;

іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Банку, несе Банк.

Банк розробляє та здійснює заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна.

15. Банк має право:

відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення та представництва тощо) на території України відповідно до нормативно-правових актів Національного банку;

створювати (у тому числі шляхом придбання) дочірні банки, філії чи представництва на території інших держав після отримання дозволу Національного банку.

16. Банк може бути учасником банківської групи та членом банківської спілки чи асоціації.

Мета і предмет діяльності Банку

17. Метою діяльності Банку є створення сприятливих умов для розвитку економіки та сільського господарства, функціонування ринку земель, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника, переважно малого та середнього фермерського господарства, зміцнення та реалізація виробничого і торгового потенціалу сільського господарства, розвиток сільськогосподарського виробництва, а також одержання прибутку від здійснення банківських операцій та провадження іншої діяльності відповідно до законодавства.

18. Предметом діяльності Банку є надання банківських та інших фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування), а також провадження іншої діяльності відповідно до законодавства.

Види діяльності Банку

19. Банк здійснює банківські операції відповідно до вимог банківського законодавства.

20. Банк провадить банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. Якщо для провадження окремих видів діяльності вимагається отримання ліцензій, дозволів НКЦПФР, Фонду державного майна або інших державних органів, Банк має право провадити такі види діяльності лише після отримання відповідних ліцензій, дозволів.

21. До банківських послуг належать:

1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;

3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

22. Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів.

Банк зобов’язаний повідомляти Національному банку про укладені ним агентські договори і має право укладати агентський договір з юридичною особою, яка відповідає встановленим Національним банком вимогам.

23. Банк, крім надання фінансових послуг, має право також провадити:

1) діяльність з:

інвестування;

випуску власних цінних паперів;

зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;

інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

надання консультаційних та інформаційних послуг стосовно банківських та інших фінансових послуг;

надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);

лізингу;

2) брокерську діяльність;

3) дилерську діяльність;

4) андеррайтинг;

5) діяльність з управління цінними паперами;

6) депозитарну діяльність зберігача цінних паперів;

7) діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів (крім власних акцій).

24. Банк провадить діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги з проведенням розрахунків у національній валюті. За наявності відповідної генеральної ліцензії Національного банку Банк може здійснювати такі валютні операції:

1) неторговельні операції з валютними цінностями;

2) операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти;

3) операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених Банком агентських договорів з юридичними особами —резидентами;

4) ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у національній валюті;

5) ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

6) ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у національній валюті;

7) відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

8) відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

9) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

10) залучення та розміщення іноземної валюти на зовнішньому ринку;

11) торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (крім операцій з готівковою іноземною валютою та чеками, що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів);

12) торгівля іноземною валютою на зовнішньому ринку;

13) залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;

14) залучення та розміщення банківських металів на зовнішньому ринку;

15) торгівля банківськими металами на валютному ринку України;

16) торгівля банківськими металами на зовнішньому ринку;

17) валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно із статтею 4 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;

18) валютні операції на зовнішньому ринку, які належать до фінансових послуг згідно із статтею 4 зазначеного Закону.

25. Банк має право вчиняти будь-які правочини, необхідні для надання ним банківських та інших фінансових послуг та провадження іншої діяльності.

26. Банк самостійно встановлює відсоткові ставки та комісійну винагороду за надані послуги.

27. Банк має право розпочати здійснення операцій за умови дотримання відповідних вимог, встановлених Національним банком.

28. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формі згідно з правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку.Статутний капітал Банку

29. З метою забезпечення статутної діяльності Банк формує капітал, що складається з основного та додаткового.

30. Статутний капітал Банку становить 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень.

31. Банк може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в установленому законодавством порядку.

Формування та збільшення статутного капіталу Банку здійснюються шляхом внесків у національній валюті. Статутний капітал Банку збільшується шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості або підвищення їх номінальної вартості (у тому числі чистого прибутку, що залишився в розпорядженні Банку).

Наявність збитків у Банку не є перешкодою для збільшення його статутного капіталу.

Зменшення статутного капіталу Банку здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій за рахунок викупу частини акцій у його власника з метою їх анулювання.

32. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Банку приймається Кабінетом Міністрів України за умови отримання від Національного банку позитивного висновку щодо наміру зміни розміру статутного капіталу.Цінні папери Банку

33. Банк здійснює розміщення власних акцій відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про банки і банківську діяльність”. Акція посвідчує корпоративні права акціонера щодо Банку.

34. Банк здійснює розміщення 120 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна у бездокументарній формі на всю суму статутного капіталу.

Кожна акція є неподільною.

35. Банк має право здійснювати у встановленому НКЦПФР порядку консолідацію та дроблення акцій.

Акціонер Банку

36. Єдиним акціонером Банку є держава в особі Кабінету Міністрів України. Держава здійснює повноваження власника щодо акцій, які їй належать у статутному капіталі Банку, через органи управління Банку.

Фонди та резерви Банку.


Каталог: storage -> app -> imported content -> npa


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка