Про проведення атестації студентів та семестрового контролю херсон -2016 Загальні відомості


Недопущення студента до семестрового контролю з певної навчальної дисципліни не може бути причиною не допуску його до семестрового контролю з інших дисциплінСкачати 292,73 Kb.
Сторінка8/13
Дата конвертації09.01.2020
Розмір292,73 Kb.
ТипПротокол
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Недопущення студента до семестрового контролю з певної навчальної дисципліни не може бути причиною не допуску його до семестрового контролю з інших дисциплін.

Студент, який був не допущений до складання семестрового контролю, або був допущений, але не з'явився без поважної причини на екзамен чи на залік (коли присутність студента обов'язкова), або був усунений від екзамену (заліку), вважається таким, що використав відповідну спробу скласти екзамен (залік) з дисципліни і має заборгованість.

Студент, який захворів під час сесії, зобов'язаний повідомити деканат про свою хворобу не пізніше наступного дня після екзамену та в тижневий термін після одужання подати до деканату медичну довідку встановленої форми (для студентів денної форми навчання - завірену студентським медпунктом університету).

За наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини та ін.), що документально підтверджені, окремим студентам розпорядженням декана може встановлюватись індивідуальний графік складання екзаменів (заліків) або ліквідації академічної заборгованості тривалістю не більше місяця після закінчення зимової екзаменаційної сесії, а після літньої екзаменаційної сесії - до початку нового навчального року. Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіка, розглядається питання про надання студенту академічної відпустки або повторного курсу навчання.

Результати складання екзаменів, диференційованих заліків, захистів курсових проектів (робіт) та практик оцінюються за чотирьохбальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"), а заліків - за двобальною шкалою ("зараховано", "не зараховано"). Для складання рейтингу студента національна шкала оцінювання переводиться в 100-бальну.

Результати семестрового контролю обов'язково обговорюються на засіданнях кафедр, Вчених рад факультетів та Вченої ради університету і є одним із важливих чинників управління якістю навчального процесу в університеті.


1. З метою вдосконалення системи контролю якості вищої освіти, методики і процедури оцінювання знань студентів, діяльності науково-педагогічних працівників і студентів прийнятої організації навчального процесу в ДВНЗ «ХДАУ» впроваджується і реалізується новий порядок оцінювання знань студентів всіх освітніх ступенів.

Впровадження нового порядку полягатиме у зміні підходів і технології оцінювання знань (навчальних досягнень) студентів від послідовного і систематичного накопичення балів за виконання всіх запланованих видів робіт, зазначених у робочих навчальних програмах навчальних дисциплін, до формування підсумкової оцінки з навчальної дисципліни за двома складовими – результатами поточної навчальної діяльності та результатами діагностики якості знань при складанні екзамену (переважно у письмовій формі).

2. Удосконалення системи оцінювання знань студентів передбачає визначення загального рівня та якості їх знань, навичок і вмінь з одночасним урахуванням результатів поточної та підсумкової успішності, що засвідчує рівноцінність і однакову значущість як поточної роботи студентів, так і роботи з підготовки до виконання екзаменаційних завдань і складання екзамену. Таким чином, співвідношення поточної і підсумкової успішності визначається як 70% на 30%, тобто кількість балів, які студент отримав за поточну роботу протягом семестру (до екзамену) і за складання екзамену, мають різну питому вагу при виставлянні загальної підсумкової оцінки за навчальну дисципліну.

Впровадження нової системи оцінювання знань студентів як засобу вдосконалення чинної системи організації навчально-виховного процесу має за мету реалізацію наступних завдань:

- забезпечення належних умов вивчення і опанування студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни в повному обсязі;

- систематизацію знань та активне їх засвоєння упродовж семестру або навчального року, підвищення мотивації студентів до наполегливої активної роботи протягом усього терміну навчання в університеті, переорієнтацію їхніх цілей з отримання будь-якої позитивної оцінки на формування повноцінних і стійких знань, умінь та навичок;

- подолання елементів суб`єктивізму під час поточного оцінювання знань і недопущення розбіжностей між завданнями, що виносяться на контроль, та програмою навчальної дисципліни;

- створення реальних можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого потенціалу та підвищення ефективності освітньої діяльності науково-педагогічних працівників.

5. До підсумкового (семестрового) контролю з конкретної дисципліни у виді заліку чи екзамену студент денної форми навчання допускається тоді, коли за результатами поточного контролю він набрав не менше 35 відсотків можливих балів.

Якщо семестровий контроль з дисципліни передбачає проведення і заліку, і екзамену, то студент, який не склав зазначений залік, до екзамену з цієї дисципліни не допускається.

Студенти заочного відділення допускаються до участі в екзаменаційній сесії, якщо вони не мають заборгованості за попередній курс.


Каталог: files -> news
news -> Тема: Лірична драма І
news -> Урок з елементами інсценування Учитель української мови та літератури Івашиненко Н. А. м. Макіївка
news -> Основи здоров’я
news -> Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики, як засіб підвищення результативності навчання з досвіду роботи Кровіцької Л
news -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
news -> З досвіду роботи
news -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
news -> Загальна характеристика роботи
news -> Початкова школа у 2015/2016 навчальному році початкова школа повністю переходить на нові навчальні програми, відповідно четвертокласники продовжують навчання і за новими предметами, такими як: «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика»
news -> Аудіювання автентичних музичних творів на уроках англійської мови в старших класах середньої школи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка