Про проведення атестації студентів та семестрового контролю херсон -2016 Загальні відомості


Особливості оформлення заліково-екзаменаційних відомостей з практикСкачати 292,73 Kb.
Сторінка12/13
Дата конвертації09.01.2020
Розмір292,73 Kb.
ТипПротокол
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

4.2. Особливості оформлення заліково-екзаменаційних відомостей з практик


Залікові відомості з практик, що проводяться влітку, викладач підписує та здає особисто в деканат через 2 тижні з початку нового навчального року.

Оцінка з практики студентів враховується при призначенні стипендії за результатами наступного семестрового контролю.

Залікові відомості з переддипломної практики студентів викладач підписує і здає особисто в деканат у день проведення заліку або наступного дня.
4.3. Критерії оцінювання

Ключовою проблемою визначення рівня знань студентів під час проведення системи оцінювання в цілому є критерії оцінок. При цьому необхідно керуватися таким:

оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує студент, який:

- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом;

- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;

- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою;

- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх значення для професії, яку він набуває;

- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особистісну позицію;

- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-програмового матеріалу, проявив нахил до наукової роботи.

оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує студент, який:

- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має системні знання в достатньому обсязі

відповідно до навчально-програмового матеріалу, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях;

- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, постановки і розв'язування проблем професійного спрямування;

- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу;

оцінку «добре» (75-81 бал, С) заслуговує студент, який:

- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною кількістю помилок;

- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на практиці, контролювати власну діяльність;

- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка рекомендована програмою;

оцінку «задовільно» (66-74 бали, D) – заслуговує студент, який:

- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній професії;

- виконує завдання непогано, але зі значною кількістю помилок;

- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою;

- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення.

оцінку «задовільно» (60-65 бали, Е) – заслуговує студент, який:

- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають репродуктивний характер.

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який:  • виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань.

- оцінку «незадовільно» (0-34 балів, F) – виставляється студенту заочної форми навчання, який:

- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім;

- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою;

- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після закінчення університету без повторного вивчення даної дисципліни.

При виставленні оцінки враховуються результати навчальної роботи студента протягом семестру.

Якщо студент не з’явився на екзамен (залік) у визначений час, то у відомості викладач записує "не з’явився".

До залікової книжки оцінка вноситься у присутності студента. У разі неявки з поважних причин (хвороба, службове відрядження, сімейні обставини тощо), підтверджених документально, деканат факультету встановлює індивідуальні терміни складання сесії.

Студенти, які одержали під час сесії незадовільні оцінки з чотирьох дисциплін, відраховуються з університету. Подання щодо відрахування готує декан на ім'я ректора.

Студентам, які під час підсумкового (семестрового) контролю одержали незадовільну оцінку не більше ніж з трьох дисциплін (незалежно залік чи екзамен), дозволяється ліквідувати академзаборгованість у терміни, визначені деканатом. Повторне складання екзаменів та заліків допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачеві, другий - комісії під головуванням зав. кафедри. Ліквідація академзаборгованості здійснюється згідно з графіком, затвердженим деканом факультету.

В окремих випадках, на підставі заяви, ректор або проректор з науково-педагогічної роботи може дозволити студенту втретє перекласти незадовільну оцінку за індивідуальним графіком при комісії під головуванням завідувача кафедри. Студенти, які не ліквідували академзаборгованість у встановлений термін, відраховуються з університету.

Повторне складання екзаменів та заліків з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється. Як виняток, ректор, проректор з науково-педагогічної роботи може дозволити перескласти не більше двох екзаменів чи заліків студентові випускного курсу, якщо той претендує на одержання диплома з відзнакою. Підвищити позитивну оцінку мають право також студенти, які залишені на курсі повторно.

Студенти, які повністю виконали вимоги навчального плану відповідного курсу, успішно склали всі екзамени й заліки, наказом ректора університету переводяться на наступний курс. Відмітки про переведення студента на наступний курс робляться у навчальній картці та в заліковій книжці студента (індивідуальному навчальному плані).

Студент, який не виконав навчальний план, може бути залишений на тому ж курсі повторно у порядку, зазначеному у Положенні про академічні відпустки і повторне навчання.

Студенту, залишеному на повторне навчання, перезараховуються дисципліни, з яких навчальні програми не змінилися.

Повторне вивчення дисциплін. Вивчення однієї нескладеної дисципліни може бути перенесене студенту на наступний курс (семестр) з дозволу ректора (проректора) за поданням декана факультету. Не дозволяється виносити на повторне вивчення ті дисципліни, без засвоєння яких неможливе вивчення дисциплін наступного курсу (семестру). Деканат, за погодженням із кафедрою, яка забезпечує вивчення даної дисципліни,складає для студента індивідуальний графік. Викладач (в години чергування на кафедрі) надає студенту консультації, перевіряє виконану ним самостійну роботу тощо. Студент має право відвідувати лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття з даної дисципліни. Для складання іспиту (заліку) деканат виписує йому окрему відомість. Іспит (залік) проходить відповідно до даного Положення.

Підсумки екзаменаційних сесій і пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу обговорюються в студентських групах, на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів та Вченої ради університету.

Порядок проведення випускових екзаменів, регламентуються окремими положеннями.

ДОДАТОК А
Каталог: files -> news
news -> Тема: Лірична драма І
news -> Урок з елементами інсценування Учитель української мови та літератури Івашиненко Н. А. м. Макіївка
news -> Основи здоров’я
news -> Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики, як засіб підвищення результативності навчання з досвіду роботи Кровіцької Л
news -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
news -> З досвіду роботи
news -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
news -> Загальна характеристика роботи
news -> Початкова школа у 2015/2016 навчальному році початкова школа повністю переходить на нові навчальні програми, відповідно четвертокласники продовжують навчання і за новими предметами, такими як: «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика»
news -> Аудіювання автентичних музичних творів на уроках англійської мови в старших класах середньої школи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка