Про підготовкуСторінка3/26
Дата конвертації10.08.2020
Розмір0,71 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

  1. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань студентами.Відповідно до Положення про екзамени та заліки у НУБіП України від 20.02.2015

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОС Бакалавр

Напрям підготовки

6.050503- машинобудування

Кафедра

Механізації тваринництва

2015/2016 навч. рікЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БИЛЕТ №1

з дисципліни Система "машина-біосередовище"Затверджую

Зав. кафедри

________ Голуб Г.А.

«___»______ 2015 р.Екзаменаційні запитання

(максимальна оцінка 10 балів за відповідь на кожне запитання)1.

Яким чином сільськогосподарське виробництво може забезпечити виробництво енергоносіїв на власній виробничій базі?

2.

Опишіть технологічну схему агропромислового виробництва дизельного біопалива із використанням двох стадійного віджиму олії та використанням макухи для виробництва комбікормів.

Тестові завдання

(максимальна оцінка 10 балів за відповіді на тестові завдання)


Питання 1:

Яка теплота згорання соломи?

А

Б

В

Г

35-36 МДж/кг

29 МДж/кг

12-14 МДж/кг

42 МДЖ/кг
Питання 2:

Який вихід олії із ріпакового насіння?

А

Б

В

Г

Близько 14 %

Близько 33 %

Близько 10 %

Близько 95 %
Питання 3:

Яка оптимальна вологість сировини для метанового бродіння з отриманням біогазу?

А

Б

В

Г

Близько 40 %

Близько 92 %

Близько 60 %

Близько 26 %
Питання 4:

Яка теплота згорання дизельного палива?

А

Б

В

Г

35-36 МДж/кг

29 МДж/кг

12-14 МДж/кг

42 МДЖ/кг
Питання 5:

Який вихід дизельного біопалива від кількості ріпакової олії?

А

Б

В

Г

Близько 14 %

Близько 33 %

Близько 10 %

Близько 95 %
Питання 6:

Що є сировинною базою виробництва біогазу у сільському господарстві?

А

Б

В

Г

Солома

Гній, послід, рослинна органічна сировина

Тільки гній та послід

Силос
Питання 7:

Який вид використання соломи є першочерговим в умовах господарства?

А

Б

В

Г

Підстилка

Годівля тварин

Теплові потреби

Виробництво компостів
Питання 8:

Яка оптимальна температура нагріву дизельного біопалива перед впорскуванням у циліндри двигуна?

А

Б

В

Г

25 – 30 0С

115 – 120 0С

60 – 90 0С

120 – 130 0С
Питання 9:

Яка температура нагріву дизельного біопалива перед подачею на фільтрування?

А

Б

В

Г

25 – 30 0С

115 – 120 0С

60 – 90 0С

120 – 130 0С
Питання 10:

Яка перевитрата дизельного біопалива при його нагріванні у порівнянні з використанням дизельного палива?

А

Б

В

Г

5 – 6 %

11 – 13 %

9 – 10 %

15 – 20 %
Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОС Бакалавр

Напрям підготовки

6.050503- машинобудування

Кафедра

Механізації тваринництва

2015/2016 навч. рікЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БИЛЕТ №2

з дисципліни Система "машина-біосередовище"Затверджую

Зав. кафедри

________ Голуб Г.А.

«___»______ 2015 р.Екзаменаційні запитання

(максимальна оцінка 10 балів за відповідь на кожне запитання)1.

Що являє собою "зелений тариф" та яке він має відношення до роботи біогазових установок?

2.

Які процеси сприяють збільшенню енергетичної автономності агроекосистем?

Тестові завдання

(максимальна оцінка 10 балів за відповіді на тестові завдання)


Питання 1:

У якій кількості споживається у сільському господарстві дизельне паливо?

А

Б

В

Г

1200 – 1400 тис. т

200 – 300 тис. т

0,5 – 0,7 млрд. м3

100 – 200 тис. м3
Питання 2:

У якій кількості споживається у сільському господарстві дрова?

А

Б

В

Г

1200 – 1400 тис. т

200 – 300 тис. т

0,5 – 0,7 млрд. м3

100 – 200 тис. м3
Питання 3:

У якій кількості споживається у сільському господарстві природний газ?

А

Б

В

Г

1200 – 1400 тис. т

200 – 300 тис. т

0,5 – 0,7 млрд. м3

100 – 200 тис. м3
Питання 4:

У якій кількості споживається у сільському господарстві бензин?

А

Б

В

Г

1200 – 1400 тис. т

200 – 300 тис. т

0,5 – 0,7 млрд. м3

100 – 200 тис. м3
Питання 5:

Яка теплота згорання вугілля, яке рахується як умовне паливо?

А

Б

В

Г

35-36 МДж/кг

29 МДж/кг

12-14 МДж/кг

42 МДЖ/кг
Питання 6:

Який потреба в каталізаторі (КОН) від кількості метилового спирту при виробництві дизельного біопалива?

А

Б

В

Г

Близько 14 %

Близько 33 %

Близько 10 %

Близько 95 %
Питання 7:

Який рівень об’ємного умісту метану в біогазі, що отримують під час метанового бродіння з отриманням біогазу?

А

Б

В

Г

Близько 40 %

Близько 92 %

Близько 60 %

Близько 26 %
Питання 8:

Яка теплота згорання природного газу?

А

Б

В

Г

35-36 МДж/кг

29 МДж/кг

12-14 МДж/кг

42 МДЖ/кг
Питання 9:

Який потреба в метиловому спирті від кількості олії при виробництві дизельного біопалива?

А

Б

В

Г

Близько 14 %

Близько 33 %

Близько 10 %

Близько 95 %
Питання 10:

Який рівень розкладу органічної сировини під час метанового бродіння з отриманням біогазу?

А

Б

В

Г

Близько 40 %

Близько 92 %

Близько 60 %

Близько 26 %  1. Методи навчання

Вивчення дисципліни передбачає такі види занять: лекції, лабораторні роботи, курсове проектування, виконання індивідуальних завдань і самостійну роботу. Розподіл програмного матеріалу за окремими видами занять і послідовність його вивчення визначаються робочою програмою, яка розглядається і затверджується кафедрою на кожний навчальний рік.

Методи навчання поділяються на загальні та спеціальні. Загальні застосовуються при вивченні різних навчальних предметів; спеціальні – під час вивчення окремих дисциплін.

Сукупність методів викладання того чи іншого предмета є методикою викладання.Методика викладання навчальної дисципліни – це галузь педагогічної науки, яка досліджує закономірності вивчення певного навчального предмета.

До змісту методики як часткової дидактики входять:

– установлення пізнавального й виховного значення даного навчального предмета та його місця в системі шкільної освіти;

– визначення завдань вивчення даного предмета та його змісту;

– вироблення відповідно до завдань і змісту навчання методів, методичних засобів та організаційних форм навчання.

Методологія – (від гр., лат. – metod i logos) – це:

– сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в якійсь науці;

– учення про методи пізнання та перетворення дійсності;

– діалектичні методи, які є найзагальнішими та діють на всьому полі наукового пізнання, конкретизуються і через загальнонаукову і через часткову методику.

Методи навчання можуть бути представлені у різних видах класифікацій з урахуванням їх практичних функцій, можливостей та організації навчальної взаємодії педагогів та студентів.

Однак цілісний процес навчання забезпечується єдиною класифікацією методів навчання, яка в узагальненому вигляді включає в себе усі інші класифікаційні характеристики методів.

Найпоширеніші в педагогіці такі класифікації методів навчання:

– за джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні, наочні, практичні;

– за характером пізнавальної діяльності студентів – пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемне викладання, частково-пошуковий, дослідницький;

– залежно від основної дидактичної мети і завдань – методи оволодіння новими знаннями, формування вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок; методи усного викладу знань, закріплення навчального матеріалу, самостійної роботи студентів з осмислення й засвоєння нового матеріалу роботи із застосування знань на практиці та вироблення вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок;

– класифікація з точки зору цілісного підходу до діяльності у процесі навчання – методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання й мотивація учіння, контролю, самоконтролю, взаємоконтролю і корекції, самокорекції, взаємокорекції в навчанні.

Найбільш поширеною в дидактиці останніх років, як показує аналіз, є класифікація методів навчання, в якій доцільно виділяти чотири великих групи методів навчання.


І група методів методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.

Словесні методирозповідь-пояснення, бесіду, лекцію.

Розповідь-пояснення використовується під час навчання студентів у початковій школі. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ, розповідь-повість, розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу залежить головним чином від уміння викладача розповідати, дохідливості та доступності інформації, від поєднання його з іншими методами навчання.

Бесіда відноситься до найдавніших і найпоширеніших методів дидактичної роботи. Її майстерно використовував ще Сократ. Провідною функцією даного метода є мотиваційно-стимулююча. Бесіда – це діалог між учителем та учнем, який дає можливість за допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань спрямувати студентів на активізацію отриманих знань. Учені виділяють індуктивну та дедуктивну бесіду.

Саме з допомогою їх учитель активізує діяльність студентів, ставлячи їм запитання для розмірковування, розв’язання проблемної ситуації.

Основне джерело в перерахованих методах – слово викладача. Мовна культура викладача – одна з важливих умов його професіоналізму. «Добре вміє розповідати», «можна заслухатись» – часто говорять учні про вчителів, які досконало володіють методами навчання.

Наочні методиілюстрація, демонстрація.

Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення полягає в яскравішому викладенні та показі власної думки. Засоби ілюстрації (картинки, таблиці, моделі, муляжі, малюнки тощо) є нерухомими, вони мають «оживати» в розповіді викладача. Дидактики не рекомендують вивішувати або виставляти засіб ілюстрації заздалегідь (на початку уроку), щоб не привернути до нього увагу студентів, щоб ілюстрація не була достроковою до того моменту, коли для викладача настане час скористатися наочним посібником.

Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування: навчальна телепередача або кіно-відеофільм чи його фрагмент; діюча модель, дослід з фізики або хімії; спостереження за погодою (у початковій школі); досліди у шкільній теплиці, робота на пришкільних ділянках.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка