Про Новобузький коледж Миколаївського національного аграрного університету м. Миколаїв загальна частина


УПРАВЛІННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИМ СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛОМ, ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ КЕРІВНИКА ВСПСторінка4/10
Дата конвертації09.01.2020
Розмір235 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
4. УПРАВЛІННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИМ СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛОМ, ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ КЕРІВНИКА ВСП

4.1. Управління ВСП здійснюється на основі принципів:

- автономії та самоврядування;

- розмежування прав, повноважень та відповідальності органів управління вищою освітою, керівництва ВНЗ та ВСП, а також їх структурних підрозділів;

- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

- незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

4.1.1. Автономія та самоврядування ВСП реалізується відповідно до законодавства і передбачає права:

- самостійно визначати форми організації навчального процесу;

- приймати на роботу педагогічних та інших працівників на умовах, визначених законодавством;

- надавати додаткові освітні послуги;- самостійно розробляти власні програми навчальної, творчої і виробничої діяльності та запроваджувати їх після затвердження у встановленому порядку ;

- запроваджувати власну символіку та атрибутику;- створювати у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку структурні підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством;

- здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;

- на підставі відповідних угод проводити спільну діяльність з іншими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

- брати участь у роботі міжнародних організацій;- звертатись з ініціативою до органів управління вищою освітою та ВНЗ про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;

- користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України;

4.2. Управління діяльністю ВСП здійснює директор.Наймання на роботу і звільнення з роботи заступників директора, керівників основних структурних підрозділів та їх заступників здійснюється наказом директора за погодженням з ректором ВНЗ на умовах, передбачених чинним законодавством і Статутом МНАУ, кількість заступників директора визначається згідно зі штатним розписом, затвердженим ректором ВНЗ.

4.3. Безпосереднє управління діяльністю ВСП здійснює його керівник.

4.4. Керівник ВСП має право діяти від імені ВСП у всіх органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форм власності та підпорядкування. Для здійснення представництва йому надаються такі повноваження і права:

- вирішувати питання діяльності ВСП, розробляти погоджені з ВНЗ структуру і штатний розпис ВСП;- видавати накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами ВСП;

- представляти ВСП у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед ВНЗ;

- розпоряджатися коштами і майном, закріпленим за ВСП, і нести відповідальність за їх використання, забезпечувати виконання кошторису ВСП, укладати угоди, видавати доручення, відкривати реєстраційні рахунки;- має право підпису фінансових та організаційних документів, що стосуються діяльності ВСП;

- відповідати за результати діяльності ВСП перед ВНЗ;

- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників ВСП, за погодженням з ректором ВНЗ призначати заступників директора, головного бухгалтера, завідувачів відділеннями ;

- забезпечувати охорону праці, дотримання законності та правопорядку;

- визначати функціональні обов'язки працівників ВСП;

- формувати контингент студентів, які навчаються у ВСП;

- відраховувати та поновлювати на навчання студентів, які навчаються у ВСП;

- контролювати виконання навчальних планів і програм;

- контролювати дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

- забезпечувати дотримання службової та державної таємниці;

- здійснювати контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я студентів;

- організовувати побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників ВСП;

- разом з профспілковою організацією подавати на затвердження загальним зборам трудового колективу ВСП правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписувати його;

- відповідати за проведення освітньої діяльності у ВСП, за результати фінансово- господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна;

- щорічно звітувати перед загальними зборами трудового колективу ВСП та ректорату ВНЗ;

- відповідно до Положення може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів, визначених їх посадовими інструкціями;

- вирішувати питання трудових спорів;

- укладати від імені ВСП усі не заборонені чинним в Україні законодавством договори, вчиняти всі не заборонені чинним в Україні законодавством односторонні правочини та одержувати на правомірній підставі майно чи кошти від будь-якої фізичної чи юридичної особи;

- інші повноваження, необхідні для нормального функціонування ВСП.

4.5. Керівник ВСП несе персональну відповідальність за провадження освітньої діяльності ВСП, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження державного майна, закріпленого за ВСП.

4.6. Керівник ВСП призначається на посаду ректором ВНЗ на конкурсних засадах.

Конкурс на заміщення посади керівника ВСП оголошується ректором ВНЗ кожні п’ять років. учена рада приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника ВСП і вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту», на загальні збори трудового колективу ВСП для голосування.

Загальні збори трудового колективу ВСП можуть рекомендувати ректору ВНЗ на посаду керівника ВСП кандидатури претендентів, які набрали понад третину голосів під час голосування, або двох претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів під час голосування.

4.7. Директор ВСП може бути звільнений з посади ректором ВНЗ на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Положення про коледж та умов контракту.

4.8. Функції робочих та дорадчих органів ВСП затверджуються директором ВСП.Робочі органи: адміністративна рада, технічний секретаріат по організації прийому до ВСП.

Дорадчі органи: педагогічна рада, методична рада.

Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом директора ВСП.

4.8.1. До складу адміністративної ради ВСП входять; директор (голова ради), заступники директора, завідувачі відділеннями, головний бухгалтер, голова студентського самоврядування, голови циклових (предметних) комісій.

До функціональних обов’язків адміністративної ради ВСП входить:

- оперативне і своєчасне вирішення організаційних питань, прийняття рішень з питань фінансово-господарської діяльності ВСП;

- розгляд результатів роботи керівників структурних підрозділів з питань збереження і ефективного використання основних засобів, обладнання, інших матеріальних цінностей;

- розгляд виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках та структурних підрозділах ВСП;

- вживання заходів для поліпшення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів і працівників ВСП;

- розгляд питань щодо раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів;

- розгляд пропозицій щодо кандидатур на посади заступників директора, головного бухгалтера, завідувачів відділеннями;

- прийняття рішень з питань організації навчально-виховного процесу;

- ухвалення фінансового плану і звіту ВСП;

- розгляд питань про відкриття нових спеціальностей і планів прийому студентів за погодженням із ученою радою ВНЗ;

- представлення вченій раді ВНЗ кандидатур для присвоєння урядових нагород, почесних грамот, знаків Міністерства освіти та науки України;

- заслуховування звітів керівників структурних підрозділів, інших посадових осіб про їхню діяльність;

- участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання праці.

4.8.2. До складу технічного секретаріату ВСП приймальної комісії ВНЗ входять:

- керівник ВСП (голова комісії);

- заступник керівника (заступник голови);

- завідувачі відділеннями;

- голови циклових (предметних) комісій;

- провідні педагогічні працівники.

Функції технічного секретаріату ВСП приймальної комісії ВНЗ:

- технічний секретаріат ВСП будує свою роботу на підставі Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, і Правил прийому до коледжів МНАУ:


 • розробляє і подає пропозиції до Правил прийому;

 • подає ректорові ВНЗ на затвердження терміни проведення вступних екзаменів і строки зарахування на навчання за спеціальностями і формами навчання;

 • бере участь у професійній орієнтації молоді, координує діяльність підрозділів ВСП в цій роботі;

 • організує прийом документів вступників, визначає умови їх зарахування;

 • проводить перед екзаменами бесіди стосовно вибору професії, організовує і проводить консультації з предметів;

 • організовує роботу предметних екзаменаційних комісій;

 • розглядає звіти предметних екзаменаційних комісій про результати вступних випробувань;

 • подає пропозиції ректорові ВНЗ щодо зарахування до складу студентів із урахуванням джерел фінансування;

 • подає ректорові ВНЗ звіт про роботу технічного секретаріату ВСП приймальної комісії ВНЗ на затвердження;

 • організовує та контролює діяльність технічних, побутових та інформаційних служб по забезпеченню організації і прийому вступників;

 • вирішує інші питання відповідно до законодавства.

Термін повноважень технічного секретаріату ВСП приймальної комісії ВНЗ становить один рік.

4.8.3. Педагогічна рада ВСП є дорадчим органом. Педагогічну раду ВСП очолює директор. До складу педагогічної ради входять: заступники директора, завідувачі відділеннями, голови циклових комісій, завідуючий бібліотекою, педагогічні працівники, голова студентської ради ВСП, вихователі, майстри виробничого навчання, головний бухгалтер. Персональний склад педагогічної ради затверджується наказом керівника ВСП терміном на один рік за поданням заступника директора з навчальної роботи. Очолює педагогічну раду керівник ВСП.Засідання педагогічної ради проводяться згідно з планом роботи не рідше одного разу в два місяці.

Рішення педагогічної ради прийняті більшістю голосів є правомочними, якщо на засіданні ради присутні не менше двох третин її членів. Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказом директора ВСП.

Педагогічна рада ВСП розглядає, обговорює та вирішує:

- заходи з виконання нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до законодавства;

- стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи;

- досвід роботи відділень, циклових комісій і кращих викладачів;

- підвищення фахового рівня педагогічних працівників;

- стан дисципліни та успішності студентів;

- забезпечення фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів;

- стан практичної підготовки студентів;

- підсумки семестрових, перевідних, державних екзаменів та захисту курсових і дипломних проектів;

- аналіз показників навчально-виховної, виробничо-господарської діяльності;

- аналіз показників захисту курсових і дипломних проектів (робіт), здачі державних екзаменів;

- дотримання Правил внутрішнього розпорядку ВСП;

- аналіз роботи кабінетів і лабораторій;

- стан та перспективи розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази ВСП;

- Положення про ВСП, зміни та доповнення до нього;

- інші питання освітньої діяльності ВСП.

4.8.4. Методична рада - колегіальний орган, який об'єднує працівників, безпосередньо зайнятих у навчально-виховному процесі, створюється з метою підвищення якості навчання і виховання, вдосконалення професійної кваліфікації і педагогічної майстерності викладачів. Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи.

Функції методичної ради: • обговорення і підготовка рекомендацій з питань навчально-виховної та методичної роботи;

 • видання рекомендацій щодо втілення в навчальний процес нових ефективних форм і методів навчання;

- постійне вивчення і широке впровадження передового досвіду викладачів ВСП та інших вищих навчальних закладів.


Каталог: files -> dostup -> 15 02
files -> Конкурси Вакансії
files -> Секція права та психології
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
files -> Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
files -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
files -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
15 02 -> Положення про науково-методичну раду Миколаївського національного аграрного університету
15 02 -> Положення про Вознесенський коледж Миколаївського національного аграрного університету м. Вознесенськ загальні положення
dostup -> Університети повинні давати майбутнім


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка