Президент Вінницького національного аграрного університету Г. М. КалетнікДата конвертації09.01.2020
Розмір62 Kb.

Президент Вінницького національного

аграрного університету Г.М. Калетнік
ПРО СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ

ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

2015-2020 рр.
Місія Університету: створювати, узагальнювати, накопичувати і поширювати передові наукові знання у сфері агропромислового комплексу з метою покращення якості життя людей; формування сучасної ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою для аграрної галузі на основі інтеграції особистого, наукового, навчального, інноваційного та технологічного потенціалу колективу Університету.

Основної метою стратегії розвитку Університету є створення умов для реалізації особистого, наукового, освітянського, громадянського потенціалу всіх учасників навчально-виховного процесу з метою формування Університету, як навчально-виховного, науково-дослідного, культурного осередку центрального регіону України з багатопрофільної підготовки науково-педагогічних, наукових, управлінських і фахових кадрів вищої кваліфікації для економіки України.


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Поступове забезпечення процесу навчання новітнім лабораторним обладнанням та матеріалами, спільне використання наукового обладнання установ - членів Консорціуму для проведення навчальних занять та наукових досліджень;

Створення нових навчальних та науково-дослідних лабораторій: «Зала судових засідань», «Лабораторія з дослідження питань інноваційного розвитку виробництва біопалива», «Ресторанна справа», «Високих напруг для проведення досліджень енергетичних процесів у високовольтних лініях та трансформаторах», «Альтернативних паливних ресурсів»; «Зоохіманалізу кормів, перетравності кормів», «По якості продукції тваринництва», «Морфологічних дослідженнях органів і тканин тварин», «Морфологічних та біохімічних дослідженнях крові»;

Створення міні-цеху з технології виробництва сирів та мініцех з технології виробництва копчених м'ясопродуктів;

Створення мобільних діагностичних навчальних лабораторій для спільного використання у навчальному процесі факультетів і коледжів Університету;

Забезпечення сучасного змісту навчальних програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

Забезпечення прозорості, об’єктивності, широкого обговорення серед викладачів та студентів факультетів змісту навчальних планів підготовки фахівців, закріплення навчальних дисциплін, формування складу лекторів навчальних курсів; підвищення привабливості вибіркових навчальних дисциплін шляхом залучення кращих лекторів Університету та провідних вчених установ – членів Консорціуму;

Подальше поглиблення інформаційних технологій у роботі бібліотек університету і коледжів ВНАУ;

Створення Центру іноземних мов, який надаватиме послуги із вивчення англійської, німецької та французької мов.


РОЗВИТОК МАГІСТРАТУРИ ТА АСПІРАНТУРИ

Ліцензування підготовки магістрів за новими навчально-професійними та освітньо-науковими програмами: «Якість, стандартизація та сертифікація продуктів», «Розведення та селекція тварин», «Управління безпечністю та якістю товарів», «Заготівля та реалізація сільськогосподарських тварин», «Годівля тварин та технологія кормів», «Технологія кормів та кормових добавок», «Технологія переробки м'яса та молока», «Правознавство», «Туризмознавство», «Управління розвитком сільських територій», «Розвиток місцевого самоврядування», «Біоенергетика, вирощування та використання біоенергетичних культур», «Експлуатація с.-г. техніки, що працює на альтернативному паливі», «Експертна оцінка ґрунтів», «Оцінка якості продуктів харчування», «Екологічний контроль та аудит» тощо;

Ліцензування підготовки докторів PHD, докторів наук на базі Консорціуму з спільними програмами Університету і наукових інститутів – членів Консорціуму;

Розробка різноманітних форм організації навчання магістрів: модульна, циклічна, факультативна, комбінована;

Запровадження в навчальний процес підготовки магістрів майстер-класів та тренінгів провідних науковців Університету, експертів, виробничників та закордонних вчених, з частковим переходом до блочного навчання;

Запровадження наукового ступеня доктора PHD, розширення переліку наукових спеціальностей, за якими відбувається захист дисертаційних робіт докторів PHD у спеціалізованих вчених радах Університету;

Підвищення відповідальності керівників дисертаційних робіт, опонентів, членів спеціалізованих вчених рад за достовірність результатів досліджень, відсутність наукового плагіату, оригінальність наукових здобутків дисертантів, проведення процесу підготовки, захисту дисертаційних робіт та видачу дипломів;

Посилення вимог до конкурсного відбору аспірантів і докторантів, удосконалення системи оцінювання результатів вступних випробувань;

Забезпечення участі аспірантів і докторантів у системі міжнародного наукового обміну;
Широке залучення до навчання в аспірантурі та докторантурі викладачів та співробітників коледжів ВНАУ;

Активізація роботи Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих науковців Університету до пошуку та підтримки талановитої молоді;

Запровадження стандартів якості (ISO 9001) в систему підготовки аспірантів і докторантів Університету;

Створення сприятливих умов для науковців, викладачів, магістрантів, аспірантів та докторантів Університету щодо пільгових умов публікацій статей у фахових виданнях Університету, які мають імпакт-фактор або індекс цитування та входять в різни міжнародні наукометричні бази.

УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розвиток нових напрямів прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок у галузі сільськогосподарських, технічних, біологічних економічних, юридичних природничих, педагогічних наук;

Участь у виконанні державних науково-технічних програм, розширення співпраці науковими інститутами – членами Консорціуму, щодо спільного виконання наукових тематик;

Активізація роботи Науково-технічної ради Університету щодо участі у конкурсах, наукових проектах, удосконалення процедур проведення конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт в Університеті;

Отримання, відповідно до законодавства, на пріоритетних засадах передбачених державним бюджетом коштів для впровадження наукової і науково-технічної діяльності (обсяг не менш як 10% коштів державного бюджету, що виділяються на утримання Університету);

Формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок;

Здійснення маркетингових заходів для популяризації можливостей Університету щодо розробки державних стандартів і проектів науково-технічної документації;

Розширення джерел інвестування коштів на наукові дослідження за рахунок надання платних послуг на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт;

Підвищення науково-технічного потенціалу та конкурентоздатності об’єктів права інтелектуальної власності Університету, його розвитку на інноваційній основі;

Удосконалення електронної системи навчання “Сократ”, web-сайтів наукових видань Університету, оптимізація підготовки, щомісячного випуску та розповсюдження наукових видань, забезпечення інтеграції університетської освіти та науки з виробництвом;

Залучення до складу редакційних колегій іноземних вчених та представників міжнародних наукових установ, які мають високий індекс цитування;

Розвиток спільної наукової діяльності в підрозділах Університету, виконання міжкафедральних досліджень, організація і проведення науково-дослідних робіт з урахуванням досвіду провідних вітчизняних та іноземних університетів дослідницького типу;

Розробка перспективного плану покращення якісного та кількісного складу штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників факультетів та коледжів Університету. Довести рівень захищеності до 2020 року на факультетах Університету до 90% в коледжах до 5%; Вдосконалення взаємозв'язків Університету з аргобізнесом, суб'єктами господарювання збільшення реалізації інвестиційно привабливих інноваційних проектів;

Реалізація системи трансферу наукових технологій селекції та насінництва у виробничу діяльність суб’єктів аграрного підприємництва та навчально-дослідних господарств Вінницької області;

Участь Університету у розробці та виконанні регіональних інноваційних програм та проектів;

Залучення інвестицій підприємств, організацій недержавного сектору економіки для спільного впровадження інноваційних розробок, проектів Університету;

Широке залучення інноваційних технологій у навчальний процес Університету, продовження впровадження нових модулів системи Сократ для коледжів Університету: АСУ «Сократ-коледж», АСУ «Циклова комісія», «Софія-коледж», «АСУ планування та розкладу занять» з формуванням персональних кабінетів викладачів коледжів, студентів коледжів»;

Створення єдиного інформаційного поля ВНАУ з вільним доступом до інформаційних навчальних ресурсів викладачів та студентів Університету та коледжів ВНАУ;

Створення єдиної університетської електронної бібліотеки, забезпечення широкого застосування нових інформаційних та телекомунікаційних технологій доступу до світової мережі знань;

Створення системи накопичення, систематизації та поширення електронних даних і знань агропромислового та природоохоронного спрямування для студентів та викладачів факультетів та коледжів Університету.


ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК САМОВРЯДУВАННЯ

З метою еволюційного підбору, виховання та заміщення керівних кадрів та у відповідності з європейською практикою в Університеті створити кадровий резерв для обрання на керівну посаду - ректора, проректорів, деканів, директорів центрів, коледжів, завідувачів кафедр;

Забезпечення прозорості, об’єктивності у розподілі навчального навантаження серед викладачів факультетів та коледжів Університету з обов’язковим оприлюдненням відповідних наказів і розпоряджень;

Щорічне широке обговорення та оновлення Колективного договору, як основного документу, що враховує позицію кожного члена колективу щодо основних видів діяльності Університету.

Щорічне звітування ректора, проректорів, деканів факультетів, директорів коледжів за свою діяльність, виконання планових завдань.

СТУДЕНТСЬКE САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИХОВНА РОБОТА.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ

Пріоритетний розвиток студентського самоврядування через активізацію роботи студентської організації та студентського містечка, студентської профспілкової організації, підвищення професіоналізму лідерів та активістів студентського самоврядування, оновлення і забезпечення рейтингової системи поселення в гуртожиток, виховання сумлінної поведінки, відповідального ставлення до членів колективу, майна університету.

Запровадити щорічне проведення конкурсу, «Кращий аспірант факультету», «Кращий студент-науковець факультету».

Створення в гуртожитках і на території студентського містечка умов для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих ідей, самовиховання і самовдосконалення, вияву індивідуальних здібностей, обдарованості й талантів, самореалізації в сфері наукової, професійної, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої діяльності.

Розробка річних комплексних програм виховної роботи із студентством для факультету, коледжу.

Забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров'я, захист соціальних прав, формування здорового способу життя шляхом проведення масових загальноуніверситетських заходів.

Формування незалежних студентських ЗМІ (випуск електронної студентської газети) та створення FM-радіостанції, озвучення в основних корпусах і будівлях Університету (гуртожитках).

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ І МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ

ТА СУСПІЛЬНІ ОРІЄНТИРИ КОЛЕКТИВУ

Удосконалення системи загальноуніверситетських нагород і відзнак, забезпечення публічного вручення нагород на факультетах; продовження відзначення кращих працівників Університету почесним званням “Заслужений працівник ВНАУ”, а науковців “Кращий лектор року”, “Кращий науковець року”.

Організація конкурсу наукових студентських робіт та студентської олімпіади з історії Університету, коледжів.

Постійна підготовка та видання наукових і науково-популярних видань, присвячених історії Університету, його науковим досягненням, видатним науковцям, співробітникам і випускникам.

Створення «Етичного кодексу працівників університету» з метою дбати про дух моралі і дружби, взаємоповаги в колективі.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

Забезпечення постійного зростання фінансування університетської діяльності, збільшення залучення колективами факультетів, кафедр і навчально-науково-виробничих лабораторій коштів від надання наукових, освітніх, технічних; навчально-дослідними господарствами доходів від виробничо-господарської діяльності в рослинництві, тваринництві та переробці.

Розробка стимулів для науково-педагогічних працівників, які роблять вагомий внесок у зміцнення фінансової системи Університету.

Фокусування організаційних зусиль на консолідації та концентрації можливостей державно-приватного партнерства, зокрема, за рахунок залучення приватного бізнесу до фінансування інвестиційних проектів Університету у взаємовигідних і перспективних науково-технологічних формах і напрямах.

Подальше забезпечення прозорого розподілу коштів на матеріально-технічні, ремонтні і будівельні роботи між факультетами, коледжами з урахуванням об’єктивних потреб і стратегічних напрямів розвитку Університету, визначення частки зароблених ними коштів спеціального фонду, посилення особистої відповідальності керівників структурних підрозділів за використання виділених коштів.

Здійснення громадського контролю (вчена рада, профспілки, студентське самоуправління) за ефективністю розподілу та якістю виконання всіх статей кошторису Університету.

Зменшення витрат на оплату за комунальні послуги, тепло, воду, світло шляхом впровадження в коледжах енергоощадних технологій та посилення контролю за використанням.

Переведення системи опалення на альтернативні види палива, облаштування власних опалювальних пунктів, придбання твердопаливних котлів, побудова міні котелень, заміна вікон, ремонт водогонів, каналізаційних систем, покрівель, тощо.

Оптимізація організаційної структури університету, виважена кадрова політика, переведення окремих структурних підрозділів на режим самоокупності.

Участь в міжнародних освітніх проектах.

Робота підготовчих курсів та підготовчих відділень.

Реалізація продукції навчально-практичних центрів та виробничих підрозділів.

Надання консультативних послуг в системі дорадництва.

Проведення підвищення кваліфікації науково-педагогічних, наукових, педагогічних кадрів.

Реалізація продукції інтелектуальної власності: патенти, винаходи, підручники, словники, довідники та інше.

Курси поглибленого вивчення навчальних дисциплін, іноземних мов, комп’ютерних програм.

Спортивні секції, художні колективи тощо.

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ – АКТИВІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Налагодження постійних зв’язків з іноземними університетами з метою запрошення вчених, викладачів та студентів до виконання спільних навчальних проектів з видачею подвійних дипломів про освіту;

Збільшення кількості англомовних навчальних дисциплін, стимулювання англомовних викладачів;

Формування спільних магістерських програм з іноземними університетами-партнерами, спільне отримання грантів на виконання міжнародних магістерських програм;

Організація і проведення літніх і зимових шкіл підвищення кваліфікації на базі Університету для представників університетів-партнерів та інших навчальних закладів і наукових установ з видачею відповідних дипломів (свідоцтв);

Встановлення нових зв’язків із спорідненими закладами освіти інших країн для співробітництва у навчальній, науковій і методичній роботі, обміну молодими вченими, розширення міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності;

Розвиток міжнародного партнерства з установами та організаціями в агропромисловій та природоохоронній сферах;
Створення умов для участі науковців Університету в міжнародних наукових програмах, проектах з метою використання результатів спільної діяльності на внутрішньому й міжнародному ринках наукоємної продукції.
РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ

Збереження та розвиток Університету як лідера в підготовці високоякісних фахівців аграрного напрямку для Подільського регіону, проведенні сучасних наукових досліджень, інтегратора за системою Навчання-Наука-Практика-Виробництво.

Підвищення міжнародного рейтингу університету, створення бренду провідних напрямів підготовки фахівців, наукових досліджень, провідних вчених.

Створення гідних умов і можливостей для реалізації можливостей кожного викладача, здобуття студентами рівнів підготовки вищої освіти в максимальному наближенні до місця проживання.

Покращення змісту освіти, впровадження нових освітніх програм, зростання якості і кількості контингенту студентів, підвищення рівня якості отриманих знань, навичок та компетенцій шляхом впровадження новітніх педагогічних, захищених від академічного плагіату, та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти, науки і практики.

Розвиток матеріально-технічної бази, за рахунок збільшення власних фінансових надходжень, придбання нового і сучасного лабораторного обладнання, пакетів моделюючих програм, комп’ютерів та інформаційно-комунікаційного обладнання, автоматизація систем управління навчальним процесом.

Комп’ютеризація викладацької діяльності, впровадження повного циклу дистанційного навчання.

Розширяться і активізуються зовнішньоекономічні освітні і культурні зв’язки, міжнародна кооперація між викладачами вищих навчальних закладів-партнерів на всіх рівнях, збільшиться кількість студентів, які навчаються за програмами обміну, спільними програмами підготовки.

Зміцниться взаємоповага і гідність, мораль і духовність всього колективу Університету, у студентської молоді та викладачів Університету будуть сформовані почуття певності у власних можливостях, майбутньому, національні світоглядні позиції, патріотизм.Зміцниться фінансова стабільність колективів та особисто кожного викладача, підвищення їх конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішніх ринках освітянських послуг.

Синергетичним ефектом через впровадження стратегії та ефективне використання коштів стане зростання добробуту всіх членів навчально-виховного процесу, зокрема студентів, педагогічного, науково-педагогічного і обслуговуючого персоналу коледжів і Університету в цілому.
Каталог: assets -> images
assets -> Додатки Додаток Оформлення розділу “Організація срс” робочого плану дисципліни “Психологія” (приклад)
assets -> Міністерство внутрішніх справ україни
assets -> На шляху формування громадянського суспільства в Україні: інститути, цінності, громадянська активність
assets -> Рішення від " 10 " жовтня 2018 р м. Кременчук Про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності органів Національної поліції на території Кременчуцького району у і півріччі 2018 року
images -> «ірпінський економічний коледж»
images -> І природокористування україни відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування україни «ірпінський економічний коледж»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка