Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»


Тема 15. Технологізація волонтерської роботи в соціально-педагогічній діяльностіСторінка29/32
Дата конвертації27.12.2018
Розмір0,68 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Тема 15. Технологізація волонтерської роботи в соціально-педагогічній діяльності

Концептуальні підходи до організації волонтерського руху в Україні. Основні ресурси волонтерської діяльності. Стратегія управління діяльністю волонтерських груп. Характеристика соціальних програм, проектів та акцій, у яких беруть участь волонтери. Діяльність волонтерів в умовах вуличної соціальної роботи. Діяльність волонтерів в системі формування здорового способу життя. Робота волонтерів з клієнтами з обмеженими можливостями. Система підготовки волонтерів до участі в соціально-педагогічній діяльності. Школа, семінар як форми навчання волонтерів. Проект діяльності центру волонтерів «Добра воля». Підготовка волонтерів в умовах тимчасових творчих об'єднань молоді. Проблеми пропаганди і популяризації волонтерської діяльності в сучасних умовах.Рекомендована література до курсу «Технології соціально-педагогічної діяльності»

1 Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс (станційного навчання) /А.Й.Капська, О. В. Безпалько, Р. X. Вайнола. За заг. ред. І. Звєрєвої та Ґ. Лактіонової.- К.: Наук. світ, 2001. - 129 с.

2. Аникеева Н. П. Воспитание игрой: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1987.- 143 с.

3. Баранчик С. Духовність в Україні і ЗМІ // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність як основа консолідації суспільства. - К., 1999.- Т. 15.- С. 589-597.

4. Безпалько О. В., Едель С. В. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей.- К., 2001.

5. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості.- Харків: Фоліо, 1996.- 237 с.

6. БочароваВ. Г. Социальная работа: знакомство с профессией.- М., 1994.

7. Вавіна В., Жук Т. Навчання та реабілітація дітей та молоді з порушенням зору //Дефектологія.- 1996.- № 1,- С. 19-23.

8. Василькова Ю. В. Методика и опыт работы социального педагога. - М.: Изд. центр "Академия", 2001. - 160 с.

9. Вернер Д. Реабилитация детей-инвалидов. - М., 1995.

10. Виховання дітей з особливими потребами в сім'ї.- К., 1998.

11. Виховання дітей з особливими потребами в сім'ї / За ред. Л. П. Фалінської - К., 1998.

12. Волонтерський рух в Україні: Тенденції розвитку /Вайнола Р. X., Капська А. Й., Комарова Я. М. - К: Академпрес, 1999.

13. А. К. Бондаренко, А. Й, Матусик. Воспитание детей в игре. - М.: Йросвещение, 1983.- 192с.

14. Гарбузов В. И. Практическая психотерагшя, или как вернуть ребенку и подростку уверенность в себе, истинное достоинство и здоровье.- СПб., 1997.

15. Гільбух Ю. 3. Розумово обдарована дитина. Психологія, діагностика. педагогіка.- К.: РОВО "Укрвузполіграф", 1992.- 84 с.

16. Групповая психотерапия /Под ред. Б. Д. Карвасарского, С. Ледера. - М., 1990.- 378с.

17. Даніелс Р., Стаффорд К. Залучення дітей з особливими потреб до системи загальноосвітніх класів. - Львів, 2000.

18. Дети улицы: Что нужно знать для успешного овладения проектом. - Великобритания. ЮНИСЕФ, 1998.

19. Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: Сучасний стан і перспективи розвитку /Керівник авт. кол. Толстоухова С. В. - К., 1999.

20. Діяльність центрів ССМ по літньому оздоровленню дітей та молоді-// За заг. ред. Толстоухової С.В., Пінчук І. М.- К.: УДЦССМ, 2000 '

21. Добрович А. Б. Воспитателю психологии и психогигиене общения:Кн. для учителя и родителей. - М.: Просвещение, 1987. - 205 с. (Психологическая наука - школе).

22. Загвязинский В. И. Педагогическое творчество учителя.- М.:Педагогика, 1987.- 159 с.

23. Зайцевська Т. Ю. Вулична робота з дітьми вулиці // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції /За ред. І.В. Козубовської, І. І. Міговича.- Ужгород, 199.9.- Ч. 1.- С. 262-267.

24. Иванов И. П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М.: Педагогика, 1989.

25. Игры - обучение, тренинг, досуг: в 4-х кн. / Под ред. В. В. Петрусинского.- М.: Новая шк.,1994.- 368 с.

26. Іванова І. Б. Соціально-психологічні проблеми дітей-інвалідів. - К., 2000.

27. Кадровое обеспечение социальных служб: подготовка и переподготовка /Отв. ред. Е.И.Холостова. - М., 1994.

28. Как помочь ребенку, больному церебральним параличем / Хельмут Кнупфер, Фридрих Вильгельм Ратне. - Марбург, 1994.

29. Каникулы: игра, воспитание: Кн. для учителя / О. С. Газман и др.- М., 1986.

30. Кан-Калик В. А., Никандров Я. Д. Педагогичсское творчество.-М.: Педагогика, 1990.- 144 с.

31. Карнеги Д. Как перестать беспокоиться и начать жить /Пер. с англ. 3. П. Вольской.- М.: Оникс, 1994.- 224 с.

32. Кичук Н. В. Формування творчої особистості вчителя. - К.: Либідь, 1991.- 98 с.

33. Коваль Л. Г., Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник.- К.: ІЗМН, 1997.- 39 с.

34. Лекции по техиологии социальной работьг. В 3-х ч. /Под ред. Холостовой Е.И. Часть 1. М.: Социально-технологический институт, 1998.

35. Лєндрет Р. Л. Игровая терапия: искусство отношений. Пер. с англ. /Предисл. А. Г Варга. – М.: Международн. пед. академия, 1994; АО "Сфера", 1994.- 160с.

36. Лук А. Н. Психология творчества. - М.: Наука, 1978.- 127 с.

37.Лук'янецьТ. І. Рекламний менеджмент. - К.: КНЕУ, 1999.

38 Лукашевич М. П. Мигович І. І. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посіб.- К.: МАУП, 2002.- 136с.

39. Лютий В. Я. "Робочі матеріали по темі: Взаємодія зі засобами масової інформації в соціальній роботі" / Теорія і практика соціальної роботи: профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі. - К.: Християнський дитячий фонд; Академія праці і соціальних відносин, 2000.

40. Матвеев Ф. Психические нарушения при дефектах зрения и слу-ха.-М.,1987.

41. Мистецтво життєтворчості особистості; Наук.-метод, посібник: У 2 ч. /Ред. рада: В. М. Доній, Р. М. Несен, Л. В. Сохань, І. Р. Єрмаков та ін. - К.: ІЗМН, 1997. - Ч. 1: Теорія і технологія життєтворчості. - 392 с.

42. Молодь і дозвілля: теорія, методика і практика роботи з підлітками та молоддю за місцем проживання // О. В. Беспалько, А. Й. Капська, В. Т. Куєвда, К. В. Щербакова. - Редкол.: А. Й. Капська (голова) та ін.- Вип..1.- К.: А. Л. Д., 1994.- 125 с.

43. Моляко В. О. Психологічна готовність до творчої праці.- К.: Знання, 1989.- 48 с.

44. На допомогу батькам, що мають дітей з особливими потребами / Під кер. БорщевськоїЛ. В., Зіброва Л. В., Іванова І. Б. - К.: УІСД, 1999.

45.Немежанская Е. А. Это волшебное слово "игра". Сборник.- К.: Молодь, 1978.- 150 с.

46. Никитин В. А. Начала социальной педагогики: Учебное пособие. - М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 1998.

47. Овчарова Р. В. Книга социального педагога.- М.: ТЦ "Сфера", 2001.- 480 с.

48. Попов С. В. Рекламное дело.- М.: Просвещение.- 2000.

49. Пспхология творчества /Под ред. Я. А. Пономарева.- М.: 1990.- 224 с.

50. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості: Навч. посіб-Ник- К.: ІЗМН, 1996.- 236 с.

51. Рожков И. Я. "Международное рекламное дело".- М.: Юнитн " Банки и биржи".- 1994.

52. Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді /О. Яременко, О. Балакірева, Н. Бутенко, О. Вакуленко та ін. - К.: Український інститут соціальних дог ^ джєнь, 2000.

53. Российская энциклопедия содиальной работы //Под ред. А. М. Панова, Е. И. Холостовой. - М., 1997.

54. Рудестам К. Групповая психотерапия: Психокоррекционные группы; теория и практика / Пер. с англ.- М.: Прогресе, 1990. - 367 с.

55. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості вчителя: Навчальний посібник.- К: ІСДОУ, 3994.- 112с.

56. Слепоглухонемота; исторические и методологические аспекти -М., 1989.

57. Социальная работа /Под общ. ред. В. И. Курбатова. Серия "Учеб-ники, учебньїе яособия". - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2000. - 576 с.

58. Социальная работа: теория и практика: Учебн. пособие. /Отв. ред. проф. Е. И. Холостова, проф. А. С. Сорвика. - М.: ІНФРА-М, 2001. - 427 с. - (Серия "Высшее образование").

59. Соціальна робота в Україні: теорія та практика. /За заг. ред. А. Я. Ходорчук.- К: ДЦССМ, 2002.- 177с.

60. Соціальна робота з людьми з особливими потребами /Упоряд. О. В. Безпалько та ін. / Під заг. ред. /. Д. Звєрєвої.- К.: Наук, світ, 2002.- 55 с.

61. Справочное пособие по социальной работе /Ред. А. М. Панов, Е. И. Холостова. - М.: Юристь, 1997.

62. Тетерский С. В. Введение в социальную работу: Учебное пособие. -М.; Академический Проект, 2000. - 496 с.

63. Технологии социальной работы: Учебн. под общ. ред. проф. Е. И. Холостовой.- М.: ИНФРА-М, 2001.- 400 с. - (Серия "Высшее образование ")

64. Технология социальной работы: Учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Под ред. Я.Г.Зайнышева. - Мю: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. ~ 240 с.

65. Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах /За ред. проф. А. Й. Капської.- К., 2001,- 140 с.

66. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Капської А.Й.- К., 2000. - 372 с.

67. Фурдей С. Г. Понятие социальной технологии // Социальная работа /Под общей ред. проф. В.И. Курбатова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.

68. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.- М : Издательский центр "Академия", 2002. - 272 с.

69. Шептенко П. А., Борониш Р. А. Методика и технология работы социальиого педагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В. А. Сластенина.- М.: Издательский центр "Академия", 2001 -208с.
Каталог: sites -> default -> files -> files -> Priimalna -> 2018pk -> Programy2018 -> Mag%20FV
Mag%20FV -> Зміст вступ Модуль Мікроекономіка
Mag%20FV -> Програма вступного випробовування передбачає перевірку знань основних джерел з теорії дошкільної освіти, основних методик дошкільної освіти, педагогічних теорій та педагогічних технологій
files -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни
Mag%20FV -> Програма фахового вступного випробування
Programy2018 -> Початок другого тисячоліття характеризується глобалізацією суспільного розвитку, зближенням націй, народів, держав, освітніх систем, відбувається перехід людства від індустріальних до науково-інформаційних технологій
files -> Програма основного вступного випробування в аспірантуру Підготовки доктора філософії Галузі знань 01 Освіта
files -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка