Пояснювальна записка о дним із визначальних аспектів ба- креслень; для геометричного моделюванСторінка1/31
Дата конвертації16.04.2019
Розмір0,67 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


О

дним із визначальних аспектів ба- креслень; для геометричного моделюван-
гатьох процесів інформатизації су- ня виробу та моделювання його функ-
спільства є широке застосування авто- ціональних і динамічних характеристик;
матизованих систем у різноманітних для розв'язування комплексу проблем,
галузях життєдіяльності людини. Тому пов'язаних зі складанням специфікацій,
одним із напрямів сучасної професій- технологічних карт; для складання про-
ної освіти є підготовка фахівців, здат- грам до верстатів з ЧПК та їх запису
них застосовувати певні автоматизовані або ж виготовлення певних програмо-
системи і відповідні технології для ефек- носіїв; для розробки необхідної супро­
тивного розв'язання завдань власної ви- воджувальної документації до керуючих
робничої діяльності. програм. Кожна із задач потребує ство-

Автоматизоване проектування озна- рення відповідних САПР, які можуть

чає проектування за допомогою спеці- інтегруватися в одну багатофункціональ-

альних систем, у процесі якого відбу- ну САПР з єдиною інформаційною ос-

вається взаємодія людини або колективу новою та організованим внутрішнім об-

людей з комп'ютерною системою про- міном інформацією,

ектування чи з системою автоматизова- Неправильною є думка, що САПР

ного проектування (САПР). призначені для заміни праці людини у

САПР — це інструментальні комп'ю- сфері проектування. Навпаки, автомати-

терно-інформаційні системи, які призна- зоване проектування передбачає обов'яз-

чені для автоматизованого опрацювання кову творчу участь людини у процесі

різноманітної символьної, графічної та проектування, а САПР ставлять вищі

геометричної інформації, необхідної для вимоги до кваліфікації проектувальників

проектування, конструювання певних і вимагають від них певного рівня підго-

виробів та розробки й забезпечення тех- товки з різних галузей знань, зокрема, з

нологічних процесів їх виготовлення. багатьох розділів математики та інфор-

САПР призначені для виконання матики. Звичайно, такі фахівці повинні

різноманітних обчислень у процесі про- мати також достатній рівень фахової

ектування; для розробки й випуску кон- підготовки і практичний досвід проек-

структорської документації, зокрема, тування, а також вільно володіти інстру-

©Ю.Дорошенко, 2006

м ентальними програмними засобами та виробництва простих параметризованих

електронними пристроями, які застосо- виробів у середовищі професійної сис-

вуються у певній САПР. теми автоматизованого проектування.

Упровадження у виробничі процеси Базовою САПР для реалізації цього

САПР має на меті полегшити працю про- курсу обрано систему AutoCAD, оскільки

ектувальника, підвищити продуктивність вона належить до потужних промислових

його діяльності, звільнити людину від багатофункціональних інструментальних

великого обсягу чисто технічних, рутин- програмних засобів, містить розвинуті за-

них видів робіт, надаючи можливість і соби реалізації різних інформатичних тех-

залишаючи більше часу для творчої ро- нологій, включаючи внутрішнє програму-

боти. Водночас, поширення і ефективна вання мовою AutoLISP, має відкритий

експлуатація САПР визначаються насам- характер, що забезпечило створення на її

перед підготовленістю до сприйняття цих основі (як програмного ядра) значної

засобів з боку широкого кола фахівців, кількості проблемно-орієнтованих автома-

які застосовують комп'ютери та інфор- тизованих систем різноманітного призна-

маційні системи як своєрідні інструмен- чення, є досить поширеною і має багато

тальні засоби у своїй діяльності. функціонально узгоджених версій, що дає

Системи автоматизованого проекту- змогу навчальному закладу обирати пев-

вання набувають все більшого значення ну версію програми відповідно до своїх

у сфері промислового виробництва. За- фінансових можливостей та наявного парку

стосування комп'ютерів та відповідних комп'ютерної техніки. Для реалізації' ди-

інформатичних технологій певним чи- дактичних цілей і завдань курсу можна

ном впливає на конструювання і техноло- використати будь-яку версію AutoCAD,

гію виробництва, що зумовлює відпові- починаючи з 10-ї.

дні структурні зміни в змісті та організації Під час вивчення цього курсу учні

робіт у цих сферах діяльності. Інформа- ознайомлюються з методами і допоміж-

тика та породжувані нею інформатичні ними засобами, які застосовуються вході

технології підвищують ступінь інтеграції автоматизованих процесів проектування

усіх складових єдиного продуктивно- і конструювання виробів і технологічної

виробничого процесу й приводять до підготовки їх виробництва. Передбачаєть-

значного розширення поля діяльності ся опанування учнями основ електрон-

конструкторів і технологів. ної обробки даних та основ організації

Курс за вибором «Інформаційні техно- даних, зокрема, поданих у графічній

Каталог: files -> menu r2
files -> Конкурси Вакансії
files -> Секція права та психології
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
files -> Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
files -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
files -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
menu r2 -> Програма «Медіаосвіта»
menu r2 -> Формування загальнонавчальних умінь і навичок


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка