Посадова інструкція директора


VI. Кваліфікаційні вимогиСкачати 241,72 Kb.
Сторінка6/7
Дата конвертації24.07.2020
Розмір241,72 Kb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7
VI. Кваліфікаційні вимоги

Керівник школи повинен володіти такими уміннями:

а) діагностично-прогностичними,

б) організаційно-регулювальними,

в) контрольно-коригуючими.

6.1 Управління навчальним процесом:

А. Діагностично-прогностичні вміння

6.1.1. Здійснювати аналіз навчально-виховного процесу відповідно до вимог нормативних документів.

6.1.2. Встановлювати рівні педагогічної майстерності вчителів, здійс­нювати диференційований підхід до оцінювання роботи кадрів у процесі контролю за навчальною діяльністю.

6.1.3. Визначити резерви удосконалення навчально-виховного про­цесу, здійснювати короткочасне і довготривале прогнозування резуль­татів навчання.

6.1.4. Прогнозувати і забезпечувати підготовку авторів передового педагогічного досвіду, творчих учителів і вихователів.

6.1.5. Забезпечувати поурочне, поточне і перспективне планування навчально-виховного процесу у школі.

Б. Організаційно-регулювальні вміння

6.1.6. Надавати допомогу вчителям у плануванні й організації уроку, в оптимізації процесу навчання.

6.1.7. Організовувати вивчення досвіду роботи кращих вчителів з питань навчання і впроваджувати його у педагогічну практику.

6.1.8. Організовувати роботу з впровадження у практику навчання досягнень дидактики і психології.

6.1.9. Застосовувати форми внутрішкільного керівництва педагогіч­ним колективом з питань навчання.

В. Контрольно-коригуючі вміння

6.1.10. Організовувати систему збору інформації про стан і результати процесу навчання.

6.1.11. Контролювати якість знань, умінь і навичок учнів.

6.1.12. Аналізувати ефективність різних форм, методів навчання з позицій педагогічної науки і передового досвіду.

6.1.13. За матеріалами контролю визначити труднощі у роботі вчи­телів і вносити корективи у зміст роботи з підвищення їх кваліфікації.

6.1.14. Аналізувати, оцінювати одержану інформацію для вдоскона­лення процесу навчання учнів.

6.1.15. Визначити перспективи роботи школи.

6.2. Педагогічне керівництво громадським вихованням:

А. Діагностично-прогностичні вміння

6.2.1. Здійснювати аналіз нормативних документів, педагогічної літе­ратури і визначити конкретну мету і завдання виховної роботи школи, програму, напрямки і шляхи їх реалізації.

6.2.2. Вести соціально-педагогічні дослідження з проблем виховання,

6.2.3. Вивчати рівень загальної вихованості школярів і їх окремих якостей.

6.2.4. Аналізувати інформацію про стан виховного процесу і роботи діагностико-прогностичні висновки. Прогнозувати можливі тенденції і напрямки розвитку учнівського і педагогічного колективів.

Б. Організаційно-регулювальні вміння

6.2.5. Регулювати виховну роботу і надавати допомогу працівникам школи, учнівським організаціям, органам самоуправління.

6.2.6. Направляти й організовувати виховну роботу в мікрорайоні школи, суспільно-корисну працю і літній відпочинок школярів.

6.2.7. Організовувати роботу класних керівників, спрямовувати діяль­ність методичного об'єднання класних керівників і вихователів груп продовженого дня. Вивчати, узагальнювати передовий досвід з питань виховання і організовувати впровадження його у практику роботи педколективу.

6.2.8. Координувати плани виховної роботи школи з виховними закладами мікрорайону.

6.2.9. Готувати накази з проблем виховної роботи.

В. Контрольно-коригуючі вміння

6.2.10. Аналізувати уроки, виховні заходи з точки зору реалізації прин­ципів навчання і виховання, виділяючи нерозв'язані проблеми виховної роботи.

6.2.11. Створювати в школі стійку і постійно діючу систему збору інформації про стан виховного процесу.

6.2.12. Здійснювати поточний, періодичний і підсумковий аналіз основних тенденцій в організації виховної роботи і вносити необхідні корективи.

6.2.13. Готувати підсумкові документи за результатами вивчення стану виховної роботи.

6.3. Адміністративні і фінансово-господарські функції:

А. Діагностично-прогностичні вміння

6.3.1. Застосовувати педагогічні методи дослідження в процесі керів­ництва школою.

6.3.2. Застосовувати методи математичної статистики при обробці зібраної інформації.

6.3.3. Визначати перспективні педагогічні проблеми розвитку школи.

6.3.4. Визначати поточні педагогічні завдання для адміністрації, педа­гогічного колективу, учнів.

6.3.5. Визначати перспективні напрямки роботи ради школи.

6.3.6. Готувати план роботи школи:

а) перспективний;

б) річний;

в) тижневий;

г) розклад уроків, позакласних заходів, факультативів та занять за інтересами тощо.

Б. Організаційно - регулювальні вміння

6.3.7. Здійснювати раціональний підбір і розстановку педагогічних кадрів з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

6.3.8. Розподіляти обов'язки й організовувати чітку взаємодію зі своїми заступниками і активом. Координувати роботу всіх ланок школи.

6.3.9. Організовувати цілеспрямоване підвищення кваліфікації, науково-теоретичного і методичного рівня вчителів у школі і за її межами.

6.3.10. Створювати умови для творчого зростання вчителів, впровад­ження нових психолого-гіедагогічних ідей, проведення експеримен­тальних робіт.

6.3.11. Створювати сприятливий психологічний клімат у колективі.

6.3.12. Забезпечувати проведення атестації вчителів.

6.3.13. Організовувати проходження і використання документів, які надходять до школи.Координувати свою діяльність з державними органами і громадськими орг анізаціями.

6.3.14. Забезпечувати ефективну роботу ради школи.

6.3.15. Готувати і проводити наради при директорові, педради, готу­вати проекти рішень педради, накази по школі.

6.3.16. Впроваджувати елементи НОП у практику роботи адмініст­рації, вчителів, учнів,

6.3.17. Зміцнювати навчально-матеріальну базу школи, організову­вати використання кошторису, поповнення фонду всеобучу і раціонально його використовувати.

6.3.18. Забезпечувати виконання наказів, розпоряджень, інструктив­них матеріалів органів державного нагляду, а також своєчасне виконання заходів колективного договору, угоди з охорони праці, пропозицій проф­спілкового комітету.

6.3.19. Організовувати проведення вступного інструктажу, роботу по розробленню інструкцій з охорони праці та навчання учнів, працівників школи з питань безпеки життєдіяльності. Видавати накази і розпоряд­ження з питань створення здорових і безпечних умов праці та навчання і проведення навчально-виховного процесу.

6.3.20. Організовувати розслідування нещасних випадків у навчаль­ному закладі.

6.3.21. Забезпечувати організацію протипожежних заходів у школі.

6.3.22. Організовувати дотримання санітарно-гігієнічного режиму, про-ведення обов'язкових періодичних медичних оглядів учнів, педагогів та працівників школи.

В. Контрольно - коригуючі вміння

6.3.23. Раз на п'ять років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації директорів і раз на три роки з питань безпеки життєдіяль­ності з наступною атестацією.

6.3.24. Організовувати збір підсумкової інформації про роботу колек­тиву, складати і оформляти її. Здійснювати системний педагогічний аналіз підсумкової інформації про роботу школи і її підрозділів.

6.3.25. Розробляти нові управлінські рішення на основі аналізу підсум­кової інформації.

6.3.26. Контролювати своєчасність і ефективність виконання прийня­тих рішень.

6.3.27. Компетентно контролювати дотримання законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових обов'яз­ків працівників школи.

6.4. Учительська функція:

6.4.1. Організовувати навчальний процес за новітніми психолого- педагогічними вимогами, використовувати дидактичні засоби навчання для досягнення поставленої мети.

6.4.2. Організовувати позакласну роботу для підвищення інтересу до предмета і розвитку нахилів, здібностей і світогляду учнів.

6.4.3. Організовувати передачу свого педагогічного досвіду іншим вчителям.

6.4.4. Складати і виконувати програму самоосвіти зі свого предмета.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка