Посадова інструкція директора


II. Завдання та обов'язкиСкачати 241,72 Kb.
Сторінка2/7
Дата конвертації24.07.2020
Розмір241,72 Kb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7
II. Завдання та обов'язки

До основних напрямків діяльності директора школи належать :

2.1. Організація освітньої (навчально-виховної) роботи школи, реалі­зація державної освітньої політики.

2.2. Забезпечення адміністративно-господарської (виробничої) роботи школи.

2.3. Створення режиму дотримання норм і вимог з охорони праці та санітарно-гігієнічних вимог в школі.

2.4. Організація роботи з питань безпеки життєдіяльності у струк­турних підрозділах навчально-виховного закладу згідно з чинним законо­давством та «Положенням про організацію роботи з охорони праці учас­ників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженим Міністерством освіти і науки України 01.08. 2001 р., № 563.

2.5. Забезпечення умов і гарантування якості і ефективності роботи педагогічного колективу, творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання.

Директор школи виконує наступні посадові обов'язки:

2.6. Здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності школи у відповідності з її статутом і законодавством України.

2.7. Спільно з педагогічною радою школи визначає стратегію, мету і завдання розвитку школи, приймає рішення про програмне планування її роботи.

2.8. Здійснює розробку, затвердження і впровадження програм роз­витку закладу, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи та інших нормативних актів, і навчально- методичних документів.

2.9. Визначає структуру управління школою, штатний розпис.

2.10. Вирішує навчально-методичні, наукові, адміністративні, фінан­сові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності школи.

2.11. Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників школи.

2.12. Здійснює підбір, прийом на роботу і розподіл кадрів.

2.13. Визначає посадові обов'язки працівників, створює умови для підвищення їх професійної майстерності.

2.14. Встановлює посадові оклади працівників школи в межах власних фінансових засобів з врахуванням обмежень, визначених державними і. місцевими нормативами.

2.15. Визначає надбавки і доплати до ставок і посадових окладів працівників школи.

2.16. Затверджує розклад занять учнів, графіки роботи і педагогічне навантаження працівників школи, тарифікаційні списки і графіки відпусток.

2.17. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат в колективі.

2.18. Визначає спільно з органом громадського самоврядування порядок і розміри преміювання працівників школи.

2.19. Формує контингент школярів у відповідності з «Положенням про середній загальноосвітній заклад», забезпечує соціальний захист працівників та захист прав учнів.

2.20. Забезпечує державну реєстрацію школи, ліцензування освітньої діяльності, державну атестацію і акредитацію школи.

2.21. Забезпечує створення в школі необхідних умов для роботи під­розділів організацій громадського харчування і медичних закладів, контролює їх роботу з метою охорони і зміцнення здоров'я учнів та працівників школи.

2.22. Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами місце­вого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які їх замінюють).

2.23. Організовує і вдосконалює методичне забезпечення освітнього процесу, сприяє діяльності вчительських (педагогічних) товариств і організацій, методичних об'єднань.

2.24. Керує діяльністю педагогічної ради школи.

2.25. Координує в школі діяльність громадських (у тому числі дитячих і молодіжних) організацій (об'єднань).

2.26. Забезпечує виконання колективного договору, створює необ­хідні умови для нормальної роботи громадського самоврядування, проф­спілкової організації.

2.27. Забезпечує раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів, які надходять з інших джерел, надає засновнику та гро­мадськості щорічний звіт про надходження і витрати фінансових та матеріальних засобів.

2.28. Забезпечує залучення для здійснення діяльності, передбаченої Статутом школи, додаткових джерел фінансових і матеріальних засобів, в тому числі використання банківського кредиту.

2.29. Представляє школу в державних, місцевих, громадських та ін­ших органах, організаціях, закладах.

2.30. Забезпечує облік, збереження і поповнення навчально-матеріаль­ної бази, облік і збереження документації; організовує діловодство, ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності.

2.31. Організовує у встановленому порядку роботу з призначення допомоги з державного соціального забезпечення та пенсій.

2.32. Керує на правах оперативного управління майном, що є влас­ністю школи; розпоряджається кредитами.

2.33. Організовує роботу із створення та забезпечення умов прове­дення навчально-виховного процесу у відповідності з діючим законодав­ством про працю, міжгалузевими і відомчими нормативними докумен­тами та іншими актами з охорони праці і Статутом школи; очолює цивільну оборону.

2.34. Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комуні­кацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці, своєчасно організовує огляди і ремонт приміщень навчального закладу.

2.35. Призначає відповідальних осіб за дотримання вимог охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалі, а також у підсобних приміщеннях.

2.36. Затверджує посадові обов'язки із забезпечення безпеки життєді­яльності для педагогічного колективу.

2.37. Організовує заходи із впровадження пропозицій членів колек­тиву, спрямованих на подальше покращення умов праці та навчання.

2.38. Створює службу охорони праці в навчально-виховному закладі.

2.39. Звітується на зборах трудового колективу про стан охорони праці, виконання заходів з оздоровлення працівників та учнів, покра­щення умов освітнього процесу, а також щодо прийнятих заходів з усунення виявлених недоліків.

2.40. Організовує забезпечення працівників школи спецодягом, спец- взуттям та іншими засобами індивідуального захисту у відповідності з діючими типовими нормами та інструкціями, а також при проведенні суспільно-корисної і продуктивної праці, практичних та лабораторних робіт і т. п.

2.41. Проводить профілактичну роботу із попередження травматизму та зниження захворювань працівників та учнів.

2.42. Оформляє прийом нових працівників тільки при наявності пози­тивного заключення медичного закладу, контролює своєчасне прове­дення диспансеризації працівників і учнів.

2.43. Організовує у встановленому порядку роботу комісії щодо при­йому школи до нового навчального року, підписує відповідні акти.

2.44. Забезпечує виконання директивних і нормативних документів з охорони праці, постанов органів управління освіти, державного нагляду і технічної інспекції.

2.45. Негайно повідомляє про груповий нещасний випадок і випадки із смертельним наслідком безпосередньо керівника органу управління освітою, батьків травмованої особи чи осіб, що їх заміняють, вживає всі можливі заходи щодо усунення причин, які викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного і об'єктивного розслідування відповідно до діючих положень.

2.46. Укладає і організовує спільно з профспілковим комітетом вико­нання щорічної Угоди з охорони праці, проводить підсумки виконання Угоди з охорони праці один раз на півріччя

2.47. Затверджує посадові інструкції та інструкції з охорони праці для працівників і учнів, у встановленому порядку організовує перегляд діючих інструкцій.

2.48. Сприяє проведенню та бере участь у проведенні адміністративно- громадського контролю з питань охорони праці.

2.49. Забезпечує навчання з питань охорони праці учасників нав­чально-виховного процесу та навчання з питань безпеки життєдіяльності вихованців, учнів з наступною перевіркою знань відповідно до чинного законодавства і цього Положення.

2.50. Забезпечує виконання організаційно-технічних заходів упровад­ження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці.

2.51. Організовує розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, затверджує акт про нещасний випадок під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних документів, проводить аналіз причин та розробляє заходи щодо попередження травматизму.

2.52. Планує у встановленому порядку періодичне навчання праців­ників школи з питань безпеки життєдіяльності на короткотермінових курсах і семінарах, що організовуються органами освіти і охорони праці.

2.53. Вживає заходів спільно з профспілковим комітетом, батьків­ською громадкістю щодо покращення організації харчування, асорти­менту продуктів, створення умов для якісного приготування їжі в їдальні, буфеті школи.

2.54. Вживає заходів спільно з медичними працівниками щодо поліпшення медичного обслуговування та оздоровчої роботи в навчальному закладі.

2.55. Забезпечує навантаження працівників і учнів з врахуванням їх психофізіологічних можливостей, організовує оптимальні режими праці та відпочинку.

2.56. Забороняє проведення навчально-виховного процесу при наяв­ності небезпечних умов праці та навчання. Вживає заходів по їх усуненню.

2.57. Проходить періодичне медичне обстеження.

2.58. Дотримується етичних норм поведінки у школі, побуті, громад­ських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка