Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Голова Правлiння Шемчук Олена ВiталiївнаСторінка1/24
Дата конвертації15.04.2020
Розмір2,3 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.


Голова Правлiння


Шемчук Олена Вiталiївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
25.04.2018

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Блакитний полiс""

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31029412


4. Місцезнаходження

03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 122

5. Міжміський код, телефон та факс

0442063080, 0442063080

6. Електронна поштова адреса

bplife@bplife.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№ 80 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
26.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

bplife.com.ua

в мережі Інтернет

26.04.2018
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки:

Емiтент не надає вiдомостi щодо участi Емiтента в створеннi юридичних осiб. Емiтент не надає iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря, у зв'язку з вiдсутнiстю у Емiтента даної посади. Емiтент не користувався послугами рейтингових агентств. . Емiтент не подає iнформацiю про випуски акцiй емiтента; про облiгацiї емiтента; про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом;про похiднi цiннi папери емiтента у зв`язку з вiдсутнiстю даної iнформацiї. Емiтент не надає iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, про собiвартiсть реалiзованої продукцiї (розкриття якої передбачено пiдприємствами переробної, добувної промисловостi або виробництва та розподiлення електроенергiї, газу та води) та iнформацiї щодо вартостi чмстих активiв емiтента у зв'язку iз здiйсненням виключно страхової дiяльностi, яка не передбачає розкриття подiбної iнформацiї. Емiтент не розкриває iнформацiю, щодо зобов'язань за кредитом, за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права в зв'язку з вiдсутнiстю зазначених видiв зобов'язань. Емiтент не здiйснює емiсiю акцiй, облiгацiй процентних, дисконтних, цiльових безпроцентних, iнших цiнних паперiв (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сетрифiкатiв ФОН) та похiдних цiнних паперiв. Емiтент дотримується прийнятих принципiв корпоративного управлiння, передбачених дiючим законодавством України та закрiплених у Статутi Емiтента. Кодекс Корпоративного управлiння Товариства, Положеннi про Правлiння Товариства, Положеннi про Наглядову раду Товариства, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства, затверджено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 19.03.2014 р. У вiдповiдностi до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року N 73, яке передбачає вiльний вибiр методу (прямий/не прямий) розкриття iнформацiї у Звiтi про рух грошових коштiв, Емiтент розкриває iнформацiю у Звiтi про рух грошових коштiв за прямим методом.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка