Положення про мистецьку школу Загальні положенняСкачати 292,89 Kb.
Дата конвертації07.10.2019
Розмір292,89 Kb.
ТипПоложення


ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ Міністерства культури

від ________ № ________

ПОЛОЖЕННЯ

про мистецьку школу
1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує діяльність мистецьких шкіл системи Міністерства культури України.

1.2. Мистецька школа – заклад спеціалізованої мистецької освіти: музична, художня, хореографічна, хорова, школа мистецтв тощо, який надає початкову мистецьку освіту.

1.3. Мистецька школа є закладом спеціалізованої позашкільної освіти та закладом освіти сфери культури і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, рішень засновників мистецьких шкіл, у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятих в межах їх повноважень, визначених Законами України, а також цим Положенням і власним статутом.

1.4. Мистецька школа провадить свою діяльність за напрямами позашкільної освіти: художньо-естетичним, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та набуття здобувачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва та за мистецьким, який забезпечує набуття здобувачами спеціальних мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності.

1.5. Мистецька школа організовує освітній процес за програмами початкової мистецької освіти за елементарним, середнім (базовим) та/або поглибленим підрівнями початкової мистецької освіти та за спрямуваннями: загальне мистецьке та/або початкове професійне. Початкова мистецька освіта може здобуватися одночасно із здобуттям дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а також незалежно від здобуття рівня освіти. Компетентності, здобуті за програмами початкової мистецької освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні формальної освіти.

Мистецька школа може здійснювати освітню діяльність за програмами початкової мистецької освіти для осіб з особливими освітніми потребами та інших громадян незалежно від віку відповідно до їхніх потреб і запитів.

1.6. Інституційний аудит та громадська акредитація мистецької школи здійснюється за підстав та у порядку, визначеному законодавством.

1.7. Місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування забезпечують доступ до початкової мистецької освіти громадян за місцем проживання шляхом відкриття, утримання, матеріально-технічного забезпечення та фінансування мистецьких шкіл, їх філій та класів відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб та запитів населення.

2. Організаційно-правові засади діяльності мистецької школи

2.1. Мистецька школа як суб’єкт господарювання може діяти як:

бюджетна установа;

неприбутковий заклад освіти.

2.2. Мистецька школа залежно від засновника може діяти як державний, комунальний, приватний чи корпоративний заклад початкової мистецької освіти. Статус, організаційно-правова форма, тип та вид мистецької школи визначаються засновником і зазначаються в її установчих документах.

2.3. Мистецька школа є юридичною особою, діє на підставі статуту, затвердженого засновником, має самостійний кошторис, самостійний баланс, круглу печатку та інші атрибути юридичної особи.

2.4. Статут мистецької школи повинен містити повне найменування, назву та організаційно-правову форму мистецької школи відповідно до вимог, встановлених Мін’юстом згідно з Законом, а також адресу, найменування засновника, визначати підпорядкованість, мету, напрямки та основні завдання діяльності, структуру, права, обов'язки та відповідальність учасників освітнього процесу, а також порядок управління мистецькою школою, призначення її керівника та організації фінансово-господарської діяльності, використання майна, внесення змін і доповнень до статуту та інші відомості, внесення яких до статуту передбачено законодавством. Міністерство культури може затвердити примірний статут мистецької школи.

2.5. Основним видом діяльності мистецької школи є мистецько-освітня діяльність, яка включає організацію, забезпечення та реалізацію мистецько-освітнього процесу з метою формування у здобувачів початкової мистецької освіти компетентностей, передбачених освітньою програмою. Як заклад освіти сфери культури мистецька школа також є середовищем для розвитку творчого мистецького потенціалу громадян, їх художньо-естетичного розвитку.

2.6. Основними функціями мистецької школи є:

надання початкової мистецької освіти;

організація, забезпечення та провадження освітнього процесу для набуття здобувачами спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, формування в них теоретичних і практичних (в тому числі виконавських) загальних та професійних компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва;

створення умов для професійної художньо-творчої самореалізації особистості здобувача;

популяризація академічного та народного мистецтва, та долучення до нього широкого кола громадян незалежно від місця проживання, віку та сфери зайнятості;

формування потреб громадян у якісному культурному та мистецькому продукті, здобутті додаткових компетентностей у сфері культури, мистецтва, пробудження їх інтересу до творчості, спілкування з мистецтвом, мистецьких практик;

пошук та підтримка обдарованих і талановитих дітей з раннього віку, розвиток їх мистецьких здібностей;

здійснення навчання громадян з особливими освітніми потребами шляхом запровадження програм інклюзивної мистецької освіти початкового рівня;

створення умов для набуття здобувачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;

виховання громадянина України шляхом вивчення та виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, етносів України, а також інших націй і народів;

здійснення творчої мистецької, інформаційної, методичної, організаційної роботи.

Мистецька школа у своєму статуті може визначати додаткові функції, що не суперечать його основному виду діяльності, з урахуванням потреб закладу і громади.

2.5. З метою виконання функцій, передбачених пунктом 2.4 цього Положення та статутом закладу в мистецькій школі можуть створюватися структурні підрозділи, у тому числі і відокремлені: відділення, відділи, класи, в тому числі інклюзивні, які забезпечують надання послуг з початкової мистецької освіти за видами мистецтва або різним фахом, та філії.

Відокремлені структурні підрозділи створюються з метою наближення послуг з початкової мистецької освіти до громадян за місцем проживання. Відокремлений структурний підрозділ створюється за рішенням керівника закладу, погодженого із засновником. Засновник забезпечує діяльність відокремлених структурних підрозділів закладу в частині фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення в тому ж порядку, що й сам заклад.

2.6. Мистецька школа має право:

самостійно розробляти та затверджувати освітні програми для забезпечення освітнього процесу;

здійснювати освітній процес за наскрізними освітніми програмами;

реалізовувати академічну, кадрову та фінансову автономію в межах законодавства;

реалізовувати освітні та мистецькі проекти;

надавати платні додаткові освітні та інші послуги на договірних засадах;

реалізовувати власну мистецьку продукцію, вироблену в майстернях закладу;

брати участь у грантових програмах та проектах;

входити до складу освітніх комплексів та інших об’єднань з закладами освіти різних рівнів, освітніх округів за умови збереження статусу юридичної особи та своїх функцій, визначених цим положенням та статутом закладу;

входити як заклад або через своїх представників до асоціацій, інших професійних та громадських об’єднань або створювати такі організації;

бути базою для реалізації практичної підготовки педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої мистецької освіти відповідно до украдених договорів, а також бути структурним підрозділом закладу спеціалізованої мистецької освіти вищого рівня без статусу юридичної особи;

бути базою для проведення заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників мистецьких шкіл;

провадити роботу своїх структурних підрозділів у приміщеннях інших закладів освіти, підприємств, організацій на підставі укладених договорів;

здійснювати іншу діяльність, не заборонену законодавством.

2.7. Мистецька школа зобов’язана:

надавати здобувачам якісні мистецько-освітні послуги, забезпечувати якість початкової мистецької освіти;

виконувати стандарти початкової мистецької освіти, затверджені Мінкультури;

створювати умови для реалізації індивідуальних навчальних траєкторій здобувачів в межах освітніх програм, набуття ними відповідних компетентностей;

створити і впровадити систему внутрішнього забезпечення якості освіти;

дотримуватися вимог законодавства з питань господарської та фінансової діяльності;

забезпечувати реалізацію вимог законодавства з питань оплати праці та підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;

здійснювати інші обов’язки, передбачені законодавством.

2.8. Мистецька школа має стратегію (перспективний план) свого розвитку, схвалену педагогічною радою та затверджену керівником.

2.9. Мистецька школа здійснює заходи щодо своєї прозорості та інформаційної відкритості в межах, передбачених законодавством.

2.10. Мистецька школа веде службову та навчальну документацію, яка регламентує організацію та провадження освітнього процесу. Рекомендований перелік службової та навчальної документації, а також окремі її форми затверджуються Мінкультури.

2.11. Мистецька школа подає статистичну звітність за формами та в строки, визначені вимогами до статистичних спостережень.

3. Управління мистецькою школою.

3.1.Управління мистецькою школою в межах повноважень, визначених законами та статутом закладу, здійснюють:

засновник (засновники);

керівник (директор);

колегіальний орган управління (педагогічна рада);

колегіальний орган громадського самоврядування;

піклувальна рада (у разі створення);

інші органи, передбачені спеціальними законами та/або статутом закладу.

3.2. Права та обов’язки засновника мистецької школи визначаються статтею 25 Закону України «Про освіту», частиною шостою статті 10 Закону України «Про позашкільну освіту», цим Положенням та статутом закладу.

Засновник мистецької школи, у тому числі:

затверджує статут мистецької школи, його нову редакцію та зміни до нього, здійснює контроль за його дотриманням;

укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником мистецької школи, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та статутом закладу та розриває його з підстав та у порядку, визначених законодавством та статутом закладу;

затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт мистецької школи у випадках та порядку, визначених законодавством, здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю мистецької школи;

може ініціювати проведення аудиту мистецької школи;

забезпечує створення в мистецькій школі умов для інклюзивної мистецької освіти початкового рівня;

забезпечує доступ громадян до початкової мистецької освіти відповідно до їх потреб і запитів шляхом відкриття мистецьких шкіл та їх відокремлених структурних підрозділів;

здійснює фінансування діяльності мистецької школи в частині забезпечення якісного і сучасного освітнього процесу та послуг з початкової мистецької освіти, які надаються мистецькою школою в межах затверджених освітніх програм;

забезпечує розвиток матеріально-технічної бази мистецької школи;

здійснює фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників заснованих ним мистецьких шкіл у межах, визначених законодавством;

компенсує витрати на навчання пільгових категорій громадян відповідно до абзацу третього частини другої статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту»;

забезпечує соціальний захист здобувачів, педагогічних працівників та інших працівників мистецької школи;

у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечує здобувачам початкової мистецької освіти можливість продовжити навчання в іншій мистецькій школі;

приймає рішення щодо створення піклувальної ради мистецької школи, благодійних фондів;

реалізує інші права, передбачені законодавством та статутом мистецької школи.

Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність мистецької школи, що здійснюється нею в межах її автономних прав, визначених законами та статутом.

3.3. Безпосереднє управління мистецькою школою здійснює її керівник –директор. Директор несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність мистецької школи.

Директор представляє мистецьку школу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без доручень у межах повноважень, передбачених законом та статутом закладу.

Директор призначається засновником мистецької школи у порядку, визначеному законами та статутом, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою та мають вищу освіту. Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора та порядок його обрання (призначення) визначаються Законом України «Про позашкільну освіту» та статутом мистецької школи.

Директор в межах наданих йому повноважень:

організовує діяльність мистецької школи;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності мистецької школи;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

укладає договори про надання освітніх послуг з здобувачами або їх законними представниками;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю мистецької школи;

здійснює кадрову політику мистецької школи, призначає на посади та звільняє з посад заступників директора, педагогічних та інших працівників мистецької школи, визначає їх функціональні обов’язки;

затверджує план прийому до мистецької школи на відповідний рік;

встановлює та затверджує розміри плати за навчання в мистецькій школі в межах доведених засновником граничних обсягів надходжень від плати за навчання;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування мистецької школи;

установлює тарифні розряди, а також, за рішенням педагогічної ради, надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам мистецької школи;

сприяє створенню безпечних умов навчання та праці учасників освітнього процесу;

затверджує стратегію (перспективний план) розвитку мистецької школи та освітні програми, схвалені педагогічною радою;

здійснює інші повноваження, передбачені законом та статутом мистецької школи.

3.4. Педагогічна рада мистецької школи (далі – педагогічна рада):

планує роботу мистецької школи;

схвалює стратегію (перспективний план) розвитку мистецької школи;

схвалює освітню (освітні) програму (програми) мистецької школи та оцінює результативність її (їх) виконання;

розглядає питання формування контингенту мистецької школи та схвалює план прийому до мистецької школи на відповідний рік, надає відповідні пропозиції директору на затвердження;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

приймає рішення щодо видачі документів про початкову мистецьку освіту;

розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку освітнього процесу в мистецькій школі, її структурних підрозділах;

обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, вихованців, слухачів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності учнів, вихованців, слухачів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом мистецької школи до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу позашкільної освіти вводяться в дію наказами директора мистецької школи.

Порядок створення та роботи педагогічної ради визначається статутом мистецької школи.

3.5. Порядок формування піклувальної ради мистецької школи, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються Законом України «Про позашкільну освіту» та статутом мистецької школи.

Піклувальна рада сприяє вирішенню перспективних завдань розвитку мистецької школи, залучення фінансових (у тому числі додаткових) ресурсів для забезпечення її діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою, мистецькою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів мистецької школи з правом дорадчого голосу. До складу піклувальної ради мистецької школи не можуть входити здобувачі початкової мистецької освіти та працівники цієї школи.

Піклувальна рада має право:

брати участь у визначенні стратегії (перспективного плану) розвитку мистецької школи та контролювати її виконання;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

аналізувати та оцінювати діяльність мистецької школи та її директора;

контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором мистецької школи;

вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання директора мистецької школи з підстав, визначених законом;

здійснювати інші права, визначені Законом України «Про позашкільну освіту» та/або статутом мистецької школи.

3.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування мистецької школи є загальні збори колективу.

Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності загальних зборів колективу визначаються Законом України «Про позашкільну освіту» та статутом мистецької школи з дотриманням принципів, визначених частиною восьмою статті 70 Закону України «Про освіту».

Загальні збори колективу мають права (повноваження), визначені Законом України «Про позашкільну освіту» та/або статутом мистецької школи, та можуть здійснювати інші права, не заборонені законом.

4. Учасники освітнього процесу

4.1. Учасниками освітнього процесу в мистецькій школі є:

здобувачі початкової мистецької освіти – учні;

педагогічні працівники;

батьки учнів, або їх законні представники;

інші працівники, залучені до провадження освітнього процесу;

інші особи, залучені до освітнього процесу у порядку, визначеному статутом мистецької школи відповідно до закону.

4.2. Права та обов’язки учнів визначаються статтею 53 Закону України «Про освіту», статтею 20 Закону України «Про позашкільну освіту», цим Положенням та статутом мистецької школи.

Учень має право на:

доступ до початкової мистецької освіти відповідно до його запитів, здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

індивідуальну освітню траєкторію, яка реалізується, зокрема через вільний вибір мистецької школи та освітніх програм, які нею пропонуються, видів, форм і темпу здобуття початкової мистецької освіти, методів і засобів навчання;

якісні освітні послуги, здобуття початкової мистецької освіти за одним або кількома підрівнями та відповідним спрямуванням в межах освітніх програм мистецької школи;

справедливе та об’єктивне оцінювання його результатів навчання та відзначення успіхів у навчанні та мистецькій діяльності;

свободу творчості, культурної та мистецької діяльності;

безпечні та нешкідливі умови навчання;

повагу людської гідності;

користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою мистецької школи та послугами її структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту»;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

демонстрування своїх навчальних досягнень на культурно-митецьких заходах, зокрема, конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках, виставах тощо.

особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні мистецькою школою;

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Учень зобов’язаний:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

дбайливо та відповідально ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

дотримуватися статуту, правил внутрішнього розпорядку мистецької школи, а також умов договору про надання освітніх послуг.

Учні мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та статутом мистецької школи. Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

4.3. Педагогічними працівниками мистецької школи є директор, заступники директора, викладачі, концертмейстери, методисти (за наявності), інші педагогічні працівники, на яких поширюються умови оплати праці педагогічних працівників.

Педагогічний працівник мистецької школи має право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою мистецької школи та послугами її структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом та відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту»;

підвищення кваліфікації, вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

проходження сертифікації відповідно до законодавства;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі діяльності;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності, справедливе та об’єктивне її оцінювання;

захист професійної честі та гідності;

індивідуальну освітню, творчу, мистецьку, наукову та іншу діяльність за межами мистецької школи;

безпечні і нешкідливі умови праці;

подовжену оплачувану відпустку;

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

Педагогічні працівники зобов’язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання в освітньому процесі та в мистецькій діяльності;

проходити атестацію в порядку, визначеному Мінкультури;

дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

додержуватися статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або статутом мистецької школи. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

Загальні вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника мистецької школи визначаються статтею 58 Закону України «Про освіту» частиною першою статті 21 Закону України «Про позашкільну освіту». Специфічні кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників мистецької школи встановлюються законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності) до відповідних посад педагогічних працівників.

Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників мистецької школи встановлюється керівником згідно із законодавством. Норма годин на одну тарифну ставку викладача та концертмейстера мистецької школи становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження. Доплати за завідування відділами, відділеннями встановлюються в розмірах, визначених статтею 22 Закону України «Про позашкільну освіту».

Перерозподіл педагогічного навантаження педагогічного працівника протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається річним навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року, а також за письмовою заявою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю. Перерозподіл педагогічного навантаження педагогічного працівника здійснюється директором.

4.4. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або статутом мистецької школи.

4.5. Права та обов’язки батьків або інших законних представників учнів мистецьких шкіл визначаються статтею 55 Закону України «Про освіту», іншими актами законодавства, статутом мистецької школи і договором про надання освітніх послуг.

5. Організація освітнього процесу в мистецькій школі

5.1. Організація освітнього процесу в мистецькій школі здійснюється відповідно до положення, яке схвалюється педагогічною радою та затверджується директором закладу.

Положення про організацію освітнього процесу визначає, зокрема, структуру, навчального року, його початок і закінчення, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу у межах часу, передбаченого освітньою програмою з дотриманням вимог частини першої статті 17 Закону України «Про позашкільну освіту».

Формування контингенту учнів, комплектування навчальних груп та інших творчих об'єднань і мистецькій школі здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який є робочим часом викладача. У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні заклад може працювати за окремим планом, затвердженим керівником цього закладу.

У зонах екологічного лиха місцевими органами влади або органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи мистецької школи, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

5.2. Освітній процес в мистецькій школі здійснюється за освітніми програмами. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом позашкільної освіти для досягнення учнями результатів навчання (набуття компетентностей).

Освітня програма містить вимоги до учнів, які можуть розпочати навчання за цією програмою; перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів учнів, потреб сім’ї, запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій, має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів.

Мистецька школа може здійснювати освітній процес за власними, в тому числі наскрізними освітніми програмами, або типовими освітніми програмами, що затверджуються Мінкультури.

На підставі освітньої програми мистецька школа складає та затверджує річний план роботи та навчальний план закладу, що конкретизують організацію освітнього процесу. Розрахунок навчальних годин на кожного учня та загальної кількості годин, які фінансуються за рахунок коштів відповідного бюджету здійснюється в межах загального обсягу годин інваріантної та варіативної складників освітньої програми, конкретизованого в навчальному плані.

5.3. Освітній процес у мистецькій школі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, запитів, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я.

5.4. Форми роботи, види, форми та перелік навчальних занять та освітньої діяльності, спрямованої на результати навчання здобувачів, види проведення контрольних заходів визначається змістом початкової мистецької освіти, що розкривається у освітніх програмах мистецької школи та навчальних програмах навчальних дисциплін (предметів). Наповнюваність груп для опанування здобувачами окремих освітніх компонентів визначається освітніми програмами з дотриманням вимог до забезпечення якості початкової мистецької освіти.

Для провадження освітнього процесу в мистецькій школі складається графік освітнього процесу та розклад занять. Перерви між навчальними заняттями є робочим часом педагогічного працівника.

5.5. Порядок приймання учнів на навчання до мистецької школи, а також їх переведення з інших мистецьких шкіл, відрахування та поновлення на навчання визначається статутом закладу та положенням про організацію освітнього процесу з урахуванням вимог законодавства та освітніх програм.

5.6. Зарахування учнів на навчання за освітньою програмою здійснюється наказом директора на підставі укладеного договору про надання освітніх послуг, зразок якого затверджується Мінкультури. У договорі обов’язково зазначаються права і обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання обов’язків, передбачених договором, а також розмір та порядок внесення плати за навчання.

5.7. Питання внутрішнього переведення учнів у мистецькій школі, зарахування на освітні програми наступного підрівня початкової мистецької освіти, та інші питання, пов’язані із здобуттям початкової мистецької освіти, вирішуються мистецькою школою в порядку, визначеному її статутом та положенням про організацію освітнього процесу.

5.8. Оцінювання досягнутих учнями результатів навчання здійснюється в порядку і за критеріями, визначеними освітньою програмою. Основною формою оцінювання учня є характеристика його результатів навчання та порівняння їх з тими, що містяться в вимогах навчальних програм дисциплін (предметів) на відповідних етапах навчання. Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів здійснюється по завершенню опанування освітньої програми шляхом виставлення оцінок в балах. Освітньою програмою може бути встановлена інша система оцінювання результатів навчання учнів.

5.9. Учні, які в повному обсязі виконали освітню програму та продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, отримують документ про початкову мистецьку освіту (далі – свідоцтво) за зразком згідно з додатком 1. Свідоцтво має містити повне найменування мистецької школи відповідно до статуту закладу, назву освітньої програми, підрівня та спрямування початкової мистецької освіти, загальний обсяг навчальних годин та перелік і обсяг навчальних дисциплін (предметів), отриманих здобувачем під час опанування освітньої програми та підсумкові оцінки. Свідоцтво підписує директор школи або особа, яка виконує його обов’язки на момент видачі документа.

Учням, які не завершили навчання за освітньою програмою, або не продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, за запитом учня або його законного представника, директором відповідної мистецької школи може бути видана довідка про фактичний рівень та обсяг опанування освітньої програми.

5.10. Мистецька школа проводить методичну та організаційну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання. У зв’язку з цим у закладі створюються методичні об’єднання, інші фахові формування, може працювати «школа» педагогічного наставництва. Методична робота щорічно планується мистецькою школою і включає заходи з обміну педагогічним досвідом, вирішення педагогічних проблем, спрямовані на підвищення якості початкової мистецької освіти в мистецькій школі.

У разі організації та проведення на базі мистецької школи заходів з підвищення кваліфікації, директор має право видавати педагогічним працівникам, які взяли в них участь, відповідні довідки (сертифікати).6. Фінансово-господарська діяльність

та матеріально-технічна база закладу

6.1. Фінансово-господарська діяльність мистецької школи здійснюється відповідно до законодавства.

6.2. Фінансування державних і комунальних мистецьких шкіл здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, приватних мистецьких шкіл – за рахунок коштів засновників (власників), а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

6.3. Додатковими джерелами фінансування мистецької школи є:

кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, роботи, виконані закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, доходи від реалізації власної продукції, від надання в оренду приміщень, обладнання, що не оподатковуються і спрямовуються на соціальні потреби та розвиток закладу освіти;

гуманітарна допомога;

дотації з місцевих бюджетів;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, використовуються мистецькою школою на діяльність, передбачену його статутом.

6.4. Розмір та умови оплати за навчання в мистецькій школі та надання нею додаткових освітніх послуг встановлюються договором відповідно до законодавства. Плата може вноситися за весь строк навчання або надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частинами – щомісяця, щосеместру, щороку.

Заклад освіти має право змінювати розмір плати за навчання (в частині залишку несплаченої суми) у порядку, передбаченому договором, не більше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

Договір укладається між закладом освіти і здобувачем освіти (його законними представниками) та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату.

6.5. Бюджетні асигнування на освіту, включаючи кошти освітніх субвенцій, позабюджетні кошти та кошти, отримані мистецькою школою як плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти спрямовуються на діяльність, визначену статутом закладу.

У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні та галузеві асигнування мистецьких шкіл не зменшуються.

Заклади освіти самостійно розпоряджаються надходженнями від провадження господарської та іншої діяльності, передбаченої їхніми установчими документами.

6.6. Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять мистецьким школам у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для провадження освітньої, культурної, мистецької діяльності, не вважаються прибутком.

6.7. Учні мистецької школи, яким відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» та інших законів надане таке право, здобувають початкову мистецьку освіту безоплатно. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування компенсують кошти на навчання дітей пільгових категорій у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та мають право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей місцевих бюджетів.

6.9. Мистецька школа володіє, користується і розпоряджається майном, земельною ділянкою відповідно до законодавства. Основні фонди, земельні ділянки та інше майно мистецької школи не підлягають вилученню, не можуть бути джерелом погашення податкового боргу.

Майно державної або комунальної мистецької школи може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання цього майна і коштів, одержаних від його реалізації, на розвиток початкової мистецької освіти у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.10. Вимоги до матеріально-технічної бази мистецької школи визначаються нормативами матеріально-технічного забезпечення, затвердженими Мінкультури.

6.11. Порядок створення, реорганізації, ліквідації мистецької школи визначається законодавством.

7. Діяльність закладу в рамках міжнародного співробітництва

7.1. Мистецька школа має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами мистецької освіти, іншими закладами, підприємствами, установами, організаціями іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

7.2. Мистецька школа, педагогічні працівники та учні можуть брати участь у реалізації міжнародних, зокрема мистецьких та мистецько-освітніх проектів і програм. Мистецька школа може залучати гранти міжнародних організацій та фондів відповідно до законодавства.

3.7. Учні та педагогічні працівники мистецької школи мають право на академічну мобільність, участь у спільних освітніх, мистецько-освітніх та мистецьких програмах з вітчизняними та/або іноземними закладами освіти в Україні та за кордоном, залучати іноземців до проведення майстер-класів та інших форм мистецько-освітньої діяльності.


Начальник відділу

мистецької і художньої освіти Т. М. Колос
Каталог: document
document -> Учитель фізики по закінченню курсів підвищення кваліфікації повинен знати
document -> Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер ‑ учитель”: стан проблеми постановка проблеми
document -> Педагогіка
document -> І. Ф. Аршава, О. О. Назаренко посібник до вивчення курсу «психологія важковиховуваних дітей» Дніпропетровськ рвв дну
document -> Робоча навчальна програма
document -> Анотація вибіркової навчальної дисципліни
document -> Завдання для самостійної роботи студентів груп дс-13-1, дс-13-2, дс-13-3 груп з вибіркового курсу Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків (практикум)
document -> Зміст і сучасні провідні напрями родинного виховання лекція вступ
document -> Підвищення рівня педагогічної освіти батьків
document -> Сучасні тенденціі розвитку вищої освіти за кордоном


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка