Положення про методичну раду Сєвєродонецької загальноосвітньої школи і-ііі ступенів №14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області Загальні положенняДата конвертації26.03.2020
Розмір34,5 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖУЮ:

__________________

Директор СЗШ №14

Т.В. Корякіна

ПОЛОЖЕННЯ

про методичну раду

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14

Сєвєродонецької міської ради Луганської області
1. Загальні положення

1.1. Методична рада створюється для організації науково-методичного забезпечення діяльності навчального закладу, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду з навчання і виховання та впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес.

1.2. До складу методради входять директор, заступники директора, завідуючі шкільними методичними об’єднаннями, психолог, соціальний педагог.

1.3. У своїй діяльності методрада керується Законами України "Про освіту" (1060-12), Національною доктриною розвитку освіти України у 21 столітті (347/2002) та іншими нормативно-правовими актами.


2. Основні завдання методичної ради

2.1.Основними завданнями методради є:  • сприяння оновленню змісту, форм і методів навчально-виховного процесу;

  • створення методичного  середовища, яке сприяє розвитку творчих  здібностей вчителя, його  професійному  самовдосконаленню;

  • ознайомлення з елементами  сучасних освітніх технологій;

  • поширення й популяризація інноваційного досвіду та здобутків вчителів школи;

  • здійснення керівництва у роботі над проблемою школи «Формування життєво важливих компетентностей учнів через впровадження профільного навчання»;

  • сприяння реалізації програми «Обдарованість».


3. Основні функції методичної ради навчального закладу

3.1. Основними функціями методичної ради є:І. Організаційно-педагогі­чна:

- сприяти пошуку та ви­користанню в навчально-ви­ховному процесі сучасних організаційних форм, ме­тодів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;

- створити колектив од­нодумців, які б працювали над постійним професійним самовдосконаленням, підви­щенням продуктивності пе­дагогічної праці;

- здійснювати загаль­не керівництво методич­ною, інновацій­ною діяльністю (проведен­ня науково-практичних кон­ференцій, семінарів, прак­тикумів, круглих столів, ме­тодичних конкурсів, виста­вок, предметних тижнів тощо);

-  розгляд планів, про­грам усіх підрозділів методичної ро­боти, їх затвердження;

- координація діяльності з питань методичної роботи  з районними методичними об’єднаннями, рай методкабінетом;

- організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізація їхньої особи­стості;

- організація цілеспря­мованої роботи з молодими спеціалістами.

ІІ. Інструктивно-методична:

- інструктаж та консуль­тування педагогів з питань виконання нормативних, ди­рективних документів, орга­нізації навчально-виховного процесу;

- оперативне інформу­вання педагогів про досяг­нення психолого - педагогічної науки, кращий педагогі­чний досвід педагогічних працівників району, області, країни.ІІІ. Пошуково-дослідницька:

- стимулювання ініціати­ви та активізація творчості членів педагогічного колек­тиву до творчої діяльності, спрямова­ної на вдосконалення, онов­лення й розвиток навчально-виховного процесу в закладі освіти та роботі педагога;

- вироблення й погод­ження підходів до органі­зації, здійснення та оцінка інноваційної діяльності в школі;

 - організація консульту­вання педагогів з проблем інноваційної діяльності, профе­сійного вдосконалення.

IV. Вивчення, узагальнення й поширення передового досвіду:

вивчення професій­них досягнень педагогів, уза­гальнення прогресивного досвіду кожного та впровад­ження його у практику робо­ти педколективу;

- створення умов для використання в роботі педа­гогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педаго­гічної діяльності.


4. Організація роботи методради

4.1. Робота методради здійснюється відповідно до плану роботи на навчальний рік.

4.2. Засідання методради проводиться відповідно до затвердженого плану і протоколюється.
5. Методична рада має право

5.1. Проводити конкурси, конференції, наради , семінари.

5.2. Подавати до відповідних органів управління пропозиції з питань поліпшення діяльності навчального закладу.

5.3. Створювати тимчасові робочі комісії та творчі групи у складі викладачів, науковців та ін. для вивчення, розробки і реалізації цільових програм, окремих питань.5.4. Мати представництво у різних установах та організаціях з питань методичної роботи.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка