Положення про екзаменаційну комісію зміст загальні положення Порядок створення екзаменаційних комісій Обов’язки голови, членів та секретаря екзаменаційної комісії


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ (РОБІТ)Скачати 280,6 Kb.
Сторінка5/11
Дата конвертації09.01.2020
Розмір280,6 Kb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ (РОБІТ)

5.1. Розклад проведення захисту дипломних проектів (робіт), узгоджується з Головою ЕК та затверджується директором не пізніше, ніж за місяць до початку роботи ЕК.

5.2. До захисту атестаційних робіт наказом директора допускаються студенти, які успішно виконали навчальний план освітньої програми, завершили курс теоретичного та практичного навчання, не мають академічної заборгованості.

5.3. Захист дипломних проектів (робіт) проводяться на відкритому засіданні ЕК за участю не менше половини її складу за обов’язкової присутності Голови ЕК.

5.4. Захист дипломних проектів (робіт) може здійснюватись як в Коледжі, так і на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, для яких тематика атестаційних робіт, поданих до захисту, становить науково-теоретичну або практичну цінність. Виїзне засідання ЕК організовується та проводиться аналогічно до засідання на базі Коледжу.

5.5. Негативна рецензія або відгук наукового керівника не є підставою для недопущення студента до захисту дипломного проекту (роботи).

5.6. Для захисту дипломних проектів (робіт) формуються групи кількістю 10-15 студентів. Тривалість захисту одного проекту (роботи) не повинна перевищувати 30 хвилин. Для розкриття його змісту студенту надається не більше 20 хвилин. Загальна тривалість захисту дипломних проектів (робіт) не повинна перевищувати 6 академічних годин на день.

5.7. Регламент захисту дипломних проектів (робіт) включає:

5.7.1. Оголошення Секретарем ЕК інформації про дипломний проект (роботу), що представлена до захисту, а саме: прізвища, імені та по батькові студента, теми дипломного проекту (роботи) та здобутків студента.

5.7.2. Доповідь студента (10 хвилин) згідно Методичних рекомендацій з оформлення та захисту дипломних проектів (робіт) про сутність дипломного проекту (роботи), основні наукові та практичні рішення, отримані результати та ступінь виконання завдання. При цьому можу бути використані різі форми візуалізації, доповіді та технічні засоби (мультимедійна техніка, відеоапаратура та інші засоби ілюстрації).

5.7.3. Відповіді на запитання Голови та Членів ЕК.

5.7.4. Оголошення Секретарем ЕК відгуку керівника дипломного проекту (роботи) (до 2 хвилин).

5.7.5. Оголошення Секретарем ЕК рецензії на дипломний проект (роботу)

5.7.6 Відповіді студента на зауваження керівника, рецензента (1-3 хвилин)

5.7.7. Оголошення Головою ЕК про закінчення захисту та результати атестації.

5.8. Кожне засідання ЕК з атестації здобувачів вищої освіти оформлюється протоколом. Протокол складається в одному примірнику (в протоколах зазначаються всі студенти у відповідності до наказів про допуск для проведення атестації, в тому числі ті, які не з’явилися) і оформлюється Секретарем ЕК. Без підписів Голови ЕК та Членів ЕК, які були присутні на засіданні, протокол вважається недійсним.

5.9. Кожне засідання ЕК з атестації здобувачів вищої освіти оформлюється підсумковою відомістю яка складається в одному примірнику одним із Членів ЕК власноруч після погодження результатів з усіма Членами ЕК. Також результати атестації підлягають занесенню до Журналу обліку успішності академічної групи.

5.10. При проведенні захисту дипломного проекту (роботи) кожний Член ЕК оцінює якість роботи та якість її захисту за 5-бльною шкалою, згідно з критеріями оцінювання та з урахуванням рівня теоретичної, наукової та практичної підготовки студента.

При проведенні захисту атестаційних робіт результати відповіді студента заносяться до індивідуальної відомості Голови ЕК та окремо кожного Члена ЕК. Сумарна оцінка результату атестації здобувача вищої освіти визначається як середньоарифметичне значення. Результати захисту дипломних проектів (робіт) Голова ЕК оголошує студентам після атестації всіх здобувачів вищої освіти того ж дня.

Оцінювання захисту та підготовки дипломного проекту 9роботи) проводиться з урахуванням критеріїв оцінювання, передбачених програмою складання ЕК. Усі результати атестації погоджуються з Головою ЕК до моменту їх перенесення до підсумкової відомості, журналу обліку успішності академічної групи та протоколу.

5.11. Рішення ЕК про оцінку результатів захисту дипломних проектів (робіт), видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою), присудження ступеня вищої освіти та кваліфікації приймається на закритому засіданні ЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів Членів ЕК, які брали участь у засіданні. За однакової кількості голосів Голова ЕК має вирішальний голос.

5.12. Студенти, які за результатами державної атестації у формі захисту дипломних проектів (робіт) отримали незадовільну оцінку або не з’явилися на екзамен без поважних причин, підлягають відрахуванню з Коледжу, як такі, що не пройшли державну атестацію.

5.13. Повторний захист дипломного проекту (роботи) з метою підвищення оцінки заборонене.

5.14. Для студентів, як не з’явилися на захист з поважної, належним чином документально підтвердженої причини, може бути проведене додаткове засідання ЕК. Підставою для допуску студента до такого засідання має бути заява на ім’я Голови ЕК.

5.15. Якщо захист дипломного проекту (роботи) визнається незадовільним, ЕК встановлює, чи може студент представити до повторного захисту ту саму роботу з відповідними доопрацюваннями, що визначає ЕК, чи він повинен розробити нову тему і завдання, які пропонуються випусковою цикловою (предметною) комісією. Про що в протоколах проводиться відповідний запис.

5.16. Повторний захист дипломних проектів (робіт) дозволяється тільки під час наступного терміну роботи ЕК протягом трьох років після закінчення Коледжу. Повторно складаються тільки ті екзамени, з яких була отримана оцінка «незадовільно», з урахуванням змін, які відбулись у освітній програмі та змісті навчальних програм цих дисциплін. Протоколи для осіб, які повторно захищають дипломний проект (роботу) оформлюються окремо від основного протоколу.

5.17. Після захисту дипломних проектів (робіт) завідуючі відділеннями (факультетами) зобов’язані виконати комплектування атестаційних робіт згідно вимог до їх зберігання та передані до архіву Коледжу на постійне зберігання у відповідності до термінів, визначених законодавчо та з оформленням акту приймання-передачі справ.

5.18. Умови, за яких ЕК може прийняти рішення про видачу диплому з відзнакою:

5.18.1. Відсоток підсумкових оцінок «відмінно» за національною шкалою оцінювання з усіх навчальних дисциплін, курсових робіт (проектів), практик, практикумів, розрахункових робіт, з яких навчальним планом освітньої програми передбачено диференційоване оцінювання, складає не менше 75%. При обчисленні даного відсоткового значення враховуються результати підсумкової успішності студента як з обов’язкових, так і вибіркових компонент освітньої програми з підсумковим контролем у формі екзамену або заліку.

5.18.2. З інших дисциплін, курсових робіт (проектів), практик, практикумів, розрахункових робіт, з яких навчальним планом освітньої програми передбачено диференційоване оцінювання отримані підсумкові оцінки «добре» за національною шкалою.

5.18.3. Студент склав державний екзамен або захистив дипломний проект (роботу) з оцінкою «відмінно».

5.18.4. Студент має досягнення у науковій, технічній, науково-пошуковій або творчій роботі.

5.18.5 Є рекомендація випускної циклової (предметної) комісії про видачу студенту диплому з відзнакою.Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
2017 -> Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
2017 -> До вивчення курсу
2017 -> Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
2017 -> Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
2017 -> Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
2017 -> Microsoft Word Підготовка до уроку docx


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка