Плагіат у дисертаціях, пов’язаних з Хоружим Петром ДаниловичемСторінка1/5
Дата конвертації23.03.2020
Розмір86,5 Kb.
  1   2   3   4   5


 

Плагіат у дисертаціях, пов’язаних з 

Хоружим Петром Даниловичем 

 

 

  

 

Я  розглянув  6  дисертацій  захищених  у  різні  роки  і  в  різних  наукових закладах,  але  пов’язаних  з  одним  прізвищем  –  Хоружий  Петро  Данилович.  У 

наукових  кругах  меліоративної  науки  має  прізвисько  «шаровик»).  Для  одних 

він  батько  (Хоружий  Віктор  Петрович,  Хомутецька  Тетяна  Петрівна),  для 

інших  -  дід  (Василюк  Альона  Вікторівна),  а  для  третіх  керівник  (Муромцев 

Леонід Миколайович, Поберезніченко Ольга Юріївна) або консультант (Чарний 

Дмитро Володимирович). Усі дисертації мають дуже багато спільного – кожна  

наступна частково (або й на 80 % переписана з попередньої або декількох).  

Повнота,  послідовність  і  логічність  викладення  матеріалу.  Протягом 

тривалого часу я не міг зрозуміти: «Чому зміст дисертаційних робіт захищених 

під керівництвом Хоружого П.Д. носить характер непослідовності, заперечення 

важкого  сприйняття  й  не  завершення.  Сама  структура  побудови  змісту  не 

відповідає  рекомендаціям,  що  викладені  в  настановах  і  рекомендаціях  Вищої 

атестаційної  комісії  МОН  України.  Викладення  матеріалу  у  дисертаціях  не 

відзначається  чіткістю,  повнотою,  послідовністю  і  логічністю.  Одні  й  ті  ж 

питання  розглядаються  у  різних  розділах  відірвано,  заплутано  й  нелогічно,  як 

наприклад  методи  досліджень,  характеристика  природних  умов,  результати 

досліджень.  Теорія,  що  наведена  у  дисертаціях,  дуже  часто  не  підтверджена 

практикою  й  новизною.  Викладено  загальні  положення  теорії,  але  відсутні 

конкретні обґрунтування необхідних заходів.  

У жодній з дисертацій не приведено ні одного повного хімічного аналізу 

вихідної води до очищення, фільтрату й після проведення необхідних операцій 

очищення  та  водопідготовки.  Приведені  у  дисертаціях  поодинокі  скорочені 

аналізи  природної  й  підготовленої  води  оформлені  всупереч  прийнятим  в 

гідрохімії, гідрології, гідрогеології правилам. У хімічних аналізах сума катіонів 

менша  за  суму  аніонів,  або  навпаки,  що  свідчить  про  грубі  помилки  при 

виконанні аналізів. А це ж якість води! Основне завдання виконання наукового 

дослідження у дисертаціях!?  

У  жодній  з  дисертацій  не  приведено  повного  хімічного  аналізу, 

накопиченого  на  різних  фільтрах,  осаду  або  бруду.  Як  можна  довіряти  таким 

дослідженням?  

Протягом більш ніж 20-літнього періоду дослідження ведуться на одній і 

тій  же  дослідній  установці,  а  результати  видаються  як  нові,  та  ще  й  на  рівні 

світових  стандартів.  Більше  того,  гранулометричний  склад  фільтраційного 

завантаження  фільтрів  є  незмінним  у  всіх  дисертаціях  від  Хомутецької  до  

Поберезніченко. Чарний цього не приводить взагалі. Отже, маємо елементарне переписування  одних  і  тих  же  результатів  та  ще  й  у  скороченому  вигляді.  Я 

довгий  час  не  міг  цього  зрозуміти,  допоки  не  проаналізував  декількох 

дисертацій на плагіат. 

Наприклад,  дисертація  Хомутецької  Т.П.  –  це  практично  перекладена  на 

українську мову з російської дисертація Муромцева Л. М. з частково зміненими 

номерами розділів або підрозділів, щоб важче було встановити плагіат. 

Дисертаційна  робота  Хоружого  В.П.  на  здобуття  наукового  ступеня 

доктора  наук  містить  неприховані  результати  досліджень  Муромцева  Л.М.  та 

Хомутецької Т.П., тобто також плагіат. 

Робота  Василюк  О.В.  переписана  зі  скороченнями  з  докторської 

дисертаційної  роботи  батька  Хоружого  В.П.,  запозичені  також  результати 

досліджень Хомутецької, Муромцева. 

Так,  розглядаючи  Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами, 

темами  у  дисертації  Василюк  Олени  Вікторівни,  відкрив,  що  тема  “Розробка 

ефективних  багатоступеневих  технологій  підготовки  якісної  питної  води  в 

умовах  басейну  р.  Дніпра”  (№  ДР  0201U0008041)  є  у  дисертації  її  батька 

Віктора  Петровича  Хоружого  2005  р.  та  доньки  Василюк  Олени  Вікторівни, 

2012  р.,  які  виконувалися  на  замовлення  Держводгоспу  України,  а  також  у 

якості  переможця  торгів  на  НДДКР,  що  проводило  Міністерство  екології  та 

природних  ресурсів  України  в  серпні  2000  р.  Виникає  дуже  делікатне 

запитання: як могла виконувати ці наукові роботи дитина, якій було на той час 

лише 13 років? Чому цієї брехні ніхто не побачив!? 

Тема  “Розробка  технології  знезараження  питної  води  гіпохлоритом 

натрію  на  Софіївському  груповому  водопроводі  та  рекомендацій  по 

експлуатації  знезаражуючої  установки”  (№  ДР  0100U000074)  у  дисертаціях 

Віктора  Хоружого  (2005  р.),  Василюк  Олени  Вікторівни,  (2012  р.),  роботи 

також  виконували  на  початку  2000  років.  При  визначенні особистого  внеску  у 

дисертації  Хоружого  В.П.  зазначено,  що  роботи  виконані  разом  з 

Хомутецькою, Ромащенком Д.М., Рудницьким В.П. Прізвище доньки Хоружого 

В.П.  у  цих  темах  досліджень  відсутнє.  Натомість  у  дисертації  Василюк 

зазначено,  що  «апробування  результатів  роботи  на  водоочисній  станції 

Кілійського 

групового 

водопроводу, 

підготовка 

Посібників 

до 

нормативних  документів  з  включенням  в  них  отриманих  результатів досліджень  виконувались  разом  з  працівниками  Інституту  гідротехніки  і 

меліорації  НААНУ  д.т.н.,  професором  Хоружим  П.Д.  та  к.т.н.,  ст.наук.сп. 

Хомутецькою  Т.П.».  Маємо  суцільну  оману,  брехню,  підробку  документів. 

Чому цього ніхто не виявив до цього часу? Кругова порука? 

Дисертаційна  робота  Чарного  Дмитра  Володимировича  не  написана,  а 

«наляпана»  за  чужими  літературними  публікаціями  з  великою  кількістю 

помилок  наукового,  технічного,  граматичного  характеру  й  використанням 

плагіату.  Має  дуже  обмежену  кількість  і  невідповідну  якість  результатів 

власних  досліджень.  Дисертація  Чарного  Д.В.  не  містить  власних  схем 

узагальнених результатів, є найслабкішою з розглянутих. Але це дисертація на 

отримання звання доктора наук!? За які результати й розробки?  

Суцільний  плагіат,  що  буде  показано  нижче  (в  зауваженнях  до  кожної дисертації)  і  про  який  я  вже  писав  у  рецензії  на  дисертаційну  роботу 

Ковальчука  Володимира  Павловича,  яка  була  захищена  також  у  вченій  раді 

Інституту  водних  проблем  і  меліорацій  УААН  дуже  насторожують.  У  мене 

виникає питання невже всього цього не бачать члени вченої ради та її голова? В 

кінці кінців МОН України, який відповідає відписками. 

Чи  має  моральне  право  й  надалі  існувати  вчена  рада,  де  готують  не 

спеціалістів, а шаровиків. 

Наводжу  стислу  порівняльну  характеристику  (мета,  задачі,  об’єкт, 

предмет дослідження,  методи досліджень,  наукова новизна,  особистий  внесок) 

усіх цих дисертацій та роки захисту й конкретні зауваження до дисертацій, що 

мають не прихований характер плагіату.  

 

Муромцев Леонид Николаевич Разработка технологии обезжелезивания подземных вод на башенных 

установках  локальных системах сельскохозяйственного водоснабжения 

Специальность 05.20.05 –Гидротехнические мелиорации 

Дисертация на получение научной степени к.т.н. 

Научный руководитель Хоружий Петр Данилович 

Институт гидротехники и мелиорации УААН 

К – 1998 

 

-  и  проектом  3.03.02/013-92  «Новые  технологические  схемы  и  технические  средства очистки  и  обеззараживания  природных  сточных  и  дренажных  вод  для  потребностей 

сельского  хозяйства»  государственной  научно-технической  программы  3.03  «Средства 

защиты черноземов Украины. Новые ресурсосберегающие технологии». 

 

Цель  работы  –  разработка  на  основе  экспериментальных  исследований  новой эффективной,  надежной  и  недорогой  водообезжелезивающей  установки;  научное 

обоснование  ее  конструктивных  параметров;  определение  расчетных  зависимостей  для 

прогнозирования  изменения  потерь  напора  и  содержания  железа  в  фильтрате  во  времени, 

внедрение установки в производство. 

Задачи: 

-  произвести  анализ  конструкций  известных  действующих  водообезжелезивающих 

установок и обобщить опыт их эксплуатации; 

-  разработать  новую  технологическую  схему  обезжелезивания  воды  в  башенной 

водообезжелезивающей  установке  (БВУ)  с  применением  упрощенной  аэрации  и 

двухступенчатого фильтрования: 

-  опытным  путем  установить  рациональные  размеры  частиц  загрузок  контактного  и 

осветлительного фильтров, скорость фильтрования, режимы промывки; 

-  экспериментально  определить  закономерности  изменения  потерь  напора  э 

эффективности  обезжелезивания  воды  от  времени  при  фильтровании  через  контактный  и 

осветительный фильтры; 

-  разработать  рекомендации  по  расчету  основных  узлов  установки  и  проектно-

конструкторскую документацию для их серийного изготовления; 

-  провести  испытания  работы  башенной  водообезжелезивающей  установки  в 

производственных условиях и разработать рекомендации по ее эксплуатации. 

 

Методика исследований 

Использованы методы математического и физического моделирования. Лабораторные 

исследования  проводились  в  непосредственной  близости  от  скважины  с  повышенным 

содержанием  железа  в  с.  Юровка  Киево-Святошинского  р-на  Киевской  обл.  Натурные 
 

исследования  проводились  на  действующей  установке  БВУ  в  с.  Соснова  Переяслав-Хмельницкого  р-на  Киевской  обл.  При  обработке  результатов  исследований  испытывался 

современный  математический  аппарат  с  выполнением  расчетов  на  ПЭВМ  в  программе 

«EXEL» 

 

Научная новизна работы заключается в следующем:  

- обоснована и разработана новая технологическая схема обезжелезивания подземных 

вод  в  локальных  системах  сельскохозяйственного  водоснабжения  и  разработана  на  уровне 

изобретения конструкция новой башенной водообезжелезивающей установки (БВУ) (патент 

Российской Федерации № 2092450, патент Украины № 19414); 

 

-  определены  рациональные  размеры  частиц  загрузок  контактного  и  осветительного фильтра, скорость фильтрации, режимы промывки; 

 

-  получены  математические  модели  изменения  потерь  напора  и  эффективности обезжелезивания  воды,  во  время  фильтрации  в  загрузках  контактного  и  осветительного 

фильтров. 

 

Основные положения, выносимые на защиту:   

Технологическая 

схема 

обезжелезивания воды 

и 

конструкция башенной 

водообезжелезнивающей установки; 

 

-  математическая  модель  изменения  потерь  напора  в  загрузках  контактного  и осветительного фильтров от времени; 

 

- математическая модель изменения эффективности обезжелезивания воды от времени при фильтровании через контактный и осветительный фильтры. 

 

Практическая значимость и реализация результатов работы:  

Разработанная  технологическая  схема  обезжелезивания  подземных  вод  которая 

базируется  на  использовании  стальных  водонапорных  башен  Рожовского  (или  других 

емкостей,  высотой  не  менее  6  м)  контактных  и  осветительных  пенополистирольных 

фильтров, более эффективны по сравнению с теми которые применяются. 

 

Разработаны технические 

условия 


на 

проектирование 

и 

эксплуатацию водообезжелезивающих  установок  БВУ,  которые  в  1996  году  согласованы  с  Главным 

санэпидем управлением МОЗ Украины (№5.02.28/Б-341), утверждены в Госводхозе Украины 

и  зарегистрированы  в  Госстандарте  Украины  (№081/021326).  Разработана  также  проектно-

конструкторская документация. Такие установки по заказу Киевского облводхоза построены 

в Киевской области. Эксплуатация установок БВУ показала, что преимуществом их является 

то,  что  фильтры  не  кольматируются  и  для  их  помывки  не  нужны  промывные  насосы. 

Установки  посты  в  эксплуатации,  работают  эффективно  и  надежно,  имеют  большую 

продолжительность  фильтроцыкла  (до  7  суток),  невысокую  строительную  стоимость  и 

себестоимость  очищенной  воды.  Все  это  имеет  особенно  большое  значение  в  современных 

условиях сельскохозяйственного водоснабжения. 

 

Личный вклад соискателя:  

Научные результаты, изложенные в диссертации,  получены лично автором на основе 

проведенного 

анализа 


конструкций 

известных 

водообезжелезивающих 

установок, 

обобщения  опыта  их  работы,  проведения  лабораторных  и  натурных  исследований  по 

установлению  оптимальных  размеров  частиц  загрузок,  скорости  фильтрования,  режимов 

промывки,  определению  закономерности  изменения  потерь  напора  и  эффективности 

обезжелезивания  от  времени  в  установках  типа  БВУ.  Лично  выполнено  математическую 

обработку  полученных  результатов  при  помощи  ПЭВМ  в  программе  EXEL,  и  построено 

математические  модели  изменений  потерь  напора  и  эффективности  обезжелезивания  воды. 

Самостоятельно  разработано  новую  технологическую  схему  обезжелезивания  воды  в 

башенной  водообезжелезивающей  установке  с  применением  упрощенной  аэрации  и 

двухступенчатого фильтрования. Лично автором предложено конструкцию установки БВУ и 

ее  основных  деталей.  По  результатам  натурных  исследований  автором  самостоятельно 

разработано рекомендации по эксплуатации установки БВУ. 

  

Я  не  буду  зупинятись  детально  на  дисертації  Муромцева  бо  ми  з  ним захищали  дисертації  кандидата  наук  в  один  день,  в  одній  вченій  раді,  він  до 

обіду,  я  після  обіду.

 

Цієї  роботи  я  не  аналізував  на  плагіат  (якщо  він  є),  то  це робота  для  майбутньої  комісії.  У  моїх  дослідженнях  дисертація  Муромцева 

розглядається як основна (має дуже багато фактичних матеріалів досліджень та 

й використовується як база даних) для наступного плагіату протягом 20 років. 

 

 Хомутецька Тетяна Петрівна 

Розробка технології знезалізнення підземних вод на 

піностирольноцеолітових фільтрах 

Специальность 05.23.04 – Водопостачання каналізація 

Дисертація на здобуття наукового ступеня к.т.н. 

Науковий керівник Олійник Олександр Якович 

Київський національний інститут будівництва та архітектури 

К-2000 


 

Робота  виконувалась  в  рамках  державної  програми  по  темі  0302  «Розробити  і 

впровадити технології та технічні засоби очищення і використання природних та стічних вод 

в 

системах сільськогосподарського 

водопостачання 

і 

каналізації», а 

також 


госпрозрахункових договорів з виробничими управліннями Держводгоспу України. 

Мета  роботи  –  розробити  й  науково  обґрунтувати  технологію  знезалізнення 

підземних  вод  на  пінополістирольно-цеолітових  фільтрах  –  цеолітових  фільтрах,  що 

дозволяють  інтенсифікувати  процеси  видалення  заліза  з  води  та  підвищити  ефективність 

роботи водоочисних станцій.  

 

Задачі:  

-  виконати  аналіз  існуючих  технологій  знезалізнення  підземних  вод,  проаналізувати 

роботу  відомих  діючих  водознезалізнюючих  установок  заводського  виготовлення  та 

узагальнити досвід їх експлуатації; 

 

- розробити технологію знезалізнення підземних вод та нову конструкцію компактної водознезалізнюючої    установки  з  висхідним  фільтруванням  води  через  пінополістирольний 

та цеолітовий фільтри; 

 

-  дослідним  шляхом  встановити  її  конструктивні  і  технологічні  параметри:  діаметр гранул  і  товщину  завантаження,  швидкість  фільтрування  інтенсивність  і  тривалість  

промивки фільтрів; 

 

-  експериментально  встановити  закономірності  зміни  втрат  напору  та  ефективності знезалізнення  води  від  різних  факторів  при  її  висхідному  фільтруванні  через 

пінополістирольний та цеолітовий фільтри; 

 

-  розробити  рекомендації  по  розрахунку  основних  вузлів  установки,  проектно-конструкторську документацію для їх серійного випуску та рекомендації по їх експлуатації. 

 

Методика досліджень  

При  виконанні  наукових  досліджень  були  використані  методи  математичного  і 

фізичного  моделювання.  Лабораторні  дослідження  виконувались  на  установці  з  подачею 

води  з  підвищеним  умістом  заліза  від  свердловини,  що  знаходиться  на  відстані  100  м.  При 

обробці  результатів  досліджень  використовувався  сучасний  математичний  апарат  з 

виконанням розрахунків на ПЕОМ в програмі «ЕXEL» 

 

Наукова новизна роботи:  

-  запропоновано,  досліджено  і  науково  обґрунтовано  технологічну  схему 

знезалізнення  підземних  вод  з  висхідним  фільтруванням  води  через  пінополістирольно-

цеолітові фільтри; 
 

 -  дослідним  шляхом  визначено  раціональні конструктивні  та  технологічні  параметри 

полістирольно-цеолітових фільтрів; 

 

-  побудовано  математичну  модель  зміни  втрат  напору  у  завантаженні  піно полістирольного  і  цеолітового  фільтрів  від  якості  висхідної  води  та  швидкості  і  тривалості 

висхідного фільтрування; 

 

-    експериментально  встановлено  закономірності  зміни  втрат  напору  і  ефективності знезалізнення  води  від  різних  факторів  при  висхідному  фільтруванні  води  через  піно 

полістирольний і цеолітовий фільтри. 

 

Практична цінність і реалізація результатів роботи:  

Розроблена  технологічна  схема  і  конструкція  установки  для  знезалізнення  води 

(патент  №  97063176  від  19.03.99  р.),  яка  базується  на  висхідному  фільтруванні  води  через 

піно  полістирольний  і  цеолітовий  фільтри,  більш  ефективна  у  порівнянні  з  тими,  що 

застосовуються. 

 

Розроблені технічні умови на проектування і експлуатацію таких водознезалізнюючих установок і проектно-конструкторська документація. 

Матеріали  дисертації  використовувались  ВАТ  «Укрводпроект»  при  реконструкції 

станції  знезалізнення  води  на  Червонослобідському  спиртозаводі  Макарівського  району 

Київської  області  та  Дніпропетровським  облводгоспом  при    будівництві  установки  для 

знезалізнення води. 

 

Експлуатація  установок  показала  їх  високу  ефективність  очистки  води  і  надійність роботи. Порівняно з відомими водознезалізнюючими установками вони мають такі переваги: 

не  потрібні  промивні  насоси,  не  відбувається  прогресуюча  кольматація  фільтрувального 

завантаження, установки довговічні, дешеві у будівництві і прості в експлуатації. 

 

Особистий внесок здобувача.  

Наукові результати, які викладені в дисертації, отримані особисто автором на основі 

проведеного  аналізу  методів  знезалізнення  підземних  вод,  технологічних  схем  станцій 

знезалізнення  води  та  конструкцій  відомих  водознезалізнюючих  установок,  узагальнення 

досвіду їх роботи та проведення лабораторних досліджень. Особисто виконано математичну 

обробку  отриманих  результатів  за  допомогою  ПЕОМ  у  програмі  «ЕХЕL»  та  отримано 

залежності  змін  втрат  напору  і  ефективності  знезалізнення  води  від  різних  факторів. 

Побудовано  математичну  модель  втрат  напору  у  завантаженні  піно  полістирольного  і 

цеолітного  фільтра  від  якості  вихідної  води  та  швидкості  і  тривалості  висхідного 

фільтрування,  розроблено  методику  інженерного  розрахунку  пінополістирольно-цеолітових 

фільтрів.  Запропоновано  нову  конструкцію  компактної  водознезалізнюючої  установки  з 

пріностирольним  і  цеолітовим  фільтрами  при  висхідному  фільтруванні  вихідної  води 

(особистий внесок здобувача – 40%) та розроблено рекомендації по її експлуатації. 

 

Зауваження до дисертації Хомутецької, що носять характер плагіату!  

 

Дисертація  Хомутецької  Т.П.  –  це  практично  переведена  на українську  мову  з  російської  дисертація  Муромцева  Л.  М.  з  частково 

зміненими  номерами  розділів  або  підрозділів,  щоб  важче  було  встановити 

плагіат. 

 

1.  Стор.  8.  Мета  роботи  Хомутецької  Т.П.  ідентична  меті  роботи Муромцева. 

 

2.  Стор.  8-9.  Задачі  досліджень  у  Хомутецької  повністю  повторюють задачі досліджень Муромцева. Для наочності я їх приведу ще раз:  

Задачи (Муромцев): 

-  произвести  анализ  конструкций  известных  действующих  водообезжелезивающих 

установок и обобщить опыт их эксплуатации; 
 

-  разработать  новую  технологическую  схему  обезжелезивания  воды  в  башенной водообезжелезивающей  установке  (БВУ)  с  применением  упрощенной  аэрации  и 

двухступенчатого фильтрования: 

-  опытным  путем  установить  рациональные  размеры  частиц  загрузок  контактного  и 

осветлительного фильтров, скорость фильтрования, режимы промывки; 

-  экспериментально  определить  закономерности  изменения  потерь  напора  э 

эффективности  обезжелезивания  воды  от  времени  при  фильтровании  через  контактный  и 

осветительный фильтры; 

-  разработать  рекомендации  по  расчету  основных  узлов  установки  и  проектно-

конструкторскую документацию для их серийного изготовления; 

-  провести  испытания  работы  башенной  водообезжелезивающей  установки  в 

производственных условиях и разработать рекомендации по ее эксплуатации. 

 

Задачі (Хомутецька):  

-  виконати  аналіз  існуючих  технологій  знезалізнення  підземних  вод,  проаналізувати 

роботу  відомих  діючих  водознезалізнюючих  установок  заводського  виготовлення  та 

узагальнити досвід їх експлуатації; 

 

- розробити технологію знезалізнення підземних вод та нову конструкцію компактної водознезалізнюючої    установки  з  висхідним  фільтруванням  води  через  пінополістирольний 

та цеолітовий фільтри; 

 

-  дослідним  шляхом  встановити  її  конструктивні  і  технологічні  параметри:  діаметр гранул  і  товщину  завантаження,  швидкість  фільтрування  інтенсивність  і  тривалість  

промивки фільтрів; 

 

-  експериментально  встановити  закономірності  зміни  втрат  напору  та  ефективності знезалізнення  води  від  різних  факторів  при  її  висхідному  фільтруванні  через 

пінополістирольний та цеолітовий фільтри; 

 

-  розробити  рекомендації  по  розрахунку  основних  вузлів  установки,  проектно-конструкторську документацію для їх серійного випуску та рекомендації по їх експлуатації. 

 

3. Стор. 9 Методика досліджень практично ідентична у всіх дисертаціях:  

Методика исследований (Муромцев). 

 

Использованы методы математического и физического моделирования. Лабораторные исследования  проводились  в  непосредственной  близости  от  скважины  с  повышенным 

содержанием  железа  в  с.  Юровка  Киево-Святошинского  р-на  Киевской  обл.  Натурные 

исследования  проводились  на  действующей  установке  БВУ  в  с.  Соснова  Переяслав-

Хмельницкого  р-на  Киевской  обл.  При  обработке  результатов  исследований  испытывался 

современный  математический  аппарат  с  выполнением  расчетов  на  ПЭВМ  в  программе 

«EXEL» 


 

Методика досліджень (Хомутецька) 

 

При  виконанні  наукових  досліджень  були  використані  методи  математичного  і фізичного  моделювання.  Лабораторні  дослідження  виконувались  на  установці  з  подачею 

води  з  підвищеним  умістом  заліза  від  свердловини,  що  знаходиться  на  відстані  100  м.  При 

обробці  результатів  досліджень  використовувався  сучасний  математичний  апарат  з 

виконанням розрахунків на ПЕОМ в програмі «ЕXEL» 

Методи досліджень (Хоружий В.П.) – фізичне і математичне моделювання процесів 

очищення  та  знезараження  природних  вод  у  різних  умовах,  використання  чисельних  і 

аналітичних  методів  визначення  параметрів  вказаних  процесів,  використання  дослідних 

даних  одержаних  в  лабораторних  і  виробничих  умовах,  для  апробації  запропонованих 

методів інтенсифікації роботи водоочисних споруд. 

Методи  дослідження  Василюк.  Поставлені  завдання  вирішувались  методами 

математичного  моделювання  процесів  очищення  природних  вод  на  станціях  з  БР  і  КПФ. 

Експериментальні  дослідження  використовувались  для  обґрунтування  застосування  даних 

споруд  та  перевірки  отриманих  математичних  моделей  і  розроблених  методів  розрахунку. 

Оптимізація конструкцій велась з використанням методики планування експериментів. 
 

Методи  дослідження  (Побережніченко)  –  фізичне  і  математичне  моделювання процесів  знезалізнення  вод  на  установках  з  КПФ  та  транспортування  води  водоводами  з 

поліетиленових труб, використання чисельних і аналітичних методів визначення параметрів 

вказаних процесів, використання дослідних даних, одержаних в лабораторних і виробничих 

умовах. 


Методи 

дослідження 

(Чарний) 

– 

фізичне, математично–термодинамічне 

моделювання  процесів  очищення  природних  вод  у  різних  умовах,  використання 

чисельних,  аналітичних  методів  і  нейронних  мереж  для  визначення  параметрів 

водопідготовки, натурні дослідження ефективності запропонованих технологій. 

  

4.  Стор.  9.  Наукова  новизна  у  дисертації  Хомутецької  Т.П.  повторює наукову новизну дисертаційних досліджень Муромцева: 

 

Научная новизна работы заключается в следующем (Муромцев):  

- обоснована и разработана новая технологическая схема обезжелезивания подземных 

вод  в  локальных  системах  сельскохозяйственного  водоснабжения  и  разработана  на  уровне 

изобретения конструкция новой башенной водообезжелезивающей установки (БВУ) (патент 

Российской Федерации № 2092450, патент Украины № 19414); 

 

-  определены  рациональные  размеры  частиц  загрузок  контактного  и  осветительного фильтра, скорость фильтрации, режимы промывки; 

 

-  получены  математические  модели  изменения  потерь  напора  и  эффективности обезжелезивания  воды,  во  время  фильтрации  в  загрузках  контактного  и  осветительного 

фильтров. 

 

Наукова новизна роботи (Хомутецька):  

-  запропоновано,  досліджено  і  науково  обґрунтовано  технологічну  схему 

знезалізнення  підземних  вод  з  висхідним  фільтруванням  води  через  пінополістирольно-

цеолітові фільтри; 

 

-  дослідним  шляхом  визначено  раціональні конструктивні  та  технологічні  параметри полістирольно-цеолітових фільтрів; 

 

-  побудовано  математичну  модель  зміни  втрат  напору  у  завантаженні  піно полістирольного  і  цеолітового  фільтрів  від  якості  висхідної  води  та  швидкості  і  тривалості 

висхідного фільтрування; 

 

-    експериментально  встановлено  закономірності  зміни  втрат  напору  і  ефективності знезалізнення  води  від  різних  факторів  при  висхідному  фільтруванні  води  через  піно 

полістирольний і цеолітовий фільтри. 

 

4.  Стор.  12-38,  розділ  1  Аналіз  сучасного  стану  питань  знезалізнення підземних вод в локальних системах водопостачання у Хомутецької це розділ 1 

у  Муромцева,  стор.  12-44,  «Анализ  современного  состояния  вопроса 

обезжелезивания  воды  из  подземных  источников  в  сельскохозяйственном 

водоснабжении». 

 

5. Стор. 12, підрозділ 1.1 «Характеристика кількісних і якісних показників підземних  вод,  що  використовуються  для  локальних  водопроводів  України»  у 

Хомутецької  –  це  підрозділ  1.2  «Характеристика  количественных  и 

качественных 

показателей 

подземных 

вод 


используемых 

в 

сельскохозяйственном водоснабжении» у Муромцева, стор. 15.  

6.  Стор.  15,  підрозділ  1.2.  «Критичний  аналіз  існуючих  методів 

знезалізнення  підземних  вод  в  локальних  водопроводах»  у  Хомутецької  –  це 

підрозділ 1.3 Краткий анализ существующих технологий обезжелезивания води 

в системах сельскохозяйственного водоснабжения» у Муромцева, стор. 16.  

 7.  Стор.  15,  підрозділ  1.2.1  «Форми  заліза  в  природних  водах»  у 

Хомутецької  –  це  підрозділ  1.3.1  «Виды  соединений  железа  в  воде»  у 

Муромцева, стор. 16-17.  

 

8. Стор. 16, підрозділ 1.2.2 «Існуючі методи знезалізнення підземних вод» у  Хомутецької  –  це  підрозділ  1.3.3  «Анализ  существующих  методов 

обезжелезивания подземных вод» у Муромцева, стор. 17. 

 

9. Стор. 24, підрозділ 1.4 «Характеристика існуючих технологічних схем та  конструкцій  установок  для  знезалізнення  підземних  вод  в  локальних 

водопроводах»  у  Хомутецької  –  це  підрозділ  1.3.3  «Анализ  конструктивных  и 

технологических параметров действующих водообезжелезивающих установок» 

у Муромцева, стр. 24-38.   

10.  Стор.  27-29,  підрозділ  1.4.1  «Установка  «Струмінь»  в  дисертації 

Хомутецької  –  це  підрозділ  1.3.3.1  «Установка  «Струя»  производительностю 

100, 200, 400, 800, 1600 м

3

/сутки» з дисертації Муромцева, стор. 24-26. 11. Стор. 29, рис. 1.1 у Хомутецької це - стор. 28 рис. 1.1  у Муромцева. 

 

  


 

10 


12.  Стор.  29,  підрозділ  1.4.2  «Устоновка  інституту  «Волгограпроект»  у 

Хомутецької – це підрозділ 1.3.3.2 «Установка обезжелезивания воды на основе 

вакуумно-эжекционной  аерации  по  методу  института  «Волгоградпроект»  у 

Муромцева, стор. 28-30. 

13. Стор. 30, рис 1.2 у Хомутецької – це рис 1,2 у Муромцева, стор. 29. 

 

  

14.  Стор.  33,  підрозділ  1.4.4  «Баштові  водознезазнювальні  установки»  у 

Хомутецької – це підрозділи 1.3.3.5 «Башенная установка для обезжелезивания 

воды ФОВ-200», стор. 35-38 та 1.3.3.6 «Башенная установка «Десна», стор. 30-

40 у Муромцева.  

15.  Стор.  36,  підрозділ  1.4.6  «Установки  для  знезалізнення  води  в 

підземних  горизонтах»  у  Хомутецької  –  це  підрозділ  1.3.3.3  «Устройства  для 

обезжелезивания  подземных  вод  в  пласте  по  рекомендации  ВНИИ  ВОДГЕО  у 

Муромцева, стор. 30-31.  

16.  Стор.  39-53,  розділ  2  «Розробка  технологічної  схеми  комплексної 

очистки  підземних  вод  на  компактних  установках  в  локальних  системах 

водопостачання» у Хомутецької це частини розділів 2 і 3 у Муромцева під дещо 

зміненою  назвою:  «Лабораторные  исследования  процесса  обезжелезивания  

11 


воды  на  модели  водообезжелезивающей  установки»,  стор.  44-68  та  розділу  3 

«Определение 

гидродинамических 

характеристик 

фильтров 

при 


обезжелезивании воды» стор. 68-95. 

17.  Стор.  39-40  у  Хомутецької  підрозділ  2.1.  «Робоча  гіпотеза  і  загальна 

постановка задачі» співпадає з таким же підрозділом у Муромцева стор. 44-45. 

 

18. Стор. 49-52, підрозділ 2.4 «Технологічна схема знезалізнення води на компактних водоочисних установках» у Хомутеької – це підрозділ 6.1 «Общая 

схема установки и принцип ее работы», стор. 126-129 у Муромцева.  

19. Стор. 54-56, підрозділ 3.1 «Планування експериментів при проведенні 

лабораторних  досліджень»  у  Хомутецької  –  це  підрозділ  2.2  під  такою  ж 

назвою у дисертації Муромцева, стор. 45-48.  

12 


 

 

20. Стор. 56-65, підрозділ 3.2 «Схема лабораторної установки і методика проведення  досліджень»  у  Хомутецької  –  це  підрозділ  2.3  «Схема 

экспериментальной  установки  и  методика  проведения  исследований»  у 

Муромцева, стор. 48-57. 

21.  Стор.  65-67,  підрозділ    3.3  «Вибір  способу  аерації  води»  у 

Хомутецької – це підрозділ 2.4 з такою ж назвою у дисертації Муромцева, стор. 

57-59.  

13 


22.  Стор.  67-75,  підрозділ  3.4  «Підготовка  лабораторної  установки  до 

експериментів  у  Хомутецької  –  це  підрозділи  2.3  «Схема  экспериментальной 

установки и методика проведения исследований», стор. 48-57 у Муромцева. 

23.  Текст  і  формули  на  сторінках  68-70  між  таблицями  й  рисунками  у 

Хомутецької  повністю  співпадає  з  текстом  і  формулами  на  стор.  60  у 

Муромцева. 

З дисертації Хомутецької 

З дисертації Муромцева 

 

 

  

 

 24.  Стор.  78-82,  підрозділ  4.1  «Гідравлічні  характеристики  чистого 

фільтрувального 

завантаження» 

у 

Хомутецької – 

це 


підрозділ 

3.3 


«Математическое  моделирование  гидравлических  характеристик  фильтров», 

стор. 86-95 у Муромцева. 

25.  Стор.  82-89,  підрозділ  4.2  «Зміна  коефіцієнту  фільтрації  піно 

полістирольного фільтра на протязі фільтра циклу  при знезалізненні підземних 

вод»  у  Хомутецької  –  це  стор.  68-86,  підрозділ  3.2  «Экспериментальные 

исследования  изменения  потерь  напора  в  слоях  фильтрующей  загрузки 

контактного и осветительного фильтра» у Муромцева.  

26. Стор. 89-95, підрозділ 4.3 «Дослідження зміни питомої брудомісткості 

піно полістирольного фільтрувального завантаження на протязі фільтроциклу» 

у  Хомутецької  –  це  стор.  116-121,  підрозділ  5.1  «Определение  грязеемкости 

различных фильтрующих загрузок» у Муромцева. 

27.  Стор.  95-108,  підрозділ  4.4.  «Аналіз  ефективності  знезалізненняя 

аерованих підземних вод при їх висхідному фільтруванні через піно-стирольне 

завантаження» у Хомутецької – це підрозділ 4.2. «Исследования эффективности 
 

14 


обезжелезивания  воды  в  зависимости  от  времени  фильтрования,  скорости  и 

толщины фильтрующей загрузки», стор. 95-104 у Муромцева. 

28. 

Стор. 


112-118, 

підрозділ 

4.6 

«Промивка фільтрувального 

завантаження»  у  Хомутецької –  це  стор.  121-126,  підрозділ  5.2  «Исследования 

интенсивности и длительности промывки» у Муромцева. 

Отже,  в  обох  дисертаціях проведені  одні  й  ті  ж  дослідження,  результати 

близькі. А що вони дали для науки? 

 

Хоружий Віктор Петрович Ресурсозберігаючі технології водопідготовки в системах 

сільськогосподарського водопостачання 

Спеціальність 

06.01.02 – 

сільськогосподарські меліорації (технічні науки)

 

Науковий консультант Коваленко Петро Іванович УААН Інститут гідротехніки і меліорації 

К-2005 


 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Робота виконувалась згідно з тематичним планом Інституту гідротехніки і меліорації 

УААН  на  2001-2005  роки  по  завданню  «Розробити  нові  технології  підготовки  води  для 

систем  сільгоспводопостачання  та  мікрозрошення»  (підпрограма  2,  завдання  02.01,  № 

держреєстрації 0101U004622), а також таких науково-дослідних робіт:  «Розробка технології 

багатоступеневої  очистки  підземних  вод  від  заліза,  нітратів,  марганцю,  кальцію  і  магнію» 

(№0101U000918),  «Розробка  ефективних  багатоступеневих  технологій  підготовки  якісної 

питної  води  в  умовах  басейну  р.  Дніпра»  (№0201U0008041),  «Розробка  технології 

знезараження  питної  води  гіпохлоритом  натрію  на  Софіївському  груповому  водопроводі  та 

рекомендації по експлуатації знезаражуючої  установки» (№0100U000074), які виконувалися 

на  замовлення  Держводгоспу  України,  а  також  у  якості  переможця  торгів  на  НДДКР,  що 

проводило міністерство екології та природних ресурсів України в серпні 2000 р. 

Мета  дисертаційної  роботи  полягає  у  науковому  обґрунтуванні  та  розробці  нових 

ресурсозберігаючих  та  вдосконаленні  існуючих  технологій  очистки  природних  вод  для 

локальних  і  групових  сільськогосподарських  водопроводів  в  умовах  підвищеного 

антропогенного навантаження на водні джерела. 

Задачі: 


-  проаналізувати  сучасний  стан  якості  природних  водних  джерел  для  систем 

сільськогосподарського  водопостачання  та  оцінити  ефективність  традиційних  технологій 

очистки води в цих системах: 

-  здійснити  подальший  розвиток  теоретичних  основ  обґрунтування  нової  концепції 

процесів  очищення  та  знезараження  природних  вод  у  локальних  і  групових  системах 

сільськогосподарського водопостачання; 

-  на  основі  експериментальних  досліджень  встановити  закономірності  процесів 

біологічної  та  фізико-хімічної  очистки  природних  вод  у  біореакторах  з  волокнистим  та 

контактно-освітлювальних фільтрах з пінолістирольним фільтрувальним завантаженнями; 

-  створити  структурні  та  математичні  моделі  і  на  основі  їх  розробити  методи 

розрахунку  конструктивних  і  технологічних  параметрів  споруд  та  способи  оптимізації 

роботи водоочисних комплексів для економного витрачання води, реагентів і електроенергії; 

-  провести  дослідно-виробничу  апробацію  розроблених  технологічних  схем  водо 

підготовки та конструкцій споруд; 

виконати технічно-економічне 

обґрунтування 

та 

забезпечити наукове 

супроводження при впровадженні результатів досліджень у виробничу практику. 
 

15 


Об’єкт  дослідження  –  водоочисні  споруди  систем  сільськогосподарського 

водопостачання. 

Предмет  дослідження  -  ресурсозберігаючі  технологічні  процеси  очищення  та 

знезараження природних вод для систем сільськогосподарського водокористування в умовах 

посиленого антропогенного навантаження на водні джерела (Віктор Хоружий) 

Методи  досліджень  –  фізичне  і  математичне  моделювання  процесів  очищення  та 

знезараження природних вод у різних умовах, використання чисельних і аналітичних методів 

визначення  параметрів  вказаних  процесів,  використання  дослідних  даних  одержаних  в 

лабораторних  і  виробничих  умовах,  для  апробації  запропонованих  методів  інтенсифікації 

роботи водоочисних споруд. 

Наукова новизна:  

– 

виконано подальший 

розвиток 

теорії 

очистки 


води 

в 

системах сільськогосподарського 

водопостачання 

на 

установках з 

волокнистими 

і 

пінополістирольними  фільтрувальними  завантаженнями,  що  дало  можливість  значно уточнити  методи  розрахунку  та  оптимізації  конструктивних  і  технологічних  параметрів 

споруд для очистки підземних і поверхневих вод; 

-  створено  нові  ресурсозберігаючі  технології  і  конструкції  водоочисних  споруд  у 

локальних  і  групових  сільськогосподарських    водопроводах  за  принципом  мінімізації 

капітальних та експлуатаційних  витрат при забезпеченні високої якості очищеної води: 

-  встановлено  нові  гідродинамічні  та  технологічні  закономірності  роботи 

запропонованих  споруд,  на  основі  яких  розроблено  інженерні  методики  розрахунків  при 

проектуванні  та  рекомендації  по  оптимізації  роботи  станцій  водо  підготовки  з  новими 

технологіями; 

-  вперше  виконано  теоретичне  обґрунтування  та  визначено  критерії  доцільності 

застосування  децентралізованих  систем  підготовки  та  розподілу  води  на  розгалужених 

групових  сільгоспводопроводах,  що  дало  змогу  розробити  систему  комплексного 

сільськогосподарського  використання  води  з  поверхневих  джерел  для  водопостачання  й 

зрошення; 

-  науково  обґрунтовано  технологію  знезараження  очищеної  води  технічним 

гіпохлоритом натрію, яка реалізована в рекомендаціях для визначення дози і місця уведення 

розчину цього реагенту в оброблювану воду групових сіль водопроводів. 

 

Зауваження до дисертації Хоружого В.П, що носять характер плагіату! 1.  Мета  дисертаційної  роботи  Хоружого  В.П.  практично  повторює  мету 

досліджень Муромцева Л.М. та Хомутецької Т.П. 

2. Стор. 9, задача 1 дисертаційних досліджень Хоружого В.П. практично 

повторює  1  задачу  досліджень  Муромцева  та  Хомутецької  і  продовжує 

розглядатися у дисертаціях Василюк, Пебережніченко та Чарного. 

3.  Стор.  24-32,  підрозділ  1.3.  «Аналіз  існуючих  технологічних  схем  і 

конструкцій 

споруд 


для 

очищення 

природних 

вод 


в 

системах 

сільськогосподарського  водопостачання»  у  Хоружого  –  це  підрозділ  1.3 

«Краткий анализ существующих технологий обезжелезивания воды в системах 

сельскохозяйственного водоснабжения», стор. 16-40 у Муромцева.  

4. Стор. 28, рис. 1.3 у Хоружого В.П. це рис. 6.1, стор. 127 у Муромцева.   

5.  Стор.  34-37,  підрозділ  1.4.  «Існуючі  раціональні  методи  підвищення 

ефективності  очищення  води  у  фільтрувальних  завантаженнях»  у  Хоружого  – 

це підрозділ 1.2.2. «Існуючі методи знезараження підземних вод», стор. 16-19 у 

Хомутецької. 
 

16 


6. Стор. 38-41, підрозділ 1.5 «Сучасний стан проблеми знезалізнення води 

на групових сільгоспводопроводах» - це підрозділ 1.1. «Современное состояние 

сельскохозяйственного 

водоснабжения 

из 

подземных источников 

и 

перспективы  его развития», стор. 12-15, у Муромцева. До зауваження 4 

З дисертації Хоружого В.П. 

З дисертації Муромцева 

 

 7. Стор. 44-48, підрозділ 2.2 «Аераційна обробка води» у  Хоружого – це 

підрозділ 2.4 «Выбор способа аэрации воды», стор. 57-59 у Муромцева та стор. 

65-67, підрозділ 3.3 «Вибір способу аерації води» у Хомутецької.   

8.  Стор.  79-88,  підрозділ  3.1  «Методика  лабораторних  досліджень»  у 

Хоружого  В.П.  -  це  стор.  48-57,  підрозділ  2.3  «Схема  экспериментальной 

установки  и  методика  проведения  исследований»  у  Муромцева  та  стор.  56-65, 

підрозділ  3.2  «Схема  лабораторної  установки  і  методика  проведення 

досліджень» у Хомутецької. 

9.  Стор.  82,  рис.  3.1  «Схема  лабораторної  установки»  у  Хоружого  –  це 

рис.  2.1  «Схема  установки  для  проведения  лабораторных  исследований 

процесса  обезжелезивания  воды»,  стор.  50  у  Муромцева,  а  також  рис.  4.1. 

Схема  лабораторної  установки  (розміри  в  мм)  у  Поберезніченко.  Отже 

результати досліджень отримано на одній і тій же установці. Нічого нового не 

розроблено, а лише задекларовано. 

10.  Стор.  85,  формула  3.5  і  відповідний  текст  у  Хоружого  –  це  формула 

2.1 стор. 54 у Муромцева (текст, формула, її позначення приведено відповідно).  

З дисертації Хоружого 

З дисертації Муромцева 
 

17 


 

 

 До зауваження 9 

З дисертації Хоружого 

З дисертації Муромцева 

 

 11. Стор. 86, формула 3.6 і відповідний текст у Хоружого це формула 2.2 

(стор. 55), текст у Муромцева (нижче приведено фото з дисертації). 

З дисертації Хоружого 

З дисертації Муромцева 

 

 

12.  Стор.  87,  текст  і  формула  3.10  у  Хоружого  -  це  відповідно  текст  з дисертації Муромцева (стор. 56).  

З дисертації Хоружого 

З дисертації Муромцева  

18 


 

 

13.  Стор.  89-95.  підрозділ  3.1.3  «Підготовка  лабораторної  установки  до експериментів»  у  Хоружого  –  це  підрозділ  2.5  «Подготовка  фильтрующей 

загрузки к лабораторным исследованиям», стор. 59-68 у Муромцева та стор. 67-

75,  підрозділ  3.4  «Підготовка  лабораторної  установки  до  експериментів»  у 

Хомутецької.  

 

14.  Стор.  89  Таблиця  3.1.  Результати  ситового  аналізу  фільтрувального завантаження 1 - го типу із спіненого полістиролу (таблиця верхня) у Хоружого 

– це табл. 3.2 з дисертації Хомутецької. 

З дисертації Хоружого 

З дисертації Хомутецької 

 

15.  Стор.  90.  Таблиця  3.2  «Результати  ситового  аналізу  фільтрувального завантаження 2 - го типу із спіненого полістиролу» у Хоружого – це табл. 3.3 у 

Хомутецької, повторюється у дисертації Поберезніченко,  табл. 5.1, стор. 103.  

У Хорунжого В.П. 

У Хомутецької 

 

 

16.  Стор.  90-91.  Текст  і  формули  у  Хоружого  –  це  сторінка  60  у Муромцева.  


 

19 


До зауваження  16 

У Хорунжого В.П. 

У Муромцева 

 

  

 

 17.  Стор.  91,  таблиця  3.3.    Результати  ситового  аналізу  фільтрувального 

завантаження 3- го типу із спіненого полістиролу у Хоружого – це таблиця 3.4. 

у Хомутецької (для порівняння наведено фотознімок внизу) 

У Хорунжого В.П. 

У Хомутецької 

 

  

18. Стор 92. Рис. 3.3. Графік гранулометричного складу фільтрувального 

завантаження із спіненого полістиролу 1-го типу: (d

10

 = 0,57 мм; d50

 = 1,47 мм; 

d

80

 = 2,25 мм; dе

 = 1,87 мм; К

н

 = 3,95) у Хоружого – це рис. 3.3 з такою ж назвою та  такими  ж  параметрами  у  Хомутецької  (на  рисунку  верх  обрізаний  при 

фотографуванні). 

19. Стор. 92. Рис. 3.4. Графік гранулометричного складу фільтрувального 

завантаження із спіненого полістиролу 2-го типу: (d

10

 = 1,62 мм; d50

 = 3,18 мм; 
 

20 


d

80

 = 4,08 мм; dе

 = 3,22 мм; К

н

 = 2,52) у Хоружого – це рис. 3.4 з такою ж назвою та такими ж параметрами у Хомутецької. 

У Хорунжого В.П. 

У Хомутецької 

 

  

20. Стор. 93. Рис. 3.5. Графік гранулометричного складу фільтрувального 

завантаження із спіненого полістиролу 3-го типу: ( d

10

 = 2,3 мм; d50

 = 3,4 мм; d

80

 

= 4,7 мм; dе

 = 4,0 мм; К

н

 = 2,04) у Хоружого – це рис. 3.5 з такою ж назвою у дисертації Хомутецької, стор. 72. 

У Хорунжого В.П. 

У Хомутецької 

 

  

 

21.  Стор.  117-122,  підрозділ  4.1.  «Критичний  аналіз  існуючих  теорій очищення  води  на  зернистих  фільтрах»  у  Хоружого  –  це  підрозділ  1.3.3 

«Анализ существующих методов обезжелезивания подземных вод», стор. 17-24 

– у Муромцева.  

21 


 

22. Стор. 122-128, підрозділ 4.2. «Кінетика висхідного фільтрування води 

на  установках  з  волокнисто-піностирольним  завантаженням»  у  Хоружого  –  це 

стор. 86-91, підрозділ 3.3.1 «Потери напора в фильтрующей загрузке в течении 

фильтроцикла» у Муромцева. 

 

23. Стор. 136-139, підрозділ 4.4 «Роль шарів плаваючого фільтрувального завантаження  в  процесах  затримання  пластівців  при  висхідному  русі  води»  у 

Хоружого  –  це  стор.  108-112,  підрозділ  4.5  «Роль  товщини  фільтрувального 

завантаження  в  процесі  знезалізнення  підземних  вод  на  пінополістирольно-

цеолітових фільтрах у Хомутецької. 

24.  Стор.  139-146,  підрозділ  4.5  «Теоретичне  обґрунтування  методики 

розрахунку  піно-полістирольних  фільтрів  з  висхідним  рухом  води  при  її 

знезалізненні»  у  Хоружого  –  це  підрозділ  5.2  «Исследования  интенсивности  и 

длительности  промывки»,  стор.  121-126  у  Муромцева  та  стор.  112-118, 

підрозділ 4.6 «Промивка фільтрувального завантаження» у Хомутецької.  

25.  Стор.  154-207,  розділ  5  «Розробка  і  впровадження  технологій  та 

конструкцій  установок  для  інтенсифікації  очистки  підземних  вод  в  локальних 

водопроводах»  у  Хоружого  –  це  запозичений  і  дещо  змінений  розділ  6 

«Конструирование  основных  узлов  установки  БВУ,  размещение  на  локальном 

водопроводе и расчет экономического эффекта от ее внедрения» у Муромцева, 

стор. 127-160. 

 

ВАСИЛЮК АЛЬОНА ВІКТОРІВНА ОБҐРУНТУВАННЯ  ТЕХНОЛОГІЇ ВОДОПІДГОТОВКИ  

В ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНОГО 

ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Специальность 05.23.04 – водопостачання, каналізація 

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка