Питання до іспиту з історії педагогіки (2013)Скачати 113,16 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.10.2019
Розмір113,16 Kb.
  1   2   3

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ (2013)

 1. Предмет, завдання та джерела вивчення історії педагогіки.

 2. Становлення виховання як процесу соціалізації людини (основні підходи). Виховання людини в первісному суспільстві.

 3. Виховання і навчання людини в країнах Стародавнього Сходу.

 4. Проблема виховання у філософських теоріях Стародавньої Греції (Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель).

 5. Школа і педагогіка в Стародавньому Римі.

 6. М.Ф. Квінтіліан про організацію та методику навчання, вимоги до вчителя.

 7. Спартанська й афінська системи виховання: порівняльний аналіз.

 8. Зміст та виховне значення «Повчання дітям» Володимира Мономаха.

 9. Характеристика школи й освіти доби Європейського Середньовіччя.

 10. Виникнення перших університетів у Західній Європі. Організація навчального процесу та особливості управління.

 11. Педагогічні погляди гуманістів доби українського Відродження (Ф. Рабле, Т.Мор, Т.Кампанелла, М.Монтень). Характеристика основних педагогічних творів.

 12. Я.А.Коменський про мету, завдання та принципи освіти й виховання.

 13. Класно-урочна система Я.А.Коменського, роль учителя в сучасних умовах. Шляхи вдосконалення класно-урочної системи.

 14. Я.А.Коменський про вікову періодизацію та систему шкіл.

 15. Дидактичні погляди Я.А. Коменського.

 16. Основні положення праці Я.А.Коменського «Материнська школа».

 17. Я.А.Коменський про особистість учителя та вимоги до нього.

 18. Педагогічні погляди К.А. Гельвеція та Д. Дідро. Порівняльний аналіз.

 19. Аналіз роботи Д. Дідро «План університету або школи публічного викладання всіх наук для Російського уряду».

 20. Проблема фізичного, морального, розумового та трудового виховання в педагогічній теорії Дж. Локка.

 21. Філософсько-педагогічні погляди Дж. Локка. Аналіз роботи «Думки про виховання».

 22. Ідея загальнолюдського виховання в працях Ж.-Ж. Руссо та Г.Сковороди. Порівняльний аналіз.

 23. Порівняльний аналіз педагогічних концепцій Дж. Локка та Я.А.Коменського.

 24. Діяльність братських шкіл в Україні, їх роль щодо розвитку мови, науки, культури, освіти.

 25. Характеристика «Статуту Львівської Братської школи 1586 року. Порядок шкільний».

 26. Українська педагогічна думка епохи Відродження ХVІ-початку ХVII ст. (С. Зизаній, Л. Зизаній, П. Беринда, І. Галятовський, Г. Смотрицький, І. Борецький та інші).

 27. Становлення та розвиток вищих навчальних закладів в Україні: Острозька та Києво-Могилянська академії.

 28. Особливості навчального процесу в Києво-Могилянській академії. Організаційно-просвітницька діяльність П.Могили.

 29. Вплив педагогічних поглядів та діяльності С. Полоцького й Є. Славинецького на становлення Слов’яно-греко-латинської академії.

 30. Аналіз праці Є. Славинецького «Громадянство звичаїв дитячих».

 31. Значення роману Ж.Ж. Руссо «Еміль, або Про виховання» у розвитку світової педагогічної думки.

 32. Просвітницька діяльність Ф. Прокоповича та М. Козачинського.

 33. Сутність та педагогічне значення ідеї «спорідненої праці» Г. С. Сковороди, її вплив на розвиток національної педагогічної думки.

 34. Сутність ідеї природовідповідного виховання Г.С.Сковороди та шляхи її реалізації («Благодарний Еродій», «Вбогий жайворонок»).

 35. Основні етапи педагогічної діяльності І.Г. Песталоцці.

 36. Теорія елементарної освіти І.Г. Песталоцці.

 37. Вплив демократичних ідей І.Г. Песталоцці на розвиток педагогічної теорії та шкільної практики.

 38. Педагогічна теорія І.Ф. Гербарта.

 39. Аналіз праці І.Ф. Гербарта «Загальна педагогіка, що виводиться з мети виховання».

 40. І.Ф. Гербарт про процес навчання.

 41. Дидактичні погляди Ф.-А.В. Дістервега.

 42. Аналіз праці А. Дістервега «Посібник для освіти німецьких учителів».

 43. Ідея розвивального навчання в педагогічних концепціях Й.Г.Песталоцці, І.Ф.Гербарта та Ф.-А.В.Дістервега.

 44. Ідея природовідповідності в працях Я.А.Коменського, Ж.-Ж.Руссо, І.Г.Песталоцці та Ф.-А.В.Дістервега.

 45. Освітні реформи на початку ХVІІІ ст. в Російській імперії. М.Ломоносов, його значення в розвитку педагогіки та школи.

 46. Питання виховання в європейських соціальних теоріях ХІХ ст. (Р.Оуен, Ш.Фур’є, К.Сен-Сімон).

 47. Розвиток педагогічної думки в Україні у першій половині ХІХ ст. (І.П.Котляревський, М.Максимович, О.В.Духнович).

 48. Діяльність перших університетів в Україні першої половини ХІХ ст. Харківський та Київський університети.

 49. Просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського товариства. (Т.Шевченко, П.Куліш, М.Костомаров).

 50. Діяльність представників демократичної педагогіки 30-40 років ХІХ ст. в Російській імперії. Аналіз статті М.Добролюбова «Про значення авторитету у вихованні».

 51. Шкільні реформи 60-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії. «Положення про початкові народні училища» 1864 р., «Устав гімназій та прогімназій» 1864 р.

 52. Педагогічна діяльність М.І.Пирогова.

 53. Аналіз статті М.Пирогова «Питання життя» та її значення для розвитку педагогічної думки.

 54. Життєвий шлях та суспільно-педагогічна діяльність К.Д.Ушинського.

 55. Філософські та природничі основи педагогічної теорії К.Д.Ушинського.

 56. Ідея народності виховання К.Д.Ушинського та шляхи її реалізації. Статті «Про народність у суспільному вихованні» , «Рідне слово».

 57. Ідея гармонійного розвитку особистості в роботах К.Д.Ушинського. Аналіз праці «Людина як предмет виховання».

 58. К.Д.Ушинський про професійну підготовку вчителя.

 59. К.Д.Ушинський про педагогіку як науку і мистецтво. Аналіз статті «Про користь педагогічної літератури».

 60. Аналіз статті К.Ушинського «Праця в її психічному і виховному значенні».

 61. Мета та завдання морального виховання в педагогічній теорії К.Д.Ушинського.

 62. Дидактична теорія К.Д.Ушинського та його діяльність як методиста («Рідне слово» та «Дитячий світ»).

 63. К.Д.Ушинський про урок та вимоги до вчительської професії.

 64. Ідея вільного виховання Л.М.Толстого, її втілення в практику роботи Яснополянської школи.

 65. Проблема розвитку дитячої активності та творчості в педагогічних працях Л.М.Толстого.

 66. Проблеми української національної школи у творчості просвітителів кінця ХІХ – початку ХХ століття (І.Франко, М.Коцюбинський, Леся Українка).

 67. Педагогічні пошуки на межі ХІХ-ХХ століть. Е.Кей та М.Монтессорі.

 68. Характеристика експериментальної педагогіки кінця ХІХ-початку ХХ ст. (В.-А.Лай, Е.Мейман, А.Біне).

 69. Характеристика прагматичної педагогіки кінця ХІХ початку ХХ ст. Дж.Дьюї.

 70. Історико-педагогічні концепції М.Драгоманова й М.Грушевського: порівняльний аналіз.

 71. Педагогічні погляди та освітня діяльність М.Корфа.

 72. Проблеми української національної школи у творчості просвітителів кінця ХІХ-початку ХХ ст. (Б.Грінченко, Х.Алчевська).

 73. Розвиток педагогічної думки в Україні за роки Радянської влади. Діяльність В.Затонського, М.Скрипника, Я.Ряппа.

 74. Поради С.Васильченка та Т.Лубенця щодо організації шкільної справи в Україні.

 75. Українська педагогічна думка першої половини ХХ століття. Педагогічні погляди С.Русової, І.Огієнка.

 76. Ідея політехнізму в роботах російських та українських педагогів (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.).

 77. Ідеї громадянського виховання Г.Кершенштайнера.

 78. А.С.Макаренко про виховання особистості в колективі та через колектив. Використання його ідей в практиці роботи сучасної школи.

 79. Проблеми сімейного виховання в працях А.С.Макаренка («Книга для батьків», «лекції про виховання дітей»).

 80. А.С.Макаренко про поєднання навчання з продуктивною працею («Педагогічна поема», «Прапори на вежах»).

 81. А.С. Макаренко про педагогічну працю та вимоги до вчителя.

 82. Особливості розбудови загальної, професійної та вищої школи в Україні 20-30-х рр. ХХ ст.

 83. Ідеї національного виховання української молоді Г.Г.Ващенка. Аналіз праці «Виховний ідеал».

 84. Етнічні засади родинного виховання в праці В.О.Сухомлинського «Батьківська педагогіка».

 85. Ідея громадянського виховання особистості в роботах А.С.Макаренка, Г.Г.Ващенка та В.О.Сухомлинського.

 86. В.О.Сухомлинський про творчий характер педагогічної праці. Аналіз роботи «Розмова з молодим директором школи».

 87. Аналіз праці В.О.Сухомлинського «Серце віддаю дітям».

 88. В.О.Сухомлинський про розумове виховання школярів.

 89. Педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського та сучасність. Аналіз праць «Сто порад учителю» та «Павлиська середня школа».

 90. Перший з’їзд педагогічних працівників України. Аналіз концепції «Освіта (Україна ХХІ ст.)». Шляхи розвитку української системи освіти на сучасному етапі.
Каталог: uploads -> editor -> 5376 -> 427881
427881 -> Державний вищий навчальний заклад
427881 -> Методи і засоби організації процесу навчання
427881 -> Програма вступного екзамену до аспірантури зі спеціальності
427881 -> Лекція педагогічна думка, освіта, шкільна справа доби європейського Середньовіччя та
427881 -> «Видатний український педагог В. О. Сухомлинський» (1918 1970)
427881 -> Робоча програма дисципліни «Історія педагогіки» для студентів напряму підготовки 020303 Філологія. Українська мова та література. 25 с
427881 -> Модель використання оздоровчих технологій
427881 -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «загальна педагогіка»
427881 -> Методичні рекомендації щодо організації та проведення літньої педагогічної практики студентів іп курсу / Авт


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка