Переваги використання проблемного методу


Рис. 1. Схема процесу проблемного навчанняСторінка5/9
Дата конвертації24.03.2020
Розмір65,5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Рис. 1. Схема процесу проблемного навчання


«Young Scientist» • № 5.1 (45.1) • May, 2017

71

По-друге, підготовленість студентів: забезпе-чення мотивації, яка здатна викликати інтерес 

до змісту проблеми; рівень володіння прийомами 

розумової діяльності; знання фактичного про-

грамного матеріалу.

По-третє, науково-методичне забезпечення про-

цесу навчання для створення проблемних ситуацій.

Психологічними умовами для успішного за-

стосування проблемного навчання є такі:

1. Проблемні ситуації повинні відповідати ці-

лям формування системи знань.

2. Бути доступним для студентів і відповідати 

їх пізнавальним здібностям.

3. Викликати власну пізнавальну діяльність 

і активність.

4. Завдання повинні бути такими, щоб студент 

не міг виконати їх спираючись на вже наявні 

знання, але достатніми для самостійного аналізу 

проблеми і знаходження невідомого.

Схематично процес проблемного навчання зо-

бражений на рис. 1.

Розрізняють такі методи проблемного навчання:

1. Дослідницький метод, який передбачає, що 

студенти самі, за умови проблемної ситуації, по-

бачать проблему, сформулюють її і вирішать. Це 

найскладніший метод для студентів, який ви-

магає від них прояву активності, самостійності, 

творчих здібностей.

2. Евристичний метод. Суть методу у створен-

ні викладачем проблемної ситуації, вихід з якої 

шукають студенти.

3. Метод проблемного викладання. Викладач 

розкриває істину конкретної науки, демонструє 

еталон проблемного мислення, коли ставить про-

блемні питання і сам їх вирішує.

Існує розмаїття дидактичних форм, які ви-

користовуються в проблемному навчанні. Харак-

теристика форм проблемного навчання наведена 

у табл. 1.

Як видно з таблиці 1, переваг у проблемному 

методі навчання є значно більше, ніж недоліків.

Робота в «малих групах», «кейс-метод», 

«мозковий штурм», «евристична бесіда» вико-

ристовуються тому, що вони стимулюють са-

мостійність, пошукову активність студентів; 

надають їм можливість інтелектуального розви-

тку, сприяють формуванню в них дослідниць-

ких та комунікативних вмінь, уміння працювати 

в команді, партнерської взаємодії, швидко пере-

будовувати діяльність у зв’язку зі зміною вимог 

[4, с. 117-120]. Використання в навчальній діяль-

ності міні-кейсів, проектної роботи та тренінгів 

сприяє формування дослідницьких умінь май-

бутніх фахівців. 


Каталог: files -> docs -> 2019


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка