Переваги використання проблемного методу


Виклад основного матеріалуСторінка4/9
Дата конвертації24.03.2020
Розмір65,5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Виклад основного матеріалу 

Однією з вимог 

до випускника вищого навчального закладу є 

розвинута здатність до творчих підходів у ви-

рішенні професійних завдань, уміння орієнтува-

тися в нестандартних ситуаціях і умовах, ана-

лізувати проблемні ситуації, умови, завдання; 

розробляти план дій; готовність до реалізації 

плану і відповідальність за його виконання. Од-

ним із найперспективніших напрямів формуван-

ня зазначених якостей, а разом з тим готовності 

магістрів технічного ВНЗ до педагогічної діяль-

ності є застосування проблемного навчання [6].

Проблемне навчання – це метод навчання, в яко-

му поєднуються систематична самостійна пошуко-

ва діяльність студентів із засвоєнням ними готових 

висновків науки. Система методів навчання побу-

дована з урахуванням мети й принципу проблем-

ності; процес взаємодії усіх учасників навчального 

процесу орієнтований на розвиток індивідуальності 

студента і соціалізацію його особистості.

Зауважимо, що проблемне навчання ми роз-

глядаємо не як альтернативу усім іншим методам, 

а як елемент системи методів. Як показує досвід, 

частина студентів залишається байдужою до ак-

тивізуючих методів навчання з ряду об’єктивних 

(особливості темперамент, характеру людини) 

та суб’єктивних (незадоволеність вибором ВНЗ, 

факультету, спеціальності, тощо) причин.

Метою проблемного навчання є не стільки за-

своєння результатів наукового пізнання, скільки 

оволодіння способами пізнання. Крім того, про-

блемний метод переслідує таку мету, як форму-

вання і розвиток інтелектуальної, мотиваційної, 

емоційної та інших сфер студента, розвиток його 

індивідуальних здібностей. В проблемному на-

вчанні акцент робиться на загальному розвитку 

студента, його адаптації до процесу прийняття 

самостійних/командних рішень, а не на трансля-

ції готових висновків науки студентами [3]. 

Основним поняттям проблемного навчання є 

проблемна ситуація, яка обумовлює пізнавальну 

мотивацію і активізує мислення студента на по-

шук та відкриття. 

Проблемну ситуацію варто розглядати з двох 

сторін [2]:

1. Предметно-змістовна, пов’язана з виокрем-

лення протиріччя опорних знань, недостатністю 

суттєвої інформації; 

2. Мотиваційна, спрямована на усвідомлення 

протиріччя і спонукання до його усунення.

Рівні проблемного навчання залежать від зміс-

ту навчального матеріалу (можливість створити 

проблемні ситуації, диференційовані за ступенем 

складності) і типу самостійних дій студента. За 

цими ознаками фахівці правомірно виділяють 

чотири проблемності:

1. Рівень, що обумовлює репродуктивну ді-

яльність;

2. Рівень, що забезпечує застосування набу-

тих знань у новій ситуації;

3. Репродуктивно-пошуковий рівень;

4. Креативний рівень.

Сучасна наука розрізняє два види проблем-

них ситуацій: педагогічну, яка створюється за 

допомогою питань викладача; психологічну – без 

допомоги викладача, на рівні індивідуальності 

студента (пізнавальна потреба, яка спонукає лю-

дину до інтелектуальної діяльності застосовуючи 

творчі здібності та досвід) [3]. У зв’язку з ви-

кладеним проблемна ситуація породжується на-

вчальною чи практичною ситуацією, яка містить 

дві групи елементів: дані (відомі) і не дані, нові 

(невідомі) елементи. 

Отже, проблемна ситуація означає стан ін-

телектуального утруднення, при якому людина 

відчуває потребу вийти з труднощів, вирішити 

їх. Тому проблемна ситуація є одним з головних 

засобів активізації навчальної діяльності сту-

дентів та найчастіше виникає тоді, коли є кілька 

варіантів розв’язання за умови обмежених ви-

хідних даних [5, с. 16]. 

Проблемну ситуацію можна створити вико-

ристовуючи такі прийоми і способи, як спонукан-

ня студентів до пояснення явищ, фактів, їх зо-

внішніх невідповідностей, протиріч; спонукання 

до вибору правильного варіанту відповіді і його 

обґрунтування; перехід від поодиноких фактів до 

узагальнень; зіставлення спірних фактів, явищ; 

вирішення протиріч між можливими способами 

розв’язку завдань і практичної неспроможності 

обраного способу діяльності.

Використання проблемного навчання вима-

гає певних умов під час організації навчального 

процесу. По-перше, необхідною є ґрунтовна під-

готовка викладача, яка вимагає глибокого зна-

ння свого предмета, нових наукових концепцій, 

підходів; високого рівня освіченості. Важливим є 

володіння методикою проблемного навчання, яка 

передбачає уміння діалогічного доброзичливого 

спілкування зі студентами; вміння заохочення 

студентів до самостійних пізнавальних пошуків; 

уважне ставлення до думок, гіпотез, висловлю-

вань студентів; забезпечення посильності роботи 

студентів з тими чи іншими проблемними за-

вданнями, тобто раціонального співвідношення 

відомого і невідомого.

 

Постановка пробленого 

завдання 

Створення 

проблемної 

ситуації 

Усвідомлення 

проблеми 

Набуття 


нових 

знань 


Застосування знань 

та досвіду для 

вирішення 

конкретного 

завдання 


Каталог: files -> docs -> 2019


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка