Педагогічна практика Комплект навчальної та методичної документації з організаціїСкачати 336,42 Kb.
Сторінка1/16
Дата конвертації24.03.2020
Розмір336,42 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Міністерство освіти і науки України

Харківський індустріально-педагогічний технікумПедагогічна практика

Комплект навчальної та методичної

документації з організації

педагогічної практики

підготовки молодшого спеціаліста

Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта

Спеціальності 5.01010401 Професійна освіта

(за відповідним профілем підготовки)

Друкується за рішенням

методичної ради технікуму

/протокол № _ від_______/

Затверджено на засіданні циклової комісії

психолого-педагогічних дисциплін

/протокол № ___від______/

Харків-2014

Укладачі:

Беленченко Л.Ф., викладач вищої категорії, викладач-методист

Мамічева А.В., викладач вищої категорії

Петренко О.М.викладач вищої категорії, викладач-методист

Рецензент:Скрипник В.В., викладач вищої категорії,

викладач-методист.Передмова

Шановні студенти! Ви виходите на педагогічну практику.Мета цієї практики:

1. поглибити та закріпити теоретичні знання, здобуті під час вивчення курсу психолого-педагогічних дисциплін, навчити студентів використовувати їх на практиці у навчально-виховній роботі з учнями ПТНЗ;

2. сформувати вміння спостерігати й аналізувати навчально-виховну роботу з підлітками;

3. підготувати студентів до проведення уроків виробничого навчання;

4. навчити проводити науково-педагогічні дослідження особистості учня;

5. здійснювати діагностику рівня розвитку міжособистісних стосунків учнів навчальної групи ПТНЗ;

6. навчити студентів проводити виховну роботу з учнями, застосовуючи різні форми її організації;

7. розвивати та закріплювати у студентів любов до професії майстра виробничого навчання;

У результаті виконання всіх видів робіт, передбачених програмою практики, студенти повинні вміти:

1) вести роботу по вивченню окремих учнів і колективу групи;

2) складати характеристику учня і колективу групи;

3) проектувати навчально-виховну роботу;

4) спостерігати та аналізувати різні форми педагогічного процесу в ПТНЗ;

5) організовувати та проводити виховні заходи;

6) організовувати та проводити уроки виробничого навчання;

7) організовувати виробничу практику учнів;

8) аналізувати організацію методичної роботи в училищі;

9) використовувати в педагогічному процесі інноваційні технології, сучасні технічні засоби навчання(ePREZENTER комплекс, цифрову техніку);

10) здійснювати педагогічний менеджмент в умовах ПТНЗ.

Уся робота студентів під час педагогічної практики повинна бути спрямована на формування перерахованих професійно-педагогічних умінь та якості їх засвоєння, і є головним критерієм оцінки їх результатів діяльності в ПТНЗ під час педагогічної практики.Організація педагогічної практики.

Педагогічна практика проводиться згідно Положення про педагогічну практику студентів індустріально-педагогічного технікуму.

Педагогічна практика проводиться, як правило, на базі однопрофільних професійних навчально-виховних закладів. Якщо студент заочного відділення на час проходження практики вже працює у будь-якому навчально-виховному закладі, то він має право на проходження педагогічної практики за місцем роботи.Втакомуразі, за згодою з керівником практики, можуть вноситись корективи до програми стосовно умов та специфіки навчально-виховного закладу.

Для активізації діяльності студентів у період підготовки до педагогічної практики керівник практики від технікуму повинен провести допуск до неї, який передбачає перевірку наявності у кожного студента комплекту навчально-методичної документації.

Перед виходом на практику в технікумі проводиться установча конференція, на якій повідомляється наказ про розподіл студентів до ПТНЗ, проводиться ознайомлення з програмою практики і вимогами щодо її проведення.

Робочий день студента-практиканта повинен відповідати розпорядку дня ПТНЗ і включає в себе такі види робіт: бесіду з директором і його заступниками, майстрами, викладачами, учнями, роботу з документацією, відвідування уроків і позакласних заходів з подальшим їх аналізом, організацію і проведення відкритих уроків і виховних заходів, роботу над звітом і методичною літературою.

Після закінчення педагогічної практики студент повинен надати довідку про проведену профорієнтаційну роботу та звіт для перевірки керівникові практики від технікуму.

Обов’язки студента-практиканта.

Під час проходження практики студент-практикант зобов’язаний суворо дотримуватись режиму робочого дня ПТНЗ і правил внутрішнього розпорядку; виконувати розпорядження та вказівки керівників практики; виконувати всі види робіт, передбачені програмою практики; відвідувати засідання і наради в ПТНЗ, виконувати усі доручення керівника практики, спрямовані на реалізацію мети практики;бути носієм психолого-педагогічних знань серед батьків учнів; бути взірцем тактовності, дисциплінованості; використовувати педагогічну практику для проведення профорієнтаційної роботи за професією майстра в/н.Планування роботи практиканта, її облік і звітність.

Студент-практикант складає індивідуальний план роботи, що міститься в щоденнику, і подає його на затвердження керівникам практики від технікуму і ПТНЗ. План повинен включати всі види робіт, що передбачені програмою педагогічної практики.

Робота, що проводиться під час практики, занотовується в щоденнику студента-практиканта. Щоденник студент веде в довільній формі, кожного дня має при собі і за проханням керівника практики надає його для перегляду і внесення зауважень. На його основі практикант складає звіт за результатами проходження педагогічної практики та захищає йог, що є підставою для виставлення оцінки.

Облік роботи керівники практики ведуть у журналі з подальшим оцінюванням з урахуванням усієї роботи, оформлення матеріалів звіту та результатів захисту.Матеріали звіту за підсумками педагогічної практики

та порядок їх розміщення

В останній день практики студент – практикант подає на перевірку звіт по педагогічній практиці керівникові від технікуму.

І розділ


  1. Зміст.

  2. Вступ.

  3. Характеристика ПТНЗ і його матеріально-технічної бази.

  4. Схема внутрішнього керівництва ПТНЗ.

  5. Список учнів групи ПТНЗ.

  6. Психолого-педагогічна характеристика учня.

  7. Опис і дидактичний аналіз одного уроку теоретичного навчання.

  8. План-конспект відкритого виховного заходу на профорієнтаційну тему.

ІІ розділ


2.1. Характеристика організації методичної роботи ПТНЗ.

2.2. Схема учнівського самоврядування.

2.3. Діагностика рівня розвитку колективу групи.

2.4. Опис і повний аналіз одного уроку виробничого навчання.

2.5. План – конспект уроку виробничого навчання.

2.6. Характеристика виховної роботи в ПТНЗ.

2.7. План виховної роботи на період практики.

2.8. Опис та аналіз позакласного виховного заходу.

2.9 Висновок.
Вказівки щодо оформлення звіту.

Студент-практикант надає довідку про проведену профорієнтаційну роботу зі списком бажаючих вступити до ХІПТу на підпис завідуючому відділенням . Звіт подається на перевірку. Після захисту звіту керівник практики від ХІПТу виставляє оцінку.

Оформлення звіту здійснюється поступово згідно календарно-тематичного плану.

З віт оформляється у вигляді зброшурованих аркушів розміром 20х30 см. Титульна сторінка звіту та матеріали практикив обов’язковому порядку оформляються у відповідності з єдиним графічним режимом технікуму.Додаток 1

Міністерство освіти і науки України

Харківський індустріально-педагогічний технікум

Звіт


за результатами проходженняпедагогічної практики,

в _____________________

з_______ по_______ 201__року

Скла- (-в,-ла) студент (-ка)

__ курсу групи_________

ден./заочн. відділення

______________________

______________________

(ПІБ)
Керівник від технікуму

_____________________

(ПІБ)
Керівник від бази практики

_____________________

(ПІБ)
М.П Керівник навчального закладу

_____________________

(ПІБ)


Додаток 2

Приблизна тематика виступів студентів за підсумками педагогічної практики на звітній науково-практичній конференції.

 1. Мої перші психолого-педагогічні спостереження за учнями ПТНЗ.

 2. Вивчення міжособистісних стосунків в групі. Результати тестування (анкетування).

 3. Урок теоретичного навчання в групі

_______________________________________________________________

(назва теми)

Враження від нього.


 1. Проблеми організації виробничої практики

__________________________________________________________________

 1. Матеріально-технічна база ПТНЗ.

 2. Використання комп’ютерних технологій в процесі навчання в ПТНЗ.

 3. Навчально-виховна робота майстра в/н в групі.

 4. Організація методичної роботи в ПТНЗ.

 5. Проблеми організації виховної роботи з учнями в ПТНЗ.

 6. Особливості перевиховання педагогічно занедбаних та важковиховуваних підлітків-учнів ПТНЗ.

 7. Враження від практики. Пропозиції по організації та удосконаленню педагогічної практики.

Додаток 3Приблизна схема характеристики учня ПТНЗ.
Загальні відомості про учня.

 1. Назва ПТНЗ.

 2. Група.

 3. Вік.

Умови життя учня до вступу ПТНЗ.

 1. Склад сім`ї.

 2. Рід занять батьків.

 3. Ставлення до учня, його інтересів у сім`ї.

 4. Виховний вплив батьків.

Фізичний стан учня.

 1. Фізичний розвиток.

 2. Стан здоров’я.

 3. Заняття фізкультурою та спортом.

Навчальна діяльність учня.

 1. Дані про успішність.

 2. Здібності учня.

 3. Особливості пам’яті.

 4. Особливості мислення.

 5. Наявність схильностей.

Трудова діяльність учня.

 1. Ставлення до праці.

 2. Ставлення до обраної професії.

 3. Успішність по виробничому навчанню.

 4. Участь у побутовій праці в училищі і вдома.

Суспільна діяльність учня.

 1. Суспільна активність.

 2. Місце у колективі і ставлення товаришів до нього.

Дисциплінованість учня.

 1. Поведінка в училищі і поза ним.

 2. Почуття обов’язку і відповідальності.

 3. Витримка і вміння володіти собою.

Індивідуально-психологічні особливості.

 1. Темперамент.

 2. Визначні риси характеру.

 3. Здібності.

Рекомендації по індивідуальному підходу в процесі навчально-виховної роботи.

Дата Посада, прізвище, ім’я по батькові

того, хто склав характеристику (підпис)

Зразок

Психолого- педагогічна характеристика

Учня групи ШМ-1

Харківського професійного ліцею

швейного виробництва та побуту

Слюсаренка Дмитра Олександровича.

1995 р. Мешкає за адресою

м. Харків, вул. Рибалка, 156 кв. 34

Дмитро проживає з батьками. Мати – Слюсаренко Лідія Василівна, працює бухгалтером ВАТ «Турбоатом». Батько – Слюсаренко Олександр Іванович, провідний інженер з охорони праці ВАТ «Турбоатом». Дмитро єдина дитина у сім`ї. Матеріальне забезпечення у сім`ї на достатньому рівні, мають двокімнатну квартиру. Дмитра люблять у родині, з увагою відносяться до його навчання та інтересів. Батьки приймають участь у вихованні сина.

Дмитро фізично розвинений учень, але не приділяє уваги своєму здоров’ю, палить тютюн. На даний момент почуває себе добре, хронічних захворювань не виявлено. У спортивних секціях не займається.

Навчанню Дмитро приділяє не достатньоуваги. Має середній бал успішності - 6,3. Дмитро здібний учень, але навчатись не хоче. Має творчий хист, але не користується ним. Дмитро може розмірковувати, чітко висловлювати свої думки. Запам’ятовує інформацію швидко та точно, готовність до відтворення інформації висока, але міцність запам’ятовування середня. Розум у Дмитра досить глибокий та гнучкий, але не достатньо самостійний та критичний.

Дмитро не дуже любить фізично працювати. До обраної професії (закрійник верхнього одягу) Дмитро відноситься досить добре, але йому дуже не подобається, коли у нього щось не виходить. Якщо він втрачає інтерес до роботи, може припинити працювати. Тому, хоча Дмитро і відвідує виробниче навчання постійно, особливих успіхів не робить.

У побутовій справі участь бере мало, але активний під час організації свят, з задоволенням бере участь у святкових концертах. Дмитро популярний у групі, має багато друзів. Поведінка в училищі та інших місцях - «задовільно». Дмитро вміє володіти собою, але над розвитком витримки йому ще потрібно працювати.

За темпераментом Дмитро сангвінік. Має акцентуацію характеру за демонстративним типом. Його позитивні риси: допитливий, товариський, привітний, рухливий, життєрадісний, емоційний, комунікабельний, впевнений у собі. Негативні риси: легковажний, нестійкі інтереси, переоцінює себе, не доводить справи до кінця.

Для роботи з Дмитром рекомендується створювати умови для розвитку здібностей, об’єктивно відноситься до успіхів, не варто давати доручення, пов’язані з довготривалою монотонною діяльністю, навчити виконувати завдання якісно і до кінця. Слід використовувати лідерські якості Дмитра, бажано забезпечити навчання у групі з одногрупниками більших можливостей, за для створення умов для адекватної самооцінки.

__. __. 20__ ________ студент-практикант Лісовий Володимир Сергійович.

Додаток 4

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка