Педагог має справу з конкретними людьми: дітьми свого класу, школи, іншого закладу, проте його завдання не лише особистісно, а й суспільно зумовлене – підготовка підростаючого покоління до активної участі в житті суспільстваСкачати 126,36 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації23.03.2020
Розмір126,36 Kb.
ТипУрок
  1   2   3   4


 

УДК 371.334 Дика Н.М. - кандидат педагогічних наук; доцент кафедри теорії та 

методики навчання української мови КМПУ ім. Б.Д. Грінченка 

 

 

Урок-діалог у системі інтерактивного навчання   

У  сучасній  системі  освіти  відбувається  гуманізація  навчання,  шкільного 

життя. Як альтернативу авторитарному стилю педагогічного керівництва кращі 

вчителі  сприйняли  ідеї  педагогіки  співробітництва,  організації  навчання  на 

особистісно-гуманній основі спілкування з учнями. Сутність цих ідей полягає у 

створенні  комунікативного  забезпечення  шляхом  встановлення  контакту  з 

учнями, ведення з ними діалогу, дискусії на засадах інтерактивного навчання. 

Урок  повинен  цікавити  учня,  бути  орієнтованим  на  забезпечення  його 

природних  пізнавальних  потреб,  з  одного  боку,  стимулювати  нові  пізнавальні 

інтереси, поглиблювати їх – з другого. Учень має на уроці реалізувати власний 

творчий потенціал – знання, здібності, вміння, відчувати себе в ситуації успіху, 

вірити  у  свою  спроможність  розв’язувати  пізнавальні  завдання.  Дуже  важливо 

для дітей відчувати на уроці зацікавленість учителя у спільній з ними діяльності 

(інтеракції).  На  уроці  не  лише  повинен  викладатися  і  закріплюватися  новий 

матеріал,  там  має  відбуватися  ще  щось  дуже  важливе  для  дитини: 

встановлюватися  духовні  зв’язки  між  нею  і  вчителем,  відбуватися  обмін 

думками,  поглядами,  поглиблюватися  суто  людські  стосунки.  Все  це  – 

внутрішній,  невидимий  бік  уроку,  на  відміну  від  зовнішнього,  очевидного,    з 

його структурою, методами, засобами, формами навчання. 

Вивчення  досвіду  роботи  В.О.  Сухомлинського-вчителя  засвідчує,  що 

його  уроки  були  своєрідною  формою  духовного  спілкування  з  дітьми,  а  не 

просто академічним часом, відведеним для викладу нового матеріалу та оцінки 

знань.[8;46] 

Важливою  передумовою  проведення  таких  уроків  є  побудова  їх  на 

діалогічній  взаємодії  вчителя  з  учнями  (інтерактивній  основі).  Діалог  –  

специфічна форма спілкування, коли людина сприймається як партнер із правом на  власну  поицію,  на  свій  індивідуальний  спосіб  сприйняття  світу.  Діалог  дає 

змогу самовираження кожному з партнерів спілкування. 

Однак,  ситуація  «запитання  -  відповідь»  (учитель  запитує  –  учні 

відповідають) - це спрощене розуміння діалогу, яке не відтворює його сутності. 

Ми вважаємо діалогом професійну позицію вчителя стосовно учнів, засадовим 

для  якої  є  намагання  зробити  дітей  активними  учасниками  власного  процесу 

навчання,  залучити до  спільної з педагогом діяльності в процесі пізнавального 

пошуку. Учитель може обрати  монологічну форму викладу знань, але на уроці 

при  цьому  може  створюватися  ситуація  діалогу:  учні  в  процесі  сприймання 

розповіді  педагога  стануть  активними  діячами,  а  не  пасивними  слухачами. 

Спільно  з  учителем  вони  будуть  розмірковувати  над  проблемою,  шукати 

правильної  відповіді,  емоційно  відгукуватися  на  його  слова.  Це  буде  не 

зовнішній,  а  внутрішній  діалог  учнів  з  учителем,  який  зумів  створити  в  класі 

ситуацію  співроздумів  і  співпереживання.  І  буде  добре,  якщо  цей  діалог 

переросте  зрештою  в  діалог  учня  із  самим  собою  і  він  намагатиметься 

самостійно осмислити почуте від учителя.  

Трапляється,  проте,  й  інакше:  урок  проводять  у  формі  бесіди,  вчитель 

ставить запитання, учні відповідають, а ситуація діалогу при цьому не виникає. 

Відчувається,  що  кожний  ніби  виконує  свою  роль,  а  спільного  пошуку  немає. 

Партнери відчужені один від одного, їхня діяльність має формальний характер, 

як  люди  вони  не  цікаві  одне  одному.  Учням  не  цікаво  вчитися,  бо  педагог  не 

сприймає  їх  як  особистостей  зі  своїм  світосприйманням,  не  зацікавлений  у 

результатах навчання своїх вихованців. 

Отже,  діалог  на  уроці  –  це  вияв  своєрідної  філософії  професійної 

діяльності  вчителя,  його  поглядів  на  характер  шкільного  навчання,  позицію 

педагога  і  позицію  учнів  при  цьому.  Засадовою  для  такої  філософії  є  віра  у 

великі можливості гуманізації процесу навчання. Ці ідеї активно розроблялися і 

розробляються  такими  відомими  педагогами,  як  Я.  Корчак,  В.О. 
 

Сухомлинський,  Ш.А.  Амонашвілі,  К.  Роджерс.  Узагальнимо  головні  тези,  що орієнтують учителя на діалог з учнями: 

1.

 Навчання – це специфічна форма спільної життєдіяльності вчителя і 

учнів,  яка  має  будуватися  на  гуманістичних,  особистісно 

орієнтованих засадах, які забезпечили б їм можливість встановлення 

добрих,  суто  людських  взаємин  розуміння  одне  одного, 

взаємоповаги.  Така  психологічна  засада  організації  навчання 

створює передумови для конструктивного  розв’язання дидактичних 

завдань: учні вчаться з більшим інтересом, знижується рівень їхньої 

тривожності  стосовно  вчителя,  зростає  їх  упевненість  у  власних 

можливостях,  задовольняються  їхні  потреби  у  спілкуванні  та 

самовираженні. 

2.

 

Учитель  і  його  учні  мають  виступати  як  рівноправні  суб’єкти навчального процесу. Тобто йдеться про визнання рівності вчителя і 

учнів  у  їхній  людській  сутності.  Рівноправність  учня  полягає  у 

визнанні за ним права на активну роль у навчанні, на сприймання і 

реагування  вчителя  на  нього  як  на  особистість.  Роль  учителя  – 

створити  умови  для  активного  навчання  учнів,  розвитку  їхнього 

творчого  потенціалу,  наближення  їхньої  діяльності  на  уроці  до 

самодіяльності. 

3.

 Варто  довіряти  учневі,  вірити  в  його  здібності,  у  спроможність 

успішно навчатися. 

4.

 

Шкільне викладання має будуватися не як безпосередній однобчний вплив  учителя  на  учнів  (пряме  транслювання  знань),  а  як  обмін 

учителя з учнями особистісним сенсом (за О.М. Леонтьєвим).  

5.

 

Навчання  на  уроках  слід  організовувати  як  спільну  діяльність учителя з учнями. Позиція вчителя: «Я прийшов до вас, щоб разом із 

вами шукати відповіді на питання». 

Потреба  наголосити  на  важливості  діалогу  між  учителем  і  учнями 

зумовлена необхідністю задовольняти потреби самих учнів, які постають у них 
 

у процесі навчання. По-перше, дитина  прагне бути індивідуальністю, виразити себе,  утвердити  в  очах  учителя  і  однокласників.  Адже  відомо,  що  мотив 

самоутвердження є домінантним взагалі в діяльності людини, а молодої людини 

– особливо. На жаль, у сучасній масовій школі ця потреба не задовольняється. 

Учень  «вчиться»,  «поводиться»,  «виховується»,  а  утверджує  себе  як 

індивідуальність,  особистість  поза  школою  і  нерідко  поза  навчанням.  Пасивна 

позиція  учня  на  уроці,  брак  можливості  висловити  власну  думку  (вона  просто 

нікого  не  цікавить)  або  страх  перед  учителем  за  непровильну  відповідь  не 

активізує його пізнавальних інтересів, не викликає бажання вчитися. Діалог дає 

можливість  кожному  учневі  бути  активним  на  уроці,  реалізувати  свій  творчий 

потенціал. 

По-друге,  це  потреба  учнів  у  довірчому  спілкуванні  з  учителем.  Як 

свідчать  дослідження,  учні  бажають  бачити  у  вчителеві  старшого  наставника, 

мудру  дорослу  людину,  яка  збагатить  їхнє  уявлення  про  світ  і  про  себе, 

допоможе  подолати  труднощі  у  навчанні,  а  не  буде  виступати  в  типовій  ролі 

судді або контролера, який лише фіксує огріхи та помилки. Учні прагнуть щирої 

зацікавленості  в  їхніх  знаннях,  успіхах,  доброзичливої  допомоги.  Вони  не 

хочуть  сприймати  формального  викладу  матеріалу,  коли  вчителя  навіть  не 

цікавить,  чи  він  зрозумілий  учням,  чи  свідомо  сприймається  ними.  Діалог  дає 

змогу  вчителеві  та  його  учням  наблизитися  одне  до  одного,  робить,  за  певних 

умов, педагогічне спілкування особистісно орієнтованим. 

По-третє,  це  потреба  учнів  ідчувати  себе  рівноправними  суб’ктами 

навчання.  Вони  добре  розуміють  різницю  між  власним  статусом    і  статусом 

учителя і, як показує досвід, не зазіхають на статус учителя, визначаючи за ним 

право на організацію, контроль, оцінку їхньої пізнавальної діяьності. Але в них 

дуже  розвинена  потреба  в  тому,  щоб  учителі  сприймали  їх  як  рівноправних  в 

особистісному  плані  партнерів  по  спільній  діяльності  на  уроці.  Школярів 

принижує  вчительське  менторство,  намагання  не  вчити,  а  повчати,  залежність 

від  не  завжди  об’єктивних  оцінок  учителів.  Діалог  і  ставить  учнів  у  позицію 

рівноправних суб’єктів спілкування з учителем у процесі навчання.  

Визначимо  характеристики  уроку,  який  будується  на  грунті  діалогічної взаємодії вчителя з учнями [5;274]: 

 

рівність  особистісних  позицій  учителя  і  учнів  у  процесі  навчання; вчитель  сприймає  учня  як  особистість  і  реагує  на  нього  як  на 

особистість;  особистісне  включення  вчителя  і  учнів  у  розв’язання 

дидактичних завдань уроку; 

 

наявність  контакту,  емоційно-інтелектуальної  спільності  між учителем та учнями; відчуття учнями у спілкуванні з учителем своєї 

психологічної захищеності; доброзичлива, творча атмосфера уроку

 

високий  рівень  мотивації  начання  учнів,  активність  у  пізнавальній діяльності, свідомий характер навчання; 

 

оптимальне  співвідношення  між  свободою  учня  у  виборі  змісту, методів  навчання  і  педагогічним  керівництвом  його  діяльністю; 

збільшення  числа  елементів  навчальної  самодіяльності  в  роботі 

учнів; 

 

творче самопочуття вчителя і учнів під час роботи на уроці, відчуття ними  задоволення  від  спільної  праці;  реалізація  потреби  учнів  у 

персоналізації, у суспільному визнанні. 

Роздуми  і  висновки  щодо  ідеї  організації  уроку  як  діалогу  вчителя  з 

учнями наведемо у формі порівняльної таблиці.[5;277]  

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка