Патентні дослідження у медицині: порядок оформлення звітуСторінка9/11
Дата конвертації04.04.2019
Розмір0,66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Форма Г.1.5 – Аналіз новизни, винахідницького рівня і промислового застосування ОГД - заповнюють, якщо у процесі виконання НДР створюється патентоспроможний об’єкт. Як заповнювати цю таблицю, наведено на прикладі способу діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли.

Форма Г.1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об’єктів аналогічного призначенняНайменуван

ня та одиниці виміруТехніко-економічні показники

об’єкта

за стандартом або

технічними умовами


об’єкта – аналога (держава, фірма, організація, модель, рік освоєння)

ОГД,

Україна,


ІПХС АМН,

2002перспективного зразка

США,

Krag , M. VSF, 1997Росія,

Тюменська медична академія, 1997Росія,

Алтайський державний медичний університет, 1998Вид

оперативного доступуНемає

Двобічний

Однобічний (право- або лівобічний)

Однобічний (по середній лінії)

Однобічний

Однобічний

Тип

фіксатораНемає

Транспе

дикуляр


ний клемповий фіксатор на гладких стрижнях

Транспедикулярна фіксація, планка з шурупами

Фіксація за допомогою пластин з пірамідаль-ними шипа-ми

Транспедикуляр-на фіксація

Транс

педикулярна фікса-ціяВид фіксації

Немає

Немає даних

За остисті відростки та корені дуг хребта

За остисті відростки

За остисті відростки

За остисті відростки

Стабільність конструкції

Немає

Висока за рахунок редукцій

ної рамки з особливим кріпленнямПідвищена

Підвищена

Підвищена

Підвищена

Універсаль

ність фіксації  • дистракція

  • компресія

Немає

+
+


+
+


Немає данихАдапта

ція до інди-відуаль-них ха-рактеристик па-цієнтівАдаптація до інди-відуальних харак-терис

тик пацієн

тів


Відділ хреб-та, що фіксу-ється

Немає


Попереко

во-крижовийПопереко

во-крижовийНижньо-грудний та поперековий

Попере

ковий


Поперековий

Післяопераційні ускладнення

Немає

Немає

Поломки відсутні


Немає даних


Полом


ки відсутні

Немає


Форма Г.1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГДОГД, його складові частини

Прототип

Очікуваний результат

Можливості вико-ристання у промис-ловості або іншій сфері дія-льності

Номер пода

ної заявки, дата подачі заявкиназва

сукупність ознак

бібліографічні дані

Сукупність ознак

1

2

3

4

5

6

7

Спосіб

Діагности

ки метастазу-вання РЩЗ у лімфо-вузли


Сукупність

ознак: метод діагностики: лімфосцинтиграфія, доплерогра

фія,

імуноцитохемія;РФП: 99mTc-MIBI, 99mTc-nanocol;

гістологічні дослідження вузла; виявлення метастатич

них лімфоузлів: чутливість, специфіч

ність


П. №19254, UA, МПК G01N33/483. /ХНДІ медичної радіології МОЗУ. – З. № 4905993, заявл.28.01.91, опубл. 25.12.97. Спосіб

діагности

ки раку

щитовид


ної

залози


Сукупність ознак:

введення РФП, ехо-графія

ділянки шиї, сцинтигра-фія,

визначення гіпо-ехогенних або гіпер-ехогенних ділянок

пухлини, встановлення

метастазів РЩЗ у лімфо-вузли шиїПідвищення

чутливості та специфіч-ності вияв-лення метас-тазів у лім-фовузлиМожливе викорис-тання у виявленні метас-тазування РЩЗ у лімфовузли шиї

Ще немає

Визначення ситуації відносно використання прав на об'єкти промислової власності. В основу ситуації щодо використання прав на ОПВ покладено статистичну обробку патентної документації, які належить до об'єкта патентних досліджень. Об'єктивність одержуваних даних зумовлює цінність статистичної обробки.

У висновках по розділу Г. 1 можуть бути висвітлені: перспективні ідеї та рішення, які вносять корінні зміни в об'єкт медичної технології (ОГД); кращі об'єкти-аналоги, відомі у практичному використанні, та їх ТЕП; тенденції, спрямовані на вдосконалення ОГД; основні установи, які займаються розв'язанням даної проблеми.2.2.2 Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності
В основу заповнення розділу Г.2. покладено аналіз ситуації відносно використання прав на ОПВ з урахуванням статистичної обробки патентної документації, яка стосується об'єкту патентних досліджень.

При визначенні патентної ситуації на всіх етапах планування та виконання НДР рекомендується такий порядок:  • визначення динаміки патентування (форма Г.2.1);

  • взаємне патентування відносно ОГД, його складових частин (форма Г. 2.2);

  • документи-аналоги (форма Г. 2.3);

  • аналіз можливості використання в ОГД відомих об'єктів промислової власності (Г. 2.4);

  • ліцензійна діяльність фірм (форма Г. 2.5).

Динаміка патентування

Під динамікою патентування розуміють зміни винахідницької активності у досліджуваній галузі медицини за певний період. Винахідницьку активність характеризують кількість заявок на винаходи, подані у певній країні за певний період часу, оскільки цей показник може відображувати ступінь ефективності наукових досліджень і розробок та стан позиції розробки на світовому ринку.

Для визначення динаміки патентування масив охоронних документів (а.с., патенти і викладені заявки), які відображені у формі Г. 1.1., систематизують за заявниками і за датами їх подання, при цьому виключають з масиву патенти-аналоги. При підрахунку охоронних документів, виданих національним заявникам, ураховують усі охоронні документи, знайдені у процесі пошуку та ті, що належать цим заявникам.

При дослідженні динаміки патентування визначають, на які роки припадає найбільш інтенсивна винахідницька діяльність за даним видом техніки у кожній з країн досліджень, і який, у кількісному вигляді, стан патентування в досліджуваній галузі медицини на момент виконання патентних досліджень. При аналізі винахідницької активності за роками подання заявки слід ураховувати, що не всі винаходи будуть ураховані у перші та останні роки пошуку, що зумовлено відмінністю систем діловодства за заявками у національних патентних відомствах.

Результати аналізу заносять до форми Г. 2.1 "Динаміка патентування". У графі 1 наводять найменування ОГД або його складових частин, які було обрано як предмет пошуку. При цьому динаміку патентування простежують з кожного предмета пошуку окремо (кількість форм Г. 2.1 відповідає кількості предметів пошуку).

У графі 2 указують країну-заявника. Кількість граф, починаючи з 3 залежить від періоду часу, за який виявлено охоронні документи. У кожній графі починаючи з 3, указують кількість патентів, надрукованих заявок, поданих у даному році, як дріб, при цьому у чисельнику указують кількість патентів, за якими одержано охоронні документи національними заявниками, у знаменнику - кількість заявок, виявлених у процесі пошуку. У графі "Всього" наводять загальну кількість виявлених охоронних документів по кожній з країн-заявників та по усіх країнах разом.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка