Патентні дослідження у медицині: порядок оформлення звітуСторінка1/11
Дата конвертації04.04.2019
Розмір0,66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ім. С.П.ГРИГОР'ЄВА
Артамонова Н.О., Буслович Ф.Ю., Масіч О.В.,

Овсяннікова Л.М., Сульдіна З.П.ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У МЕДИЦИНІ:

порядок оформлення звіту

методичний посібник

Київ

2002


ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………..

3
Терміни та визначення……………………………………..

5

1.

Планування патентних досліджень………………………..

7

2.

Порядок оформлення звіту про патентні дослідження…..

10

2.1.

Загальна структура звіту…………………………….……

10

2.2.

Основна частина звіту про патентні дослідження……….

11

2.2.1

Розділ Г.1. Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності)…………………………………………………

11


2.2.2

Розділ Г.2. Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності………………………….

17


2.2.3

Розділ Г.3. Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності……………………………………...

22


2.2.4

Загальні висновки звіту…………………………………….

26
Перелік посилань …………………………………………..

27
Додаток I……………………………………………………

28
Додаток II……………………………………………………

51

ВСТУП
Об'єктивна оцінка творчого потенціалу медичної галузі - складова частина проблеми її піднесення і розвитку на основі застосування передових технологій. Тому введення з 1.01.98 р. у дію нового державного стандарту України - ДСТУ 3575-97 "Патентні дослідження. Основні положення і порядок проведення" свідчить про зацікавленість держави у створенні досконалої конкурентоспроможної продукції [1]. Згідно з ДСТУ 3575-97 проведення патентних досліджень є обов'язковими для суб'єктів господарської діяльності, що діють в Україні, які цілком або частково фінансуються з державного бюджету, що повною мірою стосується закладів медичної галузі.

Основні положення ДСТУ 3575-97, процес визначення патентоспроможності ОГД, особливості інформації про об'єкти промислової власності та інше розглянуто в методичних рекомендаціях [2, 3].

Мета розробки даного посібника - запропонувати фахівцям медичної галузі і патентним працівникам деякі особливості технології проведення патентних досліджень і складання звітної документації з прикладами та коментаріями.

Патентні дослідження, проведені на високому професійному рівні, дозволяють об'єктивно оцінити технічний рівень і конкурентоспроможність ОГД, що є підставою для подальшої комерціалізації нововведення (ОГД).

Патентні дослідження виконуються протягом життєвого циклу ОГД.

Оскільки життєвий цикл ОГД (ДСТУ 3278-95) це сукупність взаємопов’язаних процесів створення, використання та послідовного удосконалення ОГД, то він має такі стадії [4]: • Дослідження та обґрунтування розробки;

 • Науково-дослідна робота над створенням продукції (НДР);

 • Дослідно-конструкторська робота (ДКР);

 • Виробництво (продукції);

 • Поставлення на виробництво;

 • Експлуатація (споживання) або застосування продукції тощо

Кожна стадія життєвого циклу являє собою творчий процес, який виконується суб’єктом господарчої діяльності та закінчується створенням відповідної продукції, що має корисні властивості і призначена для використання споживачем.

У медичних установах системи Академії медичних наук України виконуються фундаментальні та прикладні науково-дослідні дослідження, яким відповідають такі стадії життєвого циклу ОГД, як: • Дослідження та обґрунтування розробки;

 • Науково-дослідна робота над створенням продукції (НДР).

Усі стадії життєвого циклу ОГД є самостійним об’єктом планування та фінансування, у процесі якої проводять роботи, що належать до даної стадії.

Стадія “Дослідження та обґрунтування розробки” триває від виникнення задуму до обґрунтування можливості й доцільності створення ОГД. На цій стадії здійснюється прогнозування, перспективне та поточне планування, розробка наукових проектів та складання “Запиту на фінансування проекту” згідно галузевих стандартів АМНУ.

Стадія “Науково-дослідна робота над створенням продукції (НДР)” полягає у виконанні НДР згідно вимог затвердженого “Запиту на фінансування проекту” та “Календарного плану робіт” (технічного завдання або договору, угоди, контракту, протоколу тощо). На цьому етапі виконується сукупність робіт з метою пошуку перспективних принципів та шляхів створення нового або удосконалення існуючого ОГД. При цьому необхідно пам'ятати, що етапи науково-дослідної роботи є частинами НДР, зміст та термін виконання яких встановлюють у запиті на виконання НДР.

При виконанні патентних досліджень (ПД) здійснюють такі види робіт:на етапі планування НДР:

 • визначення патентоспроможності ОГД - НДР (технічного рівня, новизни);

 • визначення ситуації стосовно використання прав на об'єкти промислової власності (динаміка патентування, взаємне патентування, документи-аналоги, ліцензійна діяльність фірм).

на етапі виконання і завершення НДР:

 • визначення технічного рівня, новизни отриманих результатів ОГД (винаходу/винаходів);

 • визначення ситуації стосовно використання прав на об'єкти промислової власності (динаміка патентування, взаємне патентування, документи-аналоги, ліцензійна діяльність фірм);

 • виявлення порушень прав власників чинних охоронних документів на об'єкти промислової власності.

Порядок здійснення ПД такий: розробка завдання; розробка регламенту пошуку; пошук, обробка інформації і оформлення довідки про пошук; систематизація та аналіз інформації; оформлення звіту про ПД.
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Аналог (об'єкт-аналог) - об'єкт господарської діяльності, який використовують за одним призначенням і характеризують схожою номенклатурою техніко-економічних показників.

Аналог (патент-аналог) - охоронний документ, одержаний у різних країнах на одне й те саме технічне рішення (винахід) одним й тим самим заявником.

Вид роботи (на стадії життєвого циклу продукції) - частина стадії життєвого циклу продукції, що є самостійним об'єктом планування і фінансування, у процесі якої проводять роботи стосовно даної стадії.

Виконавець НДР (ДКР) - фізична або юридична особа, що виконує НДР (ДКР, ДТР).

Винахід - результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології, який відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і застосовується у промисловості.

Господарська діяльність - будь-яка діяльність, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Дослідження і обґрунтування розробки - стадія життєвого циклу продукції від виникнення задуму до обґрунтування можливості і доцільності створення винаходів і матеріалів.

Дослідження ринків збуту (наприклад, медичних послуг) - безперервна обробка інформації про усі аспекти ситуації на ринку за допомогою даних офіційної статистики, комерційної інформації, рекламних проспектів та ін.

Етап науково-дослідної роботи - етап НДР, частина НДР, що є об'єктом планування і фінансування, на якій виконують певне завдання.

Життєвий цикл об'єкта господарської діяльності - сукупність взаємопов’язаних процесів послідовної зміни стану продукції від початку дослідження та обгрунтування розроблення до припинення експлуатації виробу, застосування матеріалу.

Конкурентоспроможність - найважливіша комплексна ринкова характеристика товару (технології або послуг), його спроможність бути проданим на конкретному ринку у певний термін за наявності аналогічних товарів-конкурентів.

Кон'юнктура ринку - умови, що склалися на ринку у певний період часу і в конкретному місці, регіоні.

Ліцензія - дозвіл власника патенту (ліцензіара), який видають особі (ліцензіату), на використання об'єкта промислової власності на певних умовах.

Науково-дослідна робота (НДР) із створення продукції - сукупність робіт, які виконують із метою вишукування перспективних принципів і шляхів створення нової або модернізації існуючої продукції (технології), яку виготовляють.

Науково-технічний звіт про НДР - сукупність документів, які містять систематизовану інформацію про виконану НДР і/або її етапи.

Об'єкт господарської діяльності - продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин та тварин); спосіб (профілактики, діагностики, лікування, прогнозування та ін.); .

Об'єкти промислової власності - винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування та зазначення походження або найменування місця походження товарів.

Патент - юридично-технічний документ, який засвідчує право на винахід (корисну модель, промисловий зразок).

Патент-аналог - див. аналог.

Патентна ситуація відносно об'єкта господарської діяльності - сукупність даних про правову охорону об'єктів промислової власності.

Патентні дослідження - системний науковий аналіз властивостей об'єкта господарської діяльності протягом його життєвого циклу, який випливає з правової охорони об'єктів промислової власності. Дослідження технічного рівня, тенденцій розвитку об'єктів господарської діяльності, їх патентоспроможності і патентної чистоти.

Патентоспроможність - властивість, яку дістає об'єкт господарської діяльності, його складові частини, що відповідають умовам надання правової охорони відповідно до чинного законодавства.

Порушення прав власників чинного охоронного документа - будь-яке посягання на права власника чинного охоронного документа, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

Суб'єкт господарської діяльності - юридична або фізична особа будь-якої організаційно-правової форми.

1. ПЛАНУВАННЯ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Планування патентних досліджень розпочинається із складання і виконання завдання, регламенту пошуку та довідки про пошук, які є обов'язковими додатками А, Б, В до звіту про патентні дослідження (додаток I).

Завдання.

Має на увазі, що патентні дослідження проводять на всіх етапах життєвого циклу об'єкта з урахуванням результатів дослідження попереднього етапу. Завдання на кожному етапі має свій порядковий номер.

Слід мати на увазі, що метою патентних досліджень на усіх етапах життєвого циклу ОГД, є визначення патентної ситуації відносно ОГД. При заповненні форм завдання (пункт 5.1 - 5.4 ДСТУ 3575-97) слід також правильно зазначити види робіт, виконаних при проведенні патентних досліджень (додаток I):


 • визначення патентоспроможності ОГД (пошук та аналіз патентної й іншої науково-технічної інформації; науково-медичної інформації; аналіз техніко-економічних, медико-соціальних показників ОГД та об'єктів аналогічного призначення; аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД);

 • визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності (статистична обробка патентної документації, наведена в формі Г.1.1; аналіз патентів-аналогів; аналіз можливості застосування відомих об'єктів промислової власності; аналіз відомостей щодо укладених ліцензійних угод та договорів про передачу права власності);

 • виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності (дослідження патентної документації, що стосується ОГД; результатів порівняльного аналізу об'єктів промислової власності та ОГД).

При формуванні предмета патентного пошуку слід ураховувати наступне:

1) предметом пошуку (ОГД) є лише патентоспроможний об'єкт;

2) формулювання мають бути як можна більш стислими і лаконічними, наприклад, "спосіб радіологічної діагностики захворювань щитоподібної залози" або "пристрій для вимірювання температури тіла".

Регламент пошуку (додаток I) становить собою програму, яка визначає галузь проведення пошуку у фондах патентної і науково-медичної інформації. Для визначення галузі пошуку необхідно сформулювати предмет пошуку, обрати джерела інформації, обґрунтувати ретроспективу пошуку і відповідні класифікаційні рубрики (національної патентної класифікації - НПК і міжнародної патентної класифікації - МПК).

Предмет пошуку визначають, насамперед, із урахуванням мети, поставленої в дослідженні і орієнтованої на кінцевий результат, а потім вже - завдань патентних досліджень, категорії об'єкта промислової власності (спосіб, речовина, пристрій).

Коли ОГД є спосіб діагностики і/або лікування захворювання, то предметами пошуку можуть бути: спосіб діагностики і/або лікування в цілому; окремі елементи діагностики і лікування, коли вони являють собою патентоспроможний об'єкт (наприклад, у способі лікування використовується інгаляційне введення препарату); устаткування, на базі якого реалізується даний спосіб.

Приклад: ОГД "Спосіб комплексного лікування хворих на цукровий діабет з синдромом діабетичної стопи" може містити такі складові частини предмета пошуку, як спосіб профілактики хворих на цукровий діабет з синдромом діабетичної стопи, спосіб медикаментозного лікування хворих на цукровий діабет з синдромом діабетичної стопи. При цьому способи лікування синдрому діабетичної стопи можуть містити: лікування посттромбофлебічного синдрому, цукрового діабету, діабетичних ангіопатій, трофічних виразок у хворих на цукровий діабет тощо.

Якщо ОГД - речовина (лікарський препарат), то предметами пошуку можуть бути: склад лікувального препарату; спосіб його одержання; вихідний матеріал (речовина); спосіб лікування з використанням препарату; форма препарату; нова галузь можливого застосування.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка