П остановка проблеми в загальному вигляді. Пит ання гармонійногоСторінка1/3
Дата конвертації24.03.2020
Розмір0,81 Mb.
  1   2   3


164

П

остановка  проблеми  в  загальномувигляді.  Пит ання  гармонійного

співіснування  людини  і  природи  в

умовах  сьогодення  особливо  актуалізується  з

огляду на те, що природній баланс значною мірою

порушується  нераціональною  людською

діяльністю, яка негативно спливає на навколишнє

середовище.  Це,  своєю  чергою,  спричиняє

складні  проблеми  людського  життя,  що

пов’язуються  зі  здоров’ям,  демографією,

тривалістю  і  якістю  життя  тощо.  Формуванню

зрілого і цілісного природоохоронного світогляду

покликані сприяти усі суспільні виховні інституції

(сім’я, школа, позашкільні організації, громадські

товариства і об’єднання тощо). Систематичний і

у  значній мірі  науково  обґрунтований вплив  має

потенціал школи, де особливо важливою ланкою

виступає  початкова.  Саме  тому  розробка

досконалої  моделі  екологічного  виховання

молодших школярів є вагомим завданням сучасної

освіти.


Аналіз останніх досліджень. Основні складові

та  перспективи  формування  природоохоронних

знань, умінь і навичок, об’єктивні й суб’єктивні

передумови  ставлення  особистості  школяра  до

природи на основі гармонійного співіснування з

Анна Войтович, здобувач кафедри педагогіки та методики початкової освітиДрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ДРУГІЙ

ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

У  статті  розглядаються  принципи  екологічного  виховання  молодших  школярів  у  другій  половині

ХХ  століття,  аналізуються  наукові  підходи  до  визначення  та  застосування  принципів  екологічного

виховання в зазначеному періоді в  початковій освіті.

Ключові слова: принцип єдності свідомості та поведінки у вихованні; безперервності і наступності

виховання;  систематичності,  послідовності  і  наступності  у  вихованні;  доступності  і  індивідуалізації;

гуманізації  і  демократизації  вихов но­освітньої  і  природоохоронної  роботи;  диференціації  та

індивідуалізації;  культурологічний;  особистісно  орієнтований  підхід  до  виховання.

Літ. 19.

Анна Войтович, соискатель кафедры педагогики и методики начального образованияДрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко

ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА

В статье рассматриваются принципы экологического воспитания младших школьников во второй

половине ХХ века, анализируются научные подходы к определению и применению принципов экологического

воспитания  в  отмеченном  периоде  в  начальном  образовании.

Ключевые  слова:  принцип  единства  сознания  и  поведения  в  воспитании;  непрерывности  и

преемственности воспитания; систематичности, последовательности и преемственности в воспитании;

доступности  и  индивидуализации;  гуманизации  и  демократизации  воспитательно­образовательной  и

природоохранной  работы;  дифференциации  и  индивидуализации;  культурологический;  личностно­

ориентированный  подход  к  воспитанию.

Anna Vojtovych, Applicant ofPedagogy and Methodology of Primary School Education Department

Drohobych State Pedagogical University by Ivan Franko

PRINCIPLES OF ECOLOGICAL EDUCATION OF JUNIOR PUPILS IN THE SECOND

HALF OF THE XX CENTURY

In  the  article  principles  of  ecological  education  of  junior  schoolchildren  in  the  second  half  of  ХХ  of


Каталог: resources


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка