П остановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікаційСкачати 275,2 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації17.04.2019
Розмір275,2 Kb.
  1   2   3

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій.
Характерною рисою сучасного освітнього процесу є його зорієнтованість на врахування потреб, зацікавлень, здібностей і потенційних можливостей кожної особистості.
Особистісно орієнтований підхід у навчально­
виховному процесі займає провідні позиції.
Оскільки процес навчання великою мірою зорієнтований на усередненого учня в процесі організованого навчання математики важко забезпечити індивідуальний підхід до кожного учня. З огляду на це у сучасних умовах особливої ваги набуває позаурочна діяльність, яка дає змогу засобами необов’язкових систематичних занять з учнями розширити, поглибити знання, вміння і навички, отримані на уроках, знайти їм практичне застосування і, як засвідчують П. Довбня та
В. Слуцький, ліквідувати низку суперечностей сучасного навчально­виховного процесу, серед яких брак часу на уроці для розвитку загальних умінь і навиків; недосконалий облік індивідуальних особливостей і навчальних потреб учнів у класах із великою наповнюваністю відсутність різноманітних форм проведення позакласної роботи часткове врахування інтересів учнів;
Наталія Салань, аспірант кафедри математики
і методики викладання математики початкового навчання
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПОЗАУРОЧНОЇ
РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ ЯК ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ СУЧАСНИХ ВНЗ
У статті розглядається специфіка підготовки майбутніх педагогів до здійснення позаурочної
(зокрема, гурткової) роботи з математики. Виокремлюються основні форми позаурочної діяльності,
встановлюються їх завдання, а також чинники, які визначають її ефективність. Досліджується зміст
психолого­педагогічних дисциплін крізь призму знань, умінь і навичок, необхідних майбутньому педагогові
для здійснення позаурочної діяльності.
Ключові слова позаурочна діяльність, гурток, навчально­виховний процес, підготовка педагога,
психолого­педагогічні дисципліни.
Рис. 1. Літ. 12.
Наталья Салань, аспирант кафедры математики и
методики преподавания математики начального обучения
Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко
ПОДГОТОВКА БУДУЩОГО ПЕДАГОГА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕУРОЧНОЙ
РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ВУЗОВ
В статье рассматривается специфика подготовки будущих педагогов к осуществлению внеурочной
частности, кружковой) работы по математике. Выделяются основные формы внеурочной деятельности,
устанавливаются ее задачи, а также факторы, определяющие ее эффективность. Исследуется содержание
психолого­педагогических дисциплин сквозь призму знаний, умений и навыков, необходимых будущему педагогу
для осуществления внеурочной деятельности.
Ключевые слова внеурочная деятельность, кружок, учебно­воспитательный процесс, подготовка
педагога, психолого­педагогические дисциплины.
Natalia Salan’, Postgraduate of Mathematic and
Teaching Math of Primary Education Department
Drohobych State Pedagogical University by I. Franko
TRAINING OF FUTURE FEACHERS IN THE IMPLEMENTATION OF EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES AS AN IMPORTANT TASK OF MODERN UNIVERSITIES
The article discusses the specifics of training of future teachers to implement extracurricular (in particular,
sectarian) work. The author highlights main forms of extracurricular activities, sets its objectives, as well as the
factors that determine its effectiveness, and investigates the content of psycho­pedagogical disciplines through the
prism of knowledge and skills required for future teacher of the extracurricular activities.
Keywords: extracurricular activities, club, educational process, preparation of the teacher, psycho­Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка