Освітньо-наукова програма


Програмні результати навчанняСкачати 56,74 Kb.
Сторінка12/14
Дата конвертації26.03.2020
Розмір56,74 Kb.
ТипПротокол
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Програмні результати навчання

Знання:

 • актуальних проблем розвитку економічної науки

 • сучасних методів в економіко-математичному моделюванні;

 • сучасних методів прогнозування соціально-економічних процесів

 • математичного інструментарію вимірювання кредитних, ринкових та операційних ризиків банку;

 • підходів до моделювання асиметрії та екстремальних збитків у межах різних концептуальних підходів до вимірювання банківських ризиків;

 • методології оцінювання банківських ризиків на основі рекомендацій Базельського комітету із банківського нагляду;

 • основних загальнонаукових методів економічного аналізу;

 • методології застосування економіко-логічних та економіко-математичних методів економічного аналізу;

 • методів теорії пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція)

 • особливостей практичного евристичних методів в економіці.

 • сутності та властивостей цінних паперів, їх класифікацію;

 • основ функціонування ринку цінних паперів та регулювання діяльності на фондовому ринку; способи отримання доходу по цінних паперах;

 • сутності акцій як цінних паперів та їх види; визначення вартості акцій та способи отримання доходу по акціях;

 • сутності та складових фундаментального аналізу цінних паперів;

 • цілей, принципів й завдань формування портфеля цінних паперів та управління ним, оцінку ризика інвестицій в цінні папери.

 • принципів домінування та оптимальності за Парето та Слейтером;

 • умов оптимальності та стійкості в задачах багатокритеріальної оптимізації;

 • методів апроксимації Парето-границі скінченою кількістю точок;

 • основних властивостей розв’язків багатокритеріальних оптимізаційних задач;

 • типових оптимізаційних задач, які виникають при управлінні економічними та виробничими системами;

 • основних концепцій ітеративних методів багатокритеріальної оптимізації;

 • методів ідентифікації фінансових ризиків в сучасних умовах глобалізації ринків;

 • методики розрахунків збитків фірми у фінансовій сфері;

 • статистичних методів оцінювання фінансових ризиків;

 • методів управління ризиками залежно від класів збитків;

 • методів агрегування фінансових ризиків;

 • основних понять та категорій інвестиційного аналізу, класифікації проектів за основними ознаками;

 • порядок складання бізнес-плану та його техніко-економічного обґрунтування;

 • принципів організації бюджетування капіталу на промислових підприємствах та у фінансово-кредитних установах;

 • методів комплексного аналізу та експертизи інвестиційних проектів за основними напрямами оцінки проектних рішень;

 • методів аналізу та оптимізації портфеля інвестицій;

 • прийомів, методів та особливостей формування інформаційної бази моделі;

 • методів експертних оцінок та адаптивного прогнозування,

 • підходів до побудови та аналізу часових моделей, дослідження видів тенденцій у зміні економічних та соціальних явищ,

 • методів побудови одно факторних та багатофакторних регресійних моделей;

 • інструментарію імітаційного моделювання.Уміння:

 • визначати міждисциплінарний характер проблем економіки, їх взаємозв’язки та взаємозалежності

 • оцінювати розмір економічного капіталу на покриття банківських ризиків, використовуючи історичний та параметричні методи;

 • будувати та використовувати для прийняття управлінських рішень рейтингові моделі оцінювання об’єкту економічного ризику;

 • узагальнювати та вдосконалювати методологію вимірювання банківських ризиків у межах різних концептуальних підходів;

 • розробляти моделі стрес-тестування банківських ризиків та оцінювати з їх допомогою фінансову стійкість банку;

 • оцінювати асиметрію, екстремальні збитки, взаємозалежності у межах різних концептуальних підходів до вимірювання банківських ризиків;

 • застосовувати метод «мозкового штурму», анкетування, морфологічний метод, метод семикратного пошуку, метод асоціацій та аналогій;

 • досліджувати економічні явища на основі методів детермінованого факторного аналізу;

 • використовувати методи дослідження операцій в економічному аналізі;

 • проводити аналіз господарської діяльності з допомогою методів порівняння і групування.

 • використовувати курсоутворюючі фактори й новини фундаментального характеру на ринку цінних паперів;

 • суті технічного аналізу та основних положень теорії Доу;

 • володіти методами і прийомами фундаментального та технічного аналізу й їх практичного застосування при прийнятті рішень на фінансових і товарних ринках;

 • розрахувати вартість акцій, облігацій, векселів;

 • визначити доход по різних видах цінних паперів з допомогою силових рівнів та трендів;

 • оцінити надійність і прибутковість цінних паперів;

 • прогнозувати дохідність портфеля цінних паперів на основі трендових індикаторів та осциляторів

 • використовувати генетичний метод для знаходження Парето-оптимальних розв’язків ;

 • застосовувати інструментарій MatLab для розв’язування багатокритеріальних задач;

 • застосовувати методи згорток, послідовних поступок, ε-обмежень та досягнення цілей;

 • оцінювати ризики різних фінансових інструментів;

 • складати програму управління ризиками портфельних інвестицій;

 • використовувати VaR методологію для оцінювання та управління ризиками;

 • користатися Excel і спеціалізованими програмами з ризик-менеджменту;

 • розробляти бізнес-плани проектів реальних інвестицій;

 • здійснювати розрахунок ефективності інвестиційних проектів за основними критеріями, визначеними у міжнародній практиці;

 • здійснювати якісну та кількісну оцінку ризиків інвестиційних проектів;

 • приймати оптимальні інвестиційні рішення в умовах невизначеності, ризику, обмеженості ресурсів;

 • застосовувати програмні засоби комп'ютерної техніки для обґрунтування ефективності інвестиційних проектів і їх оптимізації.

 • оцінювати загальну тенденцію стохастичного явища;

 • формувати прогнозні екстраполяції на основі трендових моделей заповнювати і використовувати форми статистичної звітності підприємства;

 • перевіряти адекватність побудованих моделей;

 • використовувати сучасні пакети прикладних програм для моделювання та прогнозування соціально-економічних явищ та процесів та візуалізації отриманих результатів.

 • вибудовувати ієрархію економічних понять за рівнями їх узагальнення;

 • обґрунтовувати сутність соціально-економічних явищ і процесів;

 • продукувати інноваційні ідеї, проектувати їх впровадження;

 • створювати презентації та ефективно використовувати мультимедійні технології, програмне забезпечення для виконання наукових завдань;

 • самоорганізовуватись і самовдосконалюватись, застосовуючи різноманітні інформаційні ресурси;

 • знайти необхідну інформацію з інформаційних джерел відповідно до проблеми дослідження, застосовуючи іноземну мову;

 • логічно будувати структуру наукового дослідження, застосовувати відповідні методи його реалізації, здійснювати кількісно-якісну інтерпретацію отриманих результатів;

 • здійснювати різні види економіко-математичного аналізу

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка