Остановить можно артрозСторінка1/75
Дата конвертації06.04.2020
Розмір1,02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75

Рубанець Олександра Михайлівна

ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Київ – 2013
УДК 167.7/168.5

ББК 87я73

Р 82

Рубанець Олександра Михайлівна


Рецензенти:

Попович М. В., доктор філософських наук, професор, академік НАН України;

Ситник П. К., доктор філософських наук, професор;

Димитрова Л. М., доктор філософських наук, професор.


Рубанець О. М. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. – Суми : Університетська книга, 2013. – 232 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання виробництва наукового знання та розвитку науки в умовах глобалізації. Розкриваються полісистемність сучасної науки та актуальні проблеми формування в ній інформаційної, соціальної, інтелектуальної та когнітивної систем. З’ясовано особливості постнекласичної науки. Значна увага приділена основним формам знання, структурі емпіричного й теоретичного, взаємозв’язку чуттєвого та раціонального, проблемам істини у сучасній науці, науковій і науково-технічній творчості, співвідношенню знання та наукового тексту.

Призначений для філософської підготовки магістрів усіх спеціальностей і всіх форм навчання, а також аспірантів, здобувачів та всіх, хто цікавиться питаннями обробки знання та інформації, особливостями різних видів сприйняття, мислення, когнітивної активності людини та когнітивної дослідницької культури.
ЗМІСТ

Вступ............................................................................................................7

Тема 1. Знання і сталий розвиток. Виробництво знання і глобальні цивілізаційні процеси........................................................................................10

1. Наука в контексті глобалізації...........................................................10

2. Універсалізація функцій науки..........................................................13

3. Цивілізаційне значення наукового знання........................................15

Питання для самоперевірки...................................................................18

Контрольні питання................................................................................18

Практичні завдання.................................................................................19

Теми рефератів........................................................................................19

Рекомендована література......................................................................19
Тема 2. Постнекласична наука та її значення у формуванні інформаційного суспільства.............................................................................21

1. Постнекласична наука як етап трансформації сучасної науки.......21

2. Основні риси постнекласичної науки...............................................23

2. 1. Людиновимірність................................................................24

2. 2. Міждисциплінарність...........................................................26

2. 3. Розвиток голістичних підходів............................................28

3. Синергетика у сучасній науці............................................................29

4. Постнекласична трансформація методології....................................33

5. Вплив постнекласичної науки на становлення інформаційного суспільства.........................................................................................................34

Питання для самоперевірки...................................................................40

Контрольні питання................................................................................40

Практичні завдання.................................................................................40

Теми рефератів........................................................................................40

Рекомендована література......................................................................41


Тема 3. Наука як інформаційна, соціальна, інтелектуальна та когнітивна система............................................................................................44

1. Наука як інформаційна система.........................................................44

2. Наука як соціальна система................................................................48

3. Наука як інтелектуальна система.......................................................51

4. Наука як когнітивна система..............................................................54

Питання для самоперевірки...................................................................55

Контрольні питання................................................................................56

Практичні завдання.................................................................................56

Теми рефератів........................................................................................56

Рекомендована література......................................................................56


Тема 4. Основні підходи до визначення знання...................................58

1. Фундаментальне знання і сучасні інноваційні процеси..................58

2. Технічне і технологічне знання.........................................................67

3. Соціально-гуманітарне знання...........................................................68

4. Проблеми класифікації знання..........................................................71

Питання для самоперевірки...................................................................78

Контрольні питання................................................................................78

Практичні завдання.................................................................................78

Теми рефератів........................................................................................78

Рекомендована література......................................................................78


Тема 5. Взаємодія емпіричного і теоретичного....................................81

1. Емпіричне і теоретичне – рівні наукового пізнання........................81

1.1. Структура емпіричного дослідження..................................83

2. Взаємодія емпіричного і теоретичного в науці................................88

2.1. Проблема емпіричного і теоретичного у сучасній науці...90

3. Основні форми теоретичного знання................................................93

3.1. Теорія......................................................................................93

3.2. Проблема................................................................................96

3.3 Гіпотеза....................................................................................97

3.4. Ідея..........................................................................................99

3.5. Концепція..............................................................................102

Питання для самоперевірки.................................................................103

Контрольні питання..............................................................................104

Практичні завдання...............................................................................104

Теми рефератів......................................................................................104

Рекомендована література....................................................................104


Тема 6. Взаємозв’язок чуттєвого і раціонального та його значення у підготовці магістрів........................................................................................106

1. Питання діалектики чуттєвого і раціонального у підготовці магістрів...........................................................................................................106

2. Особливості сприйняття. Місце раціонального у формуванні сприйняття........................................................................................................110

3. Візуальне сприйняття........................................................................115

3.1. Візуальне сприйняття феноменів.......................................117

3.2. Значення візуальної складової у соціальному пізнанні...118

4. Види мислення...................................................................................120

4.1.Наукове мислення................................................................120

4.2. Аналітичне мислення..........................................................121

4.3. Образне мислення................................................................122

4.4. Візуальне мислення.............................................................122

5. Візуальна креативність і творчість у науці.....................................127

Питання для самоперевірки.................................................................129

Контрольні питання..............................................................................129

Практичні завдання...............................................................................130

Теми рефератів......................................................................................130

Рекомендована література....................................................................130
Тема 7. Проблема істини в науці.........................................................132

1. Наукова істина та істина в науці......................................................132

1.1. Нормативність істини..........................................................132

1.2. Онтологічний аспект істини...............................................135

2. Сучасне розуміння проблеми істини в науці..................................136

3. Прояви істини в науковому пізнанні...............................................144

3.1. Істина в науковій теорії.......................................................144

3.2. Істинність наукових фактів та гіпотез...............................146

3.3. Істинність моделі.................................................................147

3.4. Істина у соціогуманітарному пізнанні...............................148

3.5. Істина у постнекласичній науці..........................................150

4. Філософські теорії істини та можливості їх застосування у сучасній науці..................................................................................................151

5. Істина і творчість...............................................................................154

Питання для самоперевірки.................................................................157

Контрольні питання..............................................................................157

Практичні завдання...............................................................................157

Теми рефератів......................................................................................157

Рекомендована література....................................................................157


Тема 8. Інтуїція і наукова творчість....................................................159

1. Поняття наукової інтуїції.................................................................159

2. Особливості інтуїції в науці.............................................................162

3. Інтуїція як вид безпосереднього знання і креативності................164

4. Особистісний характер інтуїції і творчість.....................................167

5. Значення інтуїтивного мислення у професійній підготовці магістрів...........................................................................................................173

Питання для самоперевірки.................................................................177

Контрольні питання..............................................................................177

Практичні завдання...............................................................................177

Теми рефератів......................................................................................178

Рекомендована література....................................................................178
Тема 9. Творчість у науці.....................................................................180

1. Творчий процес.................................................................................181

1.1. Структура творчого процесу..............................................183

2. Творчий процес у науці....................................................................185

2.1. Етапи творчого процесу в науці.........................................187

3. Колективні форми творчості............................................................189

4. Творча конструкторська діяльність.................................................191

5. Управління творчою діяльністю......................................................193

Питання для самоперевірки.................................................................195

Контрольні питання..............................................................................195

Практичні завдання...............................................................................195

Теми рефератів......................................................................................195

Рекомендована література....................................................................195
Тема 10. Поняття когнітивного в науці та його роль у виробництві знання...............................................................................................................197

1. Становлення поняття когнітивного у сучасній науці......................197

2. Когнітивна активність людини..........................................................204

3. Когнітивна активність людини у сфері виробництва знання.........209

Питання для самоперевірки.................................................................211

Контрольні питання..............................................................................212

Практичні завдання...............................................................................212

Теми рефератів......................................................................................212

Рекомендована література....................................................................212

Тема 11. Знання і текст.........................................................................214
1. Знання і текст як культурне явище..................................................214
2. Дискурс. Основні риси наукового дискурсу...................................217
3. Нарратив і знання..............................................................................219
4. Знання в науковому тексті................................................................220

Питання для самоперевірки.................................................................223

Контрольні питання..............................................................................223

Практичні завдання...............................................................................223

Теми рефератів......................................................................................223

Рекомендована література....................................................................223

Предметний покажчик..........................................................................225ВСТУП
Навчальний посібник «Філософські проблеми наукового пізнання» розроблений відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів для всіх спеціальностей з однойменної навчальної дисципліни, яка належить до циклу соціогуманітарної підготовки магістрів.

Предмет навчальної дисципліни – філософські засади виробництва знання в науці, особливості наукового пізнання та наукового знання, види та форми знання, рівні наукового пізнання, норми і методи наукової раціональності.

У навчальному посібнику розглянуті філософські проблеми розвитку науки в контексті глобалізації. В умовах сталого розвитку ставляться нові вимоги до науково-технічної сфери. Підготовка магістрів до виконання дослідницьких функцій вимагає від них навичок опрацювання наукового знання та інформації. Уведений у навчальний посібник розгляд науки як соціальної, інформаційної, інтелектуальної та когнітивної систем створює методологічне підґрунтя для ознайомлення магістрів з виробництвом наукового знання. Розгляд виробництва знання у світлі сучасних суспільних стратегій розвитку є важливим світоглядним орієнтиром при підготовці магістрів. Ознайомлення магістрів з нормами та методами наукової раціональності та з основними формами наукового знання орієнтує їх на практичне застосування цих знань при написанні магістерської роботи.

Розкриття основних проявів емпіричного й теоретичного та розгляд їх взаємодії як важливої складової раціональності розширює можливості магістрів при опрацюванні емпіричного й теоретичного знання. Виявлення основних складових поняття когнітивного в науці, особливостей когнітивної активності людини та її застосування у сфері виробництва наукового знання спрямовує магістрів на формування когнітивної дослідницької культури. Розкриття особливостей наукової творчості, проблем творчості в науці та науково-технічній сфері спрямоване на формування творчої особистості науковця. Засвоєння знання зі структури творчого процесу, його етапів, засад організації та управління творчим процесом сприятиме самоактуалізації творчого потенціалу особистості.

Включення у розгляд проблеми інтуїції надає можливість ознайомити магістрів з теоретичними знаннями про інтуїтивну складову творчого процесу. Практична спрямованість розгляду проблеми інтуїції в навчальному посібнику на формування інтуїтивної складової професійного мислення виявляє гуманістичний аспект філософської підготовки у вищому технічному навчальному закладі. У навчальному посібнику значна увага також приділена розгляду питань впливу соціокультурного та глобалізаційного контекстів на виробництво наукового знання. Розкрито їх значення при підготовці магістрів з позицій єдності фахової, зокрема й технічної, гуманістичної та гуманітаристичної підготовки.

Навчальний посібник «Філософські проблеми наукового пізнання» призначений для завершення підготовки студентів вищого навчального закладу з філософії, яку вони отримують зі спеціальності «бакалавр», а також для філософської підготовки наукового резерву та аспірантів. Зміст, структура, логічна послідовність тем і питань до кожної теми спрямовані на реалізацію мети дисципліни – формування інноваційних навичок, необхідних для проблемно-орієнтованого інформаційного пошуку, виробництва та представлення наукового знання, оволодіння інноваційними механізмами його застосування. Досягнення цієї мети передбачає надання філософських знань про розвиток науки й техніки, основні філософські проблеми фундаментального і прикладного, природничого, соціального, технічного й технологічного знання, особливості виробництва наукового знання та інноваційні процеси.

Навчальний посібник поєднує засвоєння теоретичного матеріалу з організацією самостійної роботи студентів. У ньому містяться питання для самоперевірки, контрольні питання, практичні завдання, теми рефератів та рекомендована література для самостійного опрацювання матеріалів кожної теми, викладеної у посібнику. Він буде корисним для філософської підготовки студентів та магістрів у вищих навчальних закладах різного профілю та всіх спеціальностей.

Використання навчального посібника в індивідуальній підготовці сприятиме отриманню нового досвіду. Внаслідок ознайомлення з матеріалом тем навчального курсу, виконання індивідуальних завдань і самостійної роботи студенти отримають досвід роботи з різними видами та формами знання, підбору наукового матеріалу та нової інформації, обробки знання та інформації, ознайомляться з особливостями соціогуманітарного й технічного знання, набудуть навичок реферування наукової інформації.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка