Особливості екологічного оподаткування нафтогазовидобувних підприємствСкачати 107,73 Kb.
Сторінка6/7
Дата конвертації24.03.2020
Розмір107,73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
Висновки

 з цього дослідження і перспективи 

подальших  розвідок  у  даному  напрямку.  сис-

тема екологічного оподаткування відбиває вза-

ємозалежність негативного впливу на довкілля 

(обсяги, види, категорія викидів та скидів) і ста-

вок оподаткування (система диференційованих 

ставок), що сприяє прогресивності екологічного 

оподаткування. 

отже,  у  ході  дослідження  явища  екологіч-

ного оподаткування було з’ясовано, що всі еко-

номічно розвинені країни застосовують еколо-

гічні податки, відрізняється лише частка таких 

податків  у  сукупному  ввП  країн  та  в  загаль-

ному  обсязі  оподаткування.  в  умовах  значної 

різноманітності видів екологічних податків осо-

бливого значення набуває класифікація еколо-

гічних податків як інструмент їх узагальнення і 

систематизації. національні екологічні податки 

країн  –  членів  Єс  мають  значні  розбіжності  у 

структурі й методах застосування, однак вико-

нують  переважно  одні  й  ті  самі  завдання,  що 

забезпечило  змогу  узагальнення  видів  еко-

логічних  податків  аналізованих  країн.  Порів-

нявши  виокремленні  вісім  видів  екологічних 

податків  з  екологічними  податками  україни, 

було  з’ясовано,  що  в  нашій  країні  запрова-

джено  екологічні  податки  трьох  видів:  плата 

за  забруднення  навколишнього  середовища, 

податки  на  відходи  та  специфічні  для  нашої 

країни  податки  (пов’язані  з  радіоактивними 

відходами).  щодо  решти  видів  екологічних 

податків, то в україні все ж діють податки, що 

регулюють  використання  природних  ресурсів, 

електроенергії  та  експлуатацію  транспортних 

засобів, однак вони не є складниками екологіч-

ного податку.

у  ході  дослідження  виявлено  незна-

чну  тенденцію  до  збільшення  ставок  еко-

логічного  податку  на  нафтогазовидобувних 

підприємствах.

основою  процесу  екологізації  економіки  в 

україні  має  стати  гармонізована  з  міжнарод-

ним 


законодавством 

нормативно-правова 

база  в  галузі  охорони  навколишнього  серед-

овища,  урегулювання  відносин  в  еколого-еко-
ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

228

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАномічній  сфері  відповідальності  за  нанесення 

шкоди  навколишньому  середовищу.  основи 

такого  законодавства  в  нашій  країні  вже  ство-

рено, проте вони потребують подальшого вдо-

сконалення. Передусім необхідно підходити до 

вирішення  цієї  проблеми,  поставивши  за  мету 

не тільки боротьбу із забрудненням навколиш-

нього  середовища.  тут  потрібен  комплексний 

підхід  до  екологізації  економічного  розвитку, 

який передбачає запровадження системи захо-

дів щодо зниження навантаження на довкілля. 

нині  іноземні  компанії  та  новостворені 

спільні  підприємства  з  видобування  нафти  і 

газу  отримують  пільги  порівняно  із  нафтогазо-

видобувними управліннями Пат «укрнафта» та 

приватними  вітчизняними  нафтогазовидобув-

ними  підприємствами.  зростання  податкового 

навантаження  та  регулювання  ціни  реалізації 

вуглеводнів  не  дають  змоги  замінити  застарілі 

технології нафтогазовидобувних підприємств та 

конкурувати на внутрішньому ринку через над-

мірний обсяг накладних експлуатаційних витрат.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка